دانلود کتاب مبانی چاه پیمایی بهرام موحد

دانلود کتاب مبانی چاه پیمایی بهرام موحد

جلد اول کتاب مبانی چاه پیمایی توسط بهرام موحد در سال ۱۳۷۱ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شده است

نمودارگیری از چاه ها و یا چاه پیمایی یکی از رشته های مهم و بسیار تخصصی در اکتشاف و استخراج نفت و گاز و اکتشاف مواد معدنی می باشد که از حدود شصت سال پیش ابتدا به صورت دستگاه نمودارگیری الکتریکی به صنایع نفت جهان معرفی شد. از آن زمان تاکنون دستگاه های متنوع و مختلف نمودارگیری اختراع و مورد استفاده قرار گرفته که تعداد آنها به بیشتر از سی دستگاه می رسد.

فهرست مطالب کتاب مبانی چاه پیمایی :

فصل اول: مقدمه ای بر ارزیابی نمودارهای چاه پیمایی

 • نیاز صنایع نفت برای مشخص کردن مخازن هیدروکربن دار
 • نمودارگیری در چاه های باز (بدون لوله جداری)
 • تفسیر نمودارهای چاه پیمایی
 • خدمات تکمیل چاه
 • کنترل دائم مخازن در حال تولید
 • اهداف این کتاب

فصل دوم: مفاهیم بنیادی مورد استفاده در ارزیابی نمودارها

 • محیط نمودارگیری
 • روش نمودارگیری
 • سنگهای دارای هیدروکربن
 • رس و شیل
 • اثرات حفاری
 • مقاومت مخصوص و ضریب مخصوص سازند
 • مخزن سالم
 • تخلخل
 • تخلخل و ضریب سازند
 • اشباع آب و هیدروکربن
 • هیدروکربن جابجا شده
 • نفوذپذیری

فصل سوم: نمودارهای چاه پیمایی

 • تعریف نمودار
 • انواع نمودار
 • هدینگ نمودار
 • مسیرها
 • مقیاس های عمق
 • سرعت نمودارگیری
 • شبکه بندی نمودارها
 • مقیاس منحنی ها
 • شکل خطوط مشخص کننده هر منحنی
 • نام منحنی ها
 • تشریح نمودارهای متداول
 • عمق بررسی دستگاه های نمودارگیری
 • اتصال دستگاه های مختلف اندازه گیری

فصل چهارم: منحنی نمودار SP

 • موارد کاربرد SP
 • منشأ SP
 • پتانسیل خودزای کل
 • SP استاتیک SSP
 • شکل منحنی SP
 • سازندهای با مقاومت مخصوص زیاد
 • جابجایی خط پایه شیل
 • آنومالی های SP

فصل پنجم: نمودار EPT

 • اصول نمودارگیری
 • طرز کار دستگاه
 • تفسیر نمودار
 • فاکتورهای موثر بر اندازه گیری
 • موارد کاربرد نمودار EPT

فصل ششم: تعیین RT از دستگاه های اندازه گیری مقاومت مخصوص

 • نمودارهای جانبی
 • نمودارهای القایی
 • نمودارهای کروی متمرکز شده SFL

فصل هفتم: محاسبه Rxo به کمک دستگاه های میکرو

 • نمودار کروی متمرکز شده میکرو
 • نمودار میکرو (میکرولاگ)
 • مواردی که گاهی باعث تفسیر غلط می شوند
 • وضعیت قرارگیری منحنی های مقاومت مخصوص نسبت به یکدیگر و تفسیر آنها

فصل هشتم: مختصری در مورد رادیواکتیویته طبیعی

 • مفاهیم بنیادی رادیواکتیو
 • انتشار و جذب اشعه گاما در سازند
 • اشعه نوترون
 • منشأ نوترون

فصل نهم: نمودارهای پرتوگاما

 • نمودار پرتوگامای بنیایی یا استاندارد
 • طیف نگار اشعه گامای طبیعی

فصل دهم: نمودارهای تخلخل

 • نمودار صوتی
 • نمودار جرم مخصوص
 • نمودار نوترون جبران شده

فصل یازدهم: کنترل کیفیت نمودارها

 • موارد عمومی در مورد تمام نمودارها
 • کنترل کیفیت نمودارهای مقاومت مخصوص
 • کنترل کیفیت نمودار صوتی
 • کنترل کیفیت نمودار جرم مخصوص
 • کنترل کیفیت نمودار نوترون جبران شده
 • کنترل کیفیت نمودار پرتو گاما

فصل دوازدهم: روش های نگاه سریع

 • تفسیر با نگاه سیریع
 • نتیجه گیری

فصل سیزدهم: چگونگی تفسیر سازندهای تمیز

 • تصحیح درجه حرارت
 • انتخاب نقاط مناسب برای ارزیابی در چاهی با دیواره ناهموار
 • تصحیح عمق
 • تعیین لایه های مناسب
 • ضخامت لایه
 • تصحیح اثر محیط بر روی نمودارهای تخلخل
 • تصحیح اثر محیط بر روی نمودار پرتو گاما GR
 • تصحیح اثر محیط بر روی نمودارهای مقاومت مخصوص
 • کنترل صحت اطلاعات بدست آمده از نمودارها
 • ارزیابی نوع سنگ و تخلخل
 • تعیین میزان اشباع آب

فصل چهاردهم: روش های تعیین Rw

 • محاسبه Rw از روش نسبت نمودارهای مقاومت مخصوص
 • محاسبه Rw از نمودار SP
 • محاسبه Rwa
 • محاسبه Rw از EPT
 • محاسبه Rw از سایر منابع

فصل پانزدهم: تفسیر ماسه سنگهای شیلی

 • اثرات شیل
 • تعیین Rw
 • تعیین Rt و Rxo
 • مشخص کننده های رس (شیل)
 • تصحیحات هیدروکرب
 • پیش بینی جرم مخصوص هیدروکرب
 • تفسیر ماسه سنگهای شیلی توسط فلوچارت

فصل شانزدهم: تمرین

 • پروژه ۱ – سوالها
 • پروژه ۱ – جوابها
 • پروژه ۲ – سوالها
 • پروژه ۲- جوابها

فصل هفدهم: پیوست

 • نمودارها
 • NGSCOR
 • جداول تبدیلات و معادلات آنها

مآخذ

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 332
حجم: 36.3 مگابایت
75,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.