اجزای تشکیل دهنده یک ساختمان بتنی


اجزای تشکیل دهنده یک ساختمان بتنی به شرح زیرمی باشد :

پی کنی

ستون

تیرهای اصلی

سقف

دیوارچینی دوجداره

قسمت اول: پی که ممکن استپی های نقطه ای برای سختمانهایی که بارآن به طورمتمرکز به زمین منتقل می شود ساخته گردددراین صورت لایه های پی های تکی یانقطه ای به شرح زیراست :

الف ) زمین مناسب    ب ) بتن مگر   ج ) میلگردهای کف پی   د ) بتن اصلی

ذ ) میلگردهای ریشه

ارتفاع پی های نقطه ای درهرمورد با توجه به باروارده تعیین می گردد . پی هاینقطه ای تا ارتفاع40سانتیمتر رابا پله اجراء نمود واز40 سانتیمتر تا25 /1 متر رامی توان به صورت دو پله واز ارتفاع 25 /1 به بالا را می توان بصورت چند پله اجرا نمود .

 

قسمت دوم ستون

قالب بندی – بتن ریزی- قالب برداری ستونها :

اکرارتفاع ستون زیاد باشد بهتراست بوسیله قیف ولوله سطح شیبدارایجاد نموده وبتن را به ته قالب هدایت کرد . وبهتدریج که قالب راپرمی کنند می توان بانواختن ضربه های ملایم ویکنواخت به بدنه قالب بتن راجابجا کرد تابتن ریخته شده کرمونباشد درمورد ستونها معمولاً به محض آنکه بتن حالت روانی خود رااز دست بدهد وبتواند شکل هندسی خود راحفظ کند قالب آن راباز می کنندو این درحدود48 ساعت بعد ازبتن ریزی می باشدزیرادرغیره این صورت آب دادن به بتن به راحتی میسرنیست وممکن است بتن خشک شدهوبه شوزد . ( شکل1)

 

 

قسمت سوم تیر :

تیرها قسمتهایی ازساختمانهای بتنی می باشندکه بارسقف رابه ستون منتقل نموده وستون به پی وبالاخره پی به زمین منتقل می نماید درساختمانهایی که سقف آنها تیرچه بلوک بوده ویا دال بتنی ریخته شده درمحل می باشد معمولاً سقف وتیر رایک پارچه بتن ریزی می نمایند ولی درساختمانهایی که سقف ذپیش ساخته استفاده می نمایند . ابتدا تیرهای اصلی راآرماتوربندی نموده وبتن ریزی می نمایند آنگاه سقف را روی ان قرار می دهند . شکل T تیرهای بتنی اغلببا مقطع مربع یا مستطیل می باشد درساختمانهای بتنی ازتیرنیز استفاده می نمایند مقطع تیرها درسختمانهای  بتنی معمولی درتمام طول تیر تغییر می دهند ویا بصورت ماهیچه درنزدیکی تکیه گاه سطح مقطع را اضافه می نمایند ولی درهرحال تغییر سطح مقطع باید بصورت تدریجی بوده ونسبت افزایش ارتفاع وعرض درطول تیراز 1 به3 تجاوز ننماید .

تمام آرماتورهای طولی باید درمحل تلاقی به آرماتورهای عرضی بسته شوند اگرعرض تیر از35 سانتیمتر تجاوز کندحداقل قطرآر ماتورهای عرضی 6 میلیمتر می باشد واگرارتفاع تیراز60 سانتیمتر تجاوز کندحدقل قطر آرماتورهای عرضی10 میلیمتر می باشد. اگربرای پوشش تیریاسقفی درساختمانی ازسقف کاذب استفاده می شود باید درموقع ارماتوربندی وقبل ازبتن ریزی میلگردهایی درآرماتوربندی پیش بینی نموده تابعداً سقف کاذب رابه آنها متصل نماییم

 

قالب بندی وبتن ریزی تیرهای اصلی :

قبل ازبستن صفحه قالب زیرتیرهای لصلی باید ارتفاعات کلیه ستونها اندازه گیری شده (دوربین یا شیلنگ تراز) ودریک سطح واقع شوده وازیک پارچه بودن بتن تیرجلوگیری کرده موجب ضعف تیرخواهدشد .

