دانلود رایگان طرح جامع شهر اردبیل

دانلود رایگان طرح جامع شهر اردبیل

مرحله اول

الف- بررسی و شناخت کلی منطقه و حوزه نفوذ

1- نظرات، تصمیمات و پیشنهادات کلی طرح‌های فرادست (طرح‌های ملی، منطقه‌ای و ناحیه‌ای، طرح‌های بخشی، طرح‌های تهیه شده قبلی و…)

1-1- جایگاه و نقش شهر اردبیل در طرح های توسعه ای و راهبردی

 • جایگاه شهر اردبیل در داده‌های فرادست به عنوان مرکز خدماتی سطح 2 ملی و سطح یک منطقه ای تعریف شده و در نسبت با موقعیت مرزی استان، به عنوان یکی از کانونهای توسعه مبادلات بازرگانی در سطح فراملی مورد توجه قرار گرفته است.
 • توان اقتصادی شهر اردبیل، در طرح‌های کلان، در بخش صنعت محدود ارزیابی شده و بر نقش بخش کشاورزی در این حوزه تأکید شده است و لذا در بخش صنعت نیز، توسعه صنایع تبدیلی و پشتیبان تولید بخش کشاورزی مدنظر قرار گرفته است.
 • در کلیه اسناد فرادست، توسعه کالبدی شهر از پیرامون بنا به دلایل متعدد نفی شده و بر توسعه از درون و یا توسعه منفصل شهر (بصورت شهرهای جدید) پافشاری شده است.
 • در نسبت با توسعه بخش گردشگری، احداث و تجهیز خدمات اقامتی ـ رفاهی، بهسازی ظرفیت‌های موجود در بخش گردشگری و بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های مرتبط پیشنهاد شده است.
 • بر توسعه خدمات زیستی در شهر اردبیل با توجه به جایگاه و نقش‌های تعریف شده برای آن در کلیه حوزه‌ها تأکید شده است.

 

 

2- مشخصات عمده جمعیتی و تعداد نقاط جمعیتی (روستا و یا شهر) و موقعیت استقرار آنها در ارتباط با شهر و منطقه و نقش شهر در آن حوزه نفوذ ومحدوده نهائی آن

شش دهستان به نام‌های : بالغلو، سردابه، شرقی،  غربی، کلخوران و ارشق شرقی با 42 روستا، تشکیل شده است. وچهارچوب پیشنهادی به شرح زیر است .

3- نقش اصلی شهر (خدماتی، صنعتی، آموزشی، معدنی، توریستی و…)

بطور کلی برای شهر  نقش های زیر تعریف شده است

 • نقش خدماتی باسطح عملکردی منطقه ای –ناحیه ای
 • نقش تجاری- بازرگانی باسطح عملکردی ملی- منطقه ای
 • نقش گردشگری (طبیعی – تاریخی) باسطح عملکردی ملی –منطقه ای
 • نقش صنعتی با عملکردی منطقه ای ناحیه ای (با رویکرد ایجاد صنایع مکمل بخش کشاورزی)

 

4- مشخصات عمده  جمعیتی واقتصادی منطقه و نقش شهر در آن

4-1- مشخصات عمده جمعیتی

بر اساس نتایج سرشماری سال 1385 اردبیل 418 هزار و 262 نفر جمعیت داشته است. این جمعیت در سه منطقه شهرداری پراکنده بوده است. به گونه ای که منطقه یک 130 هزار و 244 نفر، منطقه دو 177 هزار و 683 نفر و منطقه سه 110 هزار و 335 نفر جمعیت داشته است.سهم نسبی جمعیت شهری استان از جمعیت شهری کشور 48/1 درصد و سهم شهر اردبیل  از جمعیت شهری استان 45/58 درصد بوده است. حوزه نفوذ این شهر را حدود 42 روستا با جمعیتی بالغ بر 36 هزار نفر را داراست. البته با توجه به مرکز استان بودن اردبیل، این شهر خدمات منطقه ای نیز ارائه می کند که در برنامه ریزی ها مورد توجه بوده است.

