دانلود مطالعه نقش راه و میزان سفر در توسعه صنعت گردشگری غرب کشور


پایان نامه کارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی توریسم <M.a>

مطالعه نقش راه و میزان سفر در توسعه صنعت گردشگری غرب کشور

(مطالعه موردی سه استان همدان ،کردستان و کرمانشاه)

 

چکیده:

صنعت مسافرت و گردشگری به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. بسیاری از کشورهای پویا ،این صنعت را به عنوان منبع اصلی درآمد و رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیر بنایی می­دانند. در این تحقیق رابطه بین توسعه راه­ها ونقش آن دررشد گردشگری و توریسم در سه استان همدان ،کردستان وکرمانشاه دریک دوره ده ساله با آمار وارقام وترسیم نمودارراههای ساخته شده وآنالیزوبررسی­آمارراه­هاوآمارتعدادگردشگران بازدیدکننده ازسه استان در طی­این دوره ده ساله توسط برنامه آماری ونیز مجتمع ها ی خدماتی -رفاهی وتیرپارک های ساخته شده آورده شده و با ترسیم نمودار رشد و جداول متعدد مقایسه انجام گردیده است که در مقایسه انجام گرفته ارتباط مستقیم این دو مورد بحث وبررسی قرارگرفته­است.موضوع مورد بررسی در این تحقیق تاثیر راهها به عنوان یکی از  عوامل زیرساختی در توسعه صنعت گردشگری در سه استان مذکور می باشد، از تشریح و تحلیل سایر عوامل صرف نظر شده است. در نتیجه شناخت و تحلیل های پیشین چنین نتیجه می گیریم که استان همدان، کرمانشاه و کردستان با توجه به موقعیت جغرافیای، تاریخی از قابلیت های بالایی برای توسعه گردشگری برخوردار می باشند. این امر نیازمند برنامه ریزی و سرمایه گذاری دولت در زمینه ایجاد شبکه ارتباطی مناسب می باشد. تا نه تنها این استان ها را (بخصوص استان کرمانشاه و کردستان) از انزوا درآورده و آنها را به شبکه دسترسی های اصلی متصل نماید بلکه به دنبال آن اکثر نقاط توریستی را نیز که از این شبکه دور مانده اند، به این مهم پیوند دهد. تا با تسهیل ورود گردشگران به این مراکز توریستی، هر چه بیشتر تاثیر و اهمیت راهها و شبکه حمل ونقل  در توسعه گردشگری نمایان شود.

 

کلمات کلیدی: توریسم ،صنعت گردشگری ،راه ،حمل ونقل

1مقدمه :

امروزه توسعه جهانگردی به عنوان پردرآمدترین صنعت روزدنیا، یکی ازاهداف اصلی برنامه‌ریزان، دست‌اندرکاران ومسئولان دولت‌های حاکم دراکثرکشورهای جهان است. افزایش جمعیت، پیشرفت علوم وفنون، افزایش زمان آزادوفراغت وبسیاری عوامل دیگر، باعث جلب توجه عموم مردم به مقوله جهانگرد ی شده است، لذامتخصصین این صنعت باتوجه به شناخت وآگاهی ویژه خود، اذعان دارندکه توسعه جهانگردی بدون پیشرفت وتوسعه زیرساختهاوارکان آن به هیچ عنوان میسرنمی‌گردد.

مروری برتاریخ وپیشینه این صنعت پررونق، بیانگراین مطلب است که ظهوروفعال شدن جهانگردی مرهون توسعه حمل ونقل دردنیای امروزی بوده است چراکه تاقبل ازپیشرفت صنعت حمل ونقل وایجادتسهیلات جهت مسافرت، سفرهادرحیطه طبقه محدودی ازاشراف بوده است که بیشترانگیزههای یه غیرازتفریح ، ماجراجویی، دیدارازجاذبه هاو… داشته‌اند.