کارگاه تهیه شن وماسه :

مصالح سنگی که دربتن مصرف می شود شن وماسه می باشد که درحود80 درصد حجم

بتن راتشکیل می دهد . سنگدانه های مصرفی دربتن ، باید دارای چنان کیفیتی باشد که بتوان با آنها بتن مقاوم وپایا ساخت. بزرگترین اندازه ا سمی سنگدانه های درشت ازهیچ یک ازمقادیرزیربیشترباشد :

الف) یک پنجم بعد داخلی قالب بتن .

ب ) یک سوم ضخامت دال .

پ) سه چهارم حدقل فاصله آزاد بین میلگردها .

ت ) سه چهارم ضخامت پوشش روی میلگرد

‹‹ اندازه کوچکترین الکی که حداکثر10درصد وزنی سنگدانه روی آن باقی بماند ، اندازه اسمی سنگدانه نامیده می شود . ››

به کاربردن سنگدانه های درشت تراز38 میلیمتر درساخت بتن آرمه توصیه نمی شود ، ولی درهیچ خالت اندازه سنگدانه ها از63 ملیمترتجاوزکند .

 

 

دانه های نامطلوب ازنظرشکل :

وجود دانه های دراز ویا صفحه ای شکل دربتن مناسب نیست و مجموعه این دانه ها نباید از15درصد وزن کل شن وماسه مورد مصرف دربتن بیشترباشد .

مواد نامطلوب درشن وماسه واندازه دانه ها :

1- مواد آلی مانند ریشه گیاهان – فضولات حیوان – تکه های چوب و ذرات سنگ درشن ماسه موجود نباشد ویا حداکثر میزان آنها ازیک درصد وزن شن وماسه تجاوز نکند .

2- موادی که در مقابل عوامل جوی ضعیف بوده ویا درفعل وانفعالات شیمیایی سیمان از خود واکنش نشان می دهند در شن وماسه مصرفی نباید وجود داشته باشد وهمچنین مواد سنگی مصرفی باید فاقد خاک رس وکلوخه های رسی باشد .

3- بطورکلی وجود دانه های ریزتر20/0 میلیمتر حداکثرتا1درصددانه های ریزتراز12/0 میلیمتر حداکثر5 درصد وزن مصالح مصرفی مجاز می باشد .

آب :

آب مصرفی برای شست وشوی سنگدانه ها ، ساخت وعمل آوری بتن باید تمیز وصاف باشد .

PH باید ازمصرف آب حاوی مقادیر زیاد ازهزنوع ماده از قبیل روغن ها اسیدها ، قلیا ییها (5/8 5) املاح مواد قندی ، و مواد آلی که قدر به صدمه زدن به بتن یا میلگرد باشد ، خوداری کرد بطور کلی آب آشامیدنی برای مصرف درساخت وعمل آوری بتن رضایت بخش تلقی می شود

مقاومتهای 7 و28 روزه‌ آزمونهای ملات ساخته شده با آب غیره آشامیدنی بایدحداقل 90درصد مقاومتهای نظیرآزمونهای مشابه ساخته شده با آب مقطر باشند .

 

 

انبار کردن و نگهداری مصالح بتن :

1- سیمان پرتلند نباید درتماس بارطوبت انبارشود ، بلکه باید بصورت خشکه نگهداری شود تا از خرابی آن جلوگیری به عمل آید . درمناطق خشک حداکثر می توان 12 پاکت پاکت سیمان را روی هم انبار کرد ، مشروط براینکه ارتفاع آنها از8/1 مترتجاوز نکند .

