دانلود رشد ساختار برتر کلروپلاست در سلول های پوشاننده دسته های آوندی دو نوع مختلف ژنوتیپی ذرت

دانلود رشد ساختار برتر کلروپلاست در سلول های پوشاننده دسته های آوندی دو نوع مختلف ژنوتیپی ذرت

خلاصه

برگ های ذرت دارای دو بافت فتوسنتز کننده با دو نوع کلروپلاست، سلول های مزوفیل (MC) و سلول های پوشاننده دسته های آوندی (BSC) می باشند. رشد کلروپلاست ها در BSC به وسیله انتقال پیام از طریق میکروسکوپ الکترونی و روش شمارش کردن در بخش وسط برگ سوم گیاهان ذرت دنبال می گردد. از برگ های جوان (Y) به برگ های بالغ (M)، تراکم حجم سیستم غشا فتوسنتز کننده (تیلاکوئیدها) نسبت به برگ های پیر شده (S) افزایش می یابد که به صورت مشخصی تغییر نیافته اند. در طول کل مدت زمان رشد برگ، نواحی تیلاکوئیدی کوچک (گرانا) در کلروپلاست های BSC موجود بوده است که به صورت متداول برای آگرانال فرض شده اند. از برگ های M به S تراکم حجم محتوای نشاسته به مقدار شدیدی کاهش می یابد که در این حالت پلاستوگلوبولی به مقدار زیادی افزایش می یابد.

کلروپلاست ها سلول های بدون اندام فتوسنتزی هستند. بنابراین آن ها مهم ترین نوع پلاستیدها هستند. پلاستیدهای گیاهان عالی برای مدت زمان طولانی مورد مطالعه قرار گرفته است. رشد ساختارهای برتر کلروپلاست در طول رشد برگ به وسیله Kutik (19989 مورد بررسی قرار گرفته بود. فتوسنتز فرایند متابولیکی اولیه ای است که به وسیله تثبیت شدن کربن غیر آلی از دی اکسید کربن برای زندگی کردن بر روی سیاره ما مهم می باشد. گیاهانی که فتوسنتز کننده c4 نامیده می شوند دارای توانایی ثبیت کردن دی اکسید کربن بین دو نوع از کلروفیل ها هستند. بیشتر گیاهان c4 دارای آناتومی برگی خاصی هستند. دو نوع از بافت های فتوسنتز کننده در اطراف دسته های آوندی عبارتند از: سلول های پوشاننده دسته (BSC) و سلول های مزوفیل (MC). ذرت عموما یک گیاه C4 است که تحت گروه آنزیم مالیک NADP (NADP-ME) نامیده می شود. کلروپلاست ها به صورت سانتریفیوژی در سلول های پوشاننده دسته جای گرفته اند. آن ها معمولا فاقد گرانا هستند (ناحیه پدیدار شدن تیلاکوئیدها) یا دارای گرانای کوچک تری متشکل از دو تا چهار تیلاکوئید هستند (در حالی که کلروپلاست های MC معمولا دارای گرانای بزرگ تر از بیشتر تیلاکوئیدها هست) اما آن ها معمولا حاوی مقادیر زیادی از پلی ساکاریدها، و نشاسته هستند. برانجون (1973) تفاوت کلروپلاست های جوان مربوط به برگ های در حال رشد ذرت را ارزیابی کرد. تفاوت MCها و BSCها در ذرت همچنین به وسیله روش های مولکولی دنبال می گردد. Kutik و همکاران (1999) از نظر استرولوژیکی رشد کلروپلاست های MC را در طول رشد برگ سوم گیاهان ذرت در ژنوتیپ های مختلف در فتوسنتز فعال را مطالعه کرد. هدف از کار مطالعاتی ما ارزیابی کردن استرولوژیکی (برای اولین بار تا جایی که ما می دانیم) رشد کلروپلاست های BSC در طول رشد برگ های مشابه می باشد.

مواد و روش ها

گیاهان ذرت در دو مسیر والدی CE813  و CE829 و هیبریدهای CE813*CE829 و CE829*CE813 در آزمایش ها مورد استفاده قرار گرفتند. آن ها در خزانه های کشت در دمای 25 یا 16 درجه سلسیوس با رطوبت هوای 60 تا 80 درصد و تابش 500 میکرو مول بر متر مربع بر ثانیه رشد کردند. نمونه ها برای مطالعه ساختار برتر از بخش میانی برگ سوم گیاهان ذرت در سن گیاهان 13، 27 و 41 روزگی گرفته شد برای مثال نمونه هااز برگ های جوان، بالغ و پیر گرفته شدند. آن ها معمولا از چهار گیاه گرفته شده بودند. برای هر گیاه، پنج کلروپلاست مورد ارزیابی قرار گرفته بود. نمونه های برگ به صورت دوگانه با گلوترائید و اسمیک اسید تثبیت شده بودند و سپس نسبت به رزین با ویسکوزیته کمتر از طریق پروپیلین اکسید بعد از از دست دادن آب در اتانول رشد و توسعه یافتند. بخش های فوق العاده نازک در محلول اشباع شده از اورانیل استات در 70 درصد اتانول برای مدت زمان 20 دقیقه ایجاد شده بود و در نهایت محلول سیترات بعد از ریندولز استفاده می شود. ساختارهای کلروپلاستی برتر با استفاده از انتقال میکروسکوپ الکترونی ارزیابی شدند. ارزیابی کمی مربوط به ساختارهای برتر کلروفیل به وسیله روش شمارش کردن و با استفاده از تصاویر فوتوگرافیکی مثبت از کلروفیل ها فهمیده شده بود. این روش اجازه تخمین زدن سه روش بعدی از اجزای معین را از این بخش ها می دهد. تراکم حجم تیلاکوئیدهای گرانال و درون گرانالی، محتویات نشاسته، پلاستوگلوبولی و استروما تخمین زده شده بود. سطح، طول و ارتفاع بخش مقطع کلروپلاست در پوشش های دسته سلولی به وسیله سیستمی برای تهیه کردن تصور و آنالیز کردن آن دنبال شده بود. معنی دار بودن آماری برای همه تفاوت های ژنوتیپی به وسیله نرم افزار آنوا و آزمون تی مشخص شده بو.د.

Chloroplast ultrastructural development in vascular bundle
sheath cells of two different maize (
Zea mays L.) genotypes
A. Vičánková1, 2, J. Kutík1
1Faculty of Science, Charles University in Prague, Czech Republic
2Institute of Experimental Botany, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague,
Czech Republic
ABSTRACT
The leaves of maize have two photosynthesizing tissues with two types of chloroplasts, mesophyll cells (MC) and
vascular bundle sheaths cells (BSC). The development of chloroplasts in BSC was followed by transmission electron
microscopy and point counting method in the middle part of the third leaf of maize plants. From young (Y) to mature
(M) leaves, volume density of photosynthetic membrane system (thylakoids) increased, to senescing (S) leaves it did
not signifcantly change. During the whole leaf ontogeny, small thylakoid appression regions (grana) were present in
BSC chloroplasts, currently assumed to be agranal. From M to S leaves, volume density of starch inclusions strongly
decreased and that of plastoglobuli strongly increased.
Keywords: chloroplast; ultrastructure; C4 photosynthesis; electron microscopy; Zea mays L

 

این فایل ورد (word) ترجمه در 4 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 5 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

55,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.