نقد آرایه های ادبی

بسمه تعالی

با عرض سلام خدمت مولفان کتب درسی

نقد آرایه های ادبی

ضمن تشکر و قدردانی از زحمات بی دریغ همکاران محترم هیئت تألیف که وقت خود را خالصانه صرف خدمت به دانش آموزان و نونهالان کشور اسلامی ایران می نمایند.

با اطلاع کامل ازاینکه کتابی آرایه های ادبی حاضر حاصل تلاش چندین ساله همکاران مولف بوده که روز اول تا کنون بارها و بارها مورد تجدید نظر قرارگرفته است، لذا انتظار می رود با در نظر گرفتن نکاتی چنر که مّد نظر همکاران سراسر کشور می باشد هر چه بیشتر پربارتر و غنی تر گردد.

همچنین در جهت پیشبرد اهداف آموزشی و یادگیری بیشتر و سریع تردانش آموزان بهتر است و هر دو سال یکبار کتب درسی مورد نقد و بررسی قرار گیرند و مطالب آنها غنی تر و به روزتر گردند.

از آن جا که بنده حقیر چند سالی است که کتاب آرایه های ادبی را تدریس می کنم لذا چند نکته آموزشی به نظرم آمد که آنها را به استحضار همکاران محترم میرسانم.

 1. در قسمت اول وزن شعر (قسمت اول کتاب آرایه) به صورت خیلی سریع و گذرا مطالبی گفته شده است، در صورتی که این بخش پایه ی تقطیع و تعیین وزن درسی عرض قافیه در سال پیش دانشگاهی است و اگر به این قسمت اهمیت بیشتری دادده شود و دانش آموزان را بیشتر ملزم به یادگیری و تقطیع هجایی کند، در مقطع پیش دانشگاهی وقت کمتری از دانش آموزان برای یادگیری تقطیع هجایی گرفته می شود.

مولفان محترم کتاب می توانند به انتخاب بیت هایی که در آنها از اختیارات شاعری استفاده نشده و تقطیع آنها آسان تر است، دانش آموزان را با تقطیع هجایی آشنا کنند.

 1. در قسمت قالب های شعری، از قالب شعری قصیده، غزل، قطعه و ربائی که بیشتر مورد آشنای همکاران و دانش آموزان است، نمونه های بیشتری ذکر گردیده اما از قالب شعری مانند ترجیح بند و ترکیب بند و مستزاد و مسمط تظمینی که حتی بعضی از همکاران در یادگیری آن ها مشکل دارند شاهد مثال کمتری آورده شده است.
 2. در قسمت بیان و بدیع نیز شاهد و مثال ها محدود هستند از آنجا که طراحان سئوالات کنکور چند سالی است که دیگر از مثال های کتب درسی برای طرح سئوال خود استفاده نمی کنند بهتر است در کنار کتاب درسی آرایه از کتاب دیگری که مملو از شاهد، مثال ها، تست ها و تمرینات  بیشتر است استفاده شود می توان در کتاب دوم از تست های کنکور ده ساله ی اخیر و شاهد مثال های بیشتر به عنوان، کتاب کار دانش آموز و یا کمک آمورشی برای دانش آموز  و همکار استفاده کرد.

به عنوان مثال بیت هایی از آرایه های تلمیح، حسن تعلیل، حس آمیزی، اسلو به معادله، تظمین، اضافه تشبیهی و اضافه استعاری در کنکور آورده می شود. که حتی تشخیص این آرایه ها برای بعضی از همکاران نیز مشکل است.

 

 

 

سئوالات آرایه های ادبی سال 86-81

بخش استعاره:

 1. با توجه به بیت زیر به سئوالات پاسخ دهید: (خرداد 81) 75/0

عالم از شرو وشر عشق خبر هیچ نداشت / فتنه انگیز جهان نرگس جادوی تو بود

الف) کدام کلمه در مفهوم استعاری به کار رفته است؟

ب) استعاره از چیست؟

ج) چه نوع استعاره ای است؟

 1. کدام یک از استعاره های زیر مکنیه و کدام مصرحه است؟ (خرداد 81) 5/0

الف) کس چو حافظ نگشود از رخ اندیشه نقاب / تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند

ب) مرا برف باریده بود بر پرّ زاغ / نشاید چو بلبل تماشای باغ

 1. در کدامیک از ابیات زیر
 2. در کدامیک از ابیات زیر شخصیت بخشی و در کدام یک استعاره مصرحه به کار رفته است؟(خرداد 81) 5/0

الف) ای غنچه ی خندان چرا خون در دل ما می کنی / خواری به خود می بندی و ما را زه سر وا نمی کنی

ب) ای ابر بهمنی نه به چشم اندری / تن زن زمانکی بیاسای کم گری

 1. با توجه به ابیات زیر به سئوالات پاشخ دهید؟ (شهریور 81) 25/1

همه بندگان موی کردن باز / فرنگیس مشکین کمند دراز

برید و میان را به گیسو ببست / به فندق گل و ارغوان را بخست

به آواز بر جان افراسیاب / بنفرید با نرگس و گل پر آب

الف) هریک از کلمات مشخص شده استعاره از چیست؟

ب) (گل) در مصراع دوم بیت سوم چه نوع استعاره ای است؟

ج) در بیت اول چه نوع استعاره ای بکار رفته است؟

 1. در بیت زیر (استعاره) را بیابید و تعیین کنید چه نوع استعاره ای است؟ (شهریور 81) 75/0

فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید / شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد

 1. در بیت زیر مشخص کنید کدامیک از کلمات مشخص شده (تشخیص) و کدام (استعاره مصرحه) است؟ (شهریور 81) 5/0

گلا و تازه بهارا تویی که عارض تو / تراوت گل و بوی بهار من دارد

 1. در بیت زیر ( مفهوم استعاری) هر یک از کلمات مشخص شده را بنویسید. نوع هر استعاره را مشخص کنید؟ (دی ماه 81) 1

هزاران نرگس از چرخ جهانگرد / فروشد تا برآید یک گل زرد

8 . در مصراع بیت اول بیت زیر کدام کلمه در (مفهوم استعاری) به کار رفته است. چه نوع استعاره ای است؟ تعیین کنید که آیا تشخیص است یا خیر؟  (دی ماه 81) 75/0

ای ابر بهمنی نه به چشم اندری / تن زن زمانکی بیاسای کم گری

 1. با توجه به ابیات زیر به سئوالات پاسخ دهید: (خرداد82) 25/1

همه بندگان موی کردن باز / فرنگیس مشکین کمند دراز

برید و میان را به گیسو ببست / به فندق گل و ارغوان را بخست

به آواز بر جان افراسیاب / بنفرید با نرگس و گل پر آب

الف) هریک از کلمات مشخص شده استعاره از چیست؟

ب) (گل) در مصراع دوم بیت سوم چه نوع استعاره ای است؟

ج) در بیت اول چه نوع استعاره ای بکار رفته است؟

 1. در بیت زیر چند استعاره به کار رفته است نوع استعاره را بنویسید؟(خرداد82) 5/0

دیده ی عقل مست تو، چرخه ی چرخ پست تو / گوش طرب به دست تو، بی تو به سر نمی شود

 1. در کدامیک از ابیات زیر آرایه ی (تشخیص) دیده می شود؟(شهریور 82) 5/0

الف) تا تو را جای شد ای سرو روان در دل من / هیچ کس می نپسندم که به جای تو بود

ب) مرا در خانه سروی هست کاندر سایه ی قدش / فراق از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم

 1. با توجه به بیت زیر به سئوالات پاسخ دهید؟ (دیماه 82) 75/0

عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت / فتنه انگیز جهان نرگس جادوی تو بود

الف) کدام کلمه در مفهوم استعاری به کار رفته است؟

ب) استعاره از چیست؟

ج) چه نوع استعاره ای است؟

 1. در بیت زیر در ارتباط با کدام کلمه (تشخیص) به کار رفته است؟ (دی ماه82) 75/0

الا ای باد شبگردی بگو آن ماه مجلس را / تو آزادی و خلقی در غم رویت گرافتاران

 1. در بیت استعاره را بیابید و تعیین کنید چه نوع استعاره ای است؟ (دی ماه82) 1

تو را ز کنگره عرش می زنند صفیر / ندانمت که در این دامگه چه افتاده است

 1. استعاره را در بیت زیر مشخص کنید و نوع آن را بنویسید؟ (خرداد83) 5/0

چون ز نسیم می شود زلف بنفشه پر شکن / وه که دلم چو یاد از آن عهد شکن نمی کند

 1. در بیت زیر هر یک از کلمات مشخص شده چه نوع استعاره ای است؟ (خرداد83) 1

گلا  و تازه بهارا تویی که عارض تو / تراوت گل و بوی بهار من دارد

 1. در مصراع (و نپرسیم چرا قلب حقیقت آبی است) استعاره را مشخص کرده، نوع آن را بنویسید؟ (خرداد83) 5/0
 2. با توجه به بیت زیر به سئوالات پاسخ دهید؟ (شهریور 83) 75/0

بخت آن نکند با من، کان شاخ صنوبر را / بنشینم و بنشانم، گل بر سرش افشانم

الف) کدام کلمه در مفهوم (استعاری) به کار رفته است؟

ب) استعاره از چیست؟

ج) چه نوع استعاره ای است؟

 1. در هر یک از ابیات زیر، چنوع استعاره ای بکار رفته است؟ (شهریور 83) 5/0

الف) تا تو را جای شد ای سرو روان در دل من / هیچ کس می نپسندم که به جای تو بود

ب) قضا چون ز گردون فرو هشت پر / همه زیرکان کور گردند و کر

 1. در بیت زیر، در کدام کلمه (تشخیص) به کار رفته است؟ چرا؟(شهریور 83) 75/0

گرچه من خود ز عدم دل خوش و خندان زادم / عشق آموخت مرا شکل دگر خندیدن

 1. در هریک از ابیات زیر (استعاره) را بیابید؟ و ( نوع) آن را مشخص کنید؟ (دی ماه 83) 1

الف) فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید / شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد

ب) مرا در خانه سروی هست کاندر سایه ی قدش / فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم

 1. در مصراع اول بیت زیر، کدام واژه در مفهوم (استعاری) به کار رفته است؟ چه نوع استعاره ای است؟ تعیین کنید آیا تشخیص است یا خیر؟ (دی ماه 83) 5/1

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست / منزل آن مه ی عاشق کش عیار کجاست؟

 1. در کدامیک از ابیات زیر آرایه ی ( تشخیص) وجود دارد دلیل خود را بنویسید؟ (خرداد 84) 75/0

الف) ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست / منزل آن مه ی عاشق کش عیار کجاست؟

ب) ای غنچه ی خندان چرا خون در دل ما می کنی / خاری به خود می بندی و ما را از سر وا می کنی

 1. استعاره به کار رفته در کدامیک از ابیات زیر (بلیغ تر و موثرتر) است؟ چرا؟ (خرداد 84) 5/0

الف) فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید / شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد

ب) بخت ان نکند با من، کان شاخ صنوبر را / بنشینم و بنشانم، گل بر سرش افشانم

 1. با توجه به بیت زیر به سئوالات پاسخ دهید؟ (خرداد 84) 75/0

در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند / خدا منعمم گردان به درویش به خرسندی

الف) کدام کلمه در مفهوم استعاری به کار رفته است؟

ب) استعاره از چیست؟

ج) چه نوع استعاره ای است؟

 1. در بیت زیر کدام واژه ها در مفهوم استعاری به کار رفته اند نوع (استعاره های) موجود را بنویسید؟ (شهریور 84) 1

نفسی بیا و بنشین، سخنی بگو و بشنو / که به تشنگی بمردم بر آب زندگانی

 1. در بیت های زیر (استعاره مکنیه) را بیابید؟ (شهریور 84) 5/0

الف) تو را ز کنگره عرش می زنند صفیر / ندانمت که در این دامگه چه افتاده است

ب) ای بخارا، شاد باشو دیرزی / میرزی تو شادمان آید همی

 1. در شعر زیر، شاعر با نسبت دادن ویژگی های انسانی به واژه (تنهایی) از کدام آرایه ادبی بهره گرفته است؟ (شهریور 84) 5/0

گاه تنهایی / صورتش را به پس پنجره می چسباند.

 1. در بیت (هزاران نرگس از چرخ جهانگرد / فروشد تا برآمد یک گل زرد) (دی ماه 84) 1

الف) (نرگس) استعاره از چیست؟

ب) در مصراع دوم یک (استعاره مصرحه) بیابید؟

 1. استعاره های موجود در ابیات زیرا بیابید؟ و نوع هر استعاره را بنویسید؟ (دی ماه 84) 1

الف) گرچه من خود ز عدم دل خوش خندان زاده ام / عشق آموخت مرا شکل دگر خندیدن

ب) فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید / شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد

 1. در بیت زیر کدام واژه ها در مفهوم ( استعاری) به کار رفته اند؟ نوع استعاره های موجود را بنویسید؟ (خرداد 85) 1

تو را از کنگره عرش می زنند صفیر / ندانمت که در این دامگه چه افتاده است.

 1. در کدام یک از ابیات زیر آرایه (تشخیص) به کار رفته است؟ نوع استعاره های موجود را بنویسید؟ (خرداد 85) 1

الف) فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید / شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد

ب) خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه /  که از دست غم خلاص من آنجا مگر شود

 1. با توجه به بیت زیر به سئوالات زیر پاسخ دهید؟ ( شهریور 85) 5/1

گلا و تازه بهارا تویی که عارض تو /  طراوت گل و بوی بهار من دارد

الف) یک آرایه ی (تشخیص) در بیت نشان داده و دلیل خود را بنویسید؟

ب) در مصراع دوم، کدام کلمه ها در مفهوم (استعاری) به کار رفته اند و چه نوع استعاره ای هستند؟

 1. استعاره به کار رفته در کدام یک از بیت های زیر بلیغ تر و موثرتر است؟ چرا؟ (شهریور 85) 5/0

الف) تا تو را جای شد ای سرو روان در دل من / هیچ کس می نپسندم که به جای تو بود

ب) قضا چون ز گردون فرو هشت پر / همه زیرکان کور گردند و کر

 1. در بیت (چو تنها مانده ماه سرو بالا / فشاند از مرگسان لولو لالا) (دی ماه 85) 1

الف) (لولو) استعاره ازچیست؟

ب) در مصراع اول یک استعاره ای (مصّرحه) بیابید؟

 1. استعاره های موجود در ابیات زیرا بیابید؟ و نوع هر استعاره را بنویسید؟ (دی ماه 85) 1

ب) قضا چون ز گردون فرو هشت پر / همه زیرکان کور گردند و کر

الف) ای ابر بهمنی نه به چشم اندری / تن زن زمانکی بیاسای کم گری

 1. خرداد 86 چاپ نشده است.
 2. جمله ای بنویسید که در آن واژه ی (ماه) به صورت (استعاره مصرحه) به کار رفته است؟ (شهریور 86) 5/0

40 چرا در بیت (کنگره ی عرش) یک اضافهع استعاری است؟(شهریور 86) 5/0

تو را از کنگره عرش می زنند صفیر / ندانمت که در این دامگه چه افتاده است.

