نمودار مدل تلفیقی صنعت ـ اندازه

نمودار مدل تلفیقی صنعت ـ اندازه را ترسیم نموده و بیان کنید که چرا رابطه اندازه و تکنولوژی دو طرفه می باشد؟

1 004.jpg

تصمیم برای اختیار کردن و بکارگیری یک فناوری پیچیده، تا قبل از اینکه سازمان به یک اندازه مناسب برای سرمایهگذاری براساس صرفهجوئی ناشی از مقیاس دست نیافته، اتخاذ نمیگردد. بنابراین اندازه سازمان، نوع فنآوری سازمان را تعیین میکند. تصمیم جهت بکارگیری فناوری انبوه، ممکن است منجر به اتخاذ تصمیمی برای افزایش اندازه سازمانی شود، تا بدان وسیله سازمان قادر شود، به طور کارآمدتری از فناوری بهرهبرداری کند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.