دانلود گزارش شرکت صنایع پلی اتیلن آب اج


دانلود گزارش شرکت صنایع پلی اتیلن آب اج

شرکت صنایع پلی اتیلن آب اج

مستندات سیستم مدیریت کیفیت – صفحه روی جلد مستندات

عنوان سند: نظامنامه

شماره سند(نظام کیفیت): QM-FINAL

نوع سند: نظام نامه         رویه          دستور العمل           فرم         * سایر

نام واحد : کیفیت

نام سایر واحدهای مرتبط با سند: مدیریت- تضمین کیفیت

پروژه:

توضیح مهم : این سند تحت پوشش کنترل مدارک مدیریت کیفیت شرکت می باشد، کپی یا تکثیر و یا تغییر آن به هر طریق و توسط هر فرد درون و برون سازمانی مجاز نمی باشد و فقط اخذ آن از دبیرخانه تضمین کیفیت ممکن میباشد. در موارد استناد به این سند، توجه گردد که آخرین بازنگری توزیع شده دارای ارزش بوده و نسخه های قدیمی از اعتبار خارج می باشند.

 

 

*:

شماره صدور : تاریخ صدور/ ابلاغ:

1/7/1383

مهراعتبار:
نام تهیه کننده:

سمت

تاریخ:         امضا:

نام تایید کننده:

سمت:

تاریخ:            امضا:

نام تصویب کننده:

سمت:

تاریخ:

صفحه شماره بازنگری: شماره فایل کامپیوتری:

 

عنوان سند:

نظامنامه کیفیت

 

مستندات نظام کیفیت

شماره عنصر:2-4

شماره سند:QM

 

عنوان                                                             صفحه

1-1  1- کلیات           7
1-2  تاریخچه سازمان 7
1-3  مقدمه 7
1-4 دامنه کاربرد 7
2- مرجع قانونی 7
3- واژگان و تعاریف 7
4- سیستم مدیریت کیفیت 8
4-1  الزامات عمومی 8
4-2  الزامات مستند سازی 8
4-2-1  کلیات 8
4-2-2  نظامنامه کیفیت 9
4-2-3  کنترل مستندات 9
4-2-3-1 مشخصات مهندسی 10
4-2-3-2 تغییرات مهندسی 10
4-2-4 کنترل سوابق کیفیت 10
4-2-4-1 دوره نگهداری سوابق 10
        5- مسئولیت مدیریت 10
5-1  تعهد مدیریت 10
5-1-1 کارایی فرآیند 11
5-2  تمرکز بر مشتری(مشتریگرایی) 11
5-3 خط مشی کیفیت 11
5-4 طرح ریزی 11
5-4-1 اهداف کیفیتی 11
5-4-2 طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت 12

 

 عنوان سند:

نظامنامه کیفیت

 

مستندات نظام کیفیت

شماره عنصر:2-4

شماره سند:QM

 

عنوان                                                             صفحه

5-5 مسئولیت ، اختیار و ارتباطات 12
5-5-1 مسئولیت و اختیار 12
5-5-1-1 مسئولیت کیفیت 14
5-5-1-2 نمودار سازمانی 14
5-5-1-3 ماتریس ارتباطات 14
5-5-2 نماینده مدیریت 14
5-5-2-1نماینده مشتری 14
5-5-3 ارتباطات داخلی 14
5-6 بازنگری مدیریت 15
5-6-1 کلیات 15
5-6-1-1 عملکرد سیستم مدیریت کیفیت 15
5-6-2 ورودی های بازنگری 15
5-6-3خروجی ها ی بازنگری 15
6- مدیریت منابع 16
6-1 فراهم آوری و تامین منابع 16
6-2 منابع انسانی 16
6-2-1 کلیات 16
6-2-2 صلاحیت(شایستگی)آگاهی و آموزش 16
6-2-2-1 مهارت های طراحی محصول 17
6-2-2-2 آموزش 17
6-2-2-3 آموزش حین کار 17
6-2-2-4 انگیزش و ارتقا کارکنان 17
6-3 زیر ساخت 18
6-3-1 طرح ریزی کارخانه،تسهیلات و تجهیزات 18

