دانلود رایگان مطالعات طرح تفصیلی طرح جامع شهر اهواز


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

دانلود رایگان مطالعات طرح تفصیلی طرح جامع شهر اهواز

19-5-3- حوزه کاربری اراضی انتظامی:

مقر نیروهای انتظامی، مراکز پلیس، زندان، کانون اصلاح و تربیت مراکز راهنمایی و رانندگی، مراکز پلیس فرودگاه، راه آهن و سایر مراکز ویژه امنیتی از جمله کاربریهای قابل استقرا در این حوزه میباشند.

 

1-19-5-3- مقررات تفکیک و ساختمان در حوزه کاربری اراضی انتظامی:

مقررات ساختمانی در این حوزه بستگی به طرحهای مصوب ارگانهای ذیربط خواهد داشت و لازمست کمیته ویژه ای از طرف مجری طرح مأمور رسیدگی و تدوین مقررات مربوطه گردد لیکن رعایت مقررات کلی در مجموعه های اداری – ستادی به شرح ذیل قابل ذکر میباشد.

تبصره 1- حداکثر سطح زیر بنا در طبقات صد در صد مساحت زمین

تبصره 2- حداقل سطح فضای باز (ساخته نشده) پنجاه درصد کل مساحت زمین

تبصره 3- حداقل مساحت تفکیک زمین در مراکز ناحیه 1000 مترمربع میباشد.

تبصره 4- جهت تأمین ایمنی ساختمان میبایست حداقل با فاصله سه متر فاصله از پلاکهای مجاور احداث گردد.

تبصره 5- فضای باز سرپوشیده جزء زیربنا محسوب نمیشود.

تبصره 6- به ازاء هر 80 مترمربع زیربنا احداث یک واحد پارکینگ الزامی است.

تبصره 7- در صورت اضافه شدن پاسگاه راهنمایی و رانندگی حداکثر تا ده درصد به میزان کل زیربنا در طبقات اضافه خواهد شد.

تبصره 8- اراضی مربوط به این حوزه قابل تفکیک نمیباشد.

 

نواحی انتظامی:

نواحی انتظامی مساحت زمین به هکتار مساحت (زیربنا به مترمربع)
درجه 1 20-15 20000
درجه 2 15-12 15000
درجه 3 12-9 10000
درجه 4 6-9 8000

 

مناطق انتظامی:

مناطق انتظامی مساحت زمین به هکتار مساحت (زیربنا به مترمربع)
درجه 1 9-6 8000
درجه 2 6-4 6000
درجه 3 5-3 5000
درجه 4 و 5 3-2 3000

 

حوزه های انتظامی:

حوزه های انتظامی مساحت زمین به هکتار مساحت (زیربنا به مترمربع)
درجه 1 و 2 3-2 3000
درجه 3 2 2000
درجه 4 1 1500
درجه 5 و 6 5/0 1000

 

پاسگاهها انتظامی:

پاسگاههای انتظامی مساحت زمین به هکتار مساحت (زیربنا به مترمربع)
درجه 1 5000 1000
درجه 2 و 3 4000 650
درجه 4 و 5 3000-2000 400
درجه 6 1000 200

به استناد بند 1 صورتجلسه مورخ 20/8/70 وزارت متبوع و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و براساس نامه شماره 246/33653/067/430 مورخ 6/1/73 سازمان مذکور در خصوص تعیین حریم امنیتی زندانهای کشور، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید که موارد ذیل در مکانیابی اراضی مناسب برای احداث زندانها در بررسی و تصویب آن توسط مراجع مربوطه رعایت شود:

  • حریم زندانها حداقل 35 متر در طرفین محدوده ساختمان و محوطه زندان تعیین میشود این حریم از اراضی متعلق به زندان تأمین میشود بنابراین باید در محاسبه سطوح مورد نیاز زندانها محاسبه گردد.
  • زندانها باید در خارج از مناطق مسکونی و حوزه استحفاظی و نقاط مستعد توسعه آتی شهرها مکانیابی شوند و فاصله آنها تا محدوده استحفاظی شهرها نباید از 5 کیلومتر کمتر باشد.

در مکانیابی زندانها، اراضی مسطح که امکان تأمین آب و برق و طراحی سیستم جمع آوری و دفع فاضلاب در آن فراهم باشد در اولویت هستند.

رعایت فاصله مناسب از مسیلها و گسلهای زلزله و حداقل 1000 متر از ارتفاعات طبیعی مشرف به زندان در این مکانیابی الزامی است.

