مطالعات اقلیمی ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز

مطالعات اقلیمی

آب و ﻫﻮا ﻳﺎ اﻗﻠﻴﻢ (climate) ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺟﻮی ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ روی آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻗﻠﻴﻢ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ روی ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی ﻓﻮن و ﻓﻠﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ، اﻗﻠﻴﻢ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮآن ﻣﺤﺪوده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار در اﻗﻠﻴﻢ

ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎی ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه اﻗﻠﻴﻢ ﻳﻚ ﻣﻜﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﻣﻲﺗﻮان اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮد   :

1 ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ وﺿﻌﻲ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ در ﻣﺪار ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻃﻲ زﻣﺎن و ﺑﻪ ﻃﺒﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ در زاوﻳﻪ ﺗﺎﺑﺶ  ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روی اﻗﻠﻴﻢ   ؛

2 ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﺗﻤﺴﻔﺮ (ﻣﻴﺰان ﺑﺨﺎر آب، ﮔﺎزﻫﺎی ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ، ذرات ﻣﻌﻠﻖ،……)   ؛

3 وﺟﻮد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮ ﻓﺸﺎر و ﻛﻢ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ روی ﻛﺮه زﻣﻴﻦ واﻳﺠﺎد ﺑﺎدﻫﺎ   ؛

4 ﻃﻮل و ﻋﺮض وﺟﻬﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﺗﻮﭘﻮ ﮔﺮاﻓﻲ ﻣﺤﻞ   .

1-2-1 زاویه تابش خورشید و تاثیر آن در طراحی فضاهای شهری به منظور استفاده بهینه از نورو انرژی خورشید.

ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺑﺶ اﺷﻌﻪ آﻓﺘﺎب ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در آب و ﻫﻮای ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻴﺰان درﻳﺎﻓﺘﻲ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ در ﻃﻲ ﻳﻚ روز و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﻃﻲ ﺳﺎل ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدی در ﺳﺒﻚ ﻃﺮاﺣﻲ آن ﻣﺤﻞ دارد. در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪﻗﺴﻤﺘﻲ از اﺷﻌﻪ ﻫﺎی آن ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﺑﺮ ﻳﺎ ذرات ﻣﻌﻠﻖ در ﻫﻮا ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮده و از ﻣﻴﺰان ﮔﺮﻣﺎی رﺳﻴﺪه ﺑﻪ ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺪ  . در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ آﺳﻤﺎن  ﺻﺎف و ﺷﻔﺎف و ﻫﻮا ﭘﺎﻛﻴﺰه ﺑﺎﺷﺪ،ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ اﺷﻌﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻤﻲ از آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻲ رﺳﺪ  . ﻃﻲ آﻣﺎر ﺑﻪ  دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ اﻫﻮاز در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎی 1986 ﺗﺎ 2005 ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﺪت 464.6ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮده و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آذر ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت 175 ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ   .ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺳﺎل در ﻃﻲ ﻳﻚ دوره  19 ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻣﻘﺪار /366 39  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان /204 42ﺑﻮده اﺳﺖ   .ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮات آن ﺑﺮ ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ در ﻃﺮاﺣﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻃﺮاﺣﺎﻧﻪ ای ﻛﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ .

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و زواﻳﺎی ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ

ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز در ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ´ ،31  ° 20 ﺷﻤﺎﻟﻲ و´ ،48  ˚ 40 ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ زواﻳﺎ و ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ در ﻃﻲ ﺳﺎﻋﺎت و ﻣﺎﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ . درزﻣﺴﺘﺎن ﻫﺎی اﻫﻮاز ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺗﺎﺑﺶ، ﻫﻮای ﺧﻨﻚﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زاوﻳﻪ ﺗﺎﺑﺶ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ˚  84 و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زاوﻳﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دی ﻣﺎه ﺑﺎ زاوﻳﻪ ˚  36 ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ

-2-2-1 بررسی سایه و نقش آن در طراحی فضاهای شهری

دوری جستن از تابش خورشید به کمک ایجاد سایه

آفتاب اشعه ای الکترومغناطیسی است, که ازخورشید ساطع میشود, این اشعه دارای طول موجهای مختلفی بین28/0 تا3میکرون بوده وحداکثر شدت تابش آفتاب در قسمت ماورا بنفش,لیکن بیش ازنیمی ازانرژیحرارتی خورشید مربوط به اشعه مادون قرمز می باشد,بعد از ورود اشعه به آتمسفر زمین,قسمت قابل ملاحظه ای ازاشعه ماورا بنفش وتمام اشعه هایی که دارای طول موجی کمتراز28/0 میکرون هستند به وسیله اوزون وقسمت قابل ملاحظه ای ازاشعه مادون قرمز به وسیله بخار آب واکسید کربن جذب می گردند,معهذا درمناطق گرم به علت زاویه تابش, اشعه ساطع بر روی مجموعه های شهری قابل ملاحظه بوده و میبایست با اتخاذ تدابیری بشرح ذیل با آن به مقابله برخاست.