2- سنگدانه ها باید طوری انبارشوند که جداشدگی دانه ها از یکدیگر درهرتوده به حداقل برسد واز آلودگی آنها به مواد زیان آور جلوگیری شوند . اگر حداکثر اندازه سنگدانه ها کمتر از38 میلیمتر باشد ، این سنگدانه ها باید به دو گروه سنگدانه های ریز ودرشت تقسیم شوند . سنگدانه های تا حداکثر63 میلیمتر بلید درسه گروه مجزا تقسم شوند . سنگدانه ها باید به نحوی مناسب انبار شوند تا از یخ زدگی وجمع شدن برف ویخ بین دانه ها جلوگیری شود وامکان زهکشی فراهم باشد . درشرایط بتن ریزی درمناطق گرمسیر سنگدانه ها به نحوی مناسب انبار شوند به ترتیبی که تا حدامکان ازتابش مستقیم اشعه خورشید در امان بوده ودمای سنگدانه ها افزایش پیدا نکند .

 

 

کارگاه تهیه بتن :

1) تجهیزات و وسایل اختلاط  بتن وبتن ریزی

الف) تمامی وسایلی که برای مخلوط کردن وانتقال بتن به کار می رود بایدتمیز باشد .

ب) پیمانه کردن وسایل تشکیل دهنده بتن بایدتا حدامکان به طریق وزنی انجام گیرد .

ج ) رواداری توضین هریک ازاجزای تشکیل دهنده بتن 3 درصد است .

د) رواداری دقت حساسیت ترازوها وسایرقسمتهای توزین باید4/0 دستگاه باشد .

‌‌‌‌ح ) روزقبل ازبتن ریزی بایدکلیه مصالح وابزار ازقبیل شن وماسه – سیمان –  آب – گازوئیل روغن – فیاترگازوئیل – بیل – فرغون وغیره درپای کار حاضربوده وبوسیله سرپرست بتن ریزی بازدید شود مخصوصاً کاربتونیز وسیمهای بکسل – تسمه های نقاله ازروزقبل آزمایش شود .

 

 

3) آماده سازی محل بتن ریزی

الف ) تمام مواد زائد ازجمله یخ باید ازمحل مورد بتن ریزی زدوده شوند .

ب) قالبها بایدبه نحوه مناسب تمیز واندود شود .

ج )مصالح بنایی که باتماس بابتن خواهند بود بایدبه خوبی خیس شوند .

ح) تمام میلگردها قبل ازبتن ریزی باید کاملاً تمیز شده وعاری از پوشش های آلاینده باشند .

د ) قبل ازریختن بتن ، باید آب اضافه ازمحل بتن ریزی خارج شود ، مگرآنکه استفاده از قیف ولوله مخصوص بتن ریزی درآب ( ترمی ) مورد نظرباشد .

ی ) قبل از ریختن جدید روی بتن سخت شده قبلی بایدلایه ضعیف احتمالی سطح بتن وهر نوع ماده زائد دیگر زدوده شود .

 

اختلاط بتن :

1 – بتن باید طوری مخلوط شود که تمامی موادتشکیل دهنده آن به صورت همگن درمخلوط کن پخش شوند . قبل ازپرکردن مجدد، باید مخائط کن رابه طورکامل تخلیه کرد .

2- اختلاط بتن به مخلوط کن باید باسرعت توسیه شده از طرف کارخانه سازنده چرخانده شود .

4- ترتیب ورود مواد متشکله بتن به مخلوط کن باید متناسب با نوع مخلوط کن ونوع بتن باشد .

5- عمل اختلاط باید حداقل تا 5/1 دقیقه ، پس از ریختن تمامی مواد تشکیل دهنده به داخل مخلوط کن ادامه یاند ، بتن باید به حدی روان باشد که دانه های آن به خوبی روی یکد یگر غلتیده وکاملاً آرماتورهارا احاطه نموده وگوشه های قالب خود را کاملاً پرنموده وکلیه هوای موجود درقالب ازآن خارج شود مباید حداقل آب ممکنه که برای انجام کارهای فوق لازم است مصرف نمود .

