پرسشنامه بررسی راهکارهای توسعه گردشگری فرهنگی در منطقه الموت قزوین با مدل برنامه ریزی راهبردی (SWOT)


به نام خدا

 

کارشناس و استاد گرامی:

ضمن عرض سلام و احترام

 

      پرسشنامه زیر در چارچوب مطالعه ای گردشگری از منطقه الموت قزوین و در قالب مقاله ای با عنوان « بررسی راهکارهای توسعه گردشگری فرهنگی در منطقه الموت قزوین با مدل برنامه ریزی راهبردی (SWOT) » طراحی شده است.

      بنا است که در این مقاله با بررسی عوامل درونی موثر بر گردشگری فرهنگی منطقه یعنی نقاط قوت و نقاط ضعف و عوامل بیرونی تاثیر گذار یعنی فرصتها و تهدیدهای منطقه الموت، راهبردها و استراتژیها و راهکارهای موثر در جهت بهبود و توسعه گردشگری فرهنگی منطقه بررسی و تعیین شوند.

     نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدهای موثر بر گردشگری فرهنگی منطقه، از طریق شناخت مستقیم از منطقه و تحقیق از افراد آگاه از منطقه تعیین گردید.

      حال در این مرحله باید از طریق پرسشنامه، میزان تاثیرگذاری هر یک از عوامل تعیین شده در گردشگری فرهنگی منطقه الموت بررسی شده تا ضریب و میزان اهمیت هر یک از عوامل در گردشگری فرهنگی تعیین شوند. در نهایت با استفاده از همین ضرایب نوع راهبردها، تعیین و میزان اثرگذاری عوامل تعیین شده مشخص می گردد.

 

کارشناس گرامی:

       نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدهای گردشگری فرهنگی منطقه، در قالب سوال در پرسشنامه زیر ارائه شده است.

      میزان اثرگذاری و اهمیت هر عامل بر گردشگری فرهنگی منطقه الموت، مورد سوال قرار گرفته و 5 گزینه به ترتیب « خیلی زیاد زیاد متوسط ضعیف خیلی ضعیف» برای پاسخ تعیین شده است. شما کارشناس گرامی بر حسب میزان اهمیت و اثرگذاری هر عامل بر گردشگری فرهنگی الموت، گزینه مورد نظر خودتان را انتخاب می کنید.

پرسشنامه:

 • به نظر شما، وجود دژها و قلعه های منتسب به دوره اسماعیلیه تا چه میزان در وضعیت گردشگری فرهنگی منطقه تاثیر گذار است؟

 

خیلی زیاد             زیاد               متوسط               ضعیف               خیلی ضعیف 

 

 • تنوع قومی و نژادی موجود در منطقه و تفاوتهای فرهنگی اقوام مختلف به ویژه مراغی ها چقدر می تواند در آینده گردشگری فرهنگی منطقه موثر باشد؟

 

خیلی زیاد             زیاد               متوسط               ضعیف               خیلی ضعیف 

 

   3- وجود روستاهای تاریخی در منطقه با بافت و معماری تاریخی  و فرهنگی تا چه میزان در گردشگری فرهنگی منطقه اهمیت دارد؟

خیلی زیاد             زیاد               متوسط               ضعیف               خیلی ضعیف 

 

4 میزان تاثیرگذاری و اهمیت برخی مکانها و مرتفعات که محل آموزش عقاید مذهبی و فرهنگی و آرامگاه برخی از شخصیتها بوده است را چگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی زیاد             زیاد               متوسط               ضعیف               خیلی ضعیف 

 

5 از نظر شما، کاروانسراهای تاریخی منطقه الموت که محل ارتباطات بین فرهنگ های مختلف می باشد، به چه میزان می توانند در ترسیم وضعیت گردشگری فرهنگی منطقه، نقش داشته باشند؟

خیلی زیاد             زیاد               متوسط               ضعیف               خیلی ضعیف 

 

6- فرهنگ و دانش سنتی مردم بومی به ویژه در زمنیه صنایع دستی و تهیه گیاهان خودرویی و دارویی، به چه میزان در فرایند گردشگری منطقه الموت موثر می باشد؟

خیلی زیاد             زیاد               متوسط               ضعیف               خیلی ضعیف 

 

7 میزان اهمیت چشم اندازها و پدیده های مذهبی و همراه با اعتقادات و مراسم های مختلف دینی و سنتی را چگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی زیاد             زیاد               متوسط               ضعیف               خیلی ضعیف 

 

 • 8- کمبود اقامتگاهها یا مکانهای سکونتی برای گردشگران، چقدر در وضعیت گردشگری فرهنگی تاثیرگذار است؟

 

خیلی زیاد             زیاد               متوسط               ضعیف               خیلی ضعیف 

 

 • شرایط نامناسب راههای ارتباطی، به ویژه راههای ارتباطی منتهی به آثار تاریخی و باستانی تا چه میزان در شکل دهی و ترسیم آینده گردشگری فرهنگی منطقه تعیین کننده می باشد؟

 

خیلی زیاد             زیاد               متوسط               ضعیف               خیلی ضعیف 

 