الف- جهت گیری بافت شهر:

جهت گیری بافت شهری میبایست درجهت طولی,بصورت کشیده درامتداد شرقی-غربی و با عرض کمتر درجهت شمال-جنوبی قرار گیرد تا جبهه غربی که درمعرض تابش اشعه خورشید درساعات گرم وطولانی بعدظهر قرار دارد درحداقل میزان ممکنه ازنظر سطح وکسب انرژی حرارتی باشد.با توجه به اینکه جبهه ساختمانها در امتداد گذرگاههای شرقی-غربی,زمان قابل ملاحظه ای با تمرکز نورآفتاب برنمای جنوبی خود مواجه خواهند شد.

بادرنظرگرفتن امتداد گذرگاهها بصورت قوس و یا نیم حلقوی, علاوه برجلوگیری ازتمرکز اشعه آفتاب برنمای ساختمانها در مدت قابل توجهی از روز,با جهت گیری مایل,سطح قابل ملاحظه ای ازجبهه جنوبی ساختمانها نسبت به اشعه تابش,علاوه برکاهش شدت تابش همواره درجبهه های شمال شرقی و یا شمال غربی در ساعاتی از روز دارای سایه و نور غیرمستقیم وهمچنین با ایجاد اختلاف فشاربین جبهه های گرم وسردتر دارای کوران وجریان هوای مناسبی خواهیم بود.

ب – استفاده ازسایه بان وسرپناه:

سایه بانها ازنظرعملکرد درمحیط شهری به دونوع سایه بانهای طبیعی و مصنوعی قابل تفکیک میباشند.

سایه بانهای طبیعی:

درمناطق گرمسیر احاطه نمودن ساختمان با فرس گیاهان مختلف ودرختان معمولا دارای دلایل عمیق تری در رابطه با ایجاد زیبایی طبیعی میباشند. فرس گیاهان و درخت تاثیر فراوانی درمحیط فیزیکی داشته و عامل موثری درایجاد فضاهای صمیمی می باشند که درعین حال با جذب گرد وغبار هوا وکنترل نورآفتاب وکاهش صدا تاثیر فراوانی درمحیط خواهد داشت.اما مهمترین و سودمندترین ویژگی گیاهان درمعماری,تاثیر آنها در وضعیت گرمایی ساختمان می باشد درفصول گرم,گیاهان وبرگ درختان اشعه خورشید را جذب و باتبخیری که درسطوح صورت میدهند موجبات خنک شدن هوا را فراهم آورده وعلاوه برآن سایه ای متناسب با فصل و نوع اقلیمی که درآن هستند ایجاد می نمایند.این ویژگی ازنظر ایجاد سایه بر روی ساختمان,بخصوص هنگامی که درختان درنزدیکی ساختمان کاشته شوند,ارزش بسیاری را دارا می باشند,چون به دلیل شکل با ریزش برگ درختان درزمستان مشکلی ازنظرتابش مستقیم آفتاب به داخل وجود نخواهد داشت و با رویش مجدد برگها در تابستان نیز درخت چون سایه بانی موثر ازتابش مستقیم آفتاب به داخل جلوگیری خواهد نمود.

سایه بانهای مصنوعی

ایجاد سایه بر روی نمای ساختمانها ویا گذرگاههای پیاده, آنرا را ازتابش مستقیم آفتاب ودرنتیجه حرارت حاصله محفوظ خواهد داشت,مقدار این تقلیل حرارت به طرح ونوع مصالح سایه بان ومحل آن بستگی داشته ودراین مورد معمولا انتقال حرارت بشکل هدایت تغییرشکل خواهد داد وبا توجه به اینکه انتقال حرارت به شکل هدایت به ندرت ازاجسام شفاف(طول موج بلند را ازخود عبور نمی دهند) ازقبیل شیشه ویترین مغازه ها می گذرند, مقدار بسیارکمی از انرژی حرارتی خورشید به فضای پشت شیشه انتقال خواهد یافت.

نتایج آزمایشاتی که دراین مورد انجام شده بیانگرآنند که سایه بانهای خارجی تا90درصد اثرحرارتی تابش آفتاب را درداخل بناها تقلیل می دهند.بنابراین استفاده ازنماهای پرحجم وشکسته بجای نماهای مسطح,ایجاد دیوارهای کوتاه درلبه بامها(خصوصا بصورت مشبک) وایجاد سایه بر روی پنجره ها( بویژه با عقب نشستگی آنها دردیوار),استفاده ازپنجره های کرکره ای چوبی توام با پنجره های اصلی,وبالاخره احداث سایه بان در گذرگاه های پیاده با عقب نشینی طبقه همکف ازبر گذرگاه ویا احداث رواق(همراه تعبیه هواکش های تکراری درسقف آنها جهت تخلیه هوای گرم) دراین مورد قابل توصیه می باشد

.