 

20-5-3- حوزه کاربری اراضی نظامی (مراکز ستادی):

پایگاههای نیروی زمینی، هوایی، دریایی، سپاه مراکز آموزش نظامی، مراکز ستادی نظامی، پایگاههای هوانیروز، پدافند هوایی از جمله کاربریهای قابل استقرار در این حوزه میباشند.

 

1-20-5-3- مقررات تفکیک و ساختمان در مراکز ستادی و اداری حوزه اراضی نظامی:

مقررات ساختمانی این حوزه بستگی به طرحهای مصوب ارگانهای ذیربط خواهد داشت و لازمست کمیته ای ویژه از طرف مجری طرح مأمور رسیدگی و تدوین مقررات مربوطه گردد ولی رعایت مقررات کلی در مجموعه های ستادی به شرح زیر قابل توجیه میباشد:

  • سطح زیربنا در طبقه همکف از پنجاه درصد کل زمین تجاوز ننماید
  • سطح کل طبقات از صد درصد سطح کل زمین تجاوز ننماید
  • علایم مجاز در این حوزه مشابه علایم مجاز حوزه مسکونی است.
  • مقررات عمومی ساختمانی و مقررات پارکینگ میبایست علاوه بر مقررات فوق در این حوزه رعایت گردد.

 

2-20-5-3- دیگر استفاده های مجاز در حوزه کاربری اراضی نظامی:

در حوزه استفاده از این اراضی در داخل شهرها صرفاً احداث واحدهای ستادی و اداری مجاز و واحدهای آموزشی، رزمی، پشتیبانی، تدارکاتی و غیره براساس مصوبه 096/1 مورخ 25/4/1364 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران میبایست به اراضی خارج از محدوده شهر با فاصله حداقل پنج کیلومتر از محدوده شهر منتقل گردند.

 

21-5-3- حوزه کاربری صنایع و کارگاهها:

کارگاههای درون شهری، بازارچه های صنعتی، پارک صنعتی، در شمار کاربری قابل استقرار در این حوزه بوده و استقرار صنایع بزرگ برون شهری و صنایع با آلودگی در این حوزه های مجاز نمیباشند.

تبصره 1- اراضی که با توجه به کاربری وضعیت موجود کاربری آنها در طرح تفصیلی به صورت صنعتی – کارگاهی تثبیت گردیده است تا زمانی که ساختمان نیازمند بازسازی و نوسازی کلی باشد بنا به تمایل مالک در صورت عدم اعتراض سازمانهای محیط زیست و بهداشت شهری میتوانند در محل مذکور به فعالیت خود ادامه دهند.

تبصره 2- در صورت نیاز به بازسازی کلی کاربری پلاک با هماهنگی شهرداری میتواند به کاربری مسکونی با تراکم مجاور تبدیل گردد.

تبصره 3- کارگاههای درون شهری که در طرح تفضیلی با کاربری تجاری (نواری، محله، ناحیه و مختلط) مشخص گردیده است با رعایت ضوابط کاربریهای فوق و همچنین همجواری مناسب مجاز به فعالیت خواهند بود.

تبصره 4- کلیه فعالیتهای کارگاهی که دارای آلودگی با درجات مختلف می باشد به ترتیب به کاربریهای بازارچه صنعتی، پارک صنعتی و ناحیه صنعتی تبدیل  گردد.

تبصره 5- کارگاههای صنعتی با مساحت یکهزار متر مربع و کمتر می بایست با هماهنگی با شهرداری در صورت تقاضای مالک و مالکین به کاربری مسکونی با تراکم مجاور تبدیل گردد.

تبصره 6- تغییر کاربری اراضی پیشنهادی مربوط به کارگاههای با مساحت بیش از یکهزار متر مربع بعد از انتقال می بایست راساً توسط کمیسیون ماده پنج با توجه به نیازمندیهای فضایی مناطق شهری مورد تصمیم گیری قرار گیرد.

 

1-21-5-3- مقررات تفکیک و ساختمان در حوزه کاربری صنایع و کارگاهها:

الف – کارگاههای درون شهری: به کارگاههای اطلاق میشود که با آلودگی بسیار جزیی به عنوان تعمیرگاه میتوانند مجاور کاربریهای تجاری در حد واحد مغازه مستقر گردند (به عنوان مثال کارگاههای ساعت سازی، تعمیر لوازم صوتی، تعمیر کفش، تعمیر لوازم خانگی کوچک، کارگاه خیاطی، تعمیر دوربین و غیره…) ضوابط تفکیک و ساختمان براساس ضوابط کاربری تجاری مربوط به پلاک مورد نظر در طرح جامع میباشد.