 1. در شعر زیر کدام واژه ها در مفهوم (استعاری) به کار رفته اند؟ نوع هر یک را بنویسید؟(شهریور 86) 1

(آسمان تعطیل است / بادها بی کارند)

 1. در کدام یک از ابیات زیر، واژه ی (برف) به صورت استعاره ی مصرحه به کار رفته است؟ آن را مشخص کنید و دلیل خود را بنویسید؟ (دی ماه 86) 75/0

الف) مرا برف باریده بر پر زاغ / نشتید چو بلبل تماشای باغ

ب) هرگز کسی ندید بدین سان نشان  برف / گویی که لقمه ای است زمین دردهای برف

 1. در بیت (ای عشق همه بهانه از توست / من خاموشم این ترانه از توست) کدام واژه در مفهوم (استعاری) به کار رفته اند؟ نوع استعاره را بنویسید؟(دی ماه 86) 5/0
 2. در بیت زیر یک (اضافه ی استعاری) بیایبد و دلیل خود را بنویسید؟(دی ماه 86) 75/0

فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید / شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد

سئوالات نهایی آرایه های ادبی از سال 86-81

بخش مجاز

 • در هر یک از ابیات زیر مجاز و قرنیه های مجازی را مشخص کنید؟ (خرداد 81) 1 نمره

الف) جهان انجمن شد بر تخت اوی / فرومانده از فرّه و بخت اوی

ب) بر آشفت ایران و برخاست گرد /  همی هر کس ساز نبرد

2- به بیت زیر توجه نموده و به سئوالات زیر پاسخ دهید؟(خرداد 81) 75/0 نمره

(دفتر فکرت بشوی، گفته ی سعدس بگوی / دامن گوهر بیار بر سر مجلس ببار)

الف) کدام کلمه در مفهوم مجازی به کار رفته است؟

ب) مفوهم آن چیست؟

پ) علاقه ی ان کدامک است؟

3- در هر یک از عبارت زیر (مجاز) و (علاقه ی مجاز) را مشخص کنید؟ (شهریور 81) 1 نمره

الف) این دم شنو که راحت از این دم شود پدید

ب) بر صفرای خویش بر نیامدم

4- در بیت و عبارت زیر (مجاز) را بیابید؟ قرینه ی هر یک را مشحص کنید و نوع علاقه ی آن را بیان کنید؟ (در ماه 81) 5/1 نمره

الف) بر آشفت ایران و برخاست گرد /  همی هر کس کرد ساز نبرد

ب) این دم شنو که راحت از این دم شود پدید

5- با توجه به عبارت به سئوالات زیر پاسخ دهید؟ (خرداد 82) 75/0 نمره

(ماه دشت لاله ها روشن کرده بود)

الف) ماه مجاز از چیست؟

ب) قرینه ی ان کدام است؟

پ) علاقه ی آن را مشخص کنید؟

6- در هر یک از ابیات زیر مجاز را مشخص کنید و علاقه ی آن را بنویسید؟  (خرداد 82) 1 نمره

الف) آن کس که دینار و درم خیر نیندوخت / سر عاقبت اندر سر دینار و درم کرد

ب) دیدم که نفسم در نمی گیرد و آتشم در هیزم تر اثرنمی کند

7- در بیت زیر کدام یک از واژه ها مشخص شده و در معنی مجازی و کدام در معنی حقیقی به کار رفته است؟ (شهریور 82) 5/0 نمره

چو آشامیدم این پیمانه را پاک / در افتادم ز مستی بر سر خاک

8- در هر یک از ابیات زیر کدام کلمه در مفهوم مجازی به کار رفته است؟ علاقه و قرینه آن کدام است؟ (شهریور 82) 5/1 نمره

الف) دل عالمی بسوزی چو عذر بر فروزی / تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارا

ب) اگر رفت آثار خیرش نماند / نشاید پس مرگش الحمد خواند

9- با توجه به بیت به سئوالات زیر پاسخ دهید؟ (دی ماه 82) 75/0 نمره

هرگز وجود حاضر غایب شنیده ای / من در میان جمع و دلم جای دیگر است

الف) کدام کلمه در مفهوم مجازی به کار رفته است؟

ب) مجاز از چیست؟

پ) قرینه کدام است؟

10 به بیت زیر توجه نموده و به سئوالات زیر پاسخ دهید؟ (دی ماه 82) 75/0 نمره

گر نبندی زین سخن تو حلق را /  آتشی آید بسوزد خلق را

الف) (حلق) مجاز از چیست؟

ب) قرینه ی آن کدام است؟

پ) علاقه ی آن را مشخص کنید؟

11- کدام یک از واژه های مشخص شده زیر (مجاز) و کدام (حقیقت) است؟ نوع علاقه ی مجاز آن را بنویسید؟ (خرداد 83) 75/0 نمره

یکی درخت گل اندر میان خانه ماست / که سروهای چمن پیش قامتش پستند

12- در بیت زیر کدام کلمه مجاز است؟ علاقه و قرینه آن را بیابید؟ ( خرداد 83) 75/0 نمره

جهان انجمن شد بر تخت اوی / فرومانده از فرّه و بخت اوی

13- در هر یک از نمونه های زیر (مجاز) و (علاقه ی مجاز) را مشخص کید؟ (شهریور 83) 5/0 نمره

