ویژگی های شخصیتی

ویژگی های شخصیتی

مقدمه

شناخت ویژگی های رفتاری، اخلاقی و روحی ملل گوناگون از دیدگاههای مختلفی در حوزه های علمی قابل بحث است. با کاوش، تحقیق و تفحص در عوامل متنوعی از قبیل فرهنگ، آداب و رسوم و سبک زندگی ملیت های گوناگون می توان تا حدودی به شناخت این ویژگی ها دست یافت. بررسی عوامل ژنتیکی، تغذیه ای، محیطی، فرهنگی، سیاسی و جغرافیایی می تواند نقش تاثیر گذاری در این راستا داشته باشد.

انگیزه های سفر در گروههای سنین مختلف

انگیزه های گردشگری رابطه مستقیم با سن افراد دارد. چنانچه سه گروه و مرحله سنی شامل جوانان، میانسالان و سالخوردگان را در نظر بگیریم، به خوبی درمیابیم انگیزه های سفر برای هر کدام از این مرحله سنی متفاوت است.

گردشگری جوانان

در این نوع از جهانگردان به طور شایسته ای نیاز به آزادی و خود محوری به چشم می خورد. خواسته های این طبقه از جهانگردان در قالبی ناهمگون، تازه، ماجراجویانه، ضد نظم و ترتیب و خودمحور متجلی می شود. در این مرحله سنی افراد جهانگردی سازمان یافته  و گشت های منظم را نمی پذیرند.

گردشگری میانسالان

در این مرحله سنی نیز می توانیم به پاره ای از انواع نیاز به خود تاییدی برخورد کنیم، ولی نیاز به ایمنی  در این مرحله سنی بیشتر به چشم می خورد. همچنین نیاز به آزادی کاهش بافته و خودمحوری نیز دیده نمی شود. افراد این مرحله سنی متقاضی جهانگردی در سطحی مناسب هستند و گشت سازمان یافته را می پذیرند و تا حدود قابل ملاحظه ای از ماجراجویی و انجام اعمال غیرمنتظره دوری می کنند.

گردشگری سالخوردگان

در این گروه سنی انگیزه ایمنی و امنیت بر کلیه عوامل مسلط است.

سالخوردگان بیشتر مایل هستند مناطقی را که قبلاً دیده اند، بازدید نمایند. از حوادث غیر منتظره پرهیز می کنند. ایشان به طور معمول گشت های سازمان یافته و برنامه ریزی شده را می پسندند.

به هر حال شیوه های جهانگردی به تناسب سن افراد تغییر می کند. زیرا سن افراد، درجه ارزشیابی نیازهای آنهاست و اغلب به پیروی از آن، انواع جهانگردی انتخاب و اجرا می گردد. سفرهای خانوادگی معمولاً با برخوردها و مشکلات عدیده ای رو به رو می گردد. زیرا چنانچه در انتخاب محل و اجرا سفرهای فامیلی به مواردی که در مبحث طبقاتی سنی گفته شده توجه نشود، نتیجه مطلوب عاید نمی شود. ترتیب دهندگان گشت های مسافرتی  این موارد را به خوبی می شناسد و به همین دلیل برای جلوگیری از شکست احتمالی خود، به مقابله برخواسته  و ادعا می کنند تورهای یکسانی را برای کلیه اعضا خانواده تشکیل نخواهند داد. بعلاوه به تناسب استحکام نقش گردشگری، موضوع نیاز به آن نیز در درون جامعه تولید و گسترش می یابد.

عواملی مانند: جغرافیا، سن، جنس، وضعیت شغلی، فرهنگ اجتماعی و عوامل بسیار زیاد دیگری بر نوع انگیزه و نیاز انسان به سفر تأثیر می گذارد ولی چیزی که ار تحقیقات بدست آمده می توان نتیجه گرفت این است که سفر کردن نقش موثر در پرورش روح و روان انها در اکثر مناطق جغرافیایی داشته است.

