or

پرسشنامه ادراک از مدیریت

ادراک از مدیریت

ساخته شده توسط آرین آرانی

باسمه تعالی

همکار ارجمند

سلام علیکم ، پرسشنامه پیوست به منظور بررسی ویژگی های مدیر نمونه و وضعیت مدیریت فعلی تدوین شده است . پرسشنامه محرمانه بوده و خواهشمند است پس از تکمیل ، آن را در پاکت مهر و موم نموده و به واحد مسترد فرمایید .

در ستون راست ویژگیهایی ارائه شده که کم یا بیش در همه وجود دارد . اما نکته در غالب بودن ویژگی است .

وضعیت مطلوب : بیانگر ویژگیهای مطلوب برای یک مدیر نمونه است . آن ویژگی غالبی که شما انتظار دارید و می خواهید مدیر داشته باشد .

وضعیت موجود : بیانگر وضع فعلی مدیریت در محیط کار شماست . آن ویژگی غالبی که مدیر شما دارد .

از شما درخواست می شود به دو وضعیت یاد شده حسب تعریف زیر نمره ای بین 0 تا پنج بدهید .

همان طور که ملاحظه می فرمایید برای هر ویژگی دو وضعیت مطلوب و موجود پنج گزینه : (0)= هیچ ، (1)= خیلی کم ، (2)= کم ، (3)= تا حدی ، (4)= زیاد و (5)= خیلی زیاد پیش بینی شده که درخواست می شود با علامت × نظر خود را مشخص فرمایید.

مشخصات عمومی :

مرد □ زن □            مدرک تحصیلی : دیپلم □   فوق دیپلم □   لیسانس □   فوق لیسانس و بالاتر □

تجربه کار در محیط های اداری . . . سال . . . ماه           تجربه کار . . . سال . . . ماه

تجربه همکاری با مدیریت فعلی . . . سال . . . ماه

مدیر مورد نظر شما : مدیر ارشد  مدیر میانی  مدیر مستقیم نظام مدیریتی

لطفا” به همه موارد پاسخ دهید و هردو وضعیت را مشخص فرمایید . قبلا از همراهی شما تشکر می شود .

وضعیت مطلوب

بیانگر مدیر نمونه (ویژگی غالب)

ویژگیوضعیت موجود

بیانگروضع فعلی( ویژگی غالب)

543211.       حضور به موقع54321
543212.       برقراری ارتباط صمیمی با کارکنان54321
543213.       پافشاری بر تصمیم نادرست54321
543214.       سهولت دسترسی به مدیر54321
543215.       استقبال از افکار نو54321
543216.       خشک و مقرراتی54321
543217.       سختگیر در کارها54321
543218.       توجه به نیاز های آموزشی54321
543219.       تلاش برای افزایش رضایت شغلی کارکنان54321
5432110.      مداخله در اختلاف کارکنان54321
5432111.      اعتماد به کارکنان54321
5432112.      مسوولیت پذیر54321
5432113.      رعایت عدالت و انصاف54321
5432114.      تقویت روحیه همکاری در محیط کار54321
5432115.      جلب اعتماد کارکنان54321
5432116.      توانایی علمی54321
5432117.      توانایی جسمی54321
5432118.      لحن آرام و ملایم54321
5432119.      بی توجه به مشکلات کارکنان54321
5432120.      توجه به منافع شخصی54321
5432121.      اخذ تصمیم های نادرست54321
5432122.      انتساب تلاش دیگران به خود54321
5432123.      باور داشتن کارکنان54321
5432124.      جلب احترام کارکنان54321
5432125.      داشتن درک متقابل54321
5432126.      امتیاز دادن به آشنایان54321
5432127.      رعایت دقیق ضوابط54321
5432128.      توجه به رابطه و پارتی بازی54321
5432129.      توجه به تملق54321
5432130.      توجه به سخن چینی و غیبت54321
5432131.      خودرای ( دیکتاتور)54321
5432132.      قدرت و قاطعیت در تصمیم گیری54321
5432133.      تردید در تصمیم گیری54321
5432134.      نشان دادن عکس العمل متناسب با موقعیت54321
5432135.      خوب گوش دادن54321
5432136.      پرحرفی54321
5432137.      توجه به نظرات کارکنان54321
5432138.      الگو و سرمشق بودن54321
5432139.      جلب مشارکت کارکنان54321
5432140.      مشورت با کارکنان54321
5432141.      مشورت با گروهی خاص54321
5432142.      حساسیت به سلسله مراتب اداری54321
5432143.      حمایت بی دلیل از سلسله مراتب54321
5432144.      سعه صدر در برخورد تند کارکنان54321
5432145.      لجباز و یکدنده54321
5432146.      پذیرش اشتباه خود54321
5432147.      ضعف در مقابل مقامهای بالاتر54321
5432148.      پذیرش حرف حق54321
5432149.      تلاش برای رفع اشتباه خود54321
5432150.      مغرور بودن به مقام خود54321
5432151.      دادن وعده زیاد54321
5432152.      عمل به وعده ها54321
5432153.      طرح مشکلات باصداقت54321
5432154.      حمایت و پشتیبانی از کارکنان54321
5432155.      ملاک قرار دادن تجربه و تخصص برای پست ها54321
5432156.      به کارگیری افراد قوی و توانمند54321
5432157.      رعایت انطباق پست سازمانی و نیروی انسانی54321
5432158.      تقویت پشتکار، جدیت و پیگیری54321
5432159.      ارتباط محبت آمیز54321
5432160.      دادن بازخورد سریع و صحیح54321
5432161.      مراعات حرمت انسانی کارکنان54321
5432162.      اعطای پاداش بر اساس عملکرد و شایستگی54321
5432163.      تشویق و حمایت از نوآوری و خلاقیت54321
5432164.      برقراری نظم54321
5432165.      استفاده شخصی از امکانات دولتی54321
5432166.      مسلط و آشنا با کار54321
5432167.      دقت و توجه به گزارشهای اداری54321
5432168.      تلاش برای رفع مشکلات کارکنان54321
5432169.      آشنا با وظایف54321
5432170.      برنامه ریز54321
5432171.      دارای هدف54321
5432172.      اهل مطالعه و افزایش معلومات خود54321
5432173.      انجام به موقع کارها54321
5432174.      پیگیر و دقیق54321
5432175.      ارجاع درست و صحیح کارها54321
5432176.      بهره گیری از فن آوری (تکنولوژی)54321
5432177.      پشیبانی و حمایت از مجری54321
5432178.      توجه بیشتر بر کیفیت تا کمیت54321
5432179.      اجرای کارهای ظاهری و نمایشی54321
5432180.      ترغیب کارکنان برای خوب انجام دادن کارمفید54321
5432181.      به کارگیری تنبیه در مقابل اشتباهها54321
5432182.      انتقاد پذیر54321
5432183.      ایجاد هماهنگی در کارها54321
5432184.      مطلع ساختن کارکنان از اهداف54321
5432185.      داشتن حضور فیزیکی54321
5432186.      کنترل و پیگیری مستقیم پیشرفت کارها54321
5432187.      خشک و نظر تنگ54321
5432188.      پرخاشگر و عیبجو54321
5432189.      ایرادگیر و غرغرو54321
5432190.      ایجاد دوباره کاری54321
5432191.      شجاع در تغییر عقیده54321
5432192.      توجه به نظرات دیگران در برنامه ریزی54321
5432193.      خود را برتر انگاشتن54321
5432194.      تصمیم گیری حسب مطالعه54321
5432195.      تصمیم گیری حسب سلیقه54321
5432196.      خوشیبین54321
5432197.      کمال گرا54321
5432198.      واگذاری اخذ تصمیم به گروههای کاری54321
5432199.      واگذاری حل مشکل به گذشت زمان54321
54321100.    توجه به امور زیر بنایی در حل مسائل54321
54321101.    توجه به علل پدید آمدن مساله ( مسائل)54321
54321102.    مداخله غیر ضروری در امورتفویضی54321
54321103.    بزرگ جلوه دادن مسائل جزیی54321
54321104.    قطع کردن صحبت مخاطب54321
54321105.    ارائه جوابهای سربالا یا دوپهلو54321
54321106.    حیله گر و مکار54321
54321107.    غالب بودن برقراری ارتباط گفتاری با کارکنان54321
54321108.    غالب بودن برقراری ارتباط نوشتاری با کارکنان54321
54321109.    به کارگیری حرکات دست و صورت هنگام صحبت54321
54321110.    آراستگی ظاهری54321
54321111.    تلاش برای حفظ نیروهای توانمند54321
54321112.    صرف وقت برای کارکنان54321
54321113.    دادن دستورهای صریح و شفاف54321
54321114.    چشم پوشی از تخلفاتی چون: سوء استفاده54321
54321115.    موثر و فعال54321
54321116.    رسمی و بوروکراتیک54321
54321117.    قدرت گرا و فرمانده54321
54321118.    متوقع اما منطقی54321
54321119.    توجه بیشتر به کار تا افراد54321
54321120.    کم اطلاع و مستبد54321
54321121.    پدرانه و ملاطفت آمیز54321
54321122.    خالص و بی آلایش54321
54321123.    شکاک54321
54321124.    تهدید کننده54321
54321125.    حامی54321
54321126.    توجیه گر54321
54321127.    صادق و بی ریا54321
54321128.    دارای جاذبه54321
54321129.    گرم و صمیمی54321
54321130.    زود رنج و حساس54321
54321131.    دستپاچه و عجول54321
54321132.    کینه جو54321
54321133.    مشاوری توانمند54321
54321134.    تحقیر کننده54321
54321135.    آهسته و بی حال54321
54321136.    غیر قابل پیش بینی54321
54321137.    متواضع54321
54321138.    همراه54321
54321139.    مدیر ذاتی54321
54321140.    مقاوم در مقابل تغییر54321
54321141.    پاسخگو54321
54321142.    انتقال دانش خود به دیگران54321
54321143.    نثر روان و واضح54321
54321144.    بازنده ای حوب54321
54321145.    شاد و پر نشاط54321
54321146.    تحمل رقیب54321
54321147.    تحمل دشمن54321
54321148.    اهل ریسک54321
54321149.    انعطاف پذیر54321
54321150.    معتقد به تجربه و خطا54321
54321151.    بهره گیر از تجربیات گذشتگان54321
54321152.    استفاده بهینه از زمان54321
             
             

 

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها

اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.