ساختار ادهوکراسی

ساختار ادهوکراسی را بطور خلاصه توضیح دهید؟

این نوع ساختار دارای ویژگی های تفکیک افقی زیاد، تفکیک عمودی کم، رسمیت کم، عدم تمرکز، حساسیت و انعطاف پذیری است. این ساختار از کارکنانی بهره میگیرند که از تخصص و تجربه بسیار بالایی برخوردارند و تفکیک عمودی کم است همچنین نیاز چندانی به سرپرستی وجود ندارد زیرا رفتار مورد انتظار مدیر از کارکنانش در وجود آنها نهادینه شده است. قوانین و مقررات محدود، بسیار منعطف و نامدون بوده و برای مسئله راه حلی ابتکاری ارائه می شود. تصمیم گیری در این ساختار به صورت عدم تمرکز است و برای ایجاد سرعت و انعطاف پذیری ضروری می باشد و برای تصمیم گیری به گروه های غیرمتمرکز حرفه ای اتکا دارد. استانداردسازی و رسمیت کمی وجود دارد، لذا ساختار فنی در آن مورد تأکید نیست. مدیران میانی، کارکنان ستاد پشتیبانی و کارکنان عملیاتی همه افراد حرفه ای بوده، تمایزات سنتی بین آنان به خوبی مشخص نیست و قدرت بدون توجه به پست افراد در دست افراد زبده و خبره است.

ادهوکراسی دسته هایی از گروه های کاری محسوب می شوند. متخصصان در گروه های منعطف که از قوانین و مقررات و رویه های استاندارد شده کمی برخوردارند گروهبندی می شوند. هماهنگی بین اعضاء گروه از طریق جرح و تعدیل متقابل صورت می گیرد به موزات تغییر شرایط فعالیتهایی که انجام می دهند تغییر می کند. بخش بندی واحدها برای مشخص کردن وظایف انجام گرفته و اعضاء این واحدها به صورت گروه های کوچک کاری درآمده و برای انجام وظایفشان واحدهای وظیفه ای را در نظر نمیگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.