or

دانلود مطالعه نقش راه و میزان سفر در توسعه صنعت گردشگری غرب کشور

پایان نامه کارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی توریسم <M.a>

مطالعه نقش راه و میزان سفر در توسعه صنعت گردشگری غرب کشور

(مطالعه موردی سه استان همدان ،کردستان و کرمانشاه)

 

چکیده:

صنعت مسافرت و گردشگری به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. بسیاری از کشورهای پویا ،این صنعت را به عنوان منبع اصلی درآمد و رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیر بنایی می­دانند. در این تحقیق رابطه بین توسعه راه­ها ونقش آن دررشد گردشگری و توریسم در سه استان همدان ،کردستان وکرمانشاه دریک دوره ده ساله با آمار وارقام وترسیم نمودارراههای ساخته شده وآنالیزوبررسی­آمارراه­هاوآمارتعدادگردشگران بازدیدکننده ازسه استان در طی­این دوره ده ساله توسط برنامه آماری ونیز مجتمع ها ی خدماتی -رفاهی وتیرپارک های ساخته شده آورده شده و با ترسیم نمودار رشد و جداول متعدد مقایسه انجام گردیده است که در مقایسه انجام گرفته ارتباط مستقیم این دو مورد بحث وبررسی قرارگرفته­است.موضوع مورد بررسی در این تحقیق تاثیر راهها به عنوان یکی از  عوامل زیرساختی در توسعه صنعت گردشگری در سه استان مذکور می باشد، از تشریح و تحلیل سایر عوامل صرف نظر شده است. در نتیجه شناخت و تحلیل های پیشین چنین نتیجه می گیریم که استان همدان، کرمانشاه و کردستان با توجه به موقعیت جغرافیای، تاریخی از قابلیت های بالایی برای توسعه گردشگری برخوردار می باشند. این امر نیازمند برنامه ریزی و سرمایه گذاری دولت در زمینه ایجاد شبکه ارتباطی مناسب می باشد. تا نه تنها این استان ها را (بخصوص استان کرمانشاه و کردستان) از انزوا درآورده و آنها را به شبکه دسترسی های اصلی متصل نماید بلکه به دنبال آن اکثر نقاط توریستی را نیز که از این شبکه دور مانده اند، به این مهم پیوند دهد. تا با تسهیل ورود گردشگران به این مراکز توریستی، هر چه بیشتر تاثیر و اهمیت راهها و شبکه حمل ونقل  در توسعه گردشگری نمایان شود.

 

کلمات کلیدی: توریسم ،صنعت گردشگری ،راه ،حمل ونقل

1مقدمه :

امروزه توسعه جهانگردی به عنوان پردرآمدترین صنعت روزدنیا، یکی ازاهداف اصلی برنامه‌ریزان، دست‌اندرکاران ومسئولان دولت‌های حاکم دراکثرکشورهای جهان است. افزایش جمعیت، پیشرفت علوم وفنون، افزایش زمان آزادوفراغت وبسیاری عوامل دیگر، باعث جلب توجه عموم مردم به مقوله جهانگرد ی شده است، لذامتخصصین این صنعت باتوجه به شناخت وآگاهی ویژه خود، اذعان دارندکه توسعه جهانگردی بدون پیشرفت وتوسعه زیرساختهاوارکان آن به هیچ عنوان میسرنمی‌گردد.

مروری برتاریخ وپیشینه این صنعت پررونق، بیانگراین مطلب است که ظهوروفعال شدن جهانگردی مرهون توسعه حمل ونقل دردنیای امروزی بوده است چراکه تاقبل ازپیشرفت صنعت حمل ونقل وایجادتسهیلات جهت مسافرت، سفرهادرحیطه طبقه محدودی ازاشراف بوده است که بیشترانگیزههای یه غیرازتفریح ، ماجراجویی، دیدارازجاذبه هاو… داشته‌اند.

