مجموعه لغات عربی دبیرستان

احسنت

آفرین

 

استراق

سرقت کردن

 

استراق السمع

مخفیانه گوش دادن

 

الذین

کسانی که

 

امر

کار

 

امراء

ج امیر: فرمانده، رهبر

 

امر

دستور،فرمان

 

ترحم

رحم میکنی،ترحم میکنی

 

جذوع

ج جذع: تنه، تنه ی درخت

 

جزاء

مجازات،پاداش

 

ذنوب

ج ذنب، گناه

 

رعب

ترس،وحشت

 

رعد

وفور نعمت وآسایش

 

سلطان

پادشاه

 

شراب

نوشیدنی

 

صدر

سینه

 

صلب

به صلیب کشیدن، به دارآویختن

 

عاقبه

سرانجام،عاقبت

 

علی وشک

نزدیک به…،در شرف …

 

غدا

فردا

 

قاهر

چیره،پیروز،قدرتمند

 

قلوب

ج قلب: دل، قلب

 

لسان

زبان

 

لهج

توانا،پایبند

 

متمردین

سرکشان،عصیان گران،شورشیان

 

متاتیح،مفاتح

ج مفتاح: کلید

 

نخل

درخت خرما

 

وشاه

ج واشی: سخن چین

 

وشک

علی وشک

 

اخرین

دیگران

 

اعزاء

ج عزیز: عزیز وگرامی

 

اعناب

ج عنب: انگور

 

اماه

مادرم

 

بستان

باغ ،بوستان

 

بوساء

ج بائس: بی نوا،فقیر

 

تالی

بعد

 

تبرج

خودآرایی،آرایش کردن، آشکار کردن زینت

رکب

سوار شد

 

سوء

بدی

 

تبرج الجاهلیه

خودآرایی عهد جاهلیت

 

سائل

درخواست کننده،فقر

 

عزه

عزت،سربلندی

 

عزیزات

ج عزیزه: عزیز وگرامی

 

مجد

بزرگی

 

منذ

از

 

مثمره

میوه دار

 

محروق

سوخته، سوخته شده

 

منذ مده

مدتی است،از مدتی قبل

 

نحو

به سوی، به طرف

 

یمکن

ممکن است

 

اسماک

ج سمک، سمکه: ماهی

 

والد

پدر

 

یمین

راست

 

ام

یا

تیاس

ناامید می شوی

 

تقلق

نگران می شوی

 

تکتمون

پنهان می کنید

 

لاتیاس

ناامید مشو

 

لا تقلق

نگران مشو!

 

ثقلت

سنگین شد

 

حبل

طناب،ریسمان

 

حصل- علی…

به دست اورد

 

حوت

ماهی، ماهی بزرگ، نهنگ

 

خطر

خطرناک

 

ذهاب

رفتن

 

رجاء

لطفاً

 

رحله

کوچ، سفر

 

ریاح

ج ریح: باد

 

زورق

قایق

 

سحابه

ابر، تکه ابر

 

سم

سم، زهر

 

سواک

جز تو

 

سوداء

سیاه

 

شبکه

تور

 

عزم

تصمیم گرفت

 

عصفت

وزید

 

قرب

نزدیک، درنزدیکی

 

قنط

ناامید شد، مایوس شد

 

لاتقنطوا

نومید مشوید! مأیوس نشوید

 

لبس

آمیخت،مخلوط کرد

 

لا تلبسوا

میامیزید

 

هائج

مواج، طوفانی

 

وحشه

تنهایی

 

اوقات الوحشه

اوقات تنهایی

 

یسکن

سکونت می کند

 

یس

نومید شد،مأیوس شد

 

احذیه

ج حذاء: کفش

 

باکر

صبح زود

 

تعبه

خسته، کوفته

 

تناول

خوردن، تناول کردن

 

حدیث

سخن، صحبت

 

حذاء

کفاش، کفش دوز

 

شهور

ج شهر: ماه

 

شهید

گواه

 

صدق

راست گویی، درستی

 

صنع

ساخت، درست کرد

 

ضوء

چراغ، روشنایی

 

عشاء

شام

 

عصا

عصا، چوب دستی

 

فجر

صبح گاه، طلوع صبح

 

لطیف

دقیق

 

مسخرات

تسخیر شده ها،رام شده ها

 

مضطر

درمانده، مجبور

 

مطلع

طلوع

 

نعاس

چرت، خواب آلودگی

 

هدوء

آرامش

 

ارحم

مهربان ترین، رحم کننده ترین

 

آعوذ

پناه می برم

 

اواب

بسیار بازگردنده

 

تلف

تباه شد،تلف شد

 

تمدحون

ستایش می کنید،مدح می کنید

 

دواء

دارو

 

ذهبیه

طلایی،زرین

 

رجیم

رانده شده

 

رخاء

آسایش،فراوانی نعمت

 

رضی

راضی شد

 

زهق_

از بین رفت، نابود شد

 

شده

سختی، تنگدستس

 

صعب

دشوار شد

 

صعب مرضه

بیماریش سخت شد

 

الضر

ضرر،سختی

 

عسر

سختی، تنگدستی

 

عظم

بزرگ شد

 

عظم البلاء

بال وسختی شدت گرفت

 

علی

بلندمرتبه،بزرگوار

 

فقدان

از دست دادن

 

فقدت

از دست دادی

 

لصوص

ج لص: دزد،سارق

 

مرض

بیماری

 

