دانلود فرآیندهای ریخته گری تحت فشارو آنالیز تنش و خستگی در اثر فشار

دانلود فرآیندهای ریخته گری تحت فشارو آنالیز تنش و خستگی در اثر فشار

پروژه جهت اخذ مدرک کارشناسی رشته ساخت و تولید

چکیده:

این پروژه در قالب چهار فصل آورده شده که در فصل اول اصول کلی فرآیند ریخته گری تحت فشار، آلیاژهای مناسب ازلحاظ ترکیب و دامنه انجمادی ، نقش آکومولاتور، محاسبات مربوط به بسته نگه داشتن قالب و زمان پر شدن قالب و مزایا و محدودیت های این فرآیندها بررسی شده است

در فصل دوم تشریح قالب واجزای درونی قالب ، جنس قالب و روشهای پوشش دهی مهندسی سطح ونقش پوشش های مصرفی ، تنش گیری قالبها ونکاتی در مورد نگهداری قالب و بررسی لحیم شدن آلیاژهای آلومینیوم با قالب و نقش عناصرآلیاژی برلحیم شدن قالب بررسی شده است .

درفصل سوم مشکلات ریخته گری تحت فشار، تاثیر عموامل مختلف برروی عیوب و راهبردهایی جهت بهبود فرآیند و بررسی عیوب قطعات و منشا شکل گیری و راههای پیش گیری همراه با تصاویرعیوب شرح داده شده است .

درفصل چهارم تاثیرفشار بر روی تنش و خستگی و ایجاد ساختارهای غیر تعادلی بر اثر توزیع فاز بر روی آلیاژهای AL-SI بررسی شده است.

 

1-1مقدمه :

ریخته گری تحت فشار یکی از اقتصادی ترین روشهای تولید در صنعت ریخته گری است وازاین رو شگفت انگیز نیست که تولید قطعات دراکثر کشورها سال به سال فزونی یافته است . در حال حاضرسهم این نوع تولید در جمهوری فدرال آلمان بیش از نصف کل تولیدات ریخته گری فلزات غیر آهنی می باشد .

این جهش قابل ملاحظه است که در ریخته گری دایکاست در رقابت با سایر روشهای ریخته گری و شکل دادن کسب کرده است مدیون اقتصادی بودن و گسترده بودن طیف کاربردی آن می باشد .  فرآیندهای ریخته گری تحت فشار یکی از روشهای قدیمی برای ساختن قطعات فلزی می باشد . در خیلی از فرآیندهای ریخته گری پیشین ( که خیلی از آنها امروز هم به کار می روند) قالبها پس از استفاده باید خراب شده به خاطر اینکه قطعه پس از انجماد از داخل قالب خارج شود و نیاز به قالبهای دائمی که برای تولیدات با تیراژ بالا مورد استفاد قرار می گیرند بطور آشکار راه دیگر برای تولید قطعات است .

در قرون وسطی صنعتگران استفاده از قالبهای آهنی برای ساختن آلیاژهایی از قلع و سرب را تکمیل و انجام دادند و بعد از گذشت قرنها فرآیند قالبهای دائمی فلزی تکمیل تر شدند . بعدها در قرن 19 میلادی فرآیندها توسعه یافتند که فلز را به درون قالب با اعمال فشار برای ساختن قطعات مورد استفاده قرار می دادند که به فرایند ریخته گری دایکست معروف شدند .

در ابتدا ماشینهای ریخته گری تحت فشار برای آلیاژهای روی مورد استفاده قرار می گرفت اما با نیازمندی به تولید سایر قطعات با فلزات مختلف سبب ترقی و توسعه مواد قالب و فرآیندهای این روش شده است . در سال 1915 آلیاژهای آلومینیوم توسط ریخته گری تحت فشار در تعداد زیادی تولید شدند. بیشتر پیشرفتهای انجام شده در تکنولوژی ریخته گری تحت فشار در مدت قرن اخیر صورت گرفته است که تنوع موجود در سیستمهای ریخته گری تحت فشار ناشی از شار فلز و رفع وحذف کردن گازها از حفره قالب و واکنش پذیری بین فلز ذوب شده وسیستم هیدرولیکی و تلفات حرارتی در طول عملیات تزریق کردن می باشد . تنوع در این فرآیند دارای اشکال عمومی با توجه به طراحی مکانیکی و قالب کنترل حرارتی وبه کار گیری آن است .

چهار خانواده ی آلیاژی عمده به صورت ریخته گری تحت فشار تولید می شوند که عبارتند از : آلومینیوم و روی و منیزیم و آلیاژهای پایه مس هستند که در جدول 1-1 نشان داده شده است .