چو آشامیدم این پیمانه را پاک / در افتادم ز مستی بر سر خاک

15- کدام یک از واژه های مشخص شده زیر (مجاز) و کدام (حقیقت) است؟ نوع علاقه ی مجاز آن را بنویسید؟ (دی ماه 83) 75/0 نمره

پیش دیوار آن چه گویی هوش دار / تا نباشد در پس دیوار گوش

16- با توجه به بیت زیر به سئوالات پاسخ دهید؟ (دی ماه 83) 75/0 نمره

الف) (گوش) مجاز از چیست؟

ب) قرینه ی آن کدام است؟

پ) علاقه ی آن را مشخص کنید؟

17- جمله ای بنویسید که واژه ی (قلم) در ان م(مفهوم مجازی) به کار رفته باشد؟ (خرداد 84) 5/0 نمره

18- با توجه به بیت (دل عالمی بسوزی چو عذر بر فروزی / تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارا) (خرداد 84) 5/0 نمره

الف) کدام کلمه در مفهوم مجازی به کار رفته است؟

ب) قرینه ی آن کدام است؟

19- در بیت زیر (دینار درم) مجاز است؟ نوع علاقه را بنویسد؟ (خرداد 84) 5/0 نمره

آن کس که دینار و درم خیر نیندوخت / سر عاقبت اندر سر دینار و درم کرد

20- با توجه به عبارت به سئوالات زیر پاسخ دهید؟ (شهریور 84) 75/0 نمره

(جهان خوردم و کارها راندم)

الف) کدام کلمه در مفهوم مجازی به کار رفته است؟

ب) قرینه ی آن کدام است؟

پ) علاقه ی آن را مشخص کنید؟

21- هر یک از واژه های مشخص مجاز از چیست؟ (شهریور 84) 75/0

الف) به یاد روی شیرین بیت می گفت / چو آتش تیشه می زد، کوه می سفت

ب) آفرین جان آفرین پاک را / آن که جان آفرید و ایمان و خاک را

پ) دیدم که نفسم در نمی گیرد و آتشم در هیزم تر اثر نمی کند

22- در کدام یک از عبارت های زیر واژه ی (شهر) در مفهوم مجازی به کار رفته است؟ چرا؟(دی ماه 84) 75/0نمره

الف) شهر علیه ظلم قیام کرد

ب) شهر بزرگ و دیدنی بود

23- با توجه به بیت (به یاد روی شیرین بیت می گفت / چو آتش تیشه می زد، کوه می سفت) (دی ماه 84) 75/0 نمره

الف) کدام کلمه در مفهوم مجازی به کار رفته است؟

ب) قرینه ی آن کدام است؟

پ) علاقه ی آن را مشخص کنید؟

24- با توجه به عبارت (دیدم که نفسم در نمی گیرد و آتشم در هیزم تر اثر نمی کند) (خرداد 85) 75/0 نمره

الف) (نفس) مجاز از چیست؟

ب) قرینه ی آن کدام است؟

پ) علاقه ی آن را مشخص کنید؟

25- در کدام عبارت واژه  ی (ماه) مجاز است ؟ چرا؟ (خرداد 85) 75/0 نمره

الف) ماه دشت لاله ها را روشن کرده بود

ب) ماه چراغ آسمان بود

26- کدام یک از واژه های مشخص شده زیر (مجاز) و کدام (حقیقت) است؟ کفهوم واژه ی مجازی را بنویسید؟ (شهریور 85) 75/0 نمره

(طاقت سربریدنم باشد / وز حبیبم سر بریدن نیست)

27- در بیت زیر کدام کلمه در مفهوم (مجازی) به کار رفته است؟ (قرینه) و نوع (علاقه) آن را بنویسید؟ (شهریور 85) 75/0 نمره

بر آشفت ایران و برخاست گرد /  همی هر کس کرد ساز نبرد

28- جمله ای بنویسید و در آن واژه ی (سر) را در مفهوم مجازی به کار ببرید؟ (دی ماه 85) 5/0 نمره

29- در عبارت (بر صفرای خویش بر نیامدم) کدام کلمه در مفهوم مجازی به کار رفته است؟ نوع علاقه آن را بنویسید؟ (دی ماه 85) 5/0 نمره

30- با توجه به مصراع (این دم شنو که راحت از این دم شود پدید) (دی ماه 85) 5/0 نمره

الف) واژه ی مشخص شده مجاز از چیست؟

ب) قرینه آن کدام است؟

31- در کدام یک از عبارت های زیر واژه ی (سرو) در مفهوم مجازی به کار رفته است؟ چرا؟(شهریور86) 75/0نمره

الف) در کنار درخت سرو، کاج بلندی نمایان است

ب) سرو همیشه سرسبز و با طراوت است

32- با توجه به مصراع (محتاج قصّه نیست، گرت قصد خون ماست) (شهریور86) 75/0نمره

الف) کدام کلمه در مفهوم مجازی به کار رفته است؟

ب) قرینه و نوع علاقه ی آن کدام است؟

33- در بیت زیر واژه ی مشخص شده مجاز از چیست؟ نوع علاقه آن را بنویسید؟ (دی ماه 86) 5/0 نمره