دراین پژوهش سعی شده است ضمن ارائه تعاریف واژه‌های اصلی جهانگردی وحمل ونقل، بابیان سیرتاریخی پیشرفت حمل ونقل وجهانگردی، ارتباط حمل ونقل باجهانگردی ونقش‌های اساسی آنرادراین صنعت روزدنیابه تحریردرآورده و با شناخت ویژگیهای جغرافیایی سه استان همدان، کرمانشاه و کردستان و تجزیه و تحلیل میزان دسترسی راه ها و تاثیرات بسزای آن در صنعت گردشگری این مناطق با روش توصیفی – تحلیلی،توجه پژوهشگران ودست اندرکاران جهانگردی رابیش ازپیش به اهمیت ویژه حمل ونقل درجهانگردی جلب نمایم.

 

 

 

 

 

 

1-2بیان مسئله:

امروزه صنعت گردشگری دردنیا یکی ازمنابع مهم درآمدملی محسوب گردیده وفعالیت‌های مربوط به آن ازاشتغال آفرین‌ترین صنایع به حساب می‌آید؛به گونه‌ایکه درازای هریک میلیون دلاردرآمدتولیدشده دراین صنعت،20000شغل جدیدایجادمی‌گردد (یغفوری، تقی‌زاده و رحیمی، 1389).

یکی از نیازهای مهم برای جوامع توسعه یافته و صنعتی، ایجاد سیستم حمل و نقل کامل، منظم و گسترده می‌باشد. در جوامع پیشرفته انتظار می‌رود که برای جابجایی افراد و انتقال کالا سهولت وجود داشته باشد. میزان صنعتی شدن جوامع در افزایش سوددهی اقتصادی و دگرگونی قابل توجه در افزایش محصولات صنعتی اولیه با هدف ایجاد خدمات بیشتر به صنایع دوران مختلف می‌تواند بسیار موثر باشد. توزیع صنایع مختلف در نواحی تولید، نشان‌دهنده نیاز وسیع برای جابجایی افراد و انتقال کالا می‌باشند ( رایت و اشفورد، 1390).

فراهم بودن امکانات حمل ونقل مناسب،مطمئن،راحت وسریع وارزان پیش شرط توسعه گردشگری است. زیراگردشگران درتصمیمات خوددوعامل هزینه وزمان رامدنظرقرارمیدهندوبرای دسترسی به مقاصدگردشگری انتخاب نوع سیستم حمل ونقل ویافراهم بودن سیستم مناسب براین دوعامل تاثیرمیگذارد (رنجبریان و زاهدی،1390).

راه نقش اساسی در میزان سفر را دارد و صنعت مسافرت و گردشگری به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. بسیاری از کشورهای پویا ،این صنعت را به عنوان منبع اصلی درآمد و رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیر بنایی می­دانند )زمانی، 1379).

در این تحقیق رابطه بین توسعه راه‌ها ونقش آن دررشد گردشگری و توریسم در سه استان همدان وکردستان وکرمانشاه مورد بحث وبررسی قرارخواهد گرفت. تا به ارتقاء بیشتر صنعت گردشگری در قالب توسعه زیرساخت های حمل و نقل جاده ای در این مناطق بیانجامد.

 

1-3اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

باتوجه به رشدروزافزون جمعیت ومتعاقبآن افزایش  تقاضای سفروهمچنین تولیدوورودروزافزون خودروها، این امرسبب افزایش ترافیک خودروها،افزایش آلودگی‌های هوا،دیداری وشنیداری،افزایش هزینه‌های ناشی ازمصرف سوخت،اتلاف وقت مردم،تعمیرونگهداری معابر،تصادفات رانندگی وبیمه حوادث واستهلاک خودروها،هزینه‌های درمان وپزشکی ودرنتیجه کاهش سرعت متوسط جابجایی وسائط نقلیه میگردد (منتظری و ادواری، 1385). ترافیک که امروزه به عنوان یک پدیده سیاسی اجتماعی نقشی بسیار حساس و مهمی در کیفیت و ساختار اقتصادی یک جامعه ایفا می‌کند، اساس زندگی نوین انسان را با توجه به نیاز و تقاضاهای جابجایی شکل می‌دهد (نایب آقا، 1369). از این رو تدوین بررسی نیازهای صنعت گردشگری در رابطه با حمل و نقل در برنامه ریزی در توسعه این صنعت ضروری به نظر می‌رسد.