پیش‌بینی جمعیت حوزه نفوذ شهر اردبیل

سال جمعیت متوسط نرخ رشد
1385 36053 4/1  
1390 38648
2/1
1395 41023
12/1
1400 43544
93/0
1405 45606

4-2-  مشخصات عمده اقتصادی منطقه و نقشه شهر در آن

شهر اردبیل با جمعیت 418.262 نفر در سال 1385 حدود 34 درصد از کل جمعیت استان را به خود اختصاص می‌دهد. سهم این شهر از جمعیت نقاط شهری استان معادل 58 درصد است. به عبارت دیگر بیش از نیمی از جمعیت شهرنشین استان در شهر اردبیل سکونت دارند. سهم جمعیت فعال از کل نیروی انسانی استان اردبیل در سال 1375 معادل 35 درصد بوده است که در سال 1385 به 8/36 درصد افزایش یافته است. شاخص نرخ فعالیت در شهر اردبیل از 34 درصد در سال 1375 به 38 درصد در سال 1385 افزایش پیدا کرده است. بنابراین میزان افزایش مشارکت اقتصادی در شهر اردبیل طی دوره 10 ساله گذشته بیش از متوسط تحولات استان بوده است. این افزایش عمدتاً ناشی از رشد جمعیت گروه سنی 15 تا 24 سال و نیز افزایش مشارکت اقتصادی زنان و افزوده شدن این گروه‌ها به متقاضیان کار بوده است.

ساختار اقتصادی استان اردبیل در نقاط شهری بتنی بر بخش خدمات با سهم نسبی 7/57 درصد در سال 1375 بوده است. سهم نسبی بخش‌های صنعت و خدمات در این سال به ترتیب معادل 2/32 و 8/7 درصد بوده است. سهم نسبی شاغلین در بخش‌های کشاورزی صنعت و خدمات نقاط شهری استان اردبیل در سال 1385 به ترتیب به 5/4، 6/29 و 5/64 درصد رسیده است. بنابراین طی دوره ده ساله اخیر بر سهم نسبی بخش خدمات افزوده و از سهم دو بخش دیگر کاسته شده است.

بررسی ساختار اقتصادی شهر اردبیل نشان می‌دهد سهم شاغلین بخش‌های صنعت و خدمات در این شهر بالاتر از متوسط استان است. در سال 1375 به ترتیب 05/34 و 23/60 درصد از شاغلین شهر در گروه‌های صنعت و خدمات اشتغال داشته‌اند که در سال 1385 به 3/31 و 9/63 درصد تحول یافته است.

به‌طور کلی شاخص نرخ بیکاری در استان اردبیل از 5/10 درثد در سال 1375 به 8/12 درصد در سال 1385 افزایش یافته است. این شاخص در سطح شهر معادل 9 درصد در سال 1375 و 97/12 درصد در سال 1385 است.

ب- شناخت پایه شهر

1-کلیات  نظرات، احکام و مصوبات عمومی طرح‌های فرادست و طرح‌های پیشین مربوط به شهر و تصمیمات و پیشنهادات کلی طرح‌های فرادست

1-1- نظرات و پیشنهادات اساسی طرح‌های فرادست نسبت به نحوه کمی و کیفی توسعه و عمران شهر (طرح‌های منطقه‌ای و ناحیه‌ای، طرح‌های پیشین، طرح‌های بخشی) (طرح‌های سایر دستگاه‌های دولتی و…) و پیشنهادات اساسی آنها نسبت به تحولات کمی و کیفی توسعه

1-1-1- ابعاد و محدوده توسعه (ظرفیت جغرافیایی، ظرفیت جمعیتی و…)

در آثار نویسندگان قدیم نام اردبیل به صورت‌های “ارتاویت”، “ارتاویل” و اردبیل” قید شده است. فردوسی و یاقوت حموی چون بنای آن را به فیروز ساسانی نسبت داده‌اند، “مازان فیروز” یا “فیروزگرد” نامیده‌اند. به‌طور کلی می‌توان گفت ترکیب اوستائی”شهر مقدس” مستندتر است و قدمت اردبیل بین دو هزار سال (عهد اشکانی) تا پنج هزار سال (سومریان) تخمین زده می‌شود. جمعه مسجد هسته اولیه شهر و نارین قلعه از بناهای اولیه آن می‌باشد.

