دانلود جزوه کاربرد آمار در اقلیم شناسی


دانلود جزوه کاربرد آمار در اقلیم شناسی

جزوه کاربرد آمار در اقلیم شناسی در سال ۱۳۹۳ توسط دکتر مجید جاوری در دانشگاه پیام نور تهیه شده است

از دیدگاه اقلیم شناسی آمار ابزاری است که می توان به کمک آن راز و رمز داده ها و متغیر های جمع آوری شده را در یک تحقیق آشکار نمود . وقتی مسئله و طرح تحقیق فراهم گردید و مطالعه انجام شد . اقلیم شناس به جمع آوری می پردازد.

اقلیم شناس برای روش کردن پاسخ سؤال های تحقیق خود به ابزار های مختلفی رو می آورد که مهمترین آن آمار است. این ابزار به اقلیم شناس کمک می کند تا آنچه را در مطالعه انجام داده است بسنجد و سپس تجزیه و تحلیل کند و بعداز تحلیل دست به پیش بینی بزند و در نهایت مطالعه انجام گرفته را در قالب طرح تحقیقی خود کنترل نماید.

فهرست مطالب جزوه کاربرد آمار در اقلیم شناسی :

فصل اول : کلیات

 • آمار و حدود قلمرو آن در اقلیم شناسی
 • توصیف آماری و فهم اقلیم
 • تعریف آمار
 • جامعه و نمونه آماری
 • نمونه گیری و روش های آن
 • متغیر های اقلیمی
 • سنجش اقلیمی
 • سنجش داده اقلیمی متناسب با سطوح مقیاس سنجش
 • آزمون های آماری مربوط به انواع مقیاس
 • سنجش داده ها در قالب تغییرات زمانی اقلیم

فصل دوم : کاربرد نمودار ها در اقلیم شناسی

 • انواع نمودار ها
 • نمودار خطی
 • نمودار میله ای
 • نمودار هیستوگرام
 • نمودار جعبه ای
 • نمودار چند ضلعی
 • نمودار تراکمی
 • نمودار شاخه و برگ
 • نمودارهای توزیع بهنجاری
 • نمودار های کنترل
 • نمودار علت و معلولی
 • نمودار پارتو
 • نمودار پراکنش
 • نمودار تابع چگالی احتمال
 • نمودار خطوط هم ارزش
 • نمودار دایره ای
 • نمودار سری زمانی
 • نمودار برداری
 • کلیماتوگرام ها
 • نمودار آمبروترمیک
 • نمودار شماتیک

فصل سوم : آماره های توصیفی و تغییرپذیری آنها

 • آماره های بررسی وضعیت گرایش به مرکز متغیر های اقلیمی
 • محاسبه میانگین حسابی متغیرهای اقلیمی
 • محاسبه میانگین با متغیرهای طبقه بندی شده
 • محاسبه میانگین وزنی متغیر های اقلیمی
 • محاسبه میانگین هندسی متغیرهای اقلیمی
 • محاسبه میانگین متحرک متغیرهای اقلیمی
 • محاسبه میانه متغیرهای اقلیمی
 • محاسبه به شیوه سری طبقه بندی نشده
 • محاسبه نمای متغیرهای اقلیمی
 • محاسبه نما با سری های اقلیمی طبقه بندی شده

فصل چهارم: بررسی شاخص های پراکندگی متغیرهای اقلیمی

 • محاسبه دامنه تغییرات متغیرهای اقلیمی
 • محاسبه انحراف از میانگین متغیرهای اقلیمی
 • محاسبه واریانس متغیر های اقلیمی
 • محاسبه واریانس برای سری بدون فراوانی طبقه بندی شده
 • محاسبه واریانس برای سری دارای فراوانی طبقه بندی نشده
 • محاسبه واریانس برای سری دارای فراوانی طبقه بندی شده
 • محاسبه انحراف معیار متغیرهای اقلیمی
 • محاسبه انحراف معیار سری دارای فراوانی بدون طبقه بندی
 • محاسبه انحراف معیار سری دارای فراوانی طبقه بندی شده
 • محاسبه نمره های معیار متغیرهای اقلیمی
 • محاسبه کشیدگی متغیرهای اقلیمی
 • محاسبه ضریب تغییرات متغیرهای اقلیمی
 • گزاره ای بر کاربرد آماره های توصیفی در تحلیل های اقلیمی
 • بررسی بهنجاری سری های اقلیمی
 • کنترل آماره های توصیفی در تحلیل متغیرهای اقلیمی
 • کنترل سری اقلیمی با استفاده از میانگین با دامنه متحرک
 • کنترل میانگین متحرک متغیرهای اقلیمی
 • کنترل سری های اقلیمی با استفاده از میانگین متحرک وزنی
 • کنترل متغیرهای اقلیمی با استفاده از کنترل چند متغیره
 • تحلیل علی متغیرهای اقلیمی با استفاده از نمودار علت و معلول
 • کاربرد آزمون های آماری برای سنجش داده ها و سری های اقلیمی
 • سنجش داده اقلیمی متناسب با سطوح مقیاس سنجش
 • سنجش درجه قوت رابطه بین متغیرهای ترتیبی
 • آزمون های آماری مربوط به انواع مقیاس
 • سنجش داده ها در قالب تغییرات زمانی اقلیم
 • کاربرد آزمون های آماری در سنجش سری های اقلیمی
 • آزمون t برای تحلیل مقایسه میانگین نمونه آماری با جامعه آماری
 • کاربرد آزمون ها برای مقایسه چند گروه از متغیر های اقلیمی
 • تحلیل واریانس یک طرفه
 • تحلیل واریانس دو طرفه

فصل پنجم : کاربرد همبستگی و رگرسیون در تحلیل های اقلیمی

 • کاربرد همبستگی ها در تحلیل های اقلیمی
 • ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن
 • ضریب تعیین
 • معنی دار بودن ضریب همبستگی
 • کاربرد رگرسیون در تحلیل های اقلیمی
 • کاربرد رگرسیون خطی ساده
 • رگرسیون و تحلیل واریانس سری
 • برآورد فاصله اطمینان برای متوسط پیش بینی از یک مدل خطی ساده
 • تحلیل مانده ها رگرسیونی
 • کاربرد رگرسیون چندگانه برای تحلیل سری های اقلیمی
 • بررسی مناسب بودن مدل
 • کاربرد تحلیل عاملی در اقلیم
 • تصمیم گیری در تحلیل عاملی
 • انواع تحلیل عاملی
 • بردار داده ها
 • ماتریس داده ها
 • داده های استاندارد شده
 • توصف هندسی بردارها
 • تبدیل های خطی
 • مراحل اجرای تحلیل عاملی
 • روش KMO
 • کاربرد تحلیل عاملی با برنامه SPSS
 • کاربردتحلیل خوشه ای در اقلیم
 • کاربرد تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی
 • تحلیل خوشه ای چند میانگینی
 • تحلیل خوشه ای دو مرحله ای

منابع و مأخذ

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 274
حجم: 6.78 مگابایت

سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 + 11 =