 

 -4-2-1بررسی سایر عوامل اقلیمی موثر در طراحی شهری.

مطالعات اقلیمی:

درطرح جامع مصوب سال1367پتانسیل های موجود جهت توسعه شهراهواز ازمنظر محیط طبیعیومحیط زیست به شرح زیرعنوان شده است:

  • حاصلخیزی منطقه خوزستان ازنظرکشاورزی
  • وجود مراتع وسیع جهت توسعه دامداری
  • وجود منابع سرشار نفت وگاز
  • وجود منابع غنی آب (رودخانه)

شایان ذکر است که در بررسی امکانات ومحدودیت های توسعه شهردرطرح مذکور,عوامل طبیعی موثر برکالبدشهر موارد زیر را دربر می گیرد:

الف: رودخانه کارون: عنصر طبیعی مسلط برسیمای عمومی شهرکه درعین حال با مسائلی ازقبیل آلودگی وطغیان های فصلی همراه است.

ب: آبهای زیرزمینی:بالا بودن سطح سفره آب زیرزمینی, اشباع خاک وکاهش نفوذپذیری

پ: ارتفاعات کارون: وجود ارتفاعات کارون درامتداد جنوب شرقی- شمال غربی که دارای شیب نسبتا زیاد است وخاک آن صخره ای است.

ت: جهت وزش بادهای غالب: جهت بادهای غالب شهربا سرعت متوسط 20-16 کیلومتر درساعت درجهت غرب است که درفصول گرم سال عموما با گردوغبار و طوفان شن همراه است وازعوامل محدودکننده توسعه درجبهه های غربی بشمار می آید.

ج: زلزله: براساس بررسی های آماری زلزله درایران,قسمت اعظم خوزستان خارج ازمدار زلزله بوده وتنها درقسمت کوهستانی شمال شرقی آثارزلزله هایی با شدت حداکثر6 مرکالی دیده شده است.ازنظرتاریخی مهم ترین زلزله,اطراف شهراهواز درسال840میلادی و سال های1304,1308و1330 اتفاق افتاد.

چ: سیل: درشهراهواز به طورکلی نقاط کم ارتفاع غربی وشرقی وجنوبی کارون ازقسمت های سیل گیرشهراهواز محسوب می شوند.

ح: شیب کم اراضی شهری: قابلیت توسعه شهری, تسطیح اراضی و… وایجاد محدودیت هایی درارتباط با دفع آبهای سطحی و سیستم فاضلاب شهری

خ: کیفیت فیزیکی خاک: خاک شهراهواز عموما به صورت خاک های رسوبی ریزبافت,پایین بودن مقاومت فشاری خاک و وجود لایه های گل ولای و لجن درعمق نسبتا کم دربرخی ازنواحی شهری که توسعه شهری رابامشکلاتی مواجه می کند.

د: کیفیت شیمیایی خاک: بالا بودن میزان سولفات خاک های منطقه,خاصیت خورندگی نسبی خاک که ازمحدودیت های توسعه بافت وتاسیسات زیربنایی به شمار می رود.

قرارگیری شهراهواز درمنطقه گرم ومرطوب که موجب طولانی بودن فصل گرما,شدت رطوبت درمواقع شرجی ومیزان جذب اشعه تابشی درنمای جنوبی ساختمان ها,کاهش تبادل حرارتی بامحیط خارج و ایجاد کوران در بافت شهری می شود.

ر: آلودگی صوتی:ناشی ازاستقرار تاسیسات مختلف ترابری وصنعتی درمناطق مختلف شهراهواز خصوصا در اراضی مجاور فرودگاه اهواز,اراضی مجاور ایستگاه های راه آهن وکارون, نواحی استقرار صنایع سنگین مانند صنایع فولاد در جنوب شرقی و کارخانجات لوله سازی و نورد ایران درجنوب غربی شهر,مسیرهای سه گاه راه آهن درشمال, جنوب غربی وجنوب شرقی شهر

ز:آلودگی هوا: ناشی ازتداخل صنایع سنگین وکارگاه های صنعتی با بافت شهری وعدم توجه به جهات اصلی وزش باد دراستقرار صنایع,تداخل برخی فعالیت های صنعتی با بافت مسکونی(منطقه کارون ومنطقه صنعتی اهواز)ونیز سوزاندن گازهای حاصله ازچاه های نفت درجبهه های شمالی شرقی شهر

س:آلودگی محیط زیست:مسائلی ازقبیل جمع آوری ودفع فاضلاب وآبهای سطحی,عدم پوشش گذرگاه ها,هجوم مهاجران با درآمد پایین وعدم رعایت موازین بهداشت شهری ازطرف آنها,انباشت زباله درمعابر وفضاهای ساخته نشده و… ازجمله عوامل آلودگی محیط زیست شهراهواز به شمار می روند.

ش: جمع آوری فاضلاب ودفع آبهای سطحی: ورود حجم زیاد فاضلاب شهری به رودخانه کارون,ایجاد بوی نامطبوع درمسیر,پس زدن فاضلاب درهنگام طغیان و تخلیه زباله درآن سه نوع  سیستم شبکه ارتباطی متفاوت از هم وجود دارند: سیستم شطرنجی،شعاعی و حلقوی.

 

 

-3-2-1 بررسی بادهای مناسب و نامناسب و نقش آن در طراحی بافت شهری

ﺑﺎدﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮی در ﺗﺒﺎدل ﮔﺮﻣﺎ،رﻃﻮﺑﺖ و اﻧﺘﻘﺎل ذرات ذره ﺑﻴﻨﻲ و ﮔﺮد وﻏﺒﺎر از ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن دﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ازﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ اﻗﻠﻴﻤﻲ در اﻳﺠﺎد ﻛﺮدن و ازﺑﻴﻦ ﺑﺮدن آﺳﺎﻳﺶ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎی ﺑﻴﺮون و درون ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ (ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز) ﻣﻲ ﺗﻮان وزش ﺑﺎدﻫﺎ را ﺑﻪ دو ﻋﻤﺪه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻛﺮد ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اراﻳﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد   :

اﻟﻒ  – ﺑﺎدﻫﺎی ﻣﺤﻠﻲ  

ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻞ، دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر ﻫﻮا و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ وزش ﺑﺎدﻫﺎﻳﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺑﺎد ﻣﺤﻠﻲ ﻧﺎم دارد   از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﺑﺎدﻫﺎ:ﺑﺎد ﺷﻤﺎل،ﺑﺎد ﻧﺸﻲ ،ﺑﺎد ﺷﺮﺟﻲ،ﺑﺎد ﺳﻤﻮم،ﺑﺎد ﺳﺎم

ب- ﺑﺎدﻫﺎی ﻓﺼﻠﻲ  

اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺎدﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺪت وزش ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎدﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ و ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﺪﻳﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻮی دﻳﮕﺮی ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﺪﻳﺪ آﻧﻬﺎ ﺷﻮد  . اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺎدﻫﺎ در زﻣﺴﺘﺎن از ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻲ وزﻧﺪ و از ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻪ ﻛﻢ ﻓﺸﺎر ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻲرﺳﺪ اﻳﻦ ﻧﻈﻢ و ﺗﺮﺗﻴﺐ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻲ زﻧﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺟﻬﺖ ﺑﺎدﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آورد، ﺑﺎ ﭘﻴﺶ آﻣﺪن ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﻛﻢ ﻓﺸﺎر ﺑﺎدﻫﺎ از ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آن ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻳﺎ از ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ آن را ﺑﺪرﻗﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﻮا ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮم اﺳﺖ در ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﺎد ﻣﻄﻠﻮب و ﺧﻨﻚ ﺑﻪ درون ﺳﺎﻳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد   .

 

-4-1 مطالعات زیست محیطی

-1-4-1 استخراج اطلاعات و بررسی مقدماتی مربوط به امکان تامین آب، برق و فاضلاب مجموعه سکونتی براساس مطالعات طرحهای موجود شهری

دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﮕﻮی اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺖ. آب ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ آن در ﻛﺸﺖ و ورز و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﮕﻮی ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ، ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻘﺶ روز اﻓﺰوﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺸﺎورزی در ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺷﻬﺮﻫﺎ دارد، از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲرود.

ﻣﺼﺮف آب در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺼﺎرف ﺧﺎﻧﮕﻲ، ﺗﺠﺎری، ﺻﻨﻌﺘﻲ،  آﻣﻮزﺷﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، اداری، ﻧﻈﺎﻣﻲ، ﻋﻤﻮﻣﻲ، آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺼﺎرف ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺷﻬﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد.

ﻛﻤﻴﺘﺔ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻨﻌﺖ آب ﻛﺸﻮر ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﺔ ﺷﻬﺮی را ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول () ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ را ﻣﻲﺗﻮان ﺳﻘﻒ ﺳﺮاﻧﺔ ﻣﺼﺮف آب ﺷﻬﺮی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ

 

ﺟﺪول () ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﺔ ﺷﻬﺮی ﻣﻨﻄﻘﺔﺟﻨﻮبﻏﺮﺑﻲ(ﻟﻴﺘﺮ در ﺷﺒﺎﻧﻪروز

اﻧﺪازه ﺷﻬﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮد  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم 
ﻛﻮﭼﻚ  ﻛﻤﺘﺮ از 50 ﻫﺰارﻧﻔﺮ  175  200 235
متوسط     ﻫﺰارﻧﻔﺮ 500 ﺗﺎ 50  200  230 260
ﺑﺰرگ      500 ﻫﺰارﻧﻔﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ 225 260 295

 

