دانلود ترجمه مقاله استفاده از فرایند شبکه ای تحلیلی (ANP) برای انتخاب شاخص اجرای نگهداری


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

دانلود ترجمه مقاله استفاده از فرایند شبکه ای تحلیلی (ANP) برای انتخاب شاخص اجرای نگهداری

چکیده

رقابت و عمکرد شرکت های سازنده به دردسترس بودن، اعتبار و بهره وری تجهیزات تولیدی شان بستگی دارد. این شناخت منجر به تغیرات قابل توجهی در مفهوم نگهداری در دهه گذشته شده که از فعالیت “لزوما مضر” به “ارزش افزوده” تکامل یافته است. به منظور تضمین عملکرد خوب سازه های تولیدی، لازم است مدیران حفظ و نگهدای بینش خوبی از دستاوردها و فرایندهای نگهدای داشته باشند. این را می توان با یک سیستم کاملا مشخص سنجش عملکرد نگهداری (MPM) و شاخص های عملکرد نگهداری (MPI) بدست آورد. شاخص ها و شبکه های سنجش عملکرد زیادی به تحریر درآمده اند؛ با اینحال بعضی از مسائل مهم حل نشده باقی مانده اند. بسیاری از مقالات دربارهء توسعهء شبکه های عمومی عملکرد نگهداری و شاخص های مربوطه بحث کرده اند: اما هیچ کدام از موارد به چاپ رسیده انتخاب MPI مربوطه برای یک متن تجاری خاص و در نتیجه در رابطه با فعالیت های نگهداری شرکت را مورد توجه قرار نمی دهد. بعلاوه، به منظور ایجاد یک سیستم MPM قابل استفاده در کل شرکت باید ارتباطی بین استراتژی همکاری و تولید برقرار شود. بدین شیوه، سنجش عملکرد نگهداری باید در تمام سطوح مدیریتی (یعنی استراتژیک، فنی و عملیاتی) تعریف شود. برای غلبه بر این مشکلات، هدف این مقاله این است که قالبی از MPM تهیه کند که با اهداف نگهداری در تمام سطوح مدیریتی با MPI بکار رفتهء مربوط به آن همراستا باشد. برای کمک به مدیر نگهداری در انتخاب MPI مناسب، یک متودولوژی و مدل تحلیلی فرایند شبکه (ANP) ارائه می شود که براساس قالب طراحی شدهء MPM قرار دارد. این متودولوژی در چندین مطالعهء موردی دربارهء شرکت های صنایع مختلف به کار برده می شوند. نتایج از کارا بودن و توانایی مدل ANP و قالب MPM ارائه شده و کمک به مدیران نگهداری در تعیین و انتخاب MPI در راستای استراتژی و اهداف مشارکت و نگهداری حکایت دارد. روش ANP فرد تصمیم گیرنده را قادر می سازد روابط پیچیدهء مشکلات تصمیم گیری را بهتر درک کند که اعتبار تصمیمات مربوطه را افزایش می دهد.

 1. مقدمه

در برابر رکود اقتصادی، رقابت کنونی جهانی و افزایش تقاضاهای سهام داران، نیاز فاحشی به بهبود عملکرد تولید وجود دارد. بعلاوه، درنتیجهء اجرای تکنولولوژی های پیشرفتهء تولید، افزایش اتوماسیون و کاهش بافرهای فهرست موجودی، فشار بر نگهداری افزایش می یابد1. بدین طریق، مدیریت نگهداری مناسب برای یک شرکت این است که سودآور و پربار بماند. در این تابع مدیریت نگهداری، سنجش عملکرد نگهداری (MPM) را تابع مهمی برای دستیابی به عملکرد پایدار هر کارخانهء تولیدی درنظر می گیرند [2،3]. برای دستیابی به این امر لازم است مدیران نگهداری، عملکرد فرایند نگهداری را خوب پیگیری کنند که بوسیلهء سیستم کاملا مشخصی از سنجش عملکرد (MPM) و شاخص ها (MPI) قابل دستیابی است و می توانند عملکرد تابع نگهداری را بسنجند. این امر در بسیاری از روش های پیشنهادی MPM در مستندات منعکس و حمایت می شود. اخیرا، بازنگری های کتبی جامعی دربارهء اجرای سیستم های سنجش عملکرد [4] و سنجش عملکرد نگهداری [5] منتشر شد. علیرغم تحقیقات گسترده پیرامون مدیریت نگهداری و سنجش عملکرد، هنوز نواقص عمده ای در متدولوژی های موجود وجود دارد که حل نشده اند. ارتباطی بین اهداف استراتژیک شرکت و MPI مربوطه وجود ندارد. این ها همراه با کمبود یک روش متدولوژیک برای انتخاب MPI مخصوص شغل براساس استراتژی همکاری و اهداف نگهداری مشتق شده، مهمترین جهت های تحقیق آیندهء مورد نیاز برای بهبود سیستم های MPM موجود در حال حاضر را تشکیل می دهند.

