طبقات اجتماعی در شار دولت ساسانی

طبقات اجتماعی در شار دولت ساسانی

  • موبدان و مغان: بالاترین نقطه از هرم قدرت.
  • جنگاوران و سپاهیان: برای اولین بار در تاریخ ایران. نشانگر جنبه نظامی قوی دولت ساسانی.
  • دبیران و پزشکان: نشان از حکومت دیوانی دارد. بسیاری از دیوان های دوره اسلامی، ریشه در تشکیل این طبقه دارد.
  • دهقانان: نشان پیروزی اشرافیت دهقانی بر اشرافیت دودمانی است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.