دانلود بررسی ارتباط عفونت قبلی هلیکو باکترپیلوری با بیماری پارکینسون

پایان نامه

جهت اخذ مدرک دکترای پزشکی عمومی

عنوان

بررسی ارتباط عفونت قبلی هلیکو باکترپیلوری با بیماری

پارکینسون در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بعثت

چکیده

مقدمه : پارکینسون بیماریی است که باعث ایجاد اختلالات حرکتی می‌گردد. علت این بیماری کاهش دو پامین و به هم خوردن تعادل بین دو نور و ترانسیمتر (دوپامین و استیل کولین) در سیستم دو پامینرژ یک نیگر و استر یاتال می‌باشد. در مطالعات اخیر دیده شده که با درمان عفونت هیلکوباکتر پیلوری جذب لوودو پا بیشتر شده و نتیجه درمان بهتر شده است.

مواد و روشها : این مطالعه که به روش Case-Control انجام شدازمیان بیماران مراجعه کننده به درمانگاه اعصاب 56 نفرانتخاب شدند.افراد به دو گروه 28 نفری به عنوان گروه مورد (مبتلا به پارکینسون) و شاهد (غیر مبتلا به پارکینسون) تقسیم شدند و تست آنتی بادی IgGهلیکوباکترپیلوری در هر دو گروه انجام شد.

یافته‌ها : میانگین سن افراد پارکینسون 60  سال و غیر پارکینسونی 57 سال بود. در افراد مبتلا 18 نفر (3/64%) آنتی بادی مثبت و 10 نفر (%7/35) آنتی بادی منفی داشتند. در افراد غیر مبتلا 15 نفر (%6/53) آنتی بادی مثبت و 13 نفر (4/49%) آنتی بادی منفی داشتند.

نتیجه : در این مطالعه ارتباطی بین وجود عفونت قبلی هلیکو باکتر پیلوری در بیماران پارکینسونی و افراد غیر پارکینسونی یافت نشد.p>/05))اما درمان عفونت هلیکوباکتر پیلوری در بیماران پیشنهاد میگردد.

واژگان کلیدی:پارکینسون ،هلیکوباکترپیلوری،آنتی بادی

 

 


فهرست مندرجات:

فصل اول:مقدمه………………………………………………..10

بیان مساله………………………………………………………………………………………………………….11

اهداف وفرضیات…………………………………………………………………………………………………..12

فصل دوم:بازنگری منابع واطلاعات موجود ……………………..14    

بیماری پارکینسون………………………………………………………………………………………………….15

اتیولوژی……………………………………………………………………………………………………………15

پاتولوژی……………………………………………………………………………………………………………16

پاتوژنز……………………………………………………………………………………………………………..17

درمان……………………………………………………………………………………………………………….19

هلیکو باکتر پیلوری…………………………………………………………………………………………………21

مروری بر دیگر مقالات…………………………………………………………………………………………….23

. فصل سوم:مواد وروشها……………………………………….24

نوع مظالعه…………………………………………………………………………………………………………25

تعداد نمونه،روش نمونه گیری ومعیارهای انتخاب نمونه……………………………………………………………26

معیار های پذیرش  و عدم  پذیرش…………………………………………………………………………………27

نوع پژوهش  و روش  انجام  کار………………………………………………………………………………….28

فصل چهارم :یافته ها………………………………………….29

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری…………………………………39

منابع…………………………………………………………45

 

 

فهرست جداول ونمودارها و پیوست ها:

 

الف-نمودارها

نمودار شماره 1)ارتباط عفونت هلیکوباکتر پیلوری  (IgG  Ab) با بیماری پارکینسون…………………………………………………………………….30

نمودار شماره 2)ارتباط استرس با بیماری پارکینسون………………………31

نمودار شماره 3)ارتباط  زخم پپتیک با بیماری پارکینسون…………………….32

نمودار شماره4)ارتباط سیگار با بیماری پارکینسون………………………..33

نمودار شماره5)ارتباط دیابت با بیماری پارکینسون……………………………34

نمودار شماره6)ارتباط الکل با بیماری پارکینسون…………………………….35

نمودار شماره7)ارتباط هیپرلیپیدمی با بیماری پارکینسون……………………..36

نمودار شماره8)ارتباط هیپرتانسیون با بیماری پارکینسون…………………….37

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 56
حجم: 2.72 مگابایت
35,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.