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﻓﻮق ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﺔ ﺷﻬﺮی ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز ﻛﻪ در رده ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ( 500 ﻫﺰار ﻧﻔﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ) ﻗﺮار دارد و در اﻗﻠﻴﻢ ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، 295 ﻟﻴﺘﺮ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز اﺳت.ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺮاﻧﺔ ﻣﺬﻛﻮر در ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز، 231 ﻟﻴﺘﺮ ﺧﺎﻧﮕﻲ، 10 ﻟﻴﺘﺮ اداری و ﻋﻤﻮﻣﻲ،  8 ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺠﺎری و ﺻﻨﻌﺘﻲ و  14 ﻟﻴﺘﺮ دﻳﮕﺮ ﻣﺼﺎرف و ﺳﺮاﻧﺠﺎم  46 ﻟﻴﺘﺮ ﻳﺎ  15 درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت، ﺟﻤﻌﺎً 309 ﻟﻴﺘﺮ در روز اﺳﺖ .

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺎهﻫﺎی ﻋﻤﻴﻖ، ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ، رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻠﻲ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده و در آنﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲﺗﻮان آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻳﺎﻓﺖ .

ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ارزشﻫﺎی زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺨﺸﻲ از ﺟﺮﻳﺎن  ﺳﻄﺤﻲ رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف اﻳﻦ ﺑﺨﺶ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز روزاﻓﺰون ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﻴﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺑﻪ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﺮای ﺳﺎلﻫﺎی 1385 و 1400 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  7/6و  7/6 و ﺑﺮای ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن  8/3و  5/2 ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ..

ﺑﺎ ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎ، روﺳﺘﺎﻫﺎ، ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﻌﺎدن  ، ﻛﺸﺎورزی، ﺷﻴﻼت و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ آب،  ﻣﻲﺗﻮان ﻛﻞ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آب واﺣﺪﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح را در اﻓﻖ 1400 ﺑﺮآورد ﻛﺮد. ﺟﺪول ( ) ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  . ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ارﻗﺎم ﺳﺘﻮن آﺧﺮ ﺟﺪول () ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻫﺮ واﺣﺪ، اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺮ ﻳﻚ از واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲدﻫﺪ. اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن  ﺗﺮ ﺑﻪ آب اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد اﻣﺘﻴﺎز ﺣﻮﺿﻪ را از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲﺳﺎزد.

 

روشﻫﺎی ﺟﻤﻊآوری و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎ در

ﺟﻤﻊآوری، ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺟﺰای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ درﺳﺖ ﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺳﺖ. در اﻛﺜﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺣﻮﺿﺔ ﻛﺎرون ﻧﻈﻴﺮ اﻫﻮاز آبﻫﺎی ﺳﻄﺤﻲ و ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻨﺎزل ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﺎﺿﻼب دﺳﺘﺸﻮﻳﻲ و در ﺑﻌﻀﻲ ﻧﻘﺎط ﺗﻤﺎم ﻓﺎﺿﻼبﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺧﻴﺎﺑﺎن رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﺮاﻧﺠﺎم وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺣﻮﺿﺔ ﻛﺎرون ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺸﺘﺎرﮔﺎهﻫﺎی اﻫﻮازﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً وارد ﻛﺎرون ﻣﻲ کنند ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از دﻳﮕﺮﻋﻮاﻣﻞ آﻻﻳﻨﺪه ﺧﺎک ﺳﻤﻮم دﻓﻊ آﻓﺎت اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﺸﺎورزی ﻫﻢ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

در رودﺧﺎﻧﺔ ﻛﺎرون درﻣﺤﻞ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻴﺸﻜﺮ ﻫﻔﺖ ﺗﭙﻪﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺴﺎب ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ، آبﻫﺎی ﺷﻮر و ﺗﻠﺦ ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﺴﺘﺸﻮی زﻣﻴﻦﻫﺎی اﻃﺮاف ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

در ﺳﺮاﺳﺮ دﺷﺖﻫﺎی ﺣﻮﺿﺔ ﻛﺎرون ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻴﺎن  4 ﺗﺎ  20 ﻣﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن ﻣﻴﺎن  1 ﺗﺎ  9 ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﻛﻮدﻫﺎ و ﺳﻤﻮم دﻓﻊ آﻓﺎت و ﺳﻄﺢ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻛﺸﺎورزی در دﺷﺖﻫﺎی ﺷﻮﺷﺘﺮ، ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل اﻫﻮاز ﺑﻴﺸﺘﺮ از دﻳﮕﺮدﺷﺖﻫﺎﺳﺖ   .