سفر روحیه انسان را تلطیف و برای کار و فعالیت بهتر با برآیند بیشتر برای آینده، آماده می کند. خانواده ها با سفر می توانند از فشارهای عصبی رهایی یابند. اگر فرزند دچار خانه و خانواده گریزی شده، پس از مسافرت آرامش پیدا می کند. در اسلام نیز به کرات بر لزوم مسافرت تاکید شده و علم روانشناسی هم مسافرت را یک ضرورت برای سلامت روان انسان ها می داند. در مورادی حتی انگیزه داشتن صرف برای قصد رفتن به مکانی نیز در بعضی از افراد اثرات روانی خوبی دربرداشته است، حتی اگر سفری هم هیچوقت به آن انجام نگرفته باشد!

ویژگی های ارتباطی – رفتاری، ویژگی های تغذیه ای، فضای سیاسی اجتماعی، محیط زیست و جغرافیای طبیعی عوامل مذهبی و فرهنگی، خرافات، باورها و عقاید اجتماعی و موسیقی از عوامل تأثیر گذار بر روحیات جهانگردی اند که به توضیح پاره ای از آن می پردازیم.

تحلیل ویژگی های ارتباطی رفتاری بر روحیات ملل

ویژگی های ارتباطی و رفتاری با توجه به بستر شکل گیری آن در میان ملل مختلف متفاوت بوده و نتایج رفتاری متمایزی را در خلقیات ایشان به نمایش می گذارد. فعالین حوزه گردشگری از آن رو که به شدت درگیر تعاملات میان فرهنگی هستند باید با دقت تمام به این ویژگی های ارتباطی توجه نمایند تا پیام های ناخوشایندی را به مخاطبان خود منتقل نسازند و لازمه این امر البته آموختن بیشتر در حوزه تعاملات رفتاری است.

تحلیل ویژگی های تغذیه ای برروحیات ملل

یکی از عوامل مهم شکل دهنده الگوی غذایی جوامع مختلف، مجموعه عادات و فرهنگ غذا و تغذیه ایی افراد آن جامعه است.این عادت از بدو تولید در درون خانواده شکل می گیرد، این واحد اجتماعی خود وابسته به بستری است که جامعه آن را فراهم می کند. مجموعه عواملی که این بستر را می سازد از فرهنگ و آداب و سنن هر جامعه گرفته شده است.که خود تحت تأثیر وضعیت جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، و آگاهی های تغذیه ای در افراد آن جامعه قرار دارد.

شناخت روحیات ملل مختلف در جهان امروزه به دلیل تأثیر گذاری شدید این عوامل بر الگوی تغذیه ای افراد، در گرو بررسی فرهنگ تغذیه آن کشور نیز هستند. در موارد زیادی اسم کشور مزبور، فرهنگ و نوع تغذیه آن مناطق جغرافیایی را در ذهن و فکر مخاطب به یاد می آورد.

تحلیل فضای سیاسی، اجتماعی بر روحیات ملل

مطالعه ارتباط بین ویژگی های افراد جوامع مختلف و دگرگونی های سیاسی و اجتماعی، یکی از موضوع های مهم در شناخت روحیات ملل می باشد.

تأثیر پذیری و تأثیر گذاری سیاست و قدرت در محیط جغرافیایی به بیان دیگر، تأثیر تصمیمات سیاسی بر محیط جغرافیایی نقش بسیار مهمی بر ویژگی های شخصیتی جوامع بشری داشته است. از طرفی شکاف های اجتماعی نقش مهمی در شکل گیری مناسبات و فضای سیاسی در جوامع گوناگون ایفا می کنند.