دراین پژوهش سعی شده است ضمن ارائه تعاریف واژه‌های اصلی جهانگردی وحمل ونقل، بابیان سیرتاریخی پیشرفت حمل ونقل وجهانگردی، ارتباط حمل ونقل باجهانگردی ونقش‌های اساسی آنرادراین صنعت روزدنیابه تحریردرآورده و با شناخت ویژگیهای جغرافیایی سه استان همدان، کرمانشاه و کردستان و تجزیه و تحلیل میزان دسترسی راه ها و تاثیرات بسزای آن در صنعت گردشگری این مناطق با روش توصیفی – تحلیلی،توجه پژوهشگران ودست اندرکاران جهانگردی رابیش ازپیش به اهمیت ویژه حمل ونقل درجهانگردی جلب نمایم.

 

 

 

 

 

 

1-2بیان مسئله:

امروزه صنعت گردشگری دردنیا یکی ازمنابع مهم درآمدملی محسوب گردیده وفعالیت‌های مربوط به آن ازاشتغال آفرین‌ترین صنایع به حساب می‌آید؛به گونه‌ایکه درازای هریک میلیون دلاردرآمدتولیدشده دراین صنعت،20000شغل جدیدایجادمی‌گردد (یغفوری، تقی‌زاده و رحیمی، 1389).

یکی از نیازهای مهم برای جوامع توسعه یافته و صنعتی، ایجاد سیستم حمل و نقل کامل، منظم و گسترده می‌باشد. در جوامع پیشرفته انتظار می‌رود که برای جابجایی افراد و انتقال کالا سهولت وجود داشته باشد. میزان صنعتی شدن جوامع در افزایش سوددهی اقتصادی و دگرگونی قابل توجه در افزایش محصولات صنعتی اولیه با هدف ایجاد خدمات بیشتر به صنایع دوران مختلف می‌تواند بسیار موثر باشد. توزیع صنایع مختلف در نواحی تولید، نشان‌دهنده نیاز وسیع برای جابجایی افراد و انتقال کالا می‌باشند ( رایت و اشفورد، 1390).

فراهم بودن امکانات حمل ونقل مناسب،مطمئن،راحت وسریع وارزان پیش شرط توسعه گردشگری است. زیراگردشگران درتصمیمات خوددوعامل هزینه وزمان رامدنظرقرارمیدهندوبرای دسترسی به مقاصدگردشگری انتخاب نوع سیستم حمل ونقل ویافراهم بودن سیستم مناسب براین دوعامل تاثیرمیگذارد (رنجبریان و زاهدی،1390).

راه نقش اساسی در میزان سفر را دارد و صنعت مسافرت و گردشگری به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. بسیاری از کشورهای پویا ،این صنعت را به عنوان منبع اصلی درآمد و رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیر بنایی می­دانند )زمانی، 1379).

در این تحقیق رابطه بین توسعه راه‌ها ونقش آن دررشد گردشگری و توریسم در سه استان همدان وکردستان وکرمانشاه مورد بحث وبررسی قرارخواهد گرفت. تا به ارتقاء بیشتر صنعت گردشگری در قالب توسعه زیرساخت های حمل و نقل جاده ای در این مناطق بیانجامد.

 

1-3اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

باتوجه به رشدروزافزون جمعیت ومتعاقبآن افزایش  تقاضای سفروهمچنین تولیدوورودروزافزون خودروها، این امرسبب افزایش ترافیک خودروها،افزایش آلودگی‌های هوا،دیداری وشنیداری،افزایش هزینه‌های ناشی ازمصرف سوخت،اتلاف وقت مردم،تعمیرونگهداری معابر،تصادفات رانندگی وبیمه حوادث واستهلاک خودروها،هزینه‌های درمان وپزشکی ودرنتیجه کاهش سرعت متوسط جابجایی وسائط نقلیه میگردد (منتظری و ادواری، 1385). ترافیک که امروزه به عنوان یک پدیده سیاسی اجتماعی نقشی بسیار حساس و مهمی در کیفیت و ساختار اقتصادی یک جامعه ایفا می‌کند، اساس زندگی نوین انسان را با توجه به نیاز و تقاضاهای جابجایی شکل می‌دهد (نایب آقا، 1369). از این رو تدوین بررسی نیازهای صنعت گردشگری در رابطه با حمل و نقل در برنامه ریزی در توسعه این صنعت ضروری به نظر می‌رسد.