-2-4-1 بررسی مسائل زیست محیطی و اکولوژیک و تاثیر آن در طراحی

ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ و ﺗﻨﻮﻋﻲ ﻛﻪ در ذات ﺧﻮد دارد، ﻧﻘﺶ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺘﻲ در ﺣﻴﺎت ﺷﻬﺮﻫﺎ اﻳﻔـﺎ  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻛﺴﻴﮋن و ﺟﺬب دی اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ، ﺟﺬب اﻧﻮاع ذرات ﻣﻌﻠـﻖ  ﻣﻀﺮ و ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه ﻣﻮﺟﻮد در آب، ﺧﺎک و ﻫﻮا، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـ   ﺪ و ﺗﻮازن اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻴﺎن ﺷﻬﺮ و ﻃﺒﻴﻌﺖ را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. از ﻃﺮﻓﻲ ﻓﻀـﺎﻫﺎی ﺳـﺒﺰ ﺷـﻬﺮی ﻣﻮﺟـﺐ  اﻳﺠﺎد اﻣﻨﻴﺖ و آراﻣﺶ در ﺳﺎﻛﻨﺎن ﺷﻬﺮ ﺷﺪه، ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮای ﺗﺠﻤﻊ و ﺷـﻜﻞ ﮔﻴـﺮی ﺗﻌـﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. از اﻳﻦ رو ﻧﻘﺶ اﻧﻜﺎر ﻧﺎﭘﺬﻳﺮی در زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم ﺣﻴﺎت ﺷﻬﺮ دارﻧﺪ   .از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮی ﻣﻲ ﺗﻮان ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ در ﺗﻠﻄﻴـﻒ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑﻴﻮﻛﻠﻴﻤﺎﺗﻴﻚ (زﻳﺴﺖ اﻗﻠﻴﻤﻲ) در ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا و آﻟـﻮدﮔﻲ ﺻـﻮﺗﻲ و ﻧﻴـﺰ اﺣﻴـﺎی اراﺿﻲ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻓﺎﺿﻼب و زﺑﺎﻟﻪ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ در ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ و زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻴﺰ در زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ و ﺑﺎز اﻳـﻦ اﻣﻜـﺎن را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم در ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﻗـﺮار ﮔﻴﺮﻧـﺪ، ﺗﺒـﺎدﻻت اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺷـﻜﻞ ﮔﻴـﺮد،  ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ، در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ روزﻣﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﻳـﺪ و اوﺿـﺎع   اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻳﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ روز ﺻﺤﺒﺖ ﺷﻮد. ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﻴﻄﻲ دﻟﭙﺬﻳﺮ را ﺑﺮای ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ   اﻓـﺮاد ﻣﺴـﻦ، ﻛﻮدﻛـﺎن و   … اﻳﺠـﺎد   ﻣﻲﻛﻨﺪ و زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﺳﺘﺮاﺣﺖ، ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و ﻏﻴﺮه را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی اﻗﻠﻴﻤـﻲ، ﺷـﺮﺟﻲ ﺑـﺎﻻ و وﻗـﻮع ﭘﺪﻳـﺪه ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل، ﻟﺰوم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀـﺎی ﺳـﺒﺰ ﺑـﺎ ﻛﺎرﻛﺮدﻫـﺎی زﻳﺴـﺖ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﺑـﻪ ﺧﻮﺑﻲ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺷﻮد .

ﭘﺎرک ﻫﺎ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﺪﻳـﺪ ﻣـﻲ آﻳﻨـﺪ   . ﻣـﺮدم ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ    ﭘﺎرک ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﻈﺎره ﻣﻲ اﻳﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺒﻮﻳﻨﺪ، ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﻳﺎ اﺣﺴﺎس ﻛﻨﻨـﺪ . ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﺑـﻪ   ﻟﺤــﺎظ وﻳﮋﮔــﻲ ﻫــﺎی زﻳﺒــﺎﻳﻲ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻲ و زﻳﺴــﺖ ﻣﺤﻴﻄــﻲ ﺷــﺎن دارای ارزش ﻫﺴــﺘﻨﺪ. درﺧﺘــﺎن ﻛــﻪ ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮم ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺷﻜﻞ دﻫﻲ ﭘﺎرک ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺑـﻪ ﺳـﺰاﻳﻲ در ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺧـﺮداﻗﻠﻴﻢ، ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻮا، ﻣﻬﺎر ﺳﻴﻼب ﻫﺎ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .

ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ در ﻃﺮاﺣﻲ ﭘـﺎرک ﻫـﺎی ﻣﻮﻓـﻖ دﻧﻴـﺎ ﻣـﻮرد ﺗﻮ ﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ در دو ﻧﻜﺘـﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮد   :

اول: ﻫﺪف ﻣﺪاوم ﭘﺎرک ﻫﺎی ﺷﻬﺮی اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰی ﻣﺮدم از زﻧـﺪﮔﻲ  روزﻣﺮه ﺷﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و وارد اﻳﻦ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﻮﻧﺪ   .

دوم: ﭘﺎرک ﺗﻀﺎدی را ﺑﺎ ﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﺮس زا و ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ زﻧﺪﮔﻲ اﺳـﺖ ﺑـﻪ وﺟـﻮد آورده و آن را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ.