 

انتقال بتن :

1- انتقال بتن ازمخلوط کن تا محل نهایی بتن ریزی باید چنان صورت گیرد که از جدا شدن یا ازبین رفتن مصالح جلوگیری شود .

2- وسایل انتقال بتن باید امکان رساندن بتن به پای کار راطوری تأ مین کنند که مواد تشکیل دهنده جدا نشوند وحالت خمیری بتن ریزی ها ی متوالی ازدست نرود .

3- در انتقال بتن به وسیله پمپ ، حداکثر نسبت اندازه سنگدانه ها به کوچکترین قطر داخلی لئله انتقال بتن نباید ازمقادیر زیر تجاوز کند :

الف ) 33/0 برای سنگ دانه های تیز گوشه

ب ) 40/0 برای سنگ دانه های کاملاً گرد گوشه .

 

بتن ریزی :

1- بتن حدامکان نزدیک به مخل نهایی خودریخته شود تا ازجدایی دانه ها دراثرجابجای مجدد جلوگیری شود .

2- روند بتن ریزی باید طوری باشد بتن هنگام ریختن وجادادن به حالت خمیری باقی بماند و بتواند به راحتی به فضای بین میلگردها راه یابد .

3- درصورتی که اسلامپ بتن درموقع تحویل برای مصرف کمتر از میزان مقرر باشد باید از مصرف آن خوداری کرد .

4- بتنی که به حالت نیمه سخت درآمده ویا به مواد زیان آوربیرونی آلوده شده نباید در بتن ریزی قطعات سازه ای به کار رود .

5- بتن ریزی باید از آغاز تا پایان به صورت سریع وعملیاتی پیوسته در محدوده درزهای از پیش تعیین شده قطعات ادامه یابد .

6- سطح بتن ریخته شده بصورت لایه های افقی باید تراز باشد .

7- درموقع بتن ریزی های با ارتفاع زیاد مانند دیوارها وسدها چنانچه آب اضافی بتن بالا بیاید باید بتن بعدی را قدری خشک تر ریخت تا این آب جمع شود .

8- بتن باید درطول عملیات بتن ریزی با استفاده از وسایل مناسب کاملاً متراکم شود ، بطور ی که کاملاً میلگردها واقسام ودفون دربر گیرد قسمتهای داخلی و به خصوص گوشه ها ی قالب ها رابخوبی پر کند .

9- ویبراتور درداخل بتن باید به طور منظم فواصل مشخص به نحئی فرو برده شود دو قسمت لرزانیده شده ، با هم همپوشانی داشته باشند . قسمتی از ویبراتور باید در لایه زیرین که هنوز حالت خمیری دارد ، فرورود .

 

 

عمل آوردن بتن :

محافظت جلوگیری از اثر نامطلوب عوامل بیرونی مانند شسته شدن بوسیله باران یا آب جاری ، اثر بادهای گرم وخشک ، سرد شدن سریع یا یخبندان ، لرزش وضربه خوردن بتن .

روشهای عمل آوردن بتن :

1- استفاده از روشی که به تداوم حضورآب اختلاط دربتن در دوره سخت شدن اولیه منجرب شود ، مانند استفاده از آب پاشی باپوششهای خویس اشباع شده .

2- هر روشی که بوسیله آن ازکاهش آب اختلاط ازطر یق پوشاندن یا اندود کردن سطح آن جلوگیری کند ، ماننداستفاده از لایلون ، کاغذهای ضد آب یا کاربرد ترکیبات عمل آورنده غشایی .

3- هر روشی که به کمک آن کسب مقاومت بتن ازطریق دادن گرما یا رطوبت سریع شود ، مانند استفاده ازبخاریا قالبهای گرم ، مشروط برآنکه برویژگی ها وپایایی بتن اثر نامطلوب نداشته باشد .

