دانلود تحلیل قوانین و مقررات حاکم بر نوسازی بافت های فرسوده شهری


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

دانلود تحلیل قوانین و مقررات حاکم بر نوسازی بافت های فرسوده شهری

این کتاب در واقع پروژه گردآوری، تدوین، تفکیک و تحلیل قوانین و مقررات حاکم بر نوسازی بافت های فرسوده ایران و مطالعه تطبیقی مقررات حاکم بر نوسازی بافت فرسوده در پنج کشور جهان می باشد که توسط موسسه بین المللی حقوقی و مطالعاتی ایرانیان صاعد و به سفارش سازمان نوسازی شهر تهران تهیه شده است

فهرست مطالب کتاب تحلیل قوانین نوسازی بافت فرسوده :

مقدمه

 • بیان مسئله
 • ضرورت و اهمیت انجام طرح
 • پیشینه طرح
 • مشکلات و موانع تحقیق
 • زمینه های استفاده و کاربرد نتایج
 • اهداف طرح
 • روش تحقیق و طبقه بندی مطالب

فصل نخست: کلیات و مفاهیم

 • مقدمه
 • مبحث نخست: ضرورت بحث
 • مبحث دوم : مفاهیم
 • گفتار نخست: مفهوم بافت فرسوده
 • گفتار دوم: مفهوم بهسازی
 • گفتار سوم: مفهوم نوسازی
 • گفتار چهارم: مفهوم بازسازی
 • مبحث سوم: اصول حاکم بر نوسازی بافتهای فرسوده
 • گفتار نخست: مردم محوری
 • گفتار دوم: همه جانبه نگری
 • گفتار سوم: جامع نگری
 • گفتار چهارم: فرآیند محوری
 • گفتار پنجم: مشارکت برانگیزی
 • گفتار ششم: نوآوری
 • گفتار هفتم: الگوسازی
 • گفتار هشتم: فرصت محوری
 • گفتار نهم: اطمینان بخشی (اعتمادسازی)
 • گفتار دهم: نهادینه سازی
 • مبحث چهارم: اهداف بازسازی بافتهای فرسوده
 • گفتار نخست: ایمن سازی
 • گفتار دوم: تعادل بخشی
 • گفتار سوم: حیات بخشی

فصل دوم: پیشینه قانونی

 • مقدمه
 • مبحث نخست: دوران شروع بهسازی و نوسازی (۱۳۲۰-۱۳۰۴)
 • مبحث دوم: دوران فترت توجه به بافتهای فرسوده شهری (۱۳۴۵-۱۳۲۰)
 • مبحث سوم: دوره تکوین توجه به نوسازی و عمران شهری (۱۳۵۷-۱۳۴۵)
 • گفتار نخست: ماده ۱۱۱ قانون شهرداری
 • گفتار دوم: قانون نوسازی و عمران شهری
 • مبحث چهارم: تحولات بهسازی و نوسازی شهری از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۱
 • مبحث پنجم: توجه به حمایت های مالی و مقررات تشویقی در سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷
 • مبحث ششم: توجه به تدوین قوانین جامع از سال ۱۳۸۷ به بعد

فصل سوم: تحلیل قوانین و مقررات نوسازی بافتهای فرسوده

 • مقدمه
 • مبحث نخست: دوران شروع بهسازی و نوسازی (۱۳۲۰-۱۳۰۴)
 • گفتار نخست: قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خیابانها
 • گفتار دوم: قانون اصلاح قانون توسعه معابر
 • جمع بندی
 • مبحث دوم: دوران فترت توجه به بافتهای فرسوده شهری (۱۳۴۵-۱۳۲۰)
 • گفتار نخست: قانون شهرداری
 • گفتار دوم: قانون مربوط به تملک زمین ها برای اجرای برنامه های شهرسازی
 • جمع بندی
 • مبحث سوم: دوره تکوین توجه به نوسازی و عمران شهری (۱۳۵۷-۱۳۴۵)
 • گفتار نخست: اصلاحات قانون شهرداری
 • گفتار دوم: قانون نوسازی و عمران شهری
 • گفتار سوم: قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
 • جمع بندی
 • مبحث چهارم: تحولات بهسازی و نوسازی شهری از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۱
 • گفتار نخست: قوانین مرتبط با بحث تملک اراضی
 • گفتار دوم: قانون اراضی شهری و قانون زمین شهری
 • گفتار سوم: تسهیلات و قوانین تشویقی
 • جمع بندی
 • مبحث پنجم: توجه به حمایت های مالی و مقررات تشویقی در سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۷
 • گفتار نخست: سیاستهای کلان در حوزه نوسازی بافت فرسوده
 • گفتار دوم: قوانین بودجه ۸۲ تا ۸۸
 • جمع بندی
 • مبحث ششم: توجه به تدوین قوانین جامع از سال ۱۳۸۷ به بعد
 • گفتار نخست: قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
 • گفتار دوم: طرح احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری
 • جمع بندی
 • مبحث هفتم: نمونه های موردی طرحهای بهسازی و نوسازی شهری در ایران
 • گفتار نخست: طرح نواب
 • گفتار دوم: نوسازی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر امام رضا (ع)