1-4پیشینه تحقیق:

در مقاله‌ای با استفاده از بلوک‌های آماری شهر تهران به مدل‌سازی تقاضای سفر در سیستم‌های اطلاعات مکانی پرداخته شده است. برای نیل به این هدف از 3191 بلوک آماری شهر تهران به عنوان نواحی ترافیکی جهت نمایش مبدأ- مقصدهای سفر استفاده شد.برای این منظور، مدل‌هایی به تفکیک اهداف سفر با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره توسعه داده شدند (شیرزادی بابکان و سعدی مسگری، 1390).

موضوع اصلی تحقیق میرابی مقدم، ارایه روش جدیدی برای یکپارچه سازی مدل های پیش بینی تصادفات با تخصیص سفر در کلان شهرها است، که نتایج حاصل از خروجی تخصیص سفر را با مدل های برآورد تعداد تصادفات تلفیق و از این طریق امکان ارزیابی ایمنی پروژه های منتج ازبرنامه ریزی جامع حمل و نقل را فراهم می آورد. به این منظور، مدل های پیش بینیتصادفات براساس خصوصیات شبکه دیجیتالی کلان نگر در شهر زاهدان ساخته و با بکارگیری آن ها در روند متعادل سازی عرضه و تقاضا توسط فرایند تخصیص سفر، تعداد تصادفات درشبکه های پیشنهادی برآورد می گردد.( میرابی مقدم، 1390).

در مطالعه‌ای دیگر روشی برای اندازه‌گیری بهره‌وری سفر و تاثیر مناطق ترافیکی همراه با یک مدل انتخابی مقصد بر اساس تئوری غیر مجموع برای تولید سفر ارائه شد. نتایج حاکی از این امر بود که مدل غیر مجموع موجود در این تحقیق دقیق‌تر از متد سنتی آن است. بررسی عوامل موثر از جمله رفتار گردشگر و انتخاب مقصد نشان می‌دهد که جذابیت حوزه‌ی ترافیکی به شدت بر حجم تولید سفر موثر است .(یائو، کوآن و یان، 2008)

افندی زاده، عراقی و حدادزادگان در مقاله‌ای بعد از تعریف مدل ترکیبی توزیع- تخصیص که برای حل همزمان مسائل توزیع سفر وتخصیص ترافیک مورد استفاده قرار می گیرد و با ایجاد ارتباط بین این دو مرحله در فرآیند برنامه ریزی حمل و نقل، قادر به پیش بینی الگوی فضایی سفرها بین جفت مبدا-مقصد و همچنین برآورد جریان ترافیک درکمانهای شبکه می باشد و همچنین تخصیص ترافیک مورد استفاده در این مدل بر اساس اصول تعادل استفاده کننده بوده و از مدل جاذبه یک قیدی مبتنی بر اصول آنتروپی بمنظور توزیع سفرها استفاده گردیده است ، مدل بصورت مسئله برنامه ریزی ریاضی بطوریکه خصوصیات مدل ترکیبی قابل بررسی بوده و مدل قابل حل باشد، فرمول بندی کردند. بعد از تحلیل اجزای مدل، توسط الگوریتم ایوانس حل مسئله بهینه سازی ارائه شد. در نهایت بمنظور بررسی کارایی مدل، شبکه شهر تهران بعنوان مطالعه موردی انتخاب گردیده و نتایج بدست آمده از مدل ترکیبی با روش سنتی مقایسه شد .(افندی‌زاده، عراقی و .حدادزادگان، 1385)

 

 

 

