دانلود بررسی سارکوسیستوزیس در نشخوارکنندگان کشتارگاه شهریار

دانلود بررسی سارکوسیستوزیس در نشخوارکنندگان کشتارگاه شهریار

دانشکده.:.دامپزشکی…، گروه:…انگل شناسی…

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته انگل شناسی دامپزشکی (M.Sc )

چکیده

زمینه و هدف: آلودگی به سارکوسیست یکی از شایع ترین عفونت های تک یاخته ای مشترک بین انسام و دام می باشد که توسط گونه های مختلف سارکوسیستیس ایجاد میشود .با توجه به اهمیت بهداشتی این انگل ، در این مطالعه میزان آلودگی به کیست های ماکروسکوپی و میکروسکوپی سارکوسیست در گاو و گوسفند ذبح شده در کشتارگاه شهریار مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش ها: در این مطالعه )138( لاشه گاو و گوسفند بطور تصادفی انتخاب شده و نمونه هایی از مری-دیافراگم-قلب-زبان-عضله جوشی و بین دنده ای آن ها تهیه و به منظور یافتن کیست های ماکروسکوپی و میکروسکوپی،لاشه و نمونه های تهیه شده به دوروش مشاهده مستقیم(ماکروسکوپی) ،گسترش تماسی مورد بررسی قرار گرفتند.اساس تشخیص کیست های میکروسکوپی،تهیه گسترش تماسی از نمونه ها و سپس رنگ آمیزی آن ها با گیمسا و مشاهده میکروسکوپی برادی زوآیت های انگل بوده است.

نتایج:  با بررسی لاشه و نمونه ها هیچ گونه کیست ماکروسکوپی مشاهده نگردید.در روش گسترش تماسی 48/93% از گاوها و 95/86% از گوسفندان مورد بررسی از نظر وجود کیست های میکروسکوپی مثبت تشخیص داده شدند. اختلاف آماری معنی داری بین میزان آلودگی در عضلات مختلف مشاهده شد.  (p<./05)بطوریکه قلب و مری بیشترین آلودگی را داشتند.در گاو و گوسفند آلودگی در جنس نر بیشتر از ماده مشاهده شد.در گاو آلودگی با سن اختلاف  معنی داری نداشت ولی در گوسفند آلودگی در سن زیر یکسال بیشتر از سایر سنین بود.

نتیجه گیری: با توجه به آلودگی شدید گاو و گوسفند به سارکوسیستیس و به این دلیل که با بررسی میکروسکوپی انگل امکان تفکیک گونه های میکروسکوپی سارکوسیستیس وجود نداشته ،لذا توصیه میشود از مصرف گوشت بصورت نیم پخته و کبابی نیم پز اجتناب شود.

 

مقدمه:

سارکوسیستیس ، تک­یاخته­ای انگلی است که موجب بیماری سارکوسیستوزیس می­شود (1). این انگل تک­یاخته داخل سلولی اجباری می­باشد و از معمول­ترین تک­یاخته­های نشخوارکنندگان اهلی می­باشد (4و6). برخی از گونه­های سارکوسیستیس می­توانند با ایجاد بیماری­های بالینی باعث بروز خسارات اقتصادی فراوانی شوند. چرخه زندگی آن بین دو میزبان واسط و نهایی سپری می­شود و شامل مراحل: مروگونی، گامتوگونی و اسپوروگونی می­باشد (9و73). سارکوسیستیس تقریباً 130 گونه دارد که گونه­های بیماریزای آن باعث  بیماری در میزبان واسط بخصوص گاو، گوسفند و خوک می­شوند. امروزه به آسانی می­توان میزان شیوع کیست ماکروسکوپی و میکروسکوپی انگل سارکوسیستیس را به روش­های مشاهده مستقیم، گسترش بافتی و هضم بافتی مورد بررسی قرار داد (5).

تاریخچه:

سارکوسیستوزیس یک بیماری تک­یاخته­ای پستانداران به خصوص علفخواران، پرندگان، سگ، انسان، گوشتخواران وحشی، جوندگان و خزندگان می­باشد که توام با یک تهاجم کیستی به اغلب بافت­های بدن به خصوص تهاجم به عضلات مخطط و بافتهای عصبی می­باشد و گاهی باعث علائم بالینی شدید و مرگ می­شود. در گذشته فکر می­کردند که سارکوسیستوز از اهمیت چندانی برخوردار نمی باشد ولی با گذشت زمان به این نتیجه رسیده­اند که می­تواند منجر به آنسفالیت، بیماری عمومی و حتی سقط شود (1,20,24).

