مجموعه مراحل اجرای یک ساختمان به صورت تصاویر اجرایی از صفر

1- خاکبرداری

2- سنگ چینی و کف سازی و قالب بندی

3- چاهها

4 – آرماتور بندی و فونداسیون

5- بتن ریزی فونداسیون

6- آرماتور بندی ستون و دیوار برشی

7- قالب بندی دیوار برشی و ستون

8 – بتن ریزی دیوار برشی و ستون

9 – سقف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.