1-4پیشینه تحقیق:

در مقاله‌ای با استفاده از بلوک‌های آماری شهر تهران به مدل‌سازی تقاضای سفر در سیستم‌های اطلاعات مکانی پرداخته شده است. برای نیل به این هدف از 3191 بلوک آماری شهر تهران به عنوان نواحی ترافیکی جهت نمایش مبدأ- مقصدهای سفر استفاده شد.برای این منظور، مدل‌هایی به تفکیک اهداف سفر با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره توسعه داده شدند (شیرزادی بابکان و سعدی مسگری، 1390).

موضوع اصلی تحقیق میرابی مقدم، ارایه روش جدیدی برای یکپارچه سازی مدل های پیش بینی تصادفات با تخصیص سفر در کلان شهرها است، که نتایج حاصل از خروجی تخصیص سفر را با مدل های برآورد تعداد تصادفات تلفیق و از این طریق امکان ارزیابی ایمنی پروژه های منتج ازبرنامه ریزی جامع حمل و نقل را فراهم می آورد. به این منظور، مدل های پیش بینیتصادفات براساس خصوصیات شبکه دیجیتالی کلان نگر در شهر زاهدان ساخته و با بکارگیری آن ها در روند متعادل سازی عرضه و تقاضا توسط فرایند تخصیص سفر، تعداد تصادفات درشبکه های پیشنهادی برآورد می گردد.( میرابی مقدم، 1390).

در مطالعه‌ای دیگر روشی برای اندازه‌گیری بهره‌وری سفر و تاثیر مناطق ترافیکی همراه با یک مدل انتخابی مقصد بر اساس تئوری غیر مجموع برای تولید سفر ارائه شد. نتایج حاکی از این امر بود که مدل غیر مجموع موجود در این تحقیق دقیق‌تر از متد سنتی آن است. بررسی عوامل موثر از جمله رفتار گردشگر و انتخاب مقصد نشان می‌دهد که جذابیت حوزه‌ی ترافیکی به شدت بر حجم تولید سفر موثر است .(یائو، کوآن و یان، 2008)

افندی زاده، عراقی و حدادزادگان در مقاله‌ای بعد از تعریف مدل ترکیبی توزیع- تخصیص که برای حل همزمان مسائل توزیع سفر وتخصیص ترافیک مورد استفاده قرار می گیرد و با ایجاد ارتباط بین این دو مرحله در فرآیند برنامه ریزی حمل و نقل، قادر به پیش بینی الگوی فضایی سفرها بین جفت مبدا-مقصد و همچنین برآورد جریان ترافیک درکمانهای شبکه می باشد و همچنین تخصیص ترافیک مورد استفاده در این مدل بر اساس اصول تعادل استفاده کننده بوده و از مدل جاذبه یک قیدی مبتنی بر اصول آنتروپی بمنظور توزیع سفرها استفاده گردیده است ، مدل بصورت مسئله برنامه ریزی ریاضی بطوریکه خصوصیات مدل ترکیبی قابل بررسی بوده و مدل قابل حل باشد، فرمول بندی کردند. بعد از تحلیل اجزای مدل، توسط الگوریتم ایوانس حل مسئله بهینه سازی ارائه شد. در نهایت بمنظور بررسی کارایی مدل، شبکه شهر تهران بعنوان مطالعه موردی انتخاب گردیده و نتایج بدست آمده از مدل ترکیبی با روش سنتی مقایسه شد .(افندی‌زاده، عراقی و .حدادزادگان، 1385)

 

 

 

