ائتلاف حاکم در سازمان ها، از دیدگاه اقتضایی چه گروهی هستند؟

ائتلاف حاکم در سازمان ها، از دیدگاه اقتضایی چه گروهی هستند؟

به گروهی که درون سازمان صاحب قدرت بوده و نتایج تصمیمات را تحت تأثیر قرار می دهند، اشاره دارد. در دیدگاه اقتضائی، ائتلاف حاکم و مدیریت عالی یکی قلمداد شده و چنین فرض می شود که هر دو یکی هستند، این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا اگر چنین فرض شود که ائتلاف حاکم و مدیریتعالی هر دو یکی اند، افراد دیگری که در سازمان کنار مدیریت بوده و ممکن است قدرت تحت تأثیر قراردادن تصمیمات ساختاری را دارا باشند، نادیده انگاشته شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.