ﭘﺎرﻛﻬﺎ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻜﻞ دﻫﻨﺪه ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﻨﺪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﻄﻮح ﺳﺒﺰ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ   ﺧﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﭼﺸﻢ اﻧـﺪازﻫﺎی زﻧـﺪه و ﺳـﺒﺰ ﺧـﻮد در زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰاﻳﻲ را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺛﻤﺮﺑﺨﺸﻲ ﭘﺎرک ﻫﺎ در ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﺰان اﻧﺒـﻮﻫﻲ درﺧﺘـﺎن، درﺧﺘﭽﻪ ﻫﺎ، ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎی آن و ﻓﻀﺎی ﺑﺎز، ﻣﻌﺎﺑﺮ، اﻣﻜﺎﻧﺎت و وﺳﻌﺖ آن ﻗـﺮار دارد .

 

-3-4-1 شناسایی گیاهان بومی و پوشش گیاهان طبیعی موجود

اﻟﻒ  – درﺧﺖ ﻛُﻨﺎر (Ziziphus spina) 

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﺳﺨﺖ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪم ﺳﺎزﮔﺎری ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮﻣﻲاﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺷﻮد، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻃﻲ ﻣﺪﺗﻬﺎ و ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻃﻮﻻﻧﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺗﻜﺎﻣﻞ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ و ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺎﺑﻮدی آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ. ﻛُﻨﺎر از درﺧﺘﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻛﺎﺷﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ و ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺤﺼﻮل آن ﻣﺼﺮف ﺗﺎزه ﺧﻮری داﺷﺘﻪ و در اﻧﻮاع ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻏﺬاﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻨﺴﺮو ﺗﺮﺷﻲ و ﻣﺮﺑﺎ و ﻏﻴﺮه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛ ﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ و ﻛﻤﺒﻮد آب و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ آب و ﻫﻮا و ﺧﺎک ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻴﻮه ﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﻛﻨﺎر ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﻴﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ از ﻣﺰاﻳﺎی ﻛﺎﺷﺖ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه اﺳﺖ

 

.

ب  – درﺧﺖ اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس.Eucalyptus sp

درﺧﺘﺎن اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس از درﺧﺘﺎن ﻋﻈﻴﻢ و ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷﺪ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺟﻨﮕﻠﻬﺎی وﺳﻴﻌﻲ از آﻧﺮا در ﻫﻨﺪ و ﻣﺮاﻛﺶ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﺟﻨﺲ آﻧﻬﺎ از دو واژه ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ eu ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮب و kalypto ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ  . اﻳﻦ درﺧﺖ ﻧﻴﺰ در ﺣﺪود ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻢ ﻗﺮن ﻗﺒﻞ ﺑﻪ اﻳﺮان وارد ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮای آن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﺎﺷﺘﻪ ﺷ ﺪه و اﻛﻨﻮن درﺧﺘﺎن ﻛﻬﻨﺴﺎل آن در ﻓﺎرس دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮسﻫﺎ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻮب ﻛﺎﻏﺬﺳﺎزی، ﻫﻴﺰم، ذﻏﺎلﭼﻮب، ﺗﻴﺮﻫﺎی ﺗﻮﻧﻠﻲ، ﺗﺨﺘﻪ ﺧﺮده ﭼﻮب و اﺳﺎﻧﺲﻫﺎی روﻏﻨﻲ ﻛﺎﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﺪه ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﻓﻴﺒﺮ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﻏﺬ ﺳﻔﻴﺪ ﻛﺮاﻓﺖ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻏﺬ ﭼﺎپ و ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﺎﻟﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ. ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس را از ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻠﻲ آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﺮده اند

 

 

-5-1-2 شناسایی حریم مناطق حفاظت شده طبیعی) در صورت وجود ( و رعایت ضوابط و مقررات مرتبط

-2-2 بررسی تفصیلی ویژگیهای توپوگرافی و وضعیت زمین

2-2-1-توﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ

ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺎرز ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز، ﻣﺤﺪوده ﻛﻮه ﻛﺎرون در ﺷﺮق اﻫﻮاز اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎی ﭘﺮ ﺗﺮاﻛﻤـﻲ ﭼﻮن ﺣﺼﻴﺮ آﺑـﺎد و ﻣﻨﺒـﻊ آب را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اﻳﻦ ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻃﺮح ﺟــﺎﻣﻊ، ﻣــﻲ ﺗــﻮان ﺑــﺎ ﺗﻐﻴﻴــﺮ ﻛــﺎرﺑﺮی اﻳــﻦ ﻣﺤــﺪوده ﺑــﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ، در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎرک و ﮔﺮدﺷﮕﺎه ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﺮد.ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤـﺪوده ﺷـﺮﻗﻲ ﻛﻮه ﻛﺎرون، ﻛﺎرﺑﺮی ﻧﻈﺎﻣﻲ دارد، ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺮﻳﻢ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد.