فهرست مطالب


عنوان
صفحه
چکیده1
فصل اول: کلیات تحقیق2
1-1 مقدمه3
1-2 بیان مسئله4
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق5
1-4 پیشینه تحقیق6
1- 5 جنبه جدید بودن و نو آوری در تحقیق7
1-6 اهداف مشخص تحقیق8
1-6-1اهداف اصلی8
2-6-1اهداف فرعی8
1-7کاربردهای متصور از تحقیق8
1-8سوالات تحقیق9
1-9فرضیه های تحقیق9
1-10تعریف واژه ها(اصلاحات فنی و تخصصی)به صورت مفهمومی و عملیاتی10
1-10-1حمل و نقل یا ترابری10
1-10-2ترافیک11
1-10-3سفر11
1-4-10مسافر11
1-10-5ایرانگردی و جهانگردی11
1-11روش انجام تحقیق11
1-11-1مطالعات اسنادی و کتابخانه ای11
1-11-1-1مدل های تولید سفر12
1-11-1-2مدل های انتخاب وسیله نقلیه12
1-11-1-3روش های تخصیص سفر12
1-11-2روش کتابخانه ای12
1-11-3گردآوری داده ها13
1-12روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها13
1-13مشکلات تحقیق14
فصل دوم :ادبیات نظری15
2-1مقدمه16
2-2توریسم و توریست17
2-3کیفیت خدمات19
2-4تعریف گردشگری20
2-4-1گردشگر داخلی20
2-4-2گردشگر خارجی21
5-2جهانگردی یا گردشگری22
5-2-1جهانگرد یا گردشگر22
5-2-2دیدار کننده یک شبه22
5-2-3گردشگر یک روزه23
5-2-4دیدار کننده23
5-2-5مسافر24
2-6اشکال عمده توریسم25
2-7ارکان صنعت گردشگری25
  1-منابع طبیعی26
  2-منابع زیر بنایی26
  3-منابع فرهنگی و روحیه مهمان نوازی26
2-8نقش زیر ساختارها در توسعه صنعت گردشگری26
2-9ارتباط حمل ونقل و گردشگری30
2-10حمل ونقل31
2-11ارکان حمل ونقل33
2-12مفهوم حمل ونقل به لحاظ اقتصادی34
2-13اشکال جهانگردی از نظر نوع وسیله نقلیه

(حمل ونقل)