 

عنوان                                                                                                              صفحه 

فصل اول : تشریح فرآیندهای ریخته گری تحت فشار    ………………………………     1                                                                                       

1-1 مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………   3

1-2 اصول کلی فرآیند ریخته گری تحت فشار  …………………………………………………………..     6

1-3 ماشینهای ریخته گری تحت فشار   ………………………………………………………………………    8

1-4 فرآیندهای ریخته گری تحت فشار  …………………………………………………………………….   9

1-5 ریخته گری تحت فشار با فشار بالا  ……………………………………………………………………   9

1-5-1 ماشینهای تحت فشار محفظه گرم   ……………………………………………………………..   10

1-5-2 ماشینهای تحت فشار محفظه سرد   …………………………………………………………..    13

1-6 نموداراعمال فشار و حرکت پیستون تزریق   ………………………………………………    .. 18

1-7 ریخته گری تحت فشار با فشار پایین   ………………………………………………………..    21

1-8 محاسبه تخلخل های ریخته گری تحت فشار  …………………………………………………    23

1-9 فرآیندهای ریخته گری تحت فشاربا عیوب کمتر   ………………………………………….    25

1-9-1 ریخته گری تحت فشاردرخلا   …………………………………………………………….    26

1-9-2 فرآیند ریخته گری کوبشی   ………………………………………………………………..    28

1-9-3 فرآیند ریخته گری نیمه جامد   ……………………………………………………………..    30

1-10 آلیاژهای مناسب در ریخته گری تحت فشار  ……………………………………………….    32

1-10-1 انواع آلیاژهای مناسب از لحاظ ترکیبی    ………………………………………………     32

1-10-2 آلیاژهای مناسب از لحاظ دامنه ی انجمادی   ……………………………………………    32

1-11 نقش آکومولاتور در ریخته گری تحت فشار   ………………………………………………..    33

1-12محاسبه زمان پر شدن قالب    ……………………………………………………………………….     35

1-13محاسبه نیروی بسته نگه داشتن قالب حین تزریق   …………………………………………….     37

1-14 کنترل شارحرارتی و سیستم خنک کننده قالب   ………………………………………………    39

1-15 عملیات خارج سازی قطعات ریختگی از درون قالب   ……………………………………..    41

1-16 آماده سازی ماشین برای سیکل بعدی   ………………………………………………………….    41

1-17 مزایای ریخته گری تحت فشار   …………………………………………………………………     42

1-18 محدودیتهای ریخته گری تحت فشار   ………………………………………………………..    43

 

فصل دوم : تشریح قالب و پوششهای ریخته گری تحت فشار  ………………..     45                                      

2-1 تشریح قالب در ریخته گری تحت فشار  ………………………………………………………      46

2-2 جنس قالبها درریخته گری تحت فشار ………………………………………………………….      48

2-3 عملیات پیش گرم کردن قالب  ……………………………………………………………………     52

2-4 پوششهای مهندسی سطح درقالبهای ریخته گری تحت فشار  ……………………………….      53

2-5 مزایای پوششهای مهندسی سطح   …………………………………………………………………..      57

2-6 اهداف عملیات پوشش کاری مهندسی   …………………………………………………………      57

2-7 نقش پوششهای مصرفی درریخته گری تحت فشار  ………………………………………….       58

2-8 انواع مواد پوشش قالبهای ریخته گری تحت فشار  …………………………………………..       59

2-9 خصوصیات یک ماده روانکارمناسب قالب  ……………………………………………………       61

2-10 عملیات تنش گیری قالبها   ……………………………………………………………………….        63

2-11 بررسی لحیم شدن قالب با آلیاژهای آلومینیوم   ……………………………………………       64

2-11-1 مراحل تشکیل لحیم شدن قالب   …………………………………………………………..       65

2-11-2 نقش عناصرآلیاژی درلحیم شدن آلیاژهای آلومینیوم با قالب   ………………………….  66

2-12 نکاتی در مورد نگهداری قالب    ………………………………………………………………….      67

2-13 معرفی اجزای سیستم راهاهی در قالبها    ………………………………………………………..      68

2-14 سرباره گیرهای مذاب   …………………………………………………………………………….      70

2-15 هواکش گذاری درون قالب   …………………………………………………………………….      71

2-16 تغذیه گذاری برای جبران انقباضات  ………………………………………………………….      72    

 

فصل سوم : بررسی عیوب ریخته گری تحت فشار  ………………………………..   74                                                     

3-1 مشکلات ریخته گری تحت فشار  ……………………………………………………………….    79                                                                                                                                        

3-2 مشلات موجود درفرآیند تحت فشار  …………………………………………………………….   79

3-3 تاثیر عوامل مکانیکی درایجاد عیوب  …………………………………………………………..   79

3-4 راهبردهایی جهت بهبود فرآیند تحت فشار   …………………………………………………… . 80

3-5 بررسی عیوب قطعات فرآیند تحت فشار   ……………………………………………………..    81

آنالیز تنش و خستگی در ریخته گری تحت فشار…………………………87

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………88

مدلهای موضوعات……………………………………………………………………………………………….89

جریان غیر ساختاری………………………………………………………………………………………………91

تماس گرمایی و مکانیکی قالب و ریخته گری…………………………………………………………….92

اجرای پر کردن قالب و جامد سازی…………………………………………………………………………..94

پیش بینی فرسودگی……………………………………………………………………………………………….95

پیش بینی شکاف داغ……………………………………………………………………………………………..97

کاربردهای صنعتی………………………………………………………………………………………………….100

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..103

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 110
حجم: 4.067 کیلوبایت
35,000 ریال – خرید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.