دانلود کتاب آموزش مسیریاب های سیسکو در ۲۱ روز

دانلود کتاب آموزش مسیریاب های سیسکو در ۲۱ روز

ﺑـﻪ ﮐﺘﺎب ”ﺧﻮدآﻣﻮز ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﻬﺎی ﺳﯿﺴﮑﻮ در ۲۱ روز“ ﺧــﻮش آﻣﺪﯾـﺪ. اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب درﺑـﺮﮔـﯿﺮﻧﺪۀ دروﺳـــﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﺮای درک ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﻣﺴـﯿﺮﯾﺎﺑﯽ، ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻣﺴـــﯿﺮﯾﺎﺑﻬﺎی ﺳﯿﺴــﮑﻮ، ﭘﯿﮑﺮﺑﻨــﺪی و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢ آﻧــﻬﺎ، ﻣﻠـﺰم ﺑﺪاﻧﺴـﺘﻦ آن ﻫﺴـﺘﯿﺪ. اﻣـﺮوزه دﻧﯿـﺎ ﺑـﻪ ﻧـﯿﺮوی ﻣﺘﺨﺼـﺺ و زﺑـﺪه در زﻣﯿﻨـﮥ ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت ﻧﯿــﺎز ﻣــﺒﺮم دارد و اﯾــﻦ ﻧﯿــﺎز در ﻫﯿــﭻ زﻣﯿﻨــﻪای ﺑــﻪ اﻧــــﺪازۀ ﺗﺨﺼـــﺺ در ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﺒﮑﻪ و ﻣﺴــﯿﺮﯾﺎﺑﯽ، ﺑﻄـﻮر ﺟـﺪّی اﺣﺴـﺎس ﻧﻤﯽﺷـﻮد.

 

فهرست مطالب :

ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﻬﺎی ﺳﯿﺴﮑﻮ

آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺳﺨﺖاﻓﺰار ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﻬﺎی ﺳﯿﺴﮑﻮ

آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﻬﺎی ﺳﯿﺴﮑﻮ

ﻓﺮاﮔﯿﺮی واﺳﻂ ﮐــﺎرﺑﺮ در ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻋـﺎﻣﻞ  IOS Cisco

آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﻧﺤﻮۀ ﻫﺪاﯾﺖ و اﻧﺘﻘﺎل داده در ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﻬﺎ

راهاﻧﺪازی و ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﻣﺴﯿﺮﯾﺎب

ﺗﻀﻤﯿـﻦ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ و ﭘﺸـﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻣﺴــﯿﺮﯾﺎﺑﻬﺎی ﺳﯿﺴﮑﻮ

آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑــﺎ ﭘﺮوﺗﮑﻠـﻬﺎی ﻻﯾـﮥ ﺷـﺒﮑﻪ (ﭘﺮوﺗﮑﻠـﻬﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ)

آﻣﻮزش ﻣﺒﺎﻧﯽ ﭘﺮوﺗﮑﻞ IP

آﻣﻮزش ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی IP ﺑﺮ روی ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﻬﺎی ﺳﯿﺴﮑﻮ

آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﭼﻨﺪﺑﺨﺸﯽ (ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷــﺒﮑﻪ ﺑﻪ زﯾﺮﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ)

آﻣﻮزش ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﭘﺮوﺗﮑﻞ IPX

آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﮑﻠﻬﺎی WAN

آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﮑﻠﻬﺎی ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ

توجه: این فایل داری واتر مارک می باشد.

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: —
حجم: 6.66 مگابایت
35,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.