34
2-13-1حمل ونقل هوایی35
2-13-2حمل ونقل آبی36
2-13-3حمل ونقل زمینی38
  الف)حمل ونقل ریلی38
    ب)حمل ونقل جاده ای39
    -جاده40
    -وسیله نقلیه40
    -راننده40
    -مسافرت با اتوبوس40
2-14انتقال مسافر از فرودگاه به هتل و بالعکس41
2-15مدل سیستم حمل ونقل43
2-16عوامل موثر در توسعه حمل ونقل45
2-16-1عوامل طبیعی45
2-16-2عوامل اقتصادی45
2-16-3عوامل سیاسی45
2-16-4عوامل اجتماعی46
2-17اهمیت سرمایه گذاری در حمل و نقل46
2-18حمل ونقل و جهانگردی در مسیر تاریخ49
2-18-1 دوره سفر با دلیجان49
2-18-2 دوره سفرهای آبی49
2-18-3 دروه سفر از طریق راه آهن50
2-18-4دوره سفر بااتومبیل واتوبوس50
2-18-5دوره مسافرت با هواپیما50
2-19حمل ونقل در مسیر تاریخ ایران51
2-19-1اولین کالسکه51
2-19-2اولین اتومبیل51
2-19-3اولین خط راه آهن در ایران51
2-19-4اولین هواپیما52
2-19-5اولین کشتی ساز و پایه گذار نیروی دریایی52
2-20موانع توسعه گردشگری در ایران از نقطه نظرات مختلف52
فصل سوم:ویژگیهای مناطق مورد مطالعه56
3-1موقعیت جغرافیایی و مشخصات عمومی مناطق مورد مطالعه57
3-1-1موقعیت فلات ایران57
3-1-2ناحیه کوهستانی زاگرس60
3-1-3جنگلهای بلوط ایران62
3-2موقعیت جغرافیایی مناطق مورد مطالعه67
3-2-1موقعیت جغرافیایی استان همدان68
3-2-1-1وجه تسمیه و پیشینه تاریخی استان همدان71
3-2-1-2 اقلیم استان همدان72
3-2-1-2-1 توده های شمالی هوای استان همدان73
3-2-1-2-2 توده های جنوبی هوای استان همدان73
3-2-1-2-3توده های غربی هوای استان همدان73
3-2-1-3منابع اب استان همدان74
3-2-1-3-1ابهای جاری (رودخانه ها)استان همدان74
   الف)رودهای شمال شرق و شرق الوند74
    1-رود تلوار74
    2-رود قره چای74
    ب)رودخانه های جنوب و جنوب غرب ارتفاعات الوند75
    1-گاماسیاب(گاماسب)75
    2-قلقل رود75
    3-رود ملایر(خرم آباد)75
    4-خرم رود75
3-2-1-3-2آبهای زیر زمینی استان همدان76
3-2-1-4خاک و پوشش گیاهی استان همدان76
3-2-1-5جانداران استان همدان76
3-2-1-6توپوگرافی وژئومورفولوژی استان همدان79
3-2-1-7پیشینه تاریخی استان همدان82
3-2-1-8آثار تاریخی استان همدان83
3-2-1-8-1مسجدها83
3-2-1-8-2امام زاده ها83
3-2-1-8-3پل ها83
3-2-1-8-4خانه های قدیمی83
3-2-1-8-5محوطه های باستان شناختی84
3-2-1-9نقاط توریستی استان همدان84
3-2-1-9-1تپه گیان نهاوند84
3-2-1-9-2کتیبه آقاجان بلاغی85
3-2-1-9-3ارگ نوشیجان86
3-2-1-9-4بازار تویسرکان87
3-2-1-9-5گنبد علویان88
3-2-1-9-6مسجد جامع همدان89
3-2-1-9-7بنای آرامگاه بابا طاهر90
3-2-1-9-8آرامگاه ابو علی سینا90
3-2-1-9-9آرامگاه یحی بن علب بن ابی طالب91
3-2-1-9-10مقبره استرومروخای92
3-2-1-9-11مقبره اسکندر93
3-2-1-9-12تپه عباس آباد93
3-2-1-9-13برج قربان94
3-2-1-9-14کتیبه گنج نامه94
3-2-1-9-15امامزاده عبدالله95
3-2-1-9-16ارامگاه حیقوق نبی96
3-2-1-9-17غار علیصدر97
3-2-1-9-18مجسمه شیر سنگی98
3-2-1-10ویژگیهای اقتصادی استان همدان100
3-2-1-10-1ویژگیهای اقتصادی(کشاورزی-صنعت)استان همدان100
3-2-1-11جمعیت در استان همدان101
3-2-1-12سواددر استان همدان101
3-2-1-13نژاد در استان همدان101
3-2-1-13-1ترک ها102
3-2-1-13-2لر و لک102
3-2-1-13-3کردها102
3-2-1-13-4فارسها102
3-2-1-14زبان در استان همدان102
3-2-1-14-1تفکیک زبان در استان همدان103
3-2-1-14-2زبان فارسی103
3-2-1-14-3زبان آذری103
3-2-1-14-4گویش لری و لک103
3-2-1-14-5کویش کردی103
3-2-1-15مذهب در استان همدان104
3-2-2موقعیت جغرافیایی استان کردستان104
3-2-1-1وجه تسمیه و پیشینه تاریخی استان کردستان107
3-2-2-2اقلیم استان کردستان109
3-2-2-3منابع اب استان کردستان111
3-2-2-4خاک و پوشش گیاهی استان کردستان112
3-2-2-5جانداران استان کردستان113
3-2-2-6توپوگرافی و ژئومورفولوژی استان کردستان115
3-2-2-7پیشینه تاریخی استان کردستان120
3-2-2-7-1سردشت120
3-2-2-7-2بانه121
3-2-2-7-3سقز121
3-2-2-7-4روستای کرفتو121
3-2-2-7-5شاهین دژ121
3-2-2-7-6تخت سلیمان122
3-2-2-7-7تکاب122
3-2-2-7-8سنندج122
3-2-2-7-9مریوان122
3-2-1-8آثار تاریخی123
3-2-1-8-1مساجد123
3-2-1-8-2مقابر بزرگان123
3-2-1-8-3حمام ها124
3-2-1-8-4پل ها124
3-2-1-8-5برجها و کارونسراها124
3-2-1-8-6بافتهای قدیمی شهر و روستایی124
3-2-1-8-7خانه های تاریخی124
3-2-1-8-8قلعه ها125
3-2-1-8-9باغ ها125
3-2-1-8-10سایر آثار125
3-2-1-9معرفی اجمالی برخی از آثار طبیعی و تاریخی و باستانی استان کردستان125
3-2-1-9-1دریاچه زریوار(زریبار)125
3-2-1-9-2دریاچه پشت سد قشلاق (سد وحدت)126
3-2-1-9-3چهل چشمه126
3-2-1-9-4چشمه بابا گرگر127
3-2-1-9-5مجموعه پارک تفریحی آبیدر127
3-2-1-9-6آبشار کویله128
3-2-1-9-7چشمه آب معدنی گواز128
3-2-1-9-8چشمه آب تلخ (پیر صالح)128
3-2-1-9-9چشمه سراب بیجار128
3-2-1-9-10چشمه خاور آباد128
3-2-1-9-11چشمه سراب قروه129
3-2-1-9-12چشمه چمچقای129
3-2-1-9-13چشمه سراب ونیسار129
3-2-1-9-14چشمه هفت اسیاب129
3-2-1-9-15چشمه اورامانات129
3-2-1-9-16تپه زیویه129
3-2-1-9-17تپه بابا گر گر130
3-2-1-9-18سنگ نبشته اورامانات130
3-2-1-9-19قلعه قم چقای131
3-2-1-9-20غار باستانی کرفتو133
3-2-1-9-21روستای پالنگان133
3-2-1-9-22عمارت سالار سعید (موزه سنندج)135
3-2-1-9-23عمارت مشیر136
3-2-1-9-24خانه آصف136
3-2-1-9-25عمارت وکیل الملک137
3-2-1-9-26عمارت امجد الاشراف138
3-2-1-9-27برج آجری اشقون بابا140
3-2-1-9-28عمارت وکیل140
3-2-1-10ویژگی اقتصادی استان کردستان142
3-2-1-10-1ویژگیهای اقتصادی (کشاورزی-صنعت)استان کردستان143
3-2-1-11جمعیت استان کردستان143
3-2-1-12سواد در استان کردستان144
3-2-1-13زبان در استان کردستان144
3-2-1-14مذهب در استان کردستان145
3-2-3موقعیت جغرافیایی استان کرمانشاه145
3-2-3-1وجه تسمیه و پیشینه تاریخی استان کرمانشاه149
3-2-3-2اقلیم استان کرمانشاه149
3-2-3-3منابع آب استان کرمانشاه152
3-2-3-4مهمترین رودخانه های استان کرمانشاه152
3-2-3-4-1رود دنیور152
3-2-3-4-2خرم رود152
3-2-3-4-3گاماسیاب152
3-2-3-4-4رودخانه مرگ152
3-2-3-4-5رودخانه راز آور153
3-2-3-4-6رودخانه قره سو153
3-2-3-4-7رودخانه اروند153
   1-رودخانه سیروان153
   2-رودخانه الوند154
3-2-3-5سرابهادر استان کرمانشاه154
3-2-3-6خاک و پوشش گیاهی در استان کرمانشاه154
3-2-3-7جانداران در استان کرمانشاه155
3-2-3-8توپوگرافی و ژئومورفولوژی استان کرمانشاه158
3-2-3-9پیشینه تاریخی استان کرمانشاه161
3-2-3-9-1طاق بستان161
3-2-3-9-2قصر شیرین163
3-2-3-9-3بیستون163
3-2-3-9-4گنگاور164
3-2-3-10آثار تاریخی164
3-2-3-10-1مسجدها164
3-2-3-10-2امام زاده ها164
3-2-3-10-3تکیه ها و حسینیه ها164
3-2-3-10-4بناها و تاسیسات حکومتی و قلعه ها165
3-2-3-10-5پل ها165
3-2-3-10-6گوردخمه ها165
3-2-3-10-7غارها165
3-2-3-11معرفی آثار تاریخی وطبیعی استان کرمانشاه165
3-2-3-11-1طاق بستان165
3-2-3-11-2پارک جنگلی طاق بستان166
3-2-3-11-3مجسمه هرکول167
3-2-3-11-4بیستون168
3-2-3-11-5منطقه ریجاب و بان زرده169
3-2-3-11-6قلعه یزدگرد169
3-2-3-11-7غار قوری قلعه169
3-2-3-11-8غار دو اشکفت171
3-2-3-11-9سراب نیلوفر171
3-2-3-11-10سراب بیستون171
3-2-3-11-11رودخانه قره سو172
3-2-3-11-12سراب هرسین172
3-2-3-11-13تالاب هشیلان172
3-2-3-11-14معبد آناهیتا173
3-2-3-121ویژگیهای اقتصادی استان کرمانشاه174
3-2-3-12-1ویژگیهای اقتصادی(کشاورزی-صنعت)استان کرمانشاه175
3-2-3-13جمعیت در استان کرمانشاه175
3-2-3-14سواد در استان کرمانشاه176
3-2-3-15نژاد در استان کرمانشاه176
3-2-3-16زبان در استان کرمانشاه176
3-2-3-17مذهب در استان کرمانشاه177
3-2-3-18راههای ارتباطی178
فصل چهارم :یافته های تحقیق183
1-4مقدمه183
2-4تحلیل داده های آماری183
2-4-1یافته های توصیفی تحقیق183
2-4-2وضعیت راهها184
2-4-3شرکتها و موسسات مسافربری196
2-4-4تعداد گردشگران198
2-4-5ظرقیتهای گردشگری201
3-4یافته های استنباطی و آزمون فرضیات204
3-4-1میزان ارتباط طول راهها و توسعه گردشگری در استان ها204
3-4-2مقایسه و بررسی تعداد مسافر جابجا شده برون و درون استانی206
3-4-3مقایسه و بررسی تراکم راههای روستائی در هر سه استان209
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات210
5-1مقدمه211
5-2نتایج حاصل از آمارها211
5-3جمع بندی و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات212
5-3-1مقایسه سه استان از نظر تاثیر طول راههای ساخته شده بر رشد و توسعه گردشگری214
5-3-2راهکارهای پیشنهادی در بخش راهها برای استفاده بیشتر جهت توسعه گردشگری و توریسم216
5-3-3نتیجه گیری217
فهرست منابع و ماخذ219
چکیده به انگلیسی224