ب – بازارچه های صنعتی: به مجتمعهای کارگاههای کوچک مزاحم شهری با آلودگی محدود اطلاق میشود که واحدهای صنعتی آن در فضاهایی با مساحت 50 الی 100 متر مربع با حداکثر 10 نفر کارگر به تولید و تعمیر اشتغال داشته باشند (مانند تعمیرگاه و صافکاری اتومبیل، آهنگری، واحدهای بسته بندی، تولید بستنی، تولید همبرگر، تولید حلوا، جوراب بافی، تولید کانال کولر، تولید لباس و کارگاه نجاری و تعمیر مبل و…)

تبصره 1– حداقل تفکیک در مورد پلاکهای واقع در محدوده بازارچه های صنعتی 100 مترمربع میباشد.

تبصره 2– در صورتی که بازارچه صنعتی براساس طرح یک پارچه ارائه گردد واحدهای کارگاهی مستقر در بازارچه از قابلیت ساخت کارگاههای صنعتی با مساحت حداقل 50 مترمربع به صورت مشاعی برخوردار خواهند گردید.

تبصره 3– حداکثر درصد زیربنا در طبقه همکف پنجاه و کل طبقات از هفتاد و پنج درصد سطح زمین نمیبایست تجاوز نماید.

تبصره 4– ارتفاع هر واحد کارگاهی از پنج متر نمیبایست تجاوز نماید.

تبصره 5– ارتفاع کف تمام شده بارانداز (حداقل با عرض 5/2 متر) در محل دریافت کالا جهت سهولت تخلیه میبایست به صورت سکو حداقل یک متر بالاتر از کف کارگاه طراحی و محلی جهت رمپ در آن پیش بینی گردد.

تبصره 6– طراحی گذرگاههای داخلی بازارچه صنعتی با چند ورودی و خروجی مجزا میبایست به نحوی صورت پذیرد که مسیر ورود و خروج مواد خام و کالای ساخته شده کاملاً از یکدیگر مجزا در نظر گرفته شوند.

تبصره 7– کف سازی و شیب کف واحدهای کارگاهی میابیست با توجه به لزوم نظافت و شستشو از مصالح مقاوم با شیب مناسب طراحی و احداث گردد.

تبصره 8– سیستم فاضلاب و دفع آبهای سطحی، لوله کشی آب گرم و سرد برای هریک از واحدهای کارگاهی و محوطه باز بازارچه صنعتی طراحی و احداث گردد.

تبصره 9– موقعیت و نظام دفع ضایعات و زباله با توجه به جهت وزش بادهای غالب، عدم دید و سهولت و جمع آوری با ورودی جداگانه در طرح منظور گردد.

تبصره 10– تأسیسات جنبی مانند دفتر، اطلاعات، نمازخانه، نگهبانی، سرویسهای بهداشتی، شیرهای آتش نشانی، انبار در طرحها مورد توجه قرار گیرد.

تبصره 11- در طراحی محوطه سازی، نورپردازی محیط، تابلوهای راهنما با مصالح مقاوم مورد توجه قرار گیرد.

تبصره 12- ابعاد پارکینگ میبایست براساس تعداد و نوع ظرفیت وسائط نقلیه که به صورت روزانه از بازارچه صنعتی استفاده خواهند کرد طراحی و تعداد پارکینگ به ازاء هر صدمترمربع زیربنا کارگاه دو محل پارکینگ در طرح منظور گردد.

پ – پارکهای صنعتی: به مجتمعهای صنعتی اطلاق میگردد که در اراضی مجاور و یا متصل به شهر با تعداد بیش از ده نفر کارگر و با آلودگی متوسط به تولیدات کالاهای مختلف اختصاص یافته باشد (کارگاههای تولید یخ، تولید لبنیات، تولید فرآورده های گوشتی، تولید آبمیوه و کنستانتره، تولید نوشابه، واحدهای قالی بافی و پتوبافی، واحدهای تولید موکت، واحدهای رنگرزی، کفش ماشینی، تولید الوار و چوب بری، مبل سازی، تولید مخازن کوچک، لوازم برقی، فلزی، آبکاری از آن جمله میباشند).

تبصره 1- حداقل مساحت تفکیک اراضی در حوزه کاربری اراضی پارک صنعتی پانصد مترمربع میباشد.

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 248
دانلود رایگان با لینک مستقیم
حجم: 929 کیلوبایت
هزینه دانلود: 10 صلوات هدیه به روح حضرت فاطمه (س) و سلامتی و ظهور آقا امام زمان (عج)

OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × یک =