 

عنوان سند:

نظامنامه کیفیت

 

مستندات نظام کیفیت

شماره عنصر:2-4

شماره سند:QM

 

عنوان                                                             صفحه

6-3-2 طرحهای اقتصادی 18
6-4 محیط کار 18
6-4-1 ایمنی کارکنان به منظور دستیابی به کیفیت محصول 18
6-4-1-1 ایمنی کارکنان به منظور دستیابی به کیفیت محصول – تکمیلی 19
6-4-2 پاکیزگی محیط کار 19
7- تحقق محصول 19
7-1 طرح ریزی  تحقق محصول 19
7-1-1- طرح ریزی  تحقق محصول- تکمیلی 20
7-1-2 معیار پذیرش 20
7-1-3 رازداری 20
7-1-4 کنترل تغییرات 20
7-2 فرآیندهای مرتبط با مشتری 20
7-2-1 تعیین نیازمندیها و الزانات مرتبط با محصول 20
7-2-1-1 مشخصات ویژه تعیین شده توسط مشتری 21
7-2-2 بازنگری الزامات مرتبط با محصول 21
7-2-2-1 بازنگری الزامات مرتبط با محصول – تکمیلی 22
7-2-2-2 امکان سنجی ساخت در سازمان 22
7-2-3 ارتباط با مشتری 22
7-2-3-1 ارتباط با مشتری- تکمیلی 22
7-3 طراحی و توسعه 23
7-3-1 طرح ریزی طراحی و توسعه 23
7-3-1-1 دیدگاه چند تخصصی 23
7-3-2 ورودی های طراحی توسعه 23
7-3-1-1 دیدگاه چند تخصصی 23

 

 عنوان سند:

نظامنامه کیفیت

 

مستندات نظام کیفیت

شماره عنصر:2-4

شماره سند:QM

 

عنوان                                                             صفحه

7-3-2 ورودی های طراحی توسعه 23
7-3-2-1 ورودی طراحی محصول 23
7-3-2-2ورودی طراحی فرآیند ساخت 23
7-3-2-3مشخصات ویژه 23
7-3-3 خروجی های طراحی و توسعه 24
7-3-3-1 خروجی های طراحی و توسعه- تکمیلی 24
7-3-3-2  خروجی طراحی فرآیند ساخت 24
7-3-3-2 خروجی طراحی فرآیند ساخت 24
7-3-4بازنگری طراحی و توسعه 24
7-3-4-1پایش 24
7-3-5 تصدیق طراحی و توسعه 24
7-3-6 صحه گذاری طراحی و توسعه 24
7-3-6-1 صحه گذاری طراحی و توسعه- تکمیلی 24
7-3-6-2 برنامه ساخت نمونه اولیه 24
7-3-6-3 فرآیند تایید محصول 25
7-3-7 کنترل تغییرات طراحی و توسعه 25
7-4 خرید 25
7-4-1 فرآیند خرید 25
7-4-1-1 تطابق با قوانین 25
7-4-1-2 توسعه سیستم مدیریت کیفیت تامین کننده 26
7-4-1-3 منابع تایید شده توسط مشتری 26
7-4-2داده های خرید 26
7-4-3 تصدیق محصول خریداری شده 26
7-4-3-1 کیفیت محصول ورودی 26

 

 عنوان سند:

نظامنامه کیفیت

 

مستندات نظام کیفیت

شماره عنصر:2-4

شماره سند:QM

 