34- جمله ای بنویسید و در آن واژه ی (زبان) را درمفهوم مجازی به کار ببرید؟ (دی ماه 86) 5/0 نمره

35- با توجه به بیت (زبان خامه ندارد سر بیان فراق / وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق) (دی ماه 86) 5/0 نمره

الف) کدام کلمه در مفهوم مجازی به کار رفته است؟

ب) قرینه آن کدام است؟

 

 

 

 

تست های گروه الف

46- حکومت کمونیستی با کمک کدام یک از موارد زیر در روسیه تشکیل شد؟

الف) ساویت                ب) کالخور                  ج) ارتش سرخ             د) سازمان امنیت دولتی

47- در اتحاد شوروی به کدام یک از موارد زیر «نپ» گفته می شود؟

الف) سازمان امنیت دولتی     ب) سیاست جدید اقتصادی      ج) مزارع اشتراکی    د) مجلس نمایندگان

48- دولت های محور از کدام کشورها بوجود آمدند؟

الف)آلمان، ژاپن و ایتالیا                      ب) انگلستان، شوروی و فرانسه                                               ج) آلمان ، اتریش و ایتالیا             د) انگلستان، آمریکا و شوروی

49- کدام یک از دولتمردان آلمان در مهار تورم و احیای اقتصاد آلمان نقش سازنده ای داشت؟

الف)دکتر شاخت                     ب) کروپ                   ج) ژوزف گوبلز                      د) لودندورف

50- در کدام یک از کنفرانس های زیر با واگذاری منطقه(سودت) به آلمان موافقت کردند؟

الف) لوزان                  ب) ورسای                  ج) مونیخ                      د) یالتا

51- در فاصله دو جنگ جهانی کشورهای عربی منطقه خاورمیانه بین کدام دولت ها تقسیم شدند؟

الف) شوروی و انگلیس           ب) آلمان و ترکیه        ج) فرانسه و انگلیس     د) آمریکا و شوروی

52- کدام بحران در فاصله میان دو جنگ در آفریقا سبب تضعیف جامعه ملل بین کشورها شد؟

الف) لشکرکشی فرانسه به الجزایر                    ب) لشکرکشی موسولینی به حبشه                                ج) قیام عمر مختار علیه ایتالیا در لیبی                     د) تصاحب کنگو به وسیله بلژیک

 

تست های گروه الف

53- هیتلر بارها خواستار الحاق کدام ناحیه به آلمان بود؟

الف) دانزیک               ب) رنانی                     ج) سار             د) نرماندی

54- هیتلر برای تامین نیازهای نفتی خود کدام کشور را از منطقه بالکان تصرف کرد؟

الف) آلبانی                  ب) رومانی                   ج) یونان                       د) یوگسلاوی

55- در سال 1941 کدام یک از رویدادهای زیر به سود اتحاد شوروی تمام شد؟

الف) حمله زیر دریایی آلمان به کشتی آمریکایی                     ب) حمله غیر منتظره آلمان به شوروی         ج) آغاز نبرد هوایی میان آلمان و انگلستان                            د) برودت ناگهانی و سرمای شدید شوروی

56- اشغال کدام جزیره مقدمه تصرف ژاپن توسط قوای آمریکایی بود؟

الف) ایوجیما               ب) هونکو                   ج) هکایدو                   د) شیکوکو

57- اساسنامه منشور ملل متحد در کدام کنفرانس به تصویب نمایندگان دولت های مخالف آلمان رسید؟

الف) لاهه                    ب) سانفرانسیسکو                    ج) پاریس                    د) ژنو

تست های گروه الف

58- پیش از پایان یافتن جنگ جهانی دوم سران متفقین در کدام کنفرانس در صدد تقسیم غنایم برآمدند؟

الف) یالتا                      ب) تهران                     ج) مونیخ                      د) سانفرانسیسکو

59- در دوران جنگ های سرد بلوک بندی های نظامی با کدام عناوین میان شرق و غرب به وجود آمدند؟

الف) ناتو و ورشو         ب) ناتو و سیوت          ج) سنتو و ورشو           د) سیتو و سنتو

60- کدام یک از افراد زیر از مبارزان برجسته فلسطین در برابر صهیونیستها بود؟

الف) عمر مختار           ب) شیخ مجیب الرحمان          ج) محمد عبده             د) شیخ عزالدین قسام

61- آخرین مرحله مذاکرات سالت و استارت بین کدام یک از رهبارن شوروی و آمریکا بود؟

الف) جورج بوش (پدر) ، یکتسین                    ب) جور بوش (پدر)، پوتین                                 ج) نیکسون و بررژنت            د) ریگان و گورباچف

62- کدام رئیس جمهور آمریکا طرح ابتکار دفاع استراتژیک را برای اولین بار مطرح کرد؟

الف)کارتر                   ب) ریگان                    ج) کلینتون                   د) جورج بوش

