نقاط قوت ساختار بخشی

درباره نقاط قوت ساختار بخشی بطور خلاصه بحث نمایید؟

از طریق واگذاری کامل اختیارات و مسئولیتهای تولید و فروش، یک کالا یا خدمات خاص به یک واحد، مسئولیت پذیری بیشتر را فراهم کرده و بر نتایج تأکید می ورزد.

کارکنان ادارات مرکز از درگیری با جزئیات عملایت روزانه آزاد شده و فرصت بیشتری برای توجه به اهداف و عملیات بلند مدت سازمان پیدا می کنند.

جنبه های استقلال و خودکفایی ساختار بخشی، آنرا به صورت یک وسیله بسیار عالی برای آموزش و تربیت مدیران کل مبدل ساخته است که تأکیدش بر تخصص گرایی است.

واحدهای مستقل می توانند با حداقل تأثیر بر کل سازمان از مجموعه سازمان کنار گذاشته شوند.

ایجاد واحدهای مستقل و خودگردان، درون یک سازمان بزرگتر است. بخشها خود دارای حساسیت در برابر مسائل بوده و مسئولیت کارها و انجام فعالیتها به عهده آنهاست و از مزایای تخصص گرایی برخوردار می باشند و می توانند اطلاعات را پردازش کنند، گویی که مانند یک سازمان عمل می کنند، واحدها همچنین از مزایای صرفه جویی ناشی از مقیاس در برنامه ریزی، جذب سرمایه و توزیع ریسک بهره می جویند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.