ترجمه مقاله ارزیابی عملکرد ایمنی موانع بتنی بر روی جاده های قوسی و دارای دور (بربلندی)

ترجمه مقاله ارزیابی عملکرد ایمنی موانع بتنی بر روی جاده های قوسی و دارای دور (بربلندی)

چکیده

بزرگراه ها شامل مقاطع مستقیم و قوسی می باشند. مشخص شده است که از لحاظ ایمنی مابین این نوع مقاطع تفاوت وجود دارد. سخت ابزار کنار جاده برای نشان دادن تفاوت ها در رفتاری که ممکن است مرتبط با قرار گیری قوس ها نسبت به مقاطع مستقیم باشد، نیست. تفاوت ها در عملکرد ایمنی ممکن است بدلیل یک عده فاکتورهای دخیل باشد، ولی بدلیل توجه کمی که به آن شده است این موضوع همچنان بعنوان یک سوال بدون پاسخ باقی مانده است. این تلاش از یک تصادف با مانع ناشی شده است که در یک قوس دارای دور اتفاق افتاد. این امر نشان دهنده ی تلاشی برای تعیین این موضوع می باشد که آیا ابزار می توانند فراهم کننده ی بینش هایی مفید در مورد دینامیک ضربه، فاکتورهای موثر، و نتایج احتمالی باشند.

تحلیل شبیه سازی برای سه وضعیت برای ضوابط بزرگی تصادف در گزارش 350 NCHRP برای وسایل نقلیه ی 2000P و 820S متقبل گردید. سه نوع از موانع بتنی بر مبنای متریک های گزارش 350 NCHRP مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج پیشنهاد می کنند که برای موانع دارای شیب زیاد زمانی که با قوس های تندتر همراه باشد ، عملکرد ایمنی معکوس دارای احتمال وقوع می باشد. تاثیر فاکتور های مختلف مورد تحلیل قرار گرفت و یک جدول بحران برای نشان دادن آثار ترکیب فاکتور ها برای موانع بر روی جاده های قوسی ایجاد گردید. تاثر شیب قائم و ارتفاع بیشتر تا درجه ی محدودی مورد بررسی قرار گرفتند.

  1. مقدمه

در تصادف اخیر، خودروی کوچکی که با سرعتی بالاتر از حد سرعت در یک قوس حرکی می کرد، در سرازیری آزاد راه به یک مانع بتنی قوسی در مجاورت شانه برخورد کرده و از مانع پرید و در طبقه ی دوم یک ساختمان در مجاورت رمپ متوقف گردید. بررسی ها در مورد این تصادف منجر به ایجاد سوالاتی در رابطه با کفایت طراحی های موانع در مقاطع قوسی جاده و اصول قراردهی مربوطه برای چنین موقعیت هایی گردید. مقاطع قوسی جاده اجتناب ناپذیر می باشند، ولی تحقیقات بسیار کمی برای نشان دادن شرایط طراحی ایمن برای این موقعیت ها وجود داشته اند. ضوابط شدت تصادف موجود فقط نیازمند آزمایشاتی در مورد مقاطع مستقیم مانع می باشند، در نتیجه دانش محدودی در مورد عملکرد ایمنی برای آرایش موانع در مقاطع قوسی وجود دارد.

Safety Performance Evaluation of Concrete Barriers on Curved and
Superelevated Roads
AUTHORS:
Dhafer Marzougui, DSc.
(Corresponding Author)
Tel: 1 (703) 726-8538
Fax: 1 (703) 726-3530
Email: dmarzougu@nscac.gwu.edu
Cing-Dao Kan, PhD
Tel: 1 (703) 726-8538
Fax: 1 (703) 726-3530
Email: cdkan@nscac.gwu.edu
The National Crash Analysis Center
The George Washington University
20101 Academic Way
Ashburn VA 20147 USA
and
Kenneth Opiela, PE, PhD
Office of Safety R&D
Turner-Fairbank Highway Research Center
Federal Highway Administration
U.S. Department of Transportation
6300 Georgetown Pike
McLean, VA 22101
Tel: 1 (202) 493-3371
Fax: 1 (202) 493-3417
E-mail: Kenneth.opiela@dot.gov
Word Count: 210 (abstract) + 3500 (text) + 13*250 (11 figures, 2 tables) = 7710 words

Safety Performance Evaluation of Concrete Barriers on Curved and
Superelevated Roads
Abstract
Highways are comprised of tangent and curved sections. It has been established that there is a
difference in safety between these types of sections. Roadside safety hardware, however, is not
specifically designed or tested to address the differences in behavior that may be associated with
placement of curves relative to tangent sections. The differences in safety performance may be
negligible due to a host of intervening factors, but given little formal attention on this matter, that
remains an open question at present. This effort stems from a crash into a barrier that occurred on a
superelevated curve. It represents an attempt to determine if simulation tools can provide useful
insights on the impact dynamics, influencing factors, and the likely outcomes.
Simulation analyses were undertaken for three curvature conditions for NCHRP Report 350
crashworthiness criteria for the 2000P and 820S vehicles. Three types of concrete barriers were
evaluated based upon NCHRP Report 350 metrics. The results suggest that adverse safety
performance is more likely for the more highly sloped barriers when impacted on the sharper curves.
The influences of various factors were analyzed and a criticality table was generated to indicate the
effects of combination of factors for barriers on curved roads. The influence of vertical slope and
superelevation were also considered to a limited degree.
1. INTRODUCTION

این فایل ورد (word) ترجمه در 13 صفحه و فایل اصلی لاتین pdf مقاله در 20 صفحه به خدمتتون ارائه میشود.

90,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.