63- اصل چهارم از برنامه های تروین ناظر به کدام یک از موارد بود؟

الف) پایان دادن به مداخلات اروپائیان در امور قاره آمریکا

ب) کمک به کشورهای کم رشد برای جلو گیری از نفوذ کمونیزم

ج) پایان دادن به مسئله تبعیض نژادی

د) تأسیس یک مجتمع بین المللی برای حفظ صلح و امنیت جهانی

64- یاسر عرفات رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین به تشویق چه کسی به سازش با اسرائیل پرداخت؟

الف) ملک حسین        ب) انور سادات                        ج) ملک حسن             د) حسنی مبارک

65- کدام مجمع بین المللی با رأی دادن به تقسیم فلسطین تولد کشور اسرائیل را اعلام کرد؟

الف) مجمع عمومی سازمان ملل                       ب) جامعه ملل

ج) شورای امنیت سازمان ملل               د) دیوان داوری لاحه

تست های گروه الف

66- کدام پادشاه صفوی برای پیروزی در جنگ با عثمانی ها از روش تخریب منابع آب و آذوقه استفاده کرد؟

الف) اسماعیل یکم                  ب) تهماسب اول                      ج) شاه عباس یکم        د) شاه صفی

67- مورخان کدام رویداد مهم و تعیین کننده در دوران جدید تاریخ ایران به شمار آوردند؟

الف) تهاجم مغولان                 ب) سقوط حکومت ساسانی

ج) برپایی دولت قاجار             د) تشکیل دولت صفوی

68- با انعقاد کدام پیمان صلح، دوران از آرامش میان ایران و عثمانی آغاز شد؟

الف) ارزنه الروم                       ب) آماسیه                   ج) ترکمانچای             د) استانبول

69- شورش کدام گروه از اتباع به فروپاشی حکومت صفوی انجامید؟

الف) گرجی ها                        ب) افغانها                    ج) ازبکان                    د) بلوچ ها

70- نیروی نظامی شاه عباس صفوی را چه کسانی تشکیل می دادند؟

الف) قزلباشان              ب) ازبکان                   ج) مغولان                    د) غلامان گرجی

 

تست های گروه الف

71- هدف دولت روسیه از رابطه دوستی با حکومت نادرشاه چه بود؟

الف) راه یافتن به هندوستان                  ب) راه یافتن به خلیج فارس

ج) ایجاد رابطه بازرگانی با ایران                      د) تشویق ایران علیه عثمانی

72- کریمخان سال های پایانی عمر خود را در چه شهری گذراند؟

الف) همدان                 ب) اصفهان                  ج) تهران                      د) شیراز

73- چه کسی در انقراض دولت زند و تأسیس دولت قاجار نقش زیادی داشت؟

الف) آزاد خان افغان    ب) میرزا شفیع مازندرانی         ج) حاج ابراهیم کلانتر        د) میر مهنا

74- در چه نبردی سپاهیان هند از نادر شکست خوردند؟

الف) کرنال                  ب) چالدران                 ج) ملازگرد                 د) خشت

75- کدام مورد جزء شروط نادر برای پذیرش سلطنت نبود؟

الف) موروثی شدن فرمانروایی وی                  ب) پایان بخشیدن به اختلافات مذهبی با عثمانی    ج) عدم حمایت قبایل از خاندان صفوی د) رسمی شدن مذهب شیعه

 

 

 

 

تست های گروه ب

46- لنین با هدف از میان برداشتن مالکیت فردی در شوروی کدام یک از نهادهای زیر را بو وجود آورد؟

الف) دوما                    ب) ساویت                  ج) سالخوز                   د) کانخوز

47- لنین پایتخت شوروی را به کجا انتقال داد؟

الف) پتروگراد             ب) کیف                     ج) مسکو                     د) لنینگراد

48- بنیانگذار حزب فاشیسم در ایتالیی کدام یک از افراد زیر بود؟

الف) مازتسیی              ب) کاوور                    ج) موسولیسی              د) گاریبالدی

49- در فاصله دو جنگ جهانی خروج کدام کشور از جامعه ملل در تضعیف این مجمع جهانی موثر بود؟

الف) ایتالیا                    ب) آلمان                     ج) اسپانیا                      د) شوروی

50- در سال 1931م کدام پادشاه اسپانیا با قیام جمهوری خواهان از قدرت برکنار شد؟

الف) هانری هشتم                    ب) آلفونس سیزاهم                 ج) شارلکن                  د) فردریک

51- ایجاد فضای حیاتی برای آلمان از وعده های کدام چهره سیاسی بود؟

الف) هیدنبورگ                      ب) بیسمارک              ج) آدلف هیتلر            د) ویلهلم اول

52- هدفه های ظاهری دولت های محور چه بود؟

الف) مبارزه با شیوع نژاد پرستانه                       ب) مبارزه با کمونیسم

ج) محدود کردن سلاح های کشتار جمعی      د) دفاع از منافع ملت های محروم

تست های گروه ب

53- مذاکرات محرمانه کدام دولتمردان زیر ناظر بر تقسیم لهستان بین آلمان و شوروی بودند؟

الف) استالین و هیتلر                 ب) وزیر خارجه شوروی و هیتلر

ج) لنین و هیتلر                         د) وزیر خارجه آلمان و استالین

54- از سال 1940 به بعد جنگ شدید هوایی میان کدام دولت ها آغاز شد؟

الف) آلمان و شوروی              ب) آلمان و فرانسه       ج) آلمان وانگلیس       د) آلمان و امریکا