لازم است سیستم های MPM با استراتژی شرکتی یا سازمانی همراستا شوند [6-8]. برای تحقق اهداف سطح بالای استراتژی نگهداری لازم است این اهداف در سطوح پایین تر ساختار سازمانی برگردانده شوند [9]. کرسپو مارکز و گوپتا [1] همراستایی مدیریت نگهداری با تمام فعالیت ها در سه سطح فعالیت های تجاری (یعنی استراتژیک، فنی و عملیاتی) را پیشنهاد می دهند. اولویت های نگهداری برای تحقق و پیگیری عملکرد نگهداری را باید طبق توابع حیاتی مربوط به اهداف تجاری شرکت تنظیم کرد. به گفتهء مولفان، دغدغهء اصلی مدیریت تجارت ایجاد پارامترهای تاثیرگذار بر تابع حساسیت و وزن نسبی آن ها است که طبق محیط تجاری کنونی تغییر می کند. بعلاوه، مطالب کمی دربارهء ایجاد روشی سیستماتیک که تمام سطوح فعالیت های تجاری (یعنی استراتژیک، فنی و عملیاتی) را در بر بگیرد وجود دارد [10]. پریدا و چاتوپاژیای [11] یک قالب سنجش عملکرد نگهداری سلسله مراتبی چندمعیاری برای حل این مسئله ارائه کردند؛ اما قالب آن ها هیچ راهنمایی ای پیرامون انتخاب MPI مخصوص شغل ارائه نمی کند. این امر ما را به دومین نقص مهم سیستم های MPM می رساند که در مطالب کتبی مشخص شده است.

مطالب کتبی موجود عمدتا لیست کلی ای از MPI پیشنهاد می دهد اما روش متدولوژیکی متفق القولی برای انتخاب یا برگرفتن MPI مخصوص تجارت از فهرست شاخص های مطالعات ندارد [2،12]. بنابراین، مدیران نگهداری باید خودشان MPI مربوطه برای وضعیت شغلی خاصشان را انتخاب کنند. چون بخاطر افزایش تعداد و نوع سنجش ها [13] کنترل یا سنجش تمام شاخص های موجود قطعا امکان پذیر نیست، انتخاب MPI در راستای استراتژی نگهداری و محیط تجاری، حیاتی است. سوانسون [14] تشکیل و انتخاب MPI که استراتژی سازمانی شرکت را منعکس کند را مسئلهء مهمی قلمداد می کند. بعلاوه، مشیری و همکاران [2] می گویند که یک سطح عملیاتی براساس مدل اندازه گیری نگهداری که اهداف نگهداری را به نتایج و فرایندهای نگهداری ربط دهد وجود ندارد. توسعهء چنین مدلی می تواند اساس تعیین MPI مخصوص تجارت برای تابع نگهداری را فراهم کند. مطالعهء انجام شده توسط مشیری و همکاران [12] نقص همراستایی مستقیم بین اهداف نگهداری و MPI نگهداری بکار رفته را آشکار کرد درحالیکه انتظار می رفت MPI مورد استفاده در یک شرکت مستقیما از اهداف نگهداری و طبق نیازهای محیط تولیدی اش تاثیر گرفته باشد. بعلاوه، تنها اقلیتی از شرکت ها درصد بالایی از تصمیمات ناشی از MPI مشخص دارند. این نتایج مسلما تردیدهایی دربارهء کارایی و بهره وری سیستم های MPM معین و اجرا شدهء کنونی برمی انگیزند. ایجاد روش متدولوژیکی اشتقاق MPI از اهداف نگهداری در میان مسائل پیشنهادی در تحقیقات آینده قرار دارد. سنجش عملکرد، اگر به درستی استفاده شود، باید فرصت هایی برای بهبود، تشخیص مشکلات و تهیهء راه حل های مربوطه را برجسته کند [15]؛ که در حال حاضر طبق مطالعهء مشیری و همکاران مسئلهء خاصی نیست [12].