فهرست مطالب


عنوان
صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق 2
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مسئله 4
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5
1-4 پیشینه تحقیق 6
1- 5 جنبه جدید بودن و نو آوری در تحقیق 7
1-6 اهداف مشخص تحقیق 8
1-6-1اهداف اصلی 8
2-6-1اهداف فرعی 8
1-7کاربردهای متصور از تحقیق 8
1-8سوالات تحقیق 9
1-9فرضیه های تحقیق 9
1-10تعریف واژه ها(اصلاحات فنی و تخصصی)به صورت مفهمومی و عملیاتی 10
1-10-1حمل و نقل یا ترابری 10
1-10-2ترافیک 11
1-10-3سفر 11
1-4-10مسافر 11
1-10-5ایرانگردی و جهانگردی 11
1-11روش انجام تحقیق 11
1-11-1مطالعات اسنادی و کتابخانه ای 11
1-11-1-1مدل های تولید سفر 12
1-11-1-2مدل های انتخاب وسیله نقلیه 12
1-11-1-3روش های تخصیص سفر 12
1-11-2روش کتابخانه ای 12
1-11-3گردآوری داده ها 13
1-12روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 13
1-13مشکلات تحقیق 14
فصل دوم :ادبیات نظری 15
2-1مقدمه 16
2-2توریسم و توریست 17
2-3کیفیت خدمات 19
2-4تعریف گردشگری 20
2-4-1گردشگر داخلی 20
2-4-2گردشگر خارجی 21
5-2جهانگردی یا گردشگری 22
5-2-1جهانگرد یا گردشگر 22
5-2-2دیدار کننده یک شبه 22
5-2-3گردشگر یک روزه 23
5-2-4دیدار کننده 23
5-2-5مسافر 24
2-6اشکال عمده توریسم 25
2-7ارکان صنعت گردشگری 25
  1-منابع طبیعی 26
  2-منابع زیر بنایی 26
  3-منابع فرهنگی و روحیه مهمان نوازی 26
2-8نقش زیر ساختارها در توسعه صنعت گردشگری 26
2-9ارتباط حمل ونقل و گردشگری 30
2-10حمل ونقل 31
2-11ارکان حمل ونقل 33
2-12مفهوم حمل ونقل به لحاظ اقتصادی 34
2-13اشکال جهانگردی از نظر نوع وسیله نقلیه

(حمل ونقل)