55- استالین برای مقابله با تهاجم قوای هیتلر به چه شیوه ای متوسل شد؟

الف) اتخاد شیوه زمین های سوخته                  ب) توسل به تاکتیک های خیلی نا منظم

ج) انجام مذاکرات سیاسی                   د) باز کردن کلیساها

56- فرماندهان آلمانی به دستور چه کسی تسلیم متفقین شدند؟

الف) مارشال هیدنبورگ          ب) فریتس اشترارمن    ج) دریاسالر دونیتس     د) اوین هایدر

57- با آزاد شدن فرانسه توسط متفقین چه کسی رهبر حکومت موقت فرانسه شد؟

الف)کلمانسر                ب) ژنرال دوگل           ج) دکتر شاخت                     د) مارشال پتن

 

 

 

 

تست های گروه ب

58- در کنفرانس یالتا در باره کدام مورد زیر تصمیماتی اتخاذ شد؟

الف) تصویب منشور ملل متحد                        ب) محاکمه جنایتکاران جنگی

ج) تخلیه قوای شوروی از ایران                        د) تقسیم سرزمین فلسطین

59- طرح مارشال در زمان کدام رئیس جمهور آمریکا ارائه شد؟

الف) روزولت              ب) ترومن                    ج) نیکسون                   د) بوش

60- در سال 1920م جامعه ملل قیومیت فلسطین را به چه کشوری واگذار کرد؟

الف) فرانسه                 ب) ایالات متحده                     ج) انگلستان                 د) آلمان

61- طرح مارشال ناظر بر کدام یک از موارد زیر بود؟

الف) ایجاد توازن وحشت در جهان                  ب)مبارزه با کمونیزم

ج) مبارزه با نازسیسم                د) بازسازی خاورمیانه

62- کدام یک از رهبران اتحاد شوروی می خواست با اجرای سیاست پروسترویکا اقتصاد کشور را نجات دهد؟

الف) برژنف                 ب) گورباچف             ج) خروسچف             د) آندره پف

63- مذاکرات معروف به سالت میان آمریکا و شوروی در کدام مورد زیر انجام پذیرفت؟

الف)انهدام سلاح های استراتژیک                   ب) کاهش سلاح های استراتژیک

ج) توفق تولید سلاح های استراتژیک              د) تولید بیشتر سلاح های استراتژیک

64- وقوع نهضت ناسیونالیستی در کدام کشور اروپای شرقی منجربه جدایی جمهوری آنها از یکدیگر شد؟

الف) لهستان                 ب) مجارستان              ج) یوگسلاوی              د) رومانی

65- پایه گذاران جنبش غیر متعهدها موجودیت خود را در کدام کنفرانس اعلام کردند؟

الف) جاکارتا               ب) باندونگ                ج) دهلی                      د) قاهره

66- پایگاه فعالیت صوفیان پس از حمله مغول کدام شهر بود؟

الف) اردبیل                 ب) تبریز                      ج) شیراز                      د) خراسان

67- پس از کدام واقعه در ایران شیعیان مجال تازه ای برای فعالیت های سیاسی و مذهبی داشتند؟

الف) تشکیل دولت سلجوقی               ب) قتل ناجوانمردانه اومسلم خراسانی

ج) سلطه مغولان                                   د) تشکیل دولت های نیمه مستقل ایرانی

68- نخستین اقدامات شاه اسماعیل صفوی پس تاج گذاری چه بود؟

الف) سرکوب ازبکان              ب) پایان دادن به حکومت آق بوقویونوها

ج) رسمی کردن مذهب شیعه   د) تشکیل نیروی قزلباش

69- کدام گروه طلایه داران استعمار غرب در خلیج فارس و عمان بودند؟

الف) اسپانیایی ها                     ب) پرتغالی ها              ج) هلندی ها                د) انگلیسی ها

70- شاه سلطان حسین صفوی با در ماندگی، اصفهان را تسلیم کدام یک از افراد زیر کرد؟

الف) محمودافغان          ب) اشرف افغان            ج) مسیرویس               د) احمدخان ابدالی

تست های گروه ب

71- کانون اصلی اقامت نادر چه شهری بود؟

الف) مشهد                  ب) اصفهان                  ج) تبریز                       د) شیراز

72- نادر به چه بهانه ای به شبه قاره هند لشکر کشید؟

الف) توسعه زبان فارسی                       ب) بازگرداندن غنایم به ایران

ج) توسعه دین اسلام                             د) تعقیب افغانها

73- کریم خان با تصرف چه شهری فرمانروای واقعی ایران شد؟

الف) شیراز                  ب) اصفهان                  ج) تبریز                       د) همدان

74- آخرین فرمانروای ایران چه کسی بود؟

الف) لطفعلی خان زند         ب) ابوالفتح خان       ج) آزاد خان            د) محمدحسن خان قاجار

75- هدف دولت روسیه از رابطه دوستی با حکومت نادرشاه چه بود؟

الف) راه یافتن به هندوستان                  ب) راه یافتن به خلیج فارس

ج) ایجاد رابطه بازرگانی با ایران          د) تشویق ایران علیه عثمانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.