در سال 1843 میلادی اولین بار شخصی بنام Miescher ، سارکوسیست را در موش شناسایی کرد و به همین خاطر کیسه، توبول و یا اجسام Miescher نامیدند (44).

پس از میشر در سال 1882، Lankester اولین نامگذاری علمی را انجام داد. در سال 1910 سارکوسیستیس در شتر توسط Mason برای اولین بار گزارش گردید. در سال 1960 ساختمان S.meischeriana توسط Ludvik توصیف شد. در سال 1965 Mandour ، S.garnhamin را در اپوسوم توصیف کرد (56و66).

124 سال پس از اولین گزارش یعنی در سال 1967 کیست­های سارکوسیستی توسط میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند و اندامک­هایی مانند آن چه در تک­یاخته­های شاخه اپی­کمپلکسا دیده می­شد (توکسوپلاسما و ایمریا) شناسایی شد و آغازی برای مطالعات بعدی و نامگذاری علمی دقیق­تر در این خصوص بود (44).

همچنین در سال 1969 ماندور، S.nesbitti را از میمون  روزسRhesus) (جداسازی و توصیف کرد. کاتلانی و چامبر نیز در سال 1955 گونه S.kortei را از ماهیچه های مخطط میمون روزس جدا کردند (56) تا سال 1970 همچنان چرخه زندگی انگل و مراحل دیگر زندگی ناشناخته باقی ماند. چند سال بعد برادی زوئیت ها از عضلات پرندگان جدا و داخل سلول های پستانداران کشت داده شد و درباره مراحل جنینی و اووسیست انگل توضیح بیشتری داده شد (44).

در سال 1980، Hilali و همکاران چرخه زندگی انگل را مورد مطالعه قرار دادند و آن را توصیف نمودند (42). در سال 1981 Kuraer  و در سال 1989 Dubey و همکاران، ساختمان سارکوسیستیس را در شتر بررسی و مطالعه نمودند (56).

 

ویژگی­های انگل:

سارکوسیستیس از خانواده سارکوسیستیده می­باشد اووسیست این انگل دارای دو اسپوروسیست است که هر یک واجد چهار اسپوروزوایت می­باشد (تصاویر 1 و2). میزبان قطعی آن گوشتخواران و میزبان واسط، پستانداران و پرندگان می­باشد. محل جایگزینی انگل در میزبان نهایی، روده باریک و محل جایگزینی در میزبان واسط ،اندام­های مختلف می­باشد. این انگل بصورت کیست در عضلات مستقر می­شود. (4و41).

 

تصویر 1 : اووسیست­های عفونی سارکوسیستیس                             تصویر 2 : اووسیست سارکوسیست عفونی : A : دیواره اووسیست B :                                                                                                                        sarcocystis- micro ipgاسپوروسیست­های حاوی اسپوروزوآیت

stanford.edu

 

اصطلاحات:

Sarcocyst : به تمامی اعضا یا هر کیست تشکیل شده توسط گونه­های جنس سارکوسیستیس، سارکوسیست گویند.

Sarcocystis : یه یک جنس از تک­یاخته­های انگل در خانواده Sarcocystidae، سارکوسیستیس اطلاق می­شود.

Sarcocystosis : به بیماری و اثرات ناشی از سارکوسیست، سارکوسیستوزیس گفته می­شود.

Sarcocysticin : به سم حاصل از سارکوسیست، سارکوسیستین گفته می­شود.

Sarcocporidiosis : بیماری ناشی از سارکوسیستیس، سارکوسیستوزیس یا سارکوسپوریدیوزیس نامیده می­شود (1,6,24). کیست­های سارکوسیستیس بیشتر در عضلات مری، دیافراگم، قلب و عضلات بین دنده­ای وجود دارد. در سال­های گذشته با بررسی محتوای کیست­، توکسین سارکوسیستین یافت شد که می­تواند باعث ایجاد عوارض گوارشی شود البته این توکسین در حرارت بالا غیرفعال می­شود (15و16).