 

بتن ریزی درشرایط ویژه:

الف ) بتن ریزی درهوای گرم :

بتن ریزی در این شرایط دمایی تابع تکنیکهای خاصی میباشد. اگر در هوای گرم بتن ریزی می کنیم باید سعی کنیم که حداقل تا چند روز بعد  از ریختن بتن انرا مرطوب نگه داریم  زیرا در غیر اینصورت آب بتن به  سرعت تبخیر شده وبتن سخت نمیگردد.به این نوع بتن که در اثر نرسیدن اب سخت نشده است بتن سوخته میگویندونشانه های ان این است که بتن حتی با فشار دست خرد میشود.

در صورت مشاهده چنین وضعی قطعه ریخته شده باید جمع اوری شود و مجددا ریخته شود برای مرطوب نگه داشتن بتن بهتر است با پاکتهای سیمانی روی انرا پوشانده وکاغذ را مرطوب نگه داریم ویا از گونی مرطوب استفادهشود.

یکی دیگر از تکنیکهای بتن ریزی در هوای خیلی گرم استفاده از سیمان تیپ 4  است که در موقع سخت شدن حرارت کمی را تولید میکند.

 

بعضی از مسائلی که ممکن است در بتن تازه بوجود آید:

 

1- آب انداختن

2- جدا شدن دانه ها

آب انداختن بتن از نظر یک پدیده ظاهری اینگونه تجلی می کند که پس از بتن ریزی و پرداخت سطحی بتن  یک لایه نازک آب اغشته به سیمان روی سطح بتن ظاهر می شود .

این اب از قسمتهای  زیرین بتن به دلیل خاصیت مویینگی به قسمتهای سطحی بالا امده ودر مسیر خود احتمالا مقداری سیمان را نیز با خود شسته و همراه  میکند.

لذا در قسمتهای بالایی بتن  مقداراب موجود از ابی که در طرح اختلاط در نظر گرفته شده بیشتر خواهد شد وبه عکس در قسمتهای پایینی بتن مقدار آب  کمتری وجود خواهد داشت.

 

مشخصات نامطلوب بتن آب انداخته :

 

1- بتن آب انداخته پس از سخت شدن نامرغوب بوده و به مقاومت مطلوب و مورد نظر نخواهد رسید .

لایه رویی بتن اب انداخته پس از سفت شدن  به مرور زمان وبا استفاده های ترافیکی از آن پودر شده و به صورت گرد وخاک در می ایدو به این جهت سطح رویی ناصاف شده وپدیده پودر شدگی اتفاق می افتد .

چنین بتنی اولا بدنما شده ودر ثانی نقطه ضعفی برای شرایط یخ زدگی وهوازدگی خواهد بود . 2- آب انداختن پدیده بسیار نامطلوبی است وباید حتی المقدور از ایجاد ان جلوگیری کرد .

بعضی از استاد کاران سعی می کنند با زیاد ماله کشیدن بر روی سطح بتن  یک قشر اب در سطح ایجاد کنند غافل از اینکه این عمل  ضعف های اساسی برای بتن ایجاد می کند .

یکی از دلایل مهم اب انداختن بتن اسلامپ بیش از حد است بنابراین کارایی واسلامپ کم در کنار مزایای دیگر  احتمال آب انداختن را کاهش می دهد .

دلایل دیگری از جمله ویبره کردن بیش از حد ونیز نامناسب بودن دانه بندی  احتمال اب انداختن بتن را افزایش می دهد .

 

3- جدا شدن دانه ها :

جدا شدن دانه ها از پدیده های است که در بتن تازه اتفاق می افتد به این ترتیب که دانه های درشت مخلوط  نشست کرده و به سمت پایین حرکت می کنند و دانه های ریزتر به سمت بالا منتقل میشوند .

بنابراین بتن حالت یکنواختی خود را از دست داده و توزیع دانه بندی به هممی خورد .

جدا شدن دانه ها در بتن تازه یک پدیده نامطلوب محسوب میشود ومهندسین کارگاه همواره سعی می کنند که از عواملی که ممکن است منجر به بروز این  حالت شود جلوگیری نمایند .

بتنی که دانه های ان جدا شده از نظر مقاومت فشاری وخمشی ضعیف شده وبه حد مطلوب نخواهد رسید .

مهمترین دلایل جدا شدن دانه ها  در بتن تازه اسلامپ بالا و بیش از حد است .

دلایل دیگری از قبیل ویبره بیش از حد ویا جابجا کردن بتن در قالب بوسیله بیل یا ویبراتورویاریختن بتن از ارتفاع نیز ممکن است به جدا شدن دانه ها منجر شود . انبار کردن نامناسب دانه ها ممکن است به جدا شدن دانه ها قبل از ساختن بتن واحتمالا عدم وجود دانه بندی یکنواخت وصحیح در بتن ساخته شده منجر شود .

به همین جهت لازم است انبار کردن دانه های شن وماسه در کارگاه به صورت مجزا  ودر دپوهای جداگانه صورت گیرد .

 

ب – بتن ریزی درهوای سرد :

در هوای سرد و یخبندان آب موجود در بتن یخ می زند و می دانیم آب در اثر یخبندان ازدیاد حجم پیدا می کند و هم زمان در بتنی که در اثر سرما مایل به جمع شدن است انبساط ایجاد می نماید که خود موجب بوجود آمدن ترکهای سطحی و عمقی در بتن می گردد ، پس از ذوب شدن یخ ، بتن از لحاظ حجم به حالت اولیه برنمی گردد و در همان حالت انبساطی که در اثر انجماد آب در آن بوجود آمده است شروع به سخت شدن می نماید و با توجه به اینکه در حرارتها ی پائین روند سخت شدن بتن بسیار کند است و از طرفی ممکن است در روزهای زمستان حرارت محیط در شب به زیر صفر برود و در روز چند درجه سانتیگراد بالای صفر باشد لذا قطعه بتنی ریخته شده تا سخت شدن کامل ممکن است چندین بار در مقابل هجوم یخبندان و ذوب قرار بگیرد . از طرفی در طول مدت یخبندان فعل و انفعالات شیمیایی سیمان برای سخت شدن متوقف می شود و پس از ذوب شدن یخ چنانچه سیمان فاسد نشده باشد با قدرت کمتری شروع به سخت شدن می نماید و اگر این سیکل تکرار شود چنین قطعه ای در مقابل بارهای وارده بسیار ضعیف می باشد . ولی اگر یخبندان هنگامی آغاز شود که بتن سخت شده باشد لذا آب موجود در آن به مصرف هیدراسیون سیمان رسیده و یخبندان اثرات مخرب کمتری در آن دارد .

اثرات تخریبی یخبندان روی قطعات کم ضخامت بمراتب بیشتر از قطعات ضخیم است زیرا قطعات حجیم تر می تواند گرمای هیدراسیون سیمان را بمدت بیشتری در خود نگاه دارند در نتیجه سرمای بیرون آسیب کمتری به آن وارد می نماید .

اگر مقاومت فشاری بتن به حدود 50 تا 60 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع برسد ( 5 تا 6 نیوتن برمیلیمتر مربع ) می توانیم مطمئن باشیم که دیگر یخبندان اثرات تخریبی چندانی روی بتن ندارد .

برای آنکه در صبح روز بعد از بتن ریزی تفاوت میان بتن یخ زده و بتن سخت شده را تشخیص دهیم کافی است که شعله کوچکی را به سطح بتن نزدیک کنیم اگر روی بتن درخشندگی حاصل از ذوب یخ و وجود آب نمایان نشد معلوم می شود که بتن یخ نزده است .

با توجه به توضیحات فوق بهتر است در ایام یخبندان اقدام به بتن ریزی ننمائیم مخصوصاً اگر بتن ریزی در ضخامت کم و سطوح زیاد انجام می شود ولی اگر ناگزیر به بتن ریزی باشیم باید حتماً مطالب زیر را رعایت نمائیم .

1 – از بتنهای پرسیمان استفاده شود .

