مسئول ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی و آیین‌نامه ها و ضوابط بکار گیری

مسئول ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی و آیین‌نامه ها و ضوابط بکار گیری

مسئول ایمنی HSE

 • مسئول ایمنی کارگاه زیر نظر مدیر کارگاه و مدیر ایمنی پروژه انجام وظیفه می کند.
 • مسئولین ایمنی کارگاه با کلاه ایمنی سبز رنگ مشخص می‌شوند.

 

الزام به حضور مسئول ایمنی HSE

الزام به حضور مسئول ایمنی HSE در کدام کارگاه ها می باشد؟

 1. مطابق با بند ۵-۵-۱-۱۲مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان در کارگاه های با زیر بنای بیش از ۳۰۰۰متر مربع و یا ۱۸ متر ارتفاع از روی پی معرفی شخصی ذیصلاح به عنوان مسئول ایمنی ، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست الزامی می باشد. به علاوه با توجه به دستورالعمل اجرایی گودبرداری های ساختمانی ابلاغی وزارت راه و شهرسازی در گودهای با خطر زیاد و بسیار زیاد به کار گیری شخص ذیصلاح و آشنا به مسایل ایمنی گودبرداری به عنوان  ( مسئول ایمنی کارگاه گودبرداری) الزامی است. تعیینمسئول ایمنی رافع مسئولیت های اصلی سازنده نمی باشد.
 2. مطابق با آیین‌نامه بکار گیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها ماده ۹: کارفرما مکلف است به منظور اجرای آیین نامه‌های ایمنی و حفاظت فنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی، با توجه به شرایط و مخاطرات کارگاه و بر اساس شرح وظایف پیوست شماره( ۹)، افرادی را که مطابق این آیین‌نامه تأیید صلاحیت شده‌اند را به عنوان مسئول/ مسؤولین ایمنی بکار گیری نماید.

آیین‌نامه بکار گیری مسئول ایمنی در کارگاه‌ها چیست؟

 • این آیین‌نامه به منظور ارتقای سطح ایمنی در کارگاه‌های مشمول و نظام‌مند نمودن بکار گیری افراد شایسته و واجد صلاحیت در زمینه ایمنی و پیشگیری از حوادث ناشی از کار و برای صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور تدوین گردیده است.
 • این آیین‌نامه به استناد مواد ۲۴ و۲۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تدوین و برای تمامی کارگاه‌های مشمول این قانون لازم‌الاجرا است.

صلاحیت مسئول ایمنی

 • احراز و صدورتاییدیه صلاحیت برای مسئول ایمنی توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان(اداره بازرسی کار) انجام می شود.
 • تاییدیه صلاحیت مسئول ایمنی با امضای رییس بازرسی کار استان و برای مدت دو سال صادر خواهد شد.
 • تمدید مجدد صلاحیت مسوول ایمنی، با بررسی مستندات ارایه شده مرتبط با شرح وظایف، طی دوره های آموزشی و بازرسی از محل کارگاه توسط بازرس کار محل انجام خواهد شد.
 • مسوول/مسوولان ایمنی موظف به گذراندن دوره های آموزش عمومی و بازآموزی تخصصی خواهند بود که توسط مرجع ذیصلاح موضوع آیین نامه آموزش ایمنی کارگران، کارفرمایان و کارآموزان و با هماهنگی اداره کل بازرسی کار تعیین و توسط مجریان آموزشی ذیصلاح برگزارمی گردد.
 • افرادی که گواهینامه قبولی در آزمون های ادواری دوره عمومی ایمنی که توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار برگزار می گردد را ارایه نمایند، از شرط ارایه گواهینامه دوره عمومی معاف می باشند.