34
2-13-1حمل ونقل هوایی 35
2-13-2حمل ونقل آبی 36
2-13-3حمل ونقل زمینی 38
  الف)حمل ونقل ریلی 38
    ب)حمل ونقل جاده ای 39
    -جاده 40
    -وسیله نقلیه 40
    -راننده 40
    -مسافرت با اتوبوس 40
2-14انتقال مسافر از فرودگاه به هتل و بالعکس 41
2-15مدل سیستم حمل ونقل 43
2-16عوامل موثر در توسعه حمل ونقل 45
2-16-1عوامل طبیعی 45
2-16-2عوامل اقتصادی 45
2-16-3عوامل سیاسی 45
2-16-4عوامل اجتماعی 46
2-17اهمیت سرمایه گذاری در حمل و نقل 46
2-18حمل ونقل و جهانگردی در مسیر تاریخ 49
2-18-1 دوره سفر با دلیجان 49
2-18-2 دوره سفرهای آبی 49
2-18-3 دروه سفر از طریق راه آهن 50
2-18-4دوره سفر بااتومبیل واتوبوس 50
2-18-5دوره مسافرت با هواپیما 50
2-19حمل ونقل در مسیر تاریخ ایران 51
2-19-1اولین کالسکه 51
2-19-2اولین اتومبیل 51
2-19-3اولین خط راه آهن در ایران 51
2-19-4اولین هواپیما 52
2-19-5اولین کشتی ساز و پایه گذار نیروی دریایی 52
2-20موانع توسعه گردشگری در ایران از نقطه نظرات مختلف 52
فصل سوم:ویژگیهای مناطق مورد مطالعه 56
3-1موقعیت جغرافیایی و مشخصات عمومی مناطق مورد مطالعه 57
3-1-1موقعیت فلات ایران 57
3-1-2ناحیه کوهستانی زاگرس 60
3-1-3جنگلهای بلوط ایران 62
3-2موقعیت جغرافیایی مناطق مورد مطالعه 67
3-2-1موقعیت جغرافیایی استان همدان 68
3-2-1-1وجه تسمیه و پیشینه تاریخی استان همدان 71
3-2-1-2 اقلیم استان همدان 72
3-2-1-2-1 توده های شمالی هوای استان همدان 73
3-2-1-2-2 توده های جنوبی هوای استان همدان 73
3-2-1-2-3توده های غربی هوای استان همدان 73
3-2-1-3منابع اب استان همدان 74
3-2-1-3-1ابهای جاری (رودخانه ها)استان همدان 74
   الف)رودهای شمال شرق و شرق الوند 74
    1-رود تلوار 74
    2-رود قره چای 74
    ب)رودخانه های جنوب و جنوب غرب ارتفاعات الوند 75
    1-گاماسیاب(گاماسب) 75
    2-قلقل رود 75
    3-رود ملایر(خرم آباد) 75
    4-خرم رود 75
3-2-1-3-2آبهای زیر زمینی استان همدان 76
3-2-1-4خاک و پوشش گیاهی استان همدان 76
3-2-1-5جانداران استان همدان 76
3-2-1-6توپوگرافی وژئومورفولوژی استان همدان 79
3-2-1-7پیشینه تاریخی استان همدان 82
3-2-1-8آثار تاریخی استان همدان 83
3-2-1-8-1مسجدها 83
3-2-1-8-2امام زاده ها 83
3-2-1-8-3پل ها 83
3-2-1-8-4خانه های قدیمی 83
3-2-1-8-5محوطه های باستان شناختی 84
3-2-1-9نقاط توریستی استان همدان 84
3-2-1-9-1تپه گیان نهاوند 84
3-2-1-9-2کتیبه آقاجان بلاغی 85
3-2-1-9-3ارگ نوشیجان 86
3-2-1-9-4بازار تویسرکان 87
3-2-1-9-5گنبد علویان 88
3-2-1-9-6مسجد جامع همدان 89
3-2-1-9-7بنای آرامگاه بابا طاهر 90
3-2-1-9-8آرامگاه ابو علی سینا 90
3-2-1-9-9آرامگاه یحی بن علب بن ابی طالب 91
3-2-1-9-10مقبره استرومروخای 92
3-2-1-9-11مقبره اسکندر 93
3-2-1-9-12تپه عباس آباد 93
3-2-1-9-13برج قربان 94
3-2-1-9-14کتیبه گنج نامه 94
3-2-1-9-15امامزاده عبدالله 95
3-2-1-9-16ارامگاه حیقوق نبی 96
3-2-1-9-17غار علیصدر 97
3-2-1-9-18مجسمه شیر سنگی 98
3-2-1-10ویژگیهای اقتصادی استان همدان 100
3-2-1-10-1ویژگیهای اقتصادی(کشاورزی-صنعت)استان همدان 100
3-2-1-11جمعیت در استان همدان 101
3-2-1-12سواددر استان همدان 101
3-2-1-13نژاد در استان همدان 101
3-2-1-13-1ترک ها 102
3-2-1-13-2لر و لک 102
3-2-1-13-3کردها 102
3-2-1-13-4فارسها 102
3-2-1-14زبان در استان همدان 102
3-2-1-14-1تفکیک زبان در استان همدان 103
3-2-1-14-2زبان فارسی 103
3-2-1-14-3زبان آذری 103
3-2-1-14-4گویش لری و لک 103
3-2-1-14-5کویش کردی 103
3-2-1-15مذهب در استان همدان 104
3-2-2موقعیت جغرافیایی استان کردستان 104
3-2-1-1وجه تسمیه و پیشینه تاریخی استان کردستان 107
3-2-2-2اقلیم استان کردستان 109
3-2-2-3منابع اب استان کردستان 111
3-2-2-4خاک و پوشش گیاهی استان کردستان 112
3-2-2-5جانداران استان کردستان 113
3-2-2-6توپوگرافی و ژئومورفولوژی استان کردستان 115
3-2-2-7پیشینه تاریخی استان کردستان 120
3-2-2-7-1سردشت 120
3-2-2-7-2بانه 121
3-2-2-7-3سقز 121
3-2-2-7-4روستای کرفتو 121
3-2-2-7-5شاهین دژ 121
3-2-2-7-6تخت سلیمان 122
3-2-2-7-7تکاب 122
3-2-2-7-8سنندج 122
3-2-2-7-9مریوان 122
3-2-1-8آثار تاریخی 123
3-2-1-8-1مساجد 123
3-2-1-8-2مقابر بزرگان 123
3-2-1-8-3حمام ها 124
3-2-1-8-4پل ها 124
3-2-1-8-5برجها و کارونسراها 124
3-2-1-8-6بافتهای قدیمی شهر و روستایی 124
3-2-1-8-7خانه های تاریخی 124
3-2-1-8-8قلعه ها 125
3-2-1-8-9باغ ها 125
3-2-1-8-10سایر آثار 125
3-2-1-9معرفی اجمالی برخی از آثار طبیعی و تاریخی و باستانی استان کردستان 125
3-2-1-9-1دریاچه زریوار(زریبار) 125
3-2-1-9-2دریاچه پشت سد قشلاق (سد وحدت) 126
3-2-1-9-3چهل چشمه 126
3-2-1-9-4چشمه بابا گرگر 127
3-2-1-9-5مجموعه پارک تفریحی آبیدر 127
3-2-1-9-6آبشار کویله 128
3-2-1-9-7چشمه آب معدنی گواز 128
3-2-1-9-8چشمه آب تلخ (پیر صالح) 128
3-2-1-9-9چشمه سراب بیجار 128
3-2-1-9-10چشمه خاور آباد 128
3-2-1-9-11چشمه سراب قروه 129
3-2-1-9-12چشمه چمچقای 129
3-2-1-9-13چشمه سراب ونیسار 129
3-2-1-9-14چشمه هفت اسیاب 129
3-2-1-9-15چشمه اورامانات 129
3-2-1-9-16تپه زیویه 129
3-2-1-9-17تپه بابا گر گر 130
3-2-1-9-18سنگ نبشته اورامانات 130
3-2-1-9-19قلعه قم چقای 131
3-2-1-9-20غار باستانی کرفتو 133
3-2-1-9-21روستای پالنگان 133
3-2-1-9-22عمارت سالار سعید (موزه سنندج) 135
3-2-1-9-23عمارت مشیر 136
3-2-1-9-24خانه آصف 136
3-2-1-9-25عمارت وکیل الملک 137
3-2-1-9-26عمارت امجد الاشراف 138
3-2-1-9-27برج آجری اشقون بابا 140
3-2-1-9-28عمارت وکیل 140
3-2-1-10ویژگی اقتصادی استان کردستان 142
3-2-1-10-1ویژگیهای اقتصادی (کشاورزی-صنعت)استان کردستان 143
3-2-1-11جمعیت استان کردستان 143
3-2-1-12سواد در استان کردستان 144
3-2-1-13زبان در استان کردستان 144
3-2-1-14مذهب در استان کردستان 145
3-2-3موقعیت جغرافیایی استان کرمانشاه 145
3-2-3-1وجه تسمیه و پیشینه تاریخی استان کرمانشاه 149
3-2-3-2اقلیم استان کرمانشاه 149
3-2-3-3منابع آب استان کرمانشاه 152
3-2-3-4مهمترین رودخانه های استان کرمانشاه 152
3-2-3-4-1رود دنیور 152
3-2-3-4-2خرم رود 152
3-2-3-4-3گاماسیاب 152
3-2-3-4-4رودخانه مرگ 152
3-2-3-4-5رودخانه راز آور 153
3-2-3-4-6رودخانه قره سو 153
3-2-3-4-7رودخانه اروند 153
   1-رودخانه سیروان 153
   2-رودخانه الوند 154
3-2-3-5سرابهادر استان کرمانشاه 154
3-2-3-6خاک و پوشش گیاهی در استان کرمانشاه 154
3-2-3-7جانداران در استان کرمانشاه 155
3-2-3-8توپوگرافی و ژئومورفولوژی استان کرمانشاه 158
3-2-3-9پیشینه تاریخی استان کرمانشاه 161
3-2-3-9-1طاق بستان 161
3-2-3-9-2قصر شیرین 163
3-2-3-9-3بیستون 163
3-2-3-9-4گنگاور 164
3-2-3-10آثار تاریخی 164
3-2-3-10-1مسجدها 164
3-2-3-10-2امام زاده ها 164
3-2-3-10-3تکیه ها و حسینیه ها 164
3-2-3-10-4بناها و تاسیسات حکومتی و قلعه ها 165
3-2-3-10-5پل ها 165
3-2-3-10-6گوردخمه ها 165
3-2-3-10-7غارها 165
3-2-3-11معرفی آثار تاریخی وطبیعی استان کرمانشاه 165
3-2-3-11-1طاق بستان 165
3-2-3-11-2پارک جنگلی طاق بستان 166
3-2-3-11-3مجسمه هرکول 167
3-2-3-11-4بیستون 168
3-2-3-11-5منطقه ریجاب و بان زرده 169
3-2-3-11-6قلعه یزدگرد 169
3-2-3-11-7غار قوری قلعه 169
3-2-3-11-8غار دو اشکفت 171
3-2-3-11-9سراب نیلوفر 171
3-2-3-11-10سراب بیستون 171
3-2-3-11-11رودخانه قره سو 172
3-2-3-11-12سراب هرسین 172
3-2-3-11-13تالاب هشیلان 172
3-2-3-11-14معبد آناهیتا 173
3-2-3-121ویژگیهای اقتصادی استان کرمانشاه 174
3-2-3-12-1ویژگیهای اقتصادی(کشاورزی-صنعت)استان کرمانشاه 175
3-2-3-13جمعیت در استان کرمانشاه 175
3-2-3-14سواد در استان کرمانشاه 176
3-2-3-15نژاد در استان کرمانشاه 176
3-2-3-16زبان در استان کرمانشاه 176
3-2-3-17مذهب در استان کرمانشاه 177
3-2-3-18راههای ارتباطی 178
فصل چهارم :یافته های تحقیق 183
1-4مقدمه 183
2-4تحلیل داده های آماری 183
2-4-1یافته های توصیفی تحقیق 183
2-4-2وضعیت راهها 184
2-4-3شرکتها و موسسات مسافربری 196
2-4-4تعداد گردشگران 198
2-4-5ظرقیتهای گردشگری 201
3-4یافته های استنباطی و آزمون فرضیات 204
3-4-1میزان ارتباط طول راهها و توسعه گردشگری در استان ها 204
3-4-2مقایسه و بررسی تعداد مسافر جابجا شده برون و درون استانی 206
3-4-3مقایسه و بررسی تراکم راههای روستائی در هر سه استان 209
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات 210
5-1مقدمه 211
5-2نتایج حاصل از آمارها 211
5-3جمع بندی و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات 212
5-3-1مقایسه سه استان از نظر تاثیر طول راههای ساخته شده بر رشد و توسعه گردشگری 214
5-3-2راهکارهای پیشنهادی در بخش راهها برای استفاده بیشتر جهت توسعه گردشگری و توریسم 216
5-3-3نتیجه گیری 217
فهرست منابع و ماخذ 219
چکیده به انگلیسی 224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نقشه ها