 • به نظر شما، ضعف مدیریت و اجرای پروژه در زمینه توریسم فرهنگی منطقه، چقدر می تواند در توسعه گردشگری منطقه الموت، نقش آفرین باشد؟

 

خیلی زیاد             زیاد               متوسط               ضعیف               خیلی ضعیف 

 

 • میزان اثرگذاری تبلیغات ناکافی جهت شناسایی فرهنگ و تاریخ منطقه بر وضعیت کنونی و آتی گردشگری فرهنگی منطقه را چگونه ارزیابی می کنید؟

 

خیلی زیاد             زیاد               متوسط               ضعیف               خیلی ضعیف 

 

 • ضعف مشارکت جامعه بومی در احیای فرهنگ تاریخی و عرضه صنایع دستی و آداب و رسوم به گردشگران، چه میزان بر وضعیت توسعه گردشگری فرهنگی موثر می باشد؟

 

خیلی زیاد             زیاد               متوسط               ضعیف               خیلی ضعیف 

 

 • همجواری با استانهای مازنداران، گیلان و تهران در جهت اشاعه فرهنگ و تاریخ الموت، چقدر در گردشگری فرهنگی منطقه تاثیرگذار است؟

 

خیلی زیاد             زیاد               متوسط               ضعیف               خیلی ضعیف 

 

 • نقش قرار گرفتن الموت بر سر راه های ارتباطی استراتژیک، در گردشگری فرهنگی به چه صورت می باشد؟

 

خیلی زیاد             زیاد               متوسط               ضعیف               خیلی ضعیف 

 

 • مشرف بودن با منطقه علم کوه و مناطق کوهستانی در طالقان و دشت سلمبار در گیلان، چقدر در وضعیت گردشگری فرهنگی منطقه تعیین کننده می باشد؟

 

خیلی زیاد             زیاد               متوسط               ضعیف               خیلی ضعیف 

 • ارزیابی شما از نقش و میزان اثرگذاری سرمایه گذاری شرکتها و موسسات خصوصی از مناطق همجوار در جهت مرمت میراث فرهنگی و توسعه اقامتگاه ها، چیست؟

 

خیلی زیاد             زیاد               متوسط               ضعیف               خیلی ضعیف 

 

 • از دیدگاه شما، استفاده های آموزشی از مکانهای باستانی، به ویژه مکانهایی که جایگاه اندیشمندان و بزرگان و محل وقوع حوادث و رویدادهای تاریخی می باشد، تا چه حد در ترسیم آینده گردشگری فرهنگی منطقه تعیین کننده می باشد؟

 

خیلی زیاد             زیاد               متوسط               ضعیف               خیلی ضعیف 

 

 • توسعه اقتصادی روستاها و حفظ هویت تاریخی آنها در اثر عرضه صنایع دستی و فرهنگ بومی به گردشگران وردی از قزوین، تهران و پیرامون به چه میزان در فرایند گردشگری فرهنگی منطقه موثر می باشد؟

 

خیلی زیاد             زیاد               متوسط               ضعیف               خیلی ضعیف 

 • به نظر شما، توسعه راه های ارتباطی، به ویژه جاده اصلی الموت و جاده ای که منطقه علم کوه و مازندران را به شرق الموت متصل می کند، چقدر در تعیین وضعیت گردشگری فرهنگی الموت تاثیرگذار است؟

 

خیلی زیاد             زیاد               متوسط               ضعیف               خیلی ضعیف 

 • میزان اثرگذاری تخریب آثار باستانی در اثر ورود بیش از حد گردشگران و کاهش ظرفیت تحمل پذیرش گردشگر در وضعیت کنونی و آتی گردشگری فرهنگی منطقه را چگونه ارزیابی می کنید؟

 

خیلی زیاد             زیاد               متوسط               ضعیف               خیلی ضعیف 

 • تغییرات فرهنگی و اشاعه فرهنگ نا به جا و فراموش شدن سنت ها در اثر التقاطات فرهنگی چگونه بر گردشگری فرهنگی الموت تاثیر می گذارد؟

 

خیلی زیاد             زیاد               متوسط               ضعیف               خیلی ضعیف 

 

 • آسیب رسیدن به بافت سنتی معماری روستاها تا چه میزان بر فرایند گردشگری فرهنگی الموت موثر می باشد؟

 

خیلی زیاد             زیاد               متوسط               ضعیف               خیلی ضعیف 

 

 • آیا توسعه سریع راه های ارتباطی در مناطق مختلف الموت، می تواند بر گردشگری فرهنگی اثرگذار باشد؟ به چه میزان؟

 

خیلی زیاد             زیاد               متوسط               ضعیف               خیلی ضعیف 

 

 • وجود تغییر در الگوی فرهنگی روستایی و غالب شدن الگوی شهری و رکود در کارکرد صنایع دستی چقدر در گردشگری فرهنگی الموت اهمیت دارد؟

 

خیلی زیاد             زیاد               متوسط               ضعیف               خیلی ضعیف 

 

 

 

 

از اینکه در پاسخ به سوالات پرسشنامه، همکاری کردید، صمیمانه از شما سپاسگزاریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *