شهر در سال های 1304-1320 هجری شمسی

شهر در سال های 1304-1320 هجری شمسی

  • دولت جدید، در اولین برخورد، دگرگونی کالبد شهر را انجام می دهد.برای اولین بار، چهره و سازمان شهر بر اساس اندیشه و تغییری بیرونی دگرگون می شود.
  • در اروپا تلاش می شود شهر با دو مقوله کارایی و بازدهی هماهنگ شود. اولین نقشه دگرگونی تهران در سال 1309 عنوان نقشه خیابان ها را دارد.
  • تهیه نقشه همدان در سال 1310. تصویب قانون بلدیه ابتدا در سال 1286 و سپس در سال 1309.تصویب قانون تعریض و توسعه معابر و خیابان ها در سال 1312
  • تصویب قانون آئین نامه پیش آمدگی در گذرها در سال 1318
  • اولین نشان شهرسازی جدید و برونی در شهرهای ایران.مکان بازار به زمان بازار تبدیل می شود.ایجاد خیابان اولین پژواک از شهرسازی هوسمان گونه است.
  • تخریب دیوارهای کهن تهران در سال 1311. نقشه 1326، اولین نقشه شهرسازی تدارک شده در دولت پهلوی برای گسترش و توسعه شهر تهران است(متاثر از جنبش معماری و شهرسازی مدرن و شهر صنعتی)
  • طرح 1316 و طرح های بین سال های 1310-1320، اولین مداخلات ارادی د بافت های کهن شهری هستند. دانشگاه نمادی از ترقی و پیشرفت است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.