در انتها به طور خلاصه می توان گفت اکثر مدل ها، متدولوژی ها و قالب های MPM کلی هستند، بدون درنظر گرفتن محیط خاص شغلی یک شرکت که این ابزارها باید در آنجا به کار برده شود. بنابراین، ارتباط بین استراتژی همکاری و MPM مورد استفاده و MPI مربوطه به شیوهء مناسبی برقرار نشده است. نقص ثانویهء مهمی در مطالب موجود پیرامون MPM، نبود شیوهء متدولوژیکی برای انتخاب یا اشتقاق MPI مخصوص تجارت است. هدف این مقاله این است که با ارائهء قالب MPM جدیدی که براساس استراتژی نگهداری و همکاری باشد و با اجرای تمام سطوح سازمانی (یعنی استراتژیک، فنی و عملیاتی) به بررسی این مسائل بپردازد. بعلاوه، یک مدل ANP برای تعیین اهداف نگهداری خاص تجارت و MPI مربوطه براساس قالب توسعه یافتهء MPM ارائه می شود. ارتباط بین استراتژی شرکت، اهداف نگهداری، MPI، تصمیم گیری و توسعهء مداوم تشکیل داده شده است. در این روش، یک MPM سلیقه ای با MPI مربوطه که مناسب محیط خاص تجاری و نیازهای شرکت باشد مشتق می شود. این متدولوژی به تصمیم گیرندگان و خصوصا مدیران نگهداری در انتخاب MPI در راستای استراتژی تولیدی و نگهداری مخصوصشان کمک می کند. این متدولوژی توسعه داده شده در پنج مطالعهء موردی صنعتی استفاده شد تا روش پیشنهادی را نشان داده و تایید کند. بازبینی و توضیح کوتاهی از مطالعات موردی در زیر آورده شده است:

 • شرکت A: سازندهء اجزاء توربین بادی
 • شرکت B: سازندهء سیستم های صنعتی و تهیه کنندهء قرارداد خدمات اضافی
 • شرکت C: بیمارستانی با اندازهء متوسط
 • شرکت D: بیمارستان بزرگ دانشگاه
 • شرکت E: اپراتور هوپیمای نظامی

باقیماندهء این مقاله به شکل زیر تنظیم شده است. بخش 2 این مقاله قالب سنجش عملکرد نگهداری پیشرفته (MPM) و متدولوژی کاربردی را دقیق توضیح می دهد. مروری از متدولوژی ANP بکار رفته در یک مطالعهء موردی خاص در بخش 3 آورده شده است. بخش 4 دربارهء انتخاب MPI مخصوص تجارت بحث می کند. نهایتا، مباحثه و مفاهیم مدیریتی در بخش 5 آورده شده است و بخش 6 نتایج مهم را بیان می کند.

 

 1. قالب سنجش عملکرد نگهداری (MPM)

 

این بخش قالب سنجش عملکرد نگهداری پیشرفته (MPM) را بطور دقیق ارائه می کند. بعلاوه، براساس یک بازبینی از مطالب کتبی، خلاصه ای معیارها و اهداف نگهداری در سطوح سازمانی مختلف (یعنی استراتژیک، فنی و عملیاتی) داده شده است.