 

 

 

 

تصویر3: مقطع پاتولوژی از کیست سارکوسیست                                        تصویر 4 : کیست­های ماکروسکوپی سارکوسیست

 

roozhif 2m20s3*5sz7c.ipg

 

 

طبقه­بندی تک­یاخته­ها:

از نظر تک­یاخته­شناسی دامپزشکی، مهم­ترین شاخه­های انگلی عبارتند از :

شاخه: سارکوماستیگوفوراPhylum: Sarcomastigophora

شاخه: اپی­کمپلکسا                                                               Phylum: Apicomplexa

شاخه: سیلیوفورا                                                                        Phylum: Ciliophora

شاخه: میکروسپورا                                                              Phylum: Microspora

از بین این شاخه­های انگلی، اپی­کمپلکسا مورد بحث ما بوده که این شاخه یک گروه منحصر به فرد می­باشد، چون تمام اعضای این شاخه انگل می­باشند. اعضای این گروه انگل داخل سلولی هستند و همه آن­ها چرخه زندگی پیچیده دارند. آن­ها در یک مرحله یا مراحل بیشتری از چرخه زندگی، ساختمان رأسی دارند (16و73).

تاکسونومی اپی­کمپلکسا:

در شاخه اپی­کمپلکسا، رده اسپوروزوآ (Sporozoea) وجود دارد که این رده به دو زیر رده کوکسیدیا (Coccidia) و پیروپلاسمیا (Piroplasmia) تقسیم می­شود. تک­یاخته­های زیر رده کوکسیدیا، دارای دو نوع تولید مثل جنسی و غیرجنسی می­باشند. برخی از کوکسیدیاها، یک میزبانه هستند، مانند ایمریاها و برخی دارای دو میزبان اجباری مانند پلاسمودیوم می­باشند.

زیر رده کوکسیدیاها دارای راسته­های کوکسیدیاهای حقیقی و غیرحقیقی می باشند. در راسته کوکسیدیاهای حقیقی، دو زیر راسته ایمرینا (Eimerina) و هموسپورینا (Haemosporina) دیده می­شود. زیر راسته ایمرینا دارای خانواده­ ایمریده (Eimeridae)، کریپتوسپوریده (Cryptosporidae) و سارکوسیستیده (Sarcocystidae) می­باشند. جنس­های مهم خانواده ایمریده شامل: ایمریا و ایزوسپورا و جنس کریپتوسپوریدیوم از خانواده کریپتوسپوریده بوده و جنس­های مهم خانواده سارکوسیستیده شامل :سارکوسیستیس و توکسوپلاسما و بسنوئیتیا می­باشند .(4و73).

 

   فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………………. 12-13

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………    13

تاریخچه …………………………………………………………………………………….. 14-13

ویژگیهای انگل………………………………………………………………………………….. 15

اصطلاحات ………………………………………………………………………………… 16-15

طبقه بندی تک یاخته……………………………………………………………………… 17-16

تاکسونومی اپی کمپلکسا……………………………………………………………………… 17

ساختمان اپی کمپلکسا…………………………………………………………………………. 18

نامگذاری سارکوسیستیس……………………………………………………………….. 21-19

چرخه زندگی سارکوسیستیس………………………………………………………….. 26-23

بیماریزایی سارکوسیستیس در میزبانان واسط………………………………………. 27-26

بیماریزایی سارکوسیستیس در میزبانان نهایی…………………………………………… . 27

بیماریزایی و علایم در انسان………………………………………………………….. 28-27

ضایعات کالبدگشایی ………………………………………………………………………….. 28

نشانه های بالینی…………………………………………………………………………… 29-28

اپیدمیولوژی………………………………………………………………………………………. 30

کنترل…………………………………………………………………………………………. 31-30

تشخیص سارکوسیستوزیس……………………………………………………………. 32-31

درمان………………………………………………………………………………………………. 34

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

ادبیات و مستندات………………………………………………………………………… 41-36

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

روش کار…………………………………………………………………………………………. 43

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

نتایج………………………………………………………………………………………….. 49-57

بحث………………………………………………………………………………………….. 58-65

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………….. 68-72

فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………. 73-78

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 79
حجم: 3.13 مگابایت
35,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.