میراگرهای ویسکوز

میراگرهای ویسکوز

میراگرهای ویسکوز

در روش‌های نوین طراحی لرزه‌ای، دو دیدگاه برای مقابله بـا انرژی زمین لرزه وجود دارد. دیدگاه اول، روش‌هایی که باعث کاهش نیروی وارد به سازه به وسیله‌ی جدا سـاختن سـازه از ارتعاش زمین می‌شوند. و سیستم‌های جداسازی پایه در این دسته قـرار مـی‌گیرنـد‌. در دیـدگاه دوم، جـا‌یگزین سـاختن تجهیزات میرایی برای اتلاف انرژی لرزه‌ای مورد نظـر اسـت. این تجهیزات با اتلاف بخشی از انرژی زمین لرزه، باعث کاهش خسارات ناشی از رفتار غیر الاستیک آنها می‌شوند.

فلسفه‌ی جداسازی پایه، تفکیک سـازه از لـرزش زمـین است که به وسیله‌ی انعطافپذیر کردن سـازه بـا اسـتفاده از مکانیسمی در زیر سازه توأم با ایجاد میرایی مناسب حاصـل می‌شود.  یکی از مزایای اصـلی سـازه‌هـای جداسـازی شـده، رفتار الاستیک آنها در زمـین لـرزه‌هـای متوسـط و خفیـف است.

میراگرهای ویسکوز یکی از سیستم‌های کنترل غیر فعال است که در محل مهاربندی جانمایی شده و بخشی از انرژی لرزه‌ای وروری به سازه را جذب کرده و سبب می‌شود که تقاضا استهلاک انرژی روی المان‌های سازه کاهش یافته و خرابی سازه‌ای به حداقل برسد. سازه‌های متعارف انرژی را از طریق تسلیم شدن ‌‌یا گسیختگی مصالح ساختمان جذب می‌کنند. بعنوان مثال در تیرها و ستون‌های فولادی انرژی لرزه‌ای با تشکیل مفصل پلاستیک و در سازه‌های بتنی با ایجاد ترک جذب می‌شود.

میراگرهای ویسکوز یک راهکار در تسلیم شدن یا گسیختگی ارائه می‌دهند. این میراگرها یک نیرو تامین می‌کنند که همیشه در مقابل حرکت سازه مقاومت می‌کند. این نیرو متناسب با سرعت نسبی دو سر میراگر است.

مکانیزم عملکرد میراگرهای ویسکوز

‌در برخی سیستم‌های جداسازی، میرایی به وسیله‌ی میراگرهای ویسکوز تأمین می‌شود. کـاربرد میراگرهـای ویسـکوز دارای تابع رفتاری خطی و غیرخطی در سازه‌های جداسازی شده، در حالت‌های قرار گرفته شده در حوزه‌هـای نزدیـک و دور بررسـی شده است.

‌مکانیزم عملکرد این میراگر بصورت سیستم سیلندر – پیستون است. ‌داخل سیلندر سه محفظه وجود دارد‌، یک محفظه سمت راست پیستون، یک محفظه در سمت چپ آن و یک محفظه هم در آخر سمت راست‌. در پیستون سوراخ وجود دارد و در داخل سیلندر هم یک مایع که یا روغن و یا یک مایع تراکم پذیر است. وقتی پیستون در سیلندر حرکت می‌کند بر اثر‌ این حرکت مایع از سوراخ اوریفیس واقع در سر پیستون جابجا می‌شود. حرکت مایع از بین این سوراخ‌ها باعث استهلاک انرژی میشود به عبارتی انرژی بصورت حرارتی از بین می‌رود.

در برخی سیستم‌های جداسازی، میرایی به وسیله‌ی میراگرهای ویسکوز تأمین می‌شود. کـاربرد میراگرهـای ویسـکوز دارای تابع رفتاری خطی و غیرخطی در سازه‌های جداسازی شده، در حالت‌های قرار گرفته شده در حوزه‌هـای نزدیـک و دور بررسـی شده است.

‌میراگرهای ویسکوز یک راهکار در تسلیم شدن یا گسیختگی ارائه می‌دهند. این میراگرها یک نیرو تامین می‌کنند که همیشه در مقابل حرکت سازه مقاومت می‌کند این نیرو متناسب با سرعت نسبی دو سر میراگر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.