طرح جامع مصوب اردبیل به وسیله مهندسین مشاور زیستا تهیه گردیده است، این طرح در اسفند 69 قرارداد آن منعقد و درسال 73 به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسید. وطرح تفصیلی فعلی نیز در سال 84 توسط مهند سین مشاور زیستا تهیه گردیده است

 

1-1-2- جهات و شکل توسعه (شهرهای داخل ناحیه)

در طرح جامع زیستا مقرر شده بود توسعه شهر به صورت متصل و منفصل باشد و با ابقاء محدوده خدماتی (محدوده موجود سال 1370) در هر زمان اراضی که با اخذ مجوز در اطراف ساخته شوند محدوده خدماتی واقعی شهر را تشکیل خواهند داد که به منظور جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی اختلاف قیمت اراضی داخل و خارج از محدوده و … این پیشنهاد در طرح ارائه شده بود.

وسعت شهر در طرح برای افق ده ساله (1383)6113 هکتار برآورد گردیده بود با تراکم ناخالص جمعیتی 100 نفر در هکتار و جمعیت افق طرح  599059 هزار نفر (1383) برآورد شده بود

 

2- مشخصات عمده جغرافیایی و اقلیمی

2-1- موقعیت جغرافیایی شهر و اطراف آن

 • استان اردبیل با وسعتی در حدود 17867 کیلومتر مربع، نزدیک به 1/1 درصد از کل مساحت کشوردر شمال غرب فلات ایران (شرق و شمال فلات آذربایجان)، قرار دارد.
 • شهرستان اردبیل، در منطقه‌ای با مختصات جغرافیایی ΄48˚47 تا ΄39˚48 طول شرقی و ΄56˚37 تا ΄33˚38 عرض شمالی، قرار دارد. این شهر در دشت اردبیل ودرارتفاع 1340 متری از سطح دریا قرار گرفته است.

2-2- وضعیت اقلیمی شهر

 • استان اردبیل، واقع در منطقه‌ای سردسیر از شمال غربی فلات ایران، به دلیل وجود دشت، جلگه و ارتفاعات، از تنوع اقلیمی جالبی برخوردار شده است.
 • متوسط بارش سالیا نه در حدود 1/305 میلیمتر است.
 • میانگین سالیانه رطوبت نسبی شهر71 % است.
 • میانگین بیشترین ساعات آفتابی در تیر ماه (287 ساعت) و کمترین در آذر ماه (123 ساعت).
 • بطور کلی توپوگرافی یا ناهمواری­های زمین در استان اردبیل دارای دو تیپ اصلی اراضی پست و جلگه­ای و دشت­های کوهپایه­ای است.
 • اردبیل عمدتاً متعلق به دوران سوم و چهارم زمین­شناسی می‌باشد. در پهنه‌بندی زلزه خیزی مناطق با پتانسیل لرزه‌خیزی بالا طبقه‌بندی می‌شود
 • خاک دشت اردبیل نسبتاً عمیق از نظر بافت جزء خاک­های ریزدانه بوده و برروی شن وگراول همراه مقداری مواد آهکی است.

2-3- تحولات عمده جغرافیایی در عرصه توسعه شهر و دگرگونی‌های ایجاد شده در محیط و اراضی اطراف به‌ویژه در وضعیت اراضی کشاورزی و منابع ملی و جنگل‌ها

عمده‌ترین تحولات صورت گرفته مربوط به روستاها و اراضی اطراف شهر است که با توسعه روستا‌ها اراضی فی‌مابین روستا و شهر از بین رفته است و برخی از روستاها به دلیل توسعه و اتصال به شهر، جزو محلات شهری گردیده‌اند. همچنین با فروش اراضی کشاورزی بصورت نسقی، بافت‌های حاشیه‌ای در اطراف شهر شکل گرفته است.

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 67
دانلود رایگان با لینک مستقیم
حجم: 1.47 مگابایت
هزینه دانلود: 10 صلوات هدیه به روح حضرت فاطمه (س) و سلامتی و ظهور آقا امام زمان (عج)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.