معانی واژه های مدیریت

تفکیک افقی؛ تفکیک بین واحدهای سازمانی براساس موقعیت اعضاء سازمان، ماهیت وظایف آنها و میزان تحصیلات و آموزش­هایی که فراگرفته­اند.

تخصص­گرایی اجتماعی؛ بکارگیری افراد حرفه ای که صاحب مهارتند ولی نمی توانند به سهولت آنها را به کار ببرند. معمولا کاری که بوسیله مهندسین شهرسازی، فیزیکدانان تخصص است اما فعالیتهایی که انجام می دهندد بر حسب موقعیت بسیار متفاوت است.

حیطه کنترل؛ تعداد زیردستانی را که یک مدیر می تواند بطو راثربخش آنها را هدایت نموده و جهت دهد. اگر این حیطه وسیع باشد تعداد زیردستانی که باید به مدیر گزارش دهند زیاد می شود و اگر این حیطه محدود باشد، مدیر تعداد کمی زیردست خواهد داشت.

تخصص­گرایی وظیفه­ای؛ مشاغل به وظایف سازده و تکراری تقسیم می شوند. براساس اصل مشهور تقسیم کار تخصص گرائی، قابلیت جانشینی زیادی را بین کارکنان ایجاد کرده و جابجائی آنها را بوسیله مدیریت بسادگی تسهیل می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.