2 – از روان کننده وزودگیراستفاده گرددزیرا این هردو افزودنی میزان مصرف آب رادر بتن کاهش میدهد .

3 – حتی المقدور از بتن خشک تر استفاده شود ( نسبت آب به سیمان هرقدر ممکن است کمتر باشد ) .

4– از مواد افزودنی حباب زا استفاده گردد .

5 – ساعات بتن ریزی با توجه به آب و هوای منطقه تعیین شوداین زمان به قدری باشد که بتن تا شروع سرما قدری سخت شده و مشغول آزاد کردن گرمای هیدراسیون شود .

6 – یخ و برف موجوداز روی مصالح وابزار بتن ریزی زدوده شود. اگر امکان زدودن برف و یخ از روی مصالح وجود ندارد باید رویه شن و ماسه را پس زده و برای بتن سازی از شن و ماسه مرکز توده که احتمالاً فاقد یخ و برف می باشد استفاده گردد .

7 – در صورتیکه دمای هوا در حدود صفر درجه باشد بعد از بتن ریزی باید روی آن پوشانیده شود به این پوشش اصطلاحاً لحاف می گویند اگر از لحاف پشم شیشه دار استفاده گردد تبادل حرارت بین خارج و داخل بتن تقریباً قطع می شود و با توجه به اینکه اصولاً سیمان در روند سخت شدن گرمازا می باشد لذا سرمای خارج لحاف هیچگونه آسیبی به بتن نمیتواند برساند.حتی المقدر نباید بتن در سرمای زیر 5- درجه قرار بگیرد زیرا در این حرارتها روند سخت شدن بتن بسیار کند می شود و در حرارتهای حدود 10- درجه بکلی روند سخت شدن بتن متوقف می گردد . برای این مرحله بهتر است بگوئیم حیات بتن پایان می پذیرد و اگر دوباره هوا گرم شود ممکن است سخت شدن بتن دوباره از سرگرفته شود ولی هیچ وقت به مقاومت قبل از یخبندان نخواهد رسید .

8 – درحین بتن ریزی اگر حرارت هوا یکباره سرد شد و خطر یخ زدن بتن مشاهده گردید می توان با روشن نمودن بخاریهای باغی محیط را گرم نمود این بخاریها احتیاج به دودکش نداشته و با هرنوع سوختی از قبیل نفت – گازوئیل – مازوت و حتی روغن سوخته کار می کند برای هر 20 تا 30 متر مربع یک عدد از این بخاریها کافی است . استفاده از این بخاری در محیط های سربسته مجاز نیست زیرا سوخت این بخاریها گاز co2 تولید می کندکه این گاز علاوه بر آنکه محیط عبور و مرور کارگران را مسموم می نماید در فعل و انفعالات سخت شدن سیمان اثر منفی می گذارد و ممکن است بتن را کربناته نماید .

9–حداقل وحداکثردمای روزانه محیط بایددرهفته اول بتن ریزی ثبت شده و به مهندس کارگاه و مخصوصاً مهندس محاسب گزارش شود دماسنج ها  باید درمکانهایی گذاشته شوندکه دارای کمترین حرارت هستند .

10 – بتن ساخته شده به مسافت های طولانی حمل نشود و به فوریت در محل نهایی جا داده شود زیرا خطر از دست دادن حرارت هیدراسیون در ساعات اولیه گیرش بوجود می آید .

11 – استفاده از کاه حداقل به ضخامت 25 سانتیمتر بتن را در حرارتهای نه چندان پایین از خطر یخبندان حفظ می کند .

12– بتن ریزی فونداسیون روی زمین یخ زده انجام نشود و همچنین از قالبهای آجری یخ زده استفاده نگردد .

