تحقق کارایی در سازمان های کوچک مهم تر است یا سازمانهای بزرگ

تحقق کارایی در سازمان های کوچک مهم تر است یا سازمانهای بزرگ بطور خلاصه تحلیل کنید؟

تحقق کارایی بالا بطور معمول در سازمانهای کوچک نسبت به سازمانهای بزرگ به دلیل اینکه سازمانهای بزرگ دارای منابع مالی بیشتری هستند ازاهمیت زیادتری برخوردارند. این منابع مالی مازاد یک عامل جذاب برای کاهش اثر اشتباهات در زمان است. واقعیت این است که سازمانهای کوچک از تحمل کمتری درخصوص عواقب ناشی از عدم کارآیی، نسبت به سازمانهای بزرگ برخوردار می باشند. آنها برای حصول اطمینان از اینکه ساختاری صحیح برایشان طرح شده است یا می شود اهمیت فوق العادهی قائل می باشند. سازمانهای بزرگ توانایی بیشتری برای استفاده از قدرت خود به منظور مدیریت محیط خود داشته و قادرند وابستی خود را نسبت به ذینفع هائی نظیر: عرضه کننده مواد اولیه، رقبا و تأمین کنندگان منابع مالی کاهش دهند. سازمانهای کوچک به ندرت توانایی دارند که محیط خود را تحت تأثیر قرار دهند. این امر اهمیت سیستم نظارتی محیط سازمان را دوچندان می کند. موسسات کوچک اثربخش، باید ساختاری دارا باشند که ارزیابی سریع و صحیح محیطی را تسهیل نموده و اجازه بکارگیری اطلاعات محیطی را بدون معطلی بدهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.