2-2-2 – ﭘﻬﻨﻪ سیل گیری رود ﻛﺎرون

ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴـﺮ، آب رودﺧﺎﻧـﻪ ﻛـﺎرون ﺑـﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ اﺻـﻠﻲ آن را ﻣﻲ ﺗـﻮا ن در ﺳـﺎﺧﺖ ﺳـﺪﻫﺎی ﻣﺘﻌـﺪد ﺑـﺮ روی رودﺧﺎﻧﻪ داﻧﺴﺖ. از اﻳﻦ رو ﺑﺮوز ﺳﻴﻞ در ﻛـﺎرون در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ اﻣﺮی دور از ذﻫـﻦ اﺳـﺖ . آﻧﭽـﻪ از رود ﻛﺎرون ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ، ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﻛـﻢ ﻋﻤـﻖ و ﻛﻢ ﺳﺮﻋﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺷـﺒﺎﻫﺖ دارد ﺗﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮوﺷﺎن ﻛﺎرون . ﺳﺎﺑﻘﻪ رود ﻛﺎرون ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﺟﺮﻳـﺎن ﺧﺮوﺷﺎن آب و ﺧﻄﺮ ﺳﻴﻠﮕﻴﺮی ﻫﻤﻮاره ﺑـﻪ ﭼﺸــﻢ ﻳــﻚ ﻋﺎﻣــﻞ داﻓﻌــﻪ در ﺷــﻬﺮ ﺑــﻪ آن ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ ﺷﺪه و از آن ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛـﻪ رود ﻛﺎرون ﻫﺮﮔـﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺘﻪ ﺟﺎﻳﮕـﺎﻫﻲ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه زاﻳﻨﺪه رود در اﺻﻔﻬﺎن ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ﻛـﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛـﺮد ﻛـﻪ ﺑﺨﺸـﻲ از آن ﻧﻴﺰ ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .

 

2-2-3-ﮔﺴﻞ ﻫﺎی ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز

ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﻛﻪ دو ﻟﻜﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﻦ 400 ﺗﺎ 600 ﻧﻔـﺮ در ﻫﻜﺘﺎر، در ﻳﻚ ﺳﻮم ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز و در دو ﺟﺒﻬﻪ ﺷﺮق و ﻏﺮب رود ﻛﺎرون ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﺤﻼت اﻧﻘﻼب و ﺷﻠﻨﮓ آﺑﺎد واﻗﻊ در ﻏﺮب رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون و ﻣﺤﻼت ﻓﻘﻴﺮ ﻧﺸﻴﻦ ﺣﺼﻴﺮآﺑﺎد، آﺳـﻴﺎ آﺑـﺎد و ﻣﻨﺒــﻊ آب در ﺷــﺮق رود ﻛــﺎرون و در اﻣﺘﺪاد ﻛﻮه ﻛـﺎرون اﺳـﺖ ﻛـﻪ از ﻧـﻮاﺣﻲ ﺑﺴــﻴﺎر ﭘــﺮ ﺟﻤﻌﻴــﺖ و ﺑــﺎ ﻛﻴﻔﻴــﺖ ﭘــﺎﻳﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻴﺸـﺘﻲ و ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺑـﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود. ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻛـﻪ در ﺷـﻜﻞ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ، ﻣﺤﻼت اﻧﻘﻼب و ﺷﻠﻨﮓ آﺑﺎد در ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ دو ﮔﺴﻞ اﺻـﻠﻲ ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز، ﻳﻜﻲ در اﻣﺘـﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺒـﻲ رود ﻛﺎرون و دﻳﮕﺮی در اﻣﺘﺪاد ﺷﻤﺎل ﻏﺮب – ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﻛﻪ از ﺗﭙﻪ ﻫﺎی ﺷـﻨﻲ واﻗـﻊ در ﺧـﺎرج از ﻣﺤـﺪوده ﻃﺮح (ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺷﻬﺮ) ﺗﺎ اﻣﺘﺪاد ﻛﻮه ﻛﺎرون در ﺟﺒﻬﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺷـﻬﺮ را در ﺑـﺮ ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد . از اﻳـﻦ ر و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﻣﺤﻼت ﺑﺎﻳﺪ در اوﻟــﻮﻳﺖ ﻫـﺎی ﻃـﺮح ﺟـﺎﻣﻊ ﺷـﻬﺮ اﻫﻮاز ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ دو ﮔﺴﻞ (ﻣﺤﺪوده ﺑﺎغ ﻣﻌﻴﻦ) ﺣـﺪاﻗﻞ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺷـﻬﺮی ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﭼﺮا ﻛﻪ ﮔﺴﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﺛﺮ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و اﺛـﺮات ﺗﺨﺮﻳﺒـﻲ آﻧﻬـﺎ در ﻫﻨﮕـﺎم وﻗـﻮع زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.