بسیاری از آیین نامه ها به مطلب نگهداری از بتن توجه مخصوص نموده و به آن فوق العاده اهمیت می دهند و حتی نگارنده معتقد است که تمام دقت های لازم در تهیه مصالح خوب ، دانه بندی خوب و بالاخره مصرف سیمان خوب و به اندازه در حدود 60 تا 70 درصد مقاومت های بتن را تامین می نماید و 30 تا 40 درصد بقیه مربوط به نگهداری از آن پس از بتن ریزی و مراقبت از آن در سنین مختلف می باشد . این مراقبتها بلافاصله بعد از بتن ریزی شروع شده و تا پایان عمر قطعه ادامه دارد .

مراقبت از بتن تازه مخصوصاً در ساعات اولیه باید با دقت بیشتر انجام شود و تا 4 هفته اول بتن ریخته شده باید همیشه تحت مراقبت قرار گیرد .

 

قالب بندی شناژ های عمودی :

اغلب شناژهای عمودی بصورت چهار ضلعی مربع یا مستطیل می باشند. برای قالب بندی شناژهای عمودی ابتدا ابعاد شناژ را از روی نقشه تعیین نموده  و دو ضلع قالب را به همان میزان از تخته های مناسب بریده وبه چوبهای چهار تراش  که به ان پشت بند می گویند  میخ می کنند .

پشت بند های اضلاع مقابل قالب اولا در حدود 10تا15 سانتیمتر از پهنای قالب بیشترباشد در ثانی پشت بندهای اضلاع مقابل درست مقابل یکدیگرقرار گیرد تادر موقع اتصال چهار ضلع شناژ به یکدیگر با تعیین سیم نجاری به این زاییده ها امکان اتصال آنها به یکدیگر به سهولت انجام پذیر باشد .

اما در مورد باز کردن قالب معمولا به محض اینکه بتن حالت روانی خود را از دست داد و شکل هندسی خود را حفظ کرد می توان قالب آنرا باز کرد و معمولا 48 ساعت بعد از بتن ریزی این امکان وجود دارد .

در موقع باز کردن قالب باید توجه شود که قالب را با احتیاط طوری باز کرد که گوشه های تیز شناژ خراب نشود .

باید توجه نمود که در موقع نصب شناژهای قائم و مخصوصا ستونها   کاملاشاغولی نصب شود زیرا اگر ستون کاملا شاغولی نباشد بارهای وارده محوری نبوده و ممانهای محاسبه نشده در ان بوجود امده و موجب تخریب ساختمان می گردد .

پس از بستن قالب  شناژهای قائم موقعیت قالب را با تیرهای چوبی که در چهارجهت در پای شناژ روی کف قرار داده شده اند تثبیت می کند .

قالب بندی هر شناژ عمودی باید مستقیما دارای ایستایی کافی باشد و تکیه دادن قالب بندی یا داربست آن به شناژهای مجاور مجاز نمی باشد .

 

 

قالب بندی سقف :

 

در ایران سقف های مختلفی وجود دارد که رایج ترین آنها سقف تیرچه بلوک یا دال بتنی یا بتن پیش ساخته می باشد .  دال های پیش ساخته نیازی به قالب ندارند ولی در مورد سقف های تیرچه بلوک یا دالهای بتونی ریخته شده در محل  برای هر کدام احتیاج به قالب بندی مخصوص می باشد . سقف های بتنی ریخته شده در محل نیاز به قالب بندی محکم تری می باشد معمولا از به هم میخ کردن تخته ها وتشکیل صفحه ای به ابعاد مورد نیاز استفاده می کنند که این تخته هاراروی دار بست های چوبی قرار داده آنگاه شبکه های آرماتور بندی را روی آن قرار میدهند وبتن ریزی انجام می شود .

بعد از اتمام کار هم سطح کردن دیوار دستور قالب بندی سقف توسط مهندس کارگاه داده شد و کارگران آرماتور بند شروع به انجام این کار کردند .

البته سقف اجرا شده در این پروژه سقف تیرچه بلوک بود وتنها از شمعهایی درزیر تیرچه ها استفاده شد چرا که قالب بندی سقف تیرچه بلوک منحصر به استفاده از همین شمعها می باشد .

 


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هشت − پنج =