عنوان                                                             صفحه

7-4-3-2 پایش تامین کننده 27
7-4-3-2 پایش تامین کننده- تکمیلی 27
7-5 تولید و ارائه خدمات 27
7-5-1 کنترل تولید و ارائه خدمات 27
7-5-1-1 طرح کنترل 27
7-5-1-2 دستورالعمل های کاری 27
7-5-1-3 تصدیق راه اندازی اولیه کار 28
7-5-1-2 نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و پیشگویانه 28
7-5-1-5 مدیریت ابزار تولید 28
7-5-1-6 برنامه ریزی تولید 28
7-5-1-7 بازخور اطلاعاتی از خدمات 29
7-5-1-8خدمات توافق شده با مشتری 29
7-5-2 صحه گذاری فرآیندهای تولید و ارائه خدمات 29
7-5-3 شناسایی و رد یابی 29
7-5-4 اموال مشتری 30
7-5-4-1 ابزار تولید متعلق به مشتری 31
7-5-5 نگهداری محصول 31
7-5-5-1 انبارش موجودی 31
7-6 کنترل ابزار پایش و اندازه گیری 31
7-6-1تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری 32
7-6-2 سوابق تصدیق کالیبراسیون 32
7-6-3 الزامات آزمایشگاه 33
7-6-3-1آزمایشگاه داخلی 33
7-6-3-2 آزمایشگاه خارجی 33

 

 عنوان سند:

نظامنامه کیفیت

 

مستندات نظام کیفیت

شماره عنصر:2-4

شماره سند:QM

 

عنوان                                                             صفحه

          8-اندازه گیری، تجزیه و تحلیل بهبود 33
8-1 کلیات 33
8-1-1 شناسایی ابزارهای آماری 33
8-1-2 آگاهی از مفاهیم اساسی آماری 33
8-2 پایش و اندازه گیری 33
8-2-1 رضایت مشتری 33
8-2-1 رضایت مشتری- تکمیلی 34
8-2-2 ممیزی داخلی 34
8-2-2-1 ممیزی سیستم مدیریت کیفیت 35
8-2-2-2ممیزی فرآیند ساخت 35
8-2-2-2-1 ممیزی فرآیند ساخت – تکمیلی 35
8-2-2-3 ممیزی محصول 35
8-2-2-4 برنامه های ممیزی داخلی 35
8-2-2-5 صلاحیت ممیزان داخلی 34
پایش و اندازه گیری فرآیندها 35
8-2-3-1 پایش و اندازه گیری فرآیندهای ساخت 36
8-2-4 پایش و اندازه گیری محصول 36
8-2-4-1 بازرسی جامع ابعادی و آزمون عملکرد 36
8-2-4-2 قطعات ظاهری 37
8-3 کنترل محصول نامنطبق 38
8-3-1 کنترل محصول نامنطبق- تکمیلی 38
8-3-1-1 کنترل کمی . کیفی محصول نامنطبق 38
8-3-2 کنترل محصول بازکاری شده 39
8-3-3 اطلاعات مشتری 39

 

 عنوان سند:

نظامنامه کیفیت

 

مستندات نظام کیفیت

شماره عنصر:2-4

شماره سند:QM

 

عنوان                                                             صفحه

اجازه ارفاقی مشتری 39
8-3-5 آگاهی از مشکلات در عرصه مصرف 39
8-4 تجزیه و تحلیل  داده ها 39
1-4-8تجزیه و تحلیل و استفاده از داده ها 39
8-5 بهبود 40
8-5-1 بهبود مستمر 40
8-5-1-1 بهبود مستمر در سازمان 40
8-5-1-2 بهبود فرآیندهای ساخت 40
8-5-1-3 طرح بهبود مستمر 40
8-5-2 اقدام اصلاحی 41
8-5-2-1 حل مسئله 41
8-5-2-2 خطا ناپذیر سازی 41
8-5-2-3 اثر اقدام اصلاحی 41
8-5-2-4 تجزیه و تحلیل/آزمون محصول مرجوعی 41
8-5-3 اقدام پیشگیرانه 41
8-5-3-1 اقدام پیشگیرانه- تکمیلی 42

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 91
حجم: 430 کیلوبایت

سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 − 8 =