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نقشه ها

عنوانصفحه
نقشه شماره1:فلات ایران59
نقشه شماره2:نقشه هوایی زاگرس62
نقشه شماره3:نقشه جنگلهای استان همدان64
نقشه شماره4: نقشه جنگلهای استان کردستان65
نقشه شماره5: نقشه جنگلهای استان کرمانشاه66
نقشه شماره6:تقسیمات استان همدان

 

69
نقشه شماره7:تقسیمات gisراههای استان همدان

 

70
نقشه شماره8: زمین شناسی استان همدان

 

78
نقشه شماره9:ژئومورفولوژی استان همدان

 

81
نقشه شماره10: تقسیمات استان کردستان

 

105
نقشه شماره11:تقسیمات gisراههای استان کردستان

 

106
نقشه شماره12: زمین شناسی استان کردستان

 

118
نقشه شماره13:ژئومورفولوژی استان کردستان

 

119
نقشه شماره14: تقسیمات استان کرمانشاه

 

147
نقشه شماره15:تقسیمات gisراههای استان کرمانشاه

 

148
نقشه شماره 16:هواشناسی استان کرمانشاه

 

151
نقشه شماره17: زمین شناسی استان کرمانشاه

 

157
نقشه شماره18:ژئومورفولوژی استان کرمانشاه

 

160
نقشه شماره 19:راههای استان همدان

 