 1. 1. متدولوژی و قالب کلی

دردسترس بودن شاخص ها و قالب های عملکرد نگهداری ممکن است لزوما توسعهء عملکرد را تضمین نکند [2]. دلیل اصلی اش این است که قالب های پیشرفتهء عملکرد در مطالعات کتبی بیش از حد کلی هستند، چون قالب های MPM را می توان در اکثر موارد به عنوان لیستی از MPI و اهداف نگهداری مشاهده کرد. در نتیجه، همانطور که در بخش 1 مطرح شد، آن ها هیچ راهنمایی ای دربارهء انتخاب اهداف نگهداری مناسب و MPI مربوطه برای یک محیط تجاری خاص ارائه نمی کنند. هدف قالب پیشنهادی MPM (شکل1) این است که قالب های MPM مشخص را با محیط تجاری و استراتژی همکاری یک سازمان ارتباط دهد و بدین طریق یک سیستم MPM سفارشی ایجاد کند. مراحل و متدولوژی پیشنهادی لازم برای دستیابی به این امر در قالب شکل 1 نشان داده شده اند. همانطور که می توانید ببینید، مدل پیشنهادی ANP که در جزئیات بیشتر در قسمت های بعدی همین مقاله بحث شده، ما را قادر می سازد سیستم MPM سفارشی مخصوص تجارت را تعریف کرده و توسعه دهیم. این کار را با تعیین و اولویت بندی اهداف نگهداری در تمام سطوح سازمانی در فاز اول و اشتقاق MPI مربوطه در فاز دوم انجام می دهیم. در این شیوه، انتخاب MPI بر اساس اولویت بندی اهداف نگهداری خاص تجارت است. مدل ANP تحلیل اهداف نگهداری شکل گرفته برای هر سطح سازمانی که از سطح شرکتی سرچشمه می گیرد را ممکن می سازد. استراتژی و اهداف نگهداری را از اهداف همکاری براساس انتظارات سهامداران مشتق می کنند، و مطمئن می شوند که این اهداف به درستی به اهداف فرعی در سطوح سازمانی پایین تر برگردانده می شوند. به پیشنهاد کرسپو مارکز و گوپتا [1]، فعالیت های سطح استراتژیک اولویت های تجاری را به اولویت های نگهداری تبدیل می کنند، فعالیت های سطح فنی استفادهء صحیح منابع نگهداری برای اجرای نگهداری را مشخص می کند و فعالیت های سطح عملیاتی از انجام صحیح کارهای نگهداری مطمئن می شوند. لازم است اهداف استراتژیک در سطح عملیاتی هم وارد شود. این امر با برگرداندن اهداف سطوح سازمانی بالاتر به اهداف فرعی در سطوح سازمانی پایین تر، تعریف اهداف نگهداری را به شیوه ای بالا به پایین تبدیل می کنند (شکل 1). گام بعدی این است که اهداف نگهداری مشتق شده را در هر سطح سازمانی به MPI مربوطه برگردانیم، همانطور که معیارهای تعیین شده باید در سطوح خاص سلسله مراتب سازمانی به کار آیند. این موضوع کمبود همراستایی مستقیم بین اهداف نگهداری و MPI به کار رفته را حل می کند همانطور که در مطالعهء مشیری و همکاران مشخص شد [12]. این شیوه به تعریف شاخص های چند سطحی منجر می شود. با تعریف MPI براساس اهداف نگداری چندسطحی شرکت می توان تضمین کرد که MPI منعکس کنندهء استراتژی همکاری و اهداف نگداری است. تعیین MPI خاص تجارت در تضاد با تعریف اهداف نگهداری است که شیوه ای پایین به بالا (شکل 1) در سطوح سازمانی است چون معیارهای سطح بالاتر محصول یا اجماعی از چندین شاخص سطح پایین تر هستند. در نتیجه، با بالاتر رفتن سطح مدیریتی، فردیت افزایش می یابد چون خروجی های عینی در سطوح پایین تر در MPI سطوح استراتژیک بالاتر گنجانده می شود. براساس MPI مشخص شده، اجرای فعالیت ها، سیاست ها و مفاهیم نگهداری کاربردی [16] را می توان اندازه گیری، مشاهده و کنترل کرد. در مرحلهء نهایی باید بهینه سازی و تصمیم گیری نگهداری، با توسعهء مداوم، انجام شود تا حداکثر عملکرد در MPI مشخص خاص تجارت حاصل شود و با بستن فاصلهء بین عملکرد واقعی و عملکرد بالقوه به اهداف نگهداری دست یابیم.

