کارآمدی بوروکراسی را بحث نمائید؟

کارآمدی بوروکراسی را بحث نمائید؟

اگر عوامل اقتضایی که ساختارهای بوروکراتیک را برای یک سازمان توجیه می کنند بگذارید، به این نتیجه می رسید که بوروکراسی ابزاری کارآمد در موارد مختلف است. بدون توجه به فناوری، محیط و … بوروکراسی ها در دامنه وسیعی از فعالیتهای سازمان یافته اثربخش هستند. کارخانه های تولیدی، شرکتهای خدماتی، بیمارستانها، مدارس و دانشکده ها مراکز نظامی و …. نمونه هایی از این فعالیتهایند. همانطور که از طرفداران بوروکراسی اظهار می دارد بوروکراسی نسبت به دیگر اشکال ساختاری، بهترین نوع ساختار بوده و امیدواریم در آینده نزدیک بر همه شکلهای ساختاری برتری یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.