مس

لمس کرد، برخورد کرد

 

مسنی الضر

به من آسیب رسیده است

 

مصائب

ج مصیبه: مصیبت،حادثه ناگوار

 

مع

با،همراه

 

نعم

ج نعمه: نعمت

 

نعم العبد

چه خوب بنده ای است

 

مع هذا

با این وجود،با وجود این

 

نعم

چه خوب است

 

وعد

وعده داد،قول داد

 

یسر

آسانی، فراخی

 

احضر

حاضر شو،بیا

 

اعلان

اطلاعیه،اعلامیه

 

اعلم

می دانم

 

امثال

ج مثل: مثال، نمونه

 

امین

درست کار، امانت دار

 

تجلب

جلب می کند، جذب می کند

 

تلمیذ

شاگرد، محصل

 

حیاکه

بافندگی، بافتن

 

ذاهب

رونده، درحال رفتن

 

زفاق

کوچه

 

زمام

مهار،افسار،عنان

 

سوق

بازار

 

شراء

خریدن،خریداری

 

شرح

شرح داد، روشن کرد

 

شر

ماه

 

اجره شهر

حقوق یک ماه

 

صباح

صبح

 

عائله

خانواده

 

فضل

احسان، نیکی

 

قدیر

توانا

 

مزدحم

شلوغف پرازدحام

 

مصلح

اصلاحگر، اصلاح کننده

 

معاش

معاش، وسایل زندگی

 

مفسد

ایجاد کننده ی فساد

 

مفقوده

گم شدهف مفقود شده

 

نقود

ج نقد: پول، پول ها

 

بعث-

فرستاد

 

رحیم

مهربان

 

زهوق

از بین رفته

 

عفور

آمرزنده

 

کفور

ناسپاس

 

واسع

دربرگیرنده

 

اذا

زمانی که،

هنگامی که

و اسلمت مع …

همراه سلیمان در برابر خدا،پروردگار جهانیان تسلیم شدم

ان الملوک

پادشاهان چون به شهری درآیند دران جا فساد ایجاد می کنند…

راعیه

چوپان

 

 

سرح

چراندن

 

عفو

گذشت،بخشایش

 

کوخ

کلبه،الونک

 

محدد

معین

 

أسلمت

تسلیم شدم

عفواً

ببخشید!

 

غفلت

غفلت کردم

 

فقد_

از دست داد، گم کرد

 

نبا

خبر

 

نعجه

میش

 

ابحث عن

جست وجو کن، به دنبال…بگرد

 

کسلت

تنبلی کردم،سستی کردم

 

ابنه

دختر

 

اسجن

زندانی کن

 

اشرح

بگشای،فراخ کن!

 

اصنام

ج صنم:بت

 

الذی

کسی که، که

 

اخوان

ج اخ: برادر

 

اعشاب

ج عشب: گیاه،علف

 

اغنام

ج غنم: گوسفند

 

امثال

ج مثل: مثال ،نمونه

 

اسره

خانواده

 

اولیاء

ج ولی: دوست،دوست خدا

 

باکیه

گریان

تسکن

زندگی می کند،ساکن است

تقدر

می توانی

ها تقدرین علی عمل

آیا می توانی کاری بکنی؟آیا قادر به انجام دادن کاری هستی

جائعه

گرسنه

خجل_

خجالت کشید،شرمگین شد

انسحاب

عقب نشینی

 

جنود

ج جند، جندی: سپاه ،سپاهی

 

دموع

ج دمع: اشک

 

انعمت

نعمت دادی

 

خدم

ج خادم: خدمتکار

 

دفع-

پرداخت

 

علیم

دانا،آگاه

 

علینا

برماست، برما لازم است

 

غالب

چیره، مسلّط

 

قادم

آینده، درحال آمدن

 

قادمون

در حال آمدن

 

قریب

نزدیک

 

قیاده

رهبری، فرماندهی

 

مقاتلین

رزمندگان

 

معنویات

ج معنویه: روحیه

 

مغضوب

مورد غضب واقع شده

 

مواضع

ج موضع: مکان

 

نهار

روز

 

حاجه

حاجت،نیاز

 

نحن بحاجه

ما نیازمندیم، نیاز داریم

راجعون

برگردندگان،برگشت کنندگان

ساده

ج سید: آقا

 

سمیع

شنوا

 

صراط

راه

 

حسن

خوب، نیک

حسنُ

خوب است! بسیار خوب!

خیمه

چادر

 

افسدوا

فاسد کردند،فساد ایجاد کردند

اقویاء

ج قوی: نیرومند

 

تحکم

حکومت می کند

تفقد

شیشه

 

عرش

عرش،تخت حکومت

 

غضب

عصبانی شد،خشمگین شد

 

کتاب

نوشته ،نامه

 

کشفت

کشف کردم، پی بردم

 

ملوک

ج ملک: پادشاه

 

وصول

رسیدن

غیاب

غائب بودن،حاضر نبودن

 

ملا

بزرگان

 

               میاه

ج ماء: آب

 

احد

یک

 

یعبدون

پرستش می کنند

 

احدالمراء

یکی از فرماندهان

 

 
   
تفقد

پرس و جو کردن، جویا

زُجاج

شیشه

راجعون

برگردندگان، برگشت – کنندگان

آخرین

دیگران

شهر

ماه

 

 

دانلود فایل ورد لغات بالا در یک فایل ورد 45 صقحه ای

25,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.