تحلیل محیط زیست و جغرافیای طبیعی به روحیات ملل

محیط زیست مجموعه ای بسیار بزرگ و پیچیده ای از اجزاء و عوامل گوناگونی است که بر اثر تکامل تدریجی موجودات زنده و اجزاء سازنده ی سطح زمین شکل گرفته است. بدیهی است که فعالیت های انسان برای توسعه به هر طریقی که باشد آثار مختلفی بر محیط زیست دارد، بدون شک موثرترین و مهم ترین عامل تغییرات زیست محیطی خود انسان ها هستند. دانش جغرافیا بعنوان علم مطالعه ی رابطه ی بین انسان و محیط می تواند در مدیریت محیط زندگی انسان ها نقش محوری داشته باشد. از این رو علم جغرافیا و مدیریت محیط انسان ها رابطه ای تنگاتنگ با هم دارند. همانگونه که محیط طبیعی و پدیده های آن بر زندگی انسان تأثیر می گذارد، محیط انسانی نیز مجموعه محیط طبیعی را تحت تأثیر خود قرار می دهد. بنابراین می توان گفت دو محیط برهم اثر گذار و با یکدیگر در تعامل و تقابل هستند.

انسان ها در جوامع بشری برای تداوم زندگی خویش با توجه به شرایط جغرافیایی محل زندگی خود مجموعه ای از فعالیت ها را انجام می دهند که این فعالیت ها  به طور خواسته یا ناخواسته بر رفتار و روحیات جوامع بشری نقش دارند.

  مدیریت جهانگرد 

 دانشگاه علامه طباطبایی  راهنمای علمی روش تحقیق

 

ویژگی های شخصیتی

  ردیف  
  1 25 11 14 18 6 7 5 4 1 2 3 24 13 11 22 11 5 6  
  2 38 14 24 25 8 7 10 5 1 3 6 9 4 5 8 4 2 2  
  3 34 11 23 7 0 4 3 3 1 0 8 8 5 3 17 7 6 4  
  4 31 14 17 13 2 3 8 4 0 6 8 10 4 6 16 13 3 0  
  5 19 6 13 34 12 13 9 1 3 5 4 35 19 16 19 10 4 5  
  6 25 11 14 18 4 10 4 2 1 2 9 10 4 6 17 10 3 4  
  7 15 3 12 25 5 12 8 3 1 4 7 19 11 8 13 6 4 3  
  8 21 7 14 21 2 9 10 5 1 5 12 4 1 3 5 1 0 4  
  9 17 10 7 22 7 8 7 0 0 1 13 14 13 1 2 0 2 0  
  10 32 11 21 18 5 6 7 5 2 3 3 14 6 8 16 9 1 6  
  هوش فرهنگی
ردیف سن جنس رشته تحصیلات دانشگاه شناختی انگیزشی فراشناخت رفتاری کل
1 22 زن مدیریت جهانگردی دانشجوی‌کارشناسی علامه طباطبایی 64 51 31 14 160
2 21 زن مدیریت جهانگردی دانشجوی‌کارشناسی علامه طباطبایی 44 32 22 10 106
3 22 زن مدیریت جهانگردی دانشجوی‌کارشناسی علامه طباطبایی 61 46 30 15 152
4 20 زن مدیریت جهانگردی دانشجوی‌کارشناسی علامه طباطبایی 68 52 34 16 170
5 20 زن مدیریت جهانگردی دانشجوی‌کارشناسی علامه طباطبایی 69 58 30 15 172
6 21 زن مدیریت جهانگردی دانشجوی‌کارشناسی علامه طباطبایی 84 65 44 18 211
7 22 زن مدیریت جهانگردی دانشجوی‌کارشناسی علامه طباطبایی 73 58 35 16 182
8 21 زن مدیریت جهانگردی دانشجوی‌کارشناسی علامه طباطبایی 45 38 17 8 108
9 22 زن مدیریت جهانگردی دانشجوی‌کارشناسی علامه طباطبایی 62 53 30 14 159
10 20 زن مدیریت جهانگردی دانشجوی‌کارشناسی علامه طباطبایی 69 52 34 18 173

 سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × دو =