بررسی رابطه بین استفاده از اینترنت وگرایش جوانان به کارکت درسایت جوانان28-15در شهر تهران

وزارت علوم وتحقیقات وفناوری دانشگاه پیام نور مرکز تهران واحد پرند گروه علوم اجتماعی

موضوع : بررسی رابطه بین استفاده از اینترنت وگرایش جوانان به کارکت درسایت جوانان28-15در شهر تهران

بررسی رابطه بین استفاده از اینترنت وگرایش جوانان به کارکت درسایت جوانان28-15در شهر تهران

چکیده :

این تحقیق درباره رابطه بین استفاده از اینترنت وکرایش به مشارکت در سیاست در میان گروه جوانان  است.بعضی ،رسانه های جدید را به عنوان عوامل تسهیل مردم سالاری (دوموکراسی ) وعده ای دیگر آنهارا به منزه ی سرکوب تصور کرده اند. چنین کند وکاوهایی، به جای تحقیق تجربی ، بیشتر برنظریه پردازی  استوار بوده است .در این تحقیق که به صورت میدانی انجام شده است معنا داری رابطه بین جوانانی که از اینترنت استفاده می کنند(کاربران)وغیر کاربران،از نظر گرایش آنها به مشارکت در سیاست رابررسی کردیم که رابطه بین میزان استفاده از اینترنت ومیزان گرایش به مشارکت در سیاستریالدر جوانان وجود دارد.

فصل اول : طرح تحقیق

کلیات

مقدمه :در این تحقیق اثرات اینترنت به عنوان یک رسانه بر مشارکت سیاسی بررسی می شود .

تاثیر رسانه هابر مخاطبان فمسئله ای بسیار پیچیده وهنوز ناشناخته است وای همان نکته ایست که میشل گورویچ(gurevich.micheal)در کتاب “فرهنگ ، جامعه ورسانه ها

and media)-society-cultare)برآن تأکید کرده و گفته است : “این سوال که تاثیر رسانه  برمخاطبان چگونه است ، یکی از پر دامنه ترین  ومکررترین سوالات در حوزه رسانه هاست که به آن پاسخهای گوناگونی داده شده است ه حتی برخی ازآنها در تضاد با یکدیگرند “(گوریچ،1990ص273).

وقتی بحث تأثیررسانه ها بررفتار مخطبان را محدود واز نقش وتأثیر آنها بر رفتار سیاسی گفتگو می کنیم ،در میان صاحبنظران علوم سیاسی نیز با نظراتی مشابهنظرت ارتباط شناسی  مانند میشل گورویچ مواجهه می شویم. به عنوان مثال “جودیث ترن”(tern.judish)        می گوید :” در تبیین پدیده های دیده شده در مبارزات انتخابی ،یک تئوری کامل وجود ندارد ،بلکه تکه ها وقطعات کوچک تئوریکی هستند که می توان آنها را در تبیین چنین پدیده هایی مورد استفاده قرار داد”(ترن،1991،ص92).

برخی ازاندیشمندان علوم ارتباطات به این نتیجه رسیده اند که در تبیین رویدادهای مربوط به تأثیر رسانه ها،باید به جای تکیه بر تئوری های کان ، به تکه ها وقطعات تئوریک اتکاء کرد.برخی دیگر از چنین دساوردهایی به شرح زیر است :مشخص شده است که به احتمال زیاد،عومل مشخصی در اثر گیری از مبارزات انتخاباتی رسانه هغا موثرند عواملی چون سن،جنس،تحصیلات،میزان وفاداری حزبی،انگیزه برای پیگیری رقابت های انتخاباتی،میزان پذیرش رسانه ها به عنوان واسطه قابل اعتماد،مدتی که صرف شنیدن،دیدن وخواندن هر پیام یا برنامه انتخاباتی می شود(محسنیان راد،1378)می دانیم که تمامی ارتباط شناسان اتفاق نظر دارند که ارتباط ،نوعی فراگرداست،هر پدیده ای که خصلت فرا گردی داشته باشد،از پویایی وتعامل شدیددر میان عناصر خود برخوردار است .بنابراین می توان گفت به جای آنکه ازتأثیر رسانه ها بر رفتار سیاسی سخن بگویم،باید از تأثیر رسانه های خاص،بامحتوا خاص،بامخاطبانی خاص،در در محیط جغرافیایی وفرهنگی خاص ودر لحظه ای خاص سخن بگویم.رسانه ای که در این پژوهش در نظر گرفته شده ،اینترنت است که  می خواهیم تأثیرآن را بر مشارکت سیاسی جوانان شهر تهران بررسی کنیم.