عنوان صفحه
نقشه شماره1:فلات ایران 59
نقشه شماره2:نقشه هوایی زاگرس 62
نقشه شماره3:نقشه جنگلهای استان همدان 64
نقشه شماره4: نقشه جنگلهای استان کردستان 65
نقشه شماره5: نقشه جنگلهای استان کرمانشاه 66
نقشه شماره6:تقسیمات استان همدان

 

69
نقشه شماره7:تقسیمات gisراههای استان همدان

 

70
نقشه شماره8: زمین شناسی استان همدان

 

78
نقشه شماره9:ژئومورفولوژی استان همدان

 

81
نقشه شماره10: تقسیمات استان کردستان

 

105
نقشه شماره11:تقسیمات gisراههای استان کردستان

 

106
نقشه شماره12: زمین شناسی استان کردستان

 

118
نقشه شماره13:ژئومورفولوژی استان کردستان

 

119
نقشه شماره14: تقسیمات استان کرمانشاه

 

147
نقشه شماره15:تقسیمات gisراههای استان کرمانشاه

 

148
نقشه شماره 16:هواشناسی استان کرمانشاه

 

151
نقشه شماره17: زمین شناسی استان کرمانشاه

 

157
نقشه شماره18:ژئومورفولوژی استان کرمانشاه

 

160
نقشه شماره 19:راههای استان همدان

 

187
نقشه شماره 20:راههای استان کرمانشاه

 

190
نقشه شماره 21:راههای استان کردستان 193

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان
صفحه
جدول شماره1:تقسیمات در مناطق مورد مطالعه 67
جدول شماره2:مسیرهای گردشگری عمومی کشور استان همدان 99
جدول شماره3:سهم ارزش افزوده در استان همدان 100
جدول شماره4:مسیرهای گردشگری عمومی کشور استان کردستان 142
جدول شماره5:سهم ارزش افزوده در استان کردستان 142
جدول شماره6:مسیرهای گردشگری عمومی کشور استان کرمانشاه

 

174
جدول شماره7:سهم ارزش افزوده در استان کرمانشاه

 

175
جدول شماره8:طول راههای تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و ترابری برحسب نوع راه در سطح کشور در سال 1388

 

178
جدول شماره9:مسافرین جابجا شده به تفکیک درون و برون استانی در سال 1390

 

180
جدول شماره10:مسافرین جابجا شده بر حسب استان مبداءبه تفکیک وسیله نقلیه در سال 1390

 

180
جدول شماره11:چگونگی راهها در استان همدان در دوره ده ساله (90-80)

 

184
جدول شماره12:چگونگی راهها در استان کرمانشاه در دوره ده ساله (90-80)

 

188
جدول شماره13:چگونگی راهها در استان کردستان در دوره ده ساله (90-80)

 

191
جدول شماره 14:ضریب رشد راهها در سه استان در دوره ده ساله(90-80)

 

194
جدول شماره15:شرکتها و موسسات فعال مسافربی در دوره ده ساله در دوره ده ساله(90-80)

 

 

196
جدول شماره16:ضریب رشد گردشگران در سه استان در دوره ده ساله(90-80)

 

198
جدول شماره17:ضریب رشد راهها و موسسات و گردشگران در دوره ده ساله(90-80)

 

200
جدول شماره18:تعداد و انواع اماکن گردشگری در استان ها

 

202
جدول شماره19:همبستگی بین میزان طول راهها و توسعه گردشگری استان ها

 

205
جدول شماره20:تعداد سفر درون استانی توسط انواع وسیله نقلیه بر حسب استان

 

207
جدول شماره21:رتبه استان ها در تعداد سفردرون استانی توسط انواع وسیله نقلیه

 

208
جدول شماره22:سهم استان هاازتعدادسفردرون استانی توسط انواع وسایل نقلیه انجام گرفته در کشور (درصد) 208

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان صفحه
نمودارشماره1:روند تعداد گردشگران جهان از سال 1950تا کنون و پیش بینی آن تا سال 2020 47
نمودارشماره2:راههای موجود ساخته شده تا سال 1390 179
نمودارشماره3:استفاده وسایل نقلیه عمومی مورد استفاده در استان های مورد مطالعه تا سال 1390 181
نمودارشماره4:چگونگی راههادر استان همدان در دوره ده ساله (90-80) 185
نمودارشماره5: چگونگی راههادر استان کرمانشاه در دوره ده ساله (90-80)

 

189
نمودارشماره6: چگونگی راههادر استان کردستان در دوره ده ساله (90-80)

 

192
نمودارشماره7: رشد راههای در سه استان در دوره ده ساله(90-80)

 

194
نمودارشماره8: ضریب رشد راههای در سه استان در دوره ده ساله(90-80)

 

195
نمودار شماره9:شرکتها و موسسات فعال مسافربری در دوره ده ساله(90-80)

 

196
نمودارشماره10:ضریب رشد شرکتها و موسسات فعال مسافربری در دوره  ده ساله (90-80)

 

197
نمودارشماره11:ضریب رشد گردشگران در دوره ده ساله (90-80)

 

199
نمودارشماره12:ضریب رشد راهها موسسات و گردشگران دردوره ده ساله(90-80)

 

200
نمودارشماره13:تعدادو انواع اماکن گردشگری استان ها 203

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 240
حجم: 10.7 مگابایت

سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده + 17 =