با اینحال، متدولوژی پیشنهادی برای توسعهء یک سیستم MPM مخصوص تجارت براساس قالب معین شکل 1 از 5 مرحلهء مهم تشکیل یافته که بطور خلاصه در زیر آورده ایم:

 1. یک سیستم MPM کلی را با توجه به تمام سطوح سازمانی (یعنی استراتژیک، فنی و سازمانی) به سیستم سفارشی MPM برگردانید.
 2. اهداف نگهداری را در تمام سطوح سازمانی اولویت بندی کنید (روش بالا به پایین) تا اهداف نگهداری مخصوص تجارت را براساس مدل و متدولوژی پیشرفتهء ANP مشتق کنید.
 3. اهداف نگهداری خاص تجارت را در هر سطح سازمانی به MPI مربوطه برگردان کنید (شیوهء پایین به بالا).
 4. عملکرد نگهداری را براساس MPI مشخص شده اندازه گیری، مشاهده و کنترل کنید.
 5. توسعهء مداوم بوسیلهء تعیین دوبارهء اهداف نگهداری براساس محیط تجاری.

در این مقاله روی سه مرحلهء اول متدولوژی پیشنهادی تمرکز می کنیم، چون در تحقیق کنونی موجود دربارهء سیستم های MPM، این ها را دارای پتانسیل مهمی برای پیشرفت تعیین می کنند.

Development of a maintenance performance measurement
framework
using the analytic network process (ANP) for
maintenance performance indicator selection
Adriaan Van Horenbeek n, Liliane Pintelon
Department of Mechanical Engineering, Centre for Industrial Management/Traffic and Infrastructure, KU Leuven, Celestijnenlaan 300A, BE-3001 Heverlee, Belgium
a r t i c l e i n f o
Article history:
Received 17 October 2012
Accepted 25 February 2013
Processed by B. Lev
Available online 7 March 2013
Keywords:
Maintenance management
Performance measurement
ANP
Decision support systems
Maintenance performance indicators (MPI)
a b s t r a c t
The competitiveness and performance of manufacturing companies depend on the availability,
reliability and productivity of their production equipment. This recognition has led to a drastic change
of perception on maintenance over the past decades, evolving from a ‘‘necessary evil’’ to a ‘‘value
adding’’ activity. In order to ensure a good performance of the production plant, maintenance managers
need a good overview of maintenance processes and achievements. This can be attained by a rigorously
defined maintenance performance measurement (MPM) system and maintenance performance
indicators (MPI). Many performance measurement frameworks and indicators are presented in
literature; however some major issues remain unresolved. Many papers discuss the development of
generic maintenance performance frameworks and corresponding indicators; however none of the
publications considers the selection of relevant MPI for a specific business context and consequently in
relation with the company’s maintenance objectives. Moreover, the link with the manufacturing and
corporate strategy should be established in order to establish an MPM system useable throughout the
entire company. In this way, maintenance performance measurement should be defined on all
management levels (i.e. strategic, tactical and operational). To overcome these problems, the objective
of this paper is to develop an MPM framework that aligns the maintenance objectives on all
management levels with the relevant MPI used. In order to assist the maintenance manager on
selection of the relevant MPI, an analytic network process (ANP) model and methodology is presented
which is based on the designed MPM framework. The methodology is applied to several case studies
considering companies from different types of industry. The results illustrate the applicability and
capability of the presented MPM framework and ANP model to assist maintenance managers in the
definition and selection of MPI in line with the maintenance and corporate objectives and strategy.
The ANP approach enables the decision maker to better understand the complex relationships in the
decision problem, which improves the reliability of the corresponding decisions.
& 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved

این فایل ورد (word) ترجمه در 51 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 14 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.


OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × چهار =