در این پژوهش که به بررسی اثرات اینترنت بر مشارکت سیاسی خواهیم پرداخت،ادعای من این است که اینترنت در تقویت بعضی از ارزشها،از جمله مشارکت در سیاست در میان کاربران نقش قابل وتوجهی دارد.تأییدتأثیر اینترنت در تقویت برخی از ارزشهای سیاسی،نشان می دهد ه چشم اندازنوینی در عرصه نظریه پردازی ارتباطات به وجود آمده است.در این راستا،ابتدا مفاهیم اینترنت ،گروههای اجتماعی،مشارکت سیاسی ورابطه بین اینرنت ومشارکت سیاسی به طورمبسوط شرح داده خواهد شدودر نهایت،داده هایجمع آوری شد با استفاده از روشهای آماری پیشرفته تجزیه وتحلیل خواهد شد.

طرح مسأله

امروزه اینترنت که صرفاً به عنوان یک وسیله ارتباطی،بلکه به عنوان جزئی اززندگی انسانشناخته شده است،اینترنت در دریافت اطلاعات مسائل پژوهشی،ارتباطات انسانی،سرگرمی ها،خریدکالا وخدمات ودریاف اخبار نقش به سزایی در زندگی ما دارد.بطوری که بعضی از افرادعملاًبدون اینترنت نمی توانند زندگی کنند.جذابیتهای اینترنت برای همه بخصوص نوجوانان  وجوانان در خوراهمیت بیشتری است زیرا آنان به واسطه مسائل تحصیلی وشغلی بیشتر از اینترنت ورایانه استفاده می کنند وهمین استفاده مداوم وسرگرم شدن به تمام جزئیات این پدیده می توان پیامدهایی در برداشته باشد.صرف نظر از کاربردهای فراوان اینترنت در زندگی روزمره بشر امروز،این فناوری وویژگی های خاص ومنحصر به فرد دارد  که جذابیت آن رانزد کاربران صد چندان می کند.

کاربردهای فراوان اینترنت وجذابیت های آن باعث شده است که در سالهای اخیربسیاری از پژوهشگران واندیشمندان به مطالعه درباره تأثیرات مثبت ومنفی این پدیده بپردازند.

به نظر می رسد اینترنت با همه خوبی ها وفوایدش از کاستیها وآسیب های برخورداراست که همگان به ویژه دوست مردان،سیاست گذران واولیاومربیان ووالدین برآن واقف باشندپژوهش حاضر به بررسی تأثیر میزان استفاده از اینترنت وگرایش به سایت می باشد.

اهمیت وضرورت تحقیق :

ایالات متحده گزارش دادکه تعداد کامپیوتر خانگی 2/8%سال1983به8/42%در سال 1998افزایش یافت.کشور کاندا اعلام کرد کهه675خانواده هایاین کشوراز کامپیوتر استفاده می کنند.

(شاملو،1378)

بی شک،رشد روزافزون اینترنت فواید واهمیت غیرقابل انکاری دارد.چندان که در دوران حاضر نقش محوری اینترنتد چنان اساسی است که بدون آن امکان برنامه ریزی،توسعه وبهره وریدرزمینه های چون :فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی وعلمی در آینده امکان پذیرنخواهد بود.در ایران نیز استفاده از اینترنترشد روز افزون یافه است  دراین میان خانواده ها نیز ارتوجه فرزندان خود ب اینترنت نگرانند واز کارکردهای مثبت ومنفی آن دقیقاًآگاه نیستند .

 

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول : کلیات

1- 1مقدمه

2-1طرح مسأله

3-1اهمیت وضرورت تحقیق

4-1 اهداف تحقیق

اهداف اصلی

اهداف فرعی

5-1فرضیه های تحقیق

6-1سوالات محوری

7-1کلید واژه ها

فصل دوم : ادبیات موضوع وپیشینه تحقیق

1-2تاریخچه موضوع

2-2دیدگاه ها ورویکردها ی علمی

3-2نظریه های جامعه شناسی

4-2مدل نظری تحقیق

5-2چهار چوب نظری

6-2اینترنت وتنگنای کیفیت

7-2اینترنت ومشارکت سیاسی

توجه: این فایل از نظر املایی بازبینی نشده است.

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 31
حجم: 40.7 کیلوبایت
35,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.