رابطه تمرکز و رسمیت را بطور خلاصه


رابطه تمرکز و رسمیت را بطور خلاصه

رسمیت زیاد، می­تواند با یک ساختار متمرکز و یا با یک ساختار غیرمتمرکز مرتبط شود. در سازمانهائیکه بیشتر کارکنان آنها غیرمتخصص­اند میتوان انتظار داشت که به منظور راهنمایی این افراد، قوانین و مقررات متعدد تدوین شده باشد. وقتی مدیریت اختیار متمرکز را در سازمان حفظ می­کند، پیش­فرضها مدیریت اقتدارگر بر سازمان مسلط می­گردد در این حالت، کنترل از طریق رسمیت و تمرکز تصمیم­گیری در سطح مدیریت عالی به اجرا در می­آید. از طرف دیگر اگر سازمان متشکل از کارکنان حرفه­ای است شما باید انتظار داشته باشید که رسمیت و عدم تمرکز کمی بر سازمان حکمفرما باشد. کارکنان حرفه­ای پیش­بینی­پذیری را دوست دارند، که این مهم با استاندارد نمودن موضوعات پرسنلی برابر است. بنابراین شما باید انتظار داشته باشید که عدم تمرکز با قوانین و مقررات جامع با هم پیوند داده شوند. مضافا اینکه منافع کارکنان حرفه­ای در کار فنی آنها نهفته است نه در تصمیم­گیری استراتژیک آنها. این امر می­تواند رسمیت و عدم تمرکز کم را موجب شود. از اینرو تمرکز بیشتر با تصمیمات استراتژیک سازگار بوده تا تصمیمات عملیاتی. تصمیمات استراتژیک تأثیر کمی بر فعالیت­های کاری کارکنان حرفه­ای دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *