نمودار عناصر پنجگانه اساسی یک سازمان

نمودار عناصر پنجگانه اساسی یک سازمان را ترسیم نموده و بنویسید متخصصین فنی بخش و ستاد پشتبیانی چه افرادی هستند؟

1ـ بدنه اصلی عملیات: کارکنانی که در ارتباط با تولید محصولات و یا ارائه خدمات مؤسسه، کارهای اصلی را انجام می دهند.

2ـ بخش عالی سازمان: مدیران عالی سازمان، کسانی که مسئولیت کلی سازمان را بعهده دارند.

3ـ بخش میانی: مدیرانی که هسته عملیاتی را به بخش عالی سازمان پیوند می دهند.

4ـ متخصصین فنی : تحلیلگران، کسانی که مسئولیت اجرای شکلهای خاص استانداردسازی را در سازمان به عهده دارند.

5ـ بخش ستاد پشتیبانی: افاردی که واحدهای ستادی را تصدی می کنند، کسانی که خدمات پشتیبانی غیرمستقیم به سازمان ارائه می دهند.

1 004.jpg

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.