فصل چهارم: جمع بندی تحلیل مقررات از جنبه های حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و شهرسازی

 • مقدمه
 • مبحث نخست: جمع بندی تحلیل های حقوقی
 • گفتار نخست: تعیین مراجع قانونی
 • گفتار دوم: تعیین فرآیند و مدل اجرای طرح
 • گفتار سوم: تسهیلات اعطایی
 • گفتار چهارم: تضمینات قانونی
 • گفتار پنجم: نحوه تملک
 • گفتار ششم: ویژگی طرح نوسازی جدید
 • مبحث دوم: جمع بندی تحلیل های اجتماعی
 • گفتار نخست: مسائل و مشکلات اجتماعی و فرهنگی بازسازی بافت های فرسوده شهری
 • گفتار دوم: پیشنهاداتی برای رفع و کاهش مسائل و مشکلات اجتماعی و فرهنگی بازسازی بافت فرسوده شهری
 • مبحث سوم: جمع بندی تحلیل های اقتصادی
 • گفتار نخست: مشکلات اقتصادی بافتهای فرسوده
 • گفتار دوم: شیوه های تأمین مالی
 • مبحث چهارم: جمع بندی تحلیل های شهرسازی
 • گفتار نخست: مشکلات موجود در بخش مسکن
 • گفتار دوم: ایرادات قوانین و مقررات و سیاست های اتخاذ شده از حیث اصول شهرسازی
 • گفتار سوم: مدل مطلوب نوسازی بافت فرسوده

فصل پنجم: قانون پیشنهادی

 • مبحث نخست: اصول قابل توجه در تدوین قانون پیشنهادی
 • گفتار نخست: مشارکت مردمی
 • گفتار دوم: ایجاد انگیزه و فراهم آوردن زمینه سرمایه گذاری
 • گفتار سوم: فراهم آوردن تسهیلات
 • گفتار چهارم: طراحی مناسب برای تأمین نیازمندیها
 • گفتار پنجم: توجه به بافتهای تاریخی
 • مبحث دوم: قانون حمایت از بازسازی بافتهای فرسوده شهری
 • مقدمه
 • مبحث نخست: بهسازی و نوسازی مردمی
 • مبحث دوم: مراحل اجرای مدل پیشنهادی بر اساس پروژه های بهسازی و نوسازی
 • مرحله نخست: برنامهریزی و تعریف پروژه های نوسازی و بهسازی
 • مرحله دوم: انتشار سهام پروژه و تملک اراضی واقع در محدوده به نام پروژه
 • مرحله سوم: اجرای پروژه
 • مرحله چهارم: واگذاری واحدهای ساخته شده
 • مبحث سوم: ویژگی های مدل بازسازی بر اساس پروژه های بهسازی و نوسازی
 • گفتار نخست: ساختار اجرای پروژه
 • گفتار دوم: اعطای شخصیت حقوقی مستقل به پروژه
 • گفتار سوم: تأمین حداکثری مشارکت مالکین بافتهای فرسوده
 • گفتار چهارم: جذب سرمایه های مردمی
 • گفتار پنجم: بهسازی و نوسازی از طریق پروژه های جمعی
 • گفتار ششم: کاهش نقش اجرائی دولت و واگذاری امور به بخش غیردولتی
 • گفتار هفتم: استفاده از شیوه سهام پروژه
 • گفتار هشتم: پیش بینی اسکان موقت
 • گفتار نهم: اختصاص قانون به بافتهای فرسوده شهری
 • گفتار دهم: توجه به شرایط خاص بافتهای تاریخی
 • منابع
فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 234
حجم: 2.92 مگابایت

OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × دو =