187
نقشه شماره 20:راههای استان کرمانشاه

 

190
نقشه شماره 21:راههای استان کردستان193

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان
صفحه
جدول شماره1:تقسیمات در مناطق مورد مطالعه67
جدول شماره2:مسیرهای گردشگری عمومی کشور استان همدان99
جدول شماره3:سهم ارزش افزوده در استان همدان100
جدول شماره4:مسیرهای گردشگری عمومی کشور استان کردستان142
جدول شماره5:سهم ارزش افزوده در استان کردستان142
جدول شماره6:مسیرهای گردشگری عمومی کشور استان کرمانشاه

 

174
جدول شماره7:سهم ارزش افزوده در استان کرمانشاه

 

175
جدول شماره8:طول راههای تحت حوزه استحفاظی وزارت راه و ترابری برحسب نوع راه در سطح کشور در سال 1388

 

178
جدول شماره9:مسافرین جابجا شده به تفکیک درون و برون استانی در سال 1390

 

180
جدول شماره10:مسافرین جابجا شده بر حسب استان مبداءبه تفکیک وسیله نقلیه در سال 1390

 

180
جدول شماره11:چگونگی راهها در استان همدان در دوره ده ساله (90-80)

 

184
جدول شماره12:چگونگی راهها در استان کرمانشاه در دوره ده ساله (90-80)

 

188
جدول شماره13:چگونگی راهها در استان کردستان در دوره ده ساله (90-80)

 

191
جدول شماره 14:ضریب رشد راهها در سه استان در دوره ده ساله(90-80)

 

194
جدول شماره15:شرکتها و موسسات فعال مسافربی در دوره ده ساله در دوره ده ساله(90-80)

 

 

196
جدول شماره16:ضریب رشد گردشگران در سه استان در دوره ده ساله(90-80)

 

198
جدول شماره17:ضریب رشد راهها و موسسات و گردشگران در دوره ده ساله(90-80)

 

200
جدول شماره18:تعداد و انواع اماکن گردشگری در استان ها

 

202
جدول شماره19:همبستگی بین میزان طول راهها و توسعه گردشگری استان ها

 

205
جدول شماره20:تعداد سفر درون استانی توسط انواع وسیله نقلیه بر حسب استان

 

207
جدول شماره21:رتبه استان ها در تعداد سفردرون استانی توسط انواع وسیله نقلیه

 

208
جدول شماره22:سهم استان هاازتعدادسفردرون استانی توسط انواع وسایل نقلیه انجام گرفته در کشور (درصد)208

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوانصفحه
نمودارشماره1:روند تعداد گردشگران جهان از سال 1950تا کنون و پیش بینی آن تا سال 202047
نمودارشماره2:راههای موجود ساخته شده تا سال 1390179
نمودارشماره3:استفاده وسایل نقلیه عمومی مورد استفاده در استان های مورد مطالعه تا سال 1390181
نمودارشماره4:چگونگی راههادر استان همدان در دوره ده ساله (90-80)185
نمودارشماره5: چگونگی راههادر استان کرمانشاه در دوره ده ساله (90-80)

 

189
نمودارشماره6: چگونگی راههادر استان کردستان در دوره ده ساله (90-80)

 

192
نمودارشماره7: رشد راههای در سه استان در دوره ده ساله(90-80)

 

194
نمودارشماره8: ضریب رشد راههای در سه استان در دوره ده ساله(90-80)

 

195
نمودار شماره9:شرکتها و موسسات فعال مسافربری در دوره ده ساله(90-80)

 

196
نمودارشماره10:ضریب رشد شرکتها و موسسات فعال مسافربری در دوره  ده ساله (90-80)

 

197
نمودارشماره11:ضریب رشد گردشگران در دوره ده ساله (90-80)

 

199
نمودارشماره12:ضریب رشد راهها موسسات و گردشگران دردوره ده ساله(90-80)

 

200
نمودارشماره13:تعدادو انواع اماکن گردشگری استان ها203

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 240
حجم: 10.7 مگابایت
35,000 ریال – خرید

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها

اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.