شرح وظایف مسئول HSE کارگاه

 1. تسلط فرد معرفی شده با موضوعات ، آیین نامه ها و الزامات HSE
 2. شناسایی و مستند نمودن قوانین ، آیین نامه ها و دستورالعمل های ایمنی مرتبط با فعالیت کارگاه و پیگیری در
  خصوص انطباق کارگاه با قوانین و مقررات مذکور
 3. شناسایی خطر، ارزیابی ریسک و تهیه برنامه های پاسخگویی )تدوین PLAN ER , PLAN HSE)و کنترل خطرات
  موجود در کارگاه
 4. تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و پیگیری مصوبات آن
 5. پیگیری برنامه های مربوط به اقدامات اصالحی و بهبود شرایط ایمنی در کارگاه و نظارت بر اجرای آنها
 6. تدوین برنامه عملیاتی به منظور بازرسی مستمر از فرایند انجام کار و شرایط کار کارگران کارگاه در خصوص ایمنی
  ، بهداشت حرفه ایی ومحیط زیست و مستند نمودن نتایج و اعالم به مدیریت و پیگیری تصمیمات مدیریتی
 7. ثبت آمار حوادث ناشی از کار و گزارش آن به سامانه HSE شهرداری منطقه ، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی
  منطقه وهمچنین تجزیه و تحلیل آنهادر کمیته حفاظت فنی به منظور جلوگیری از تکرار موارد مشابه
 8. همکاری در زمینه نیازسنجی آموزش و سنجش اثربخشی آموزش های ایمنی کارگران کارگاه و همچنین انجام
  اقداماتی در زمینه فرهنگ ساز ی و اطالع رسانی موضوعات مرتبط باHSE ، تهیه و تدوین و تنظیم وسایل کمک
  آموزشی) پوستر ، پمفلت ، فیلم ( مورد نیاز جهت شاغلین کارگاه و سایر گروههای هدف ، برگزاری نشست های
  توجیهی مرتبط با HSEبه صورت روزانه قبل از شروع کار برای تمامی کارگران
 9. نیازسنجی، نظارت بر خرید، آموزش، تحویل و استفاده از وسایل حفاظت فردی و همچنین بازدید و معاینه وسایل
  مذکور به جهت جایگزینی تجهیزات معیوب در کارگاه
 10. نظارت بر نظم و ترتیب و آرایش مواد اولیه و محصوالت و استقرار ماشین آالت و ابزار کار به نحو صحیح و ایمن
  و همچنین تشریک مساعی در تطابق صحیح کار و کارگر در محیط کار و همچنین نظارت بر مدیریت تغییر در
  کارگاه
 11. تهیه و تدوین دستورالعمل های ایمنی و حفاظت فنی برای تمامی دستگاه ها و ابزارها و نظارت بر رعایت
  دستورالعمل های مذکور
 12. شناسایی اعمال ناایمن به جهت ایراد تذکرات و تشویق و ایجاد انگیزه مناسب برای اعمال و رفتار ایمن در کارگران
  وپیشنهادات الزم در این خصوص به کارفرما
 13. همکاری در تدوین رویه اجرایی آمادگی و مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراری و همچنین برگزاری
  مانورهای آمادگی در شرایط اضطراری
 14. در صورت فعالیت پیمانکاران فرعی ، اعالم نظر در امور ایمنی پیمانکاران فرعی بکار گرفته شده در کارگاه و ایجاد
  همکاری الزم و مناسب با پیمانکاران در جهت رعایت قوانین و مقررات ایمنی توسط نامبردگان و ارائه گزارش به
  کارفرما
 15. شرکت در جلسات آموزشی و بازآموزی، سمینار های ماهانه HSEمنطقه و جلسات مرتبط با موضوع ایمنی و
  بهداشت
 16. پیگیری در جهت اخذ گواهینامه های ایمنی الزم برای وسایل و تجهیزات مطابق با آیین نامه های مرتبط نظیر معاینه
  فنی خودروها ، گواهی رانندگی ویژه )ماشین آالت سنگین( ، گواهی های تایید صحت کارکرد تجهیزات )جرثقیل ،
  لیفتراک، ارت ، کالیبراسیون تجهیزات(
 17. تهیه MSDS مواد شیمیایی مطابق فرمت های استاندارد و در دسترس قرار دادن و آموزش آن برای افراد در معرض
 18. اخذ، مستند نمودن و بررسی گزارشات، شکایات و اعتراضات وارده در خصوص مسایل ایمنی و ارجاع موضوع به
  کمیته و افراد مسؤول در کارگاه برای تصمیم گیری.
 19. بازدید منظم مطابق با برنامه از قبل تدوین شده از قسمتهای مختلف کارگاه و ثبت گزارشات بازدید و انعکاس آنها به
  مدیریت و کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار جهت اطالع از وضعیت ایمنی و بهداشت حرفه ای و اتخاذ تصمیم نهایی
  برای رفع مشکالت موجود
 20. شناسایی ، نمونه برداری ، اندازه گیری و ارزشیابی عوامل زیان آور محیط کار که به نحوی از انحاء سالمت جسمی
  روانی اجتماعی شاغلین را مورد تهدید قرار می دهد .
 21.  نظارت بهداشتی و ایمنی بر کارگران موقت ) روز مزد( و غیره
 22. در صورت بروز وضعیت خطرناک، مسئول HSE درکارگاه، مجاز میباشد که عملیات را متوقف نماید.
 23. مسئول HSE باید اطمینان حاصل نماید که کلیه کارکنان به خطرات فعالیتهایی که انجام میدهند و مسئولیتهای خود
  واقفند
 24. انجام سایر وظایف محوله در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه ایی و محیط زیست
 25. همکاری و تشریک مساعی باسامانه HSEمنطقه ، بازرسان کار.


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.