ضریب پیمان و فاکتورهای تعیین کننده آن

ضریب پیمان و فاکتورهای تعیین کننده آن

ضریب پیمان چیست ؟

زمانی که قیمت خالص هر پیمان برآورد شد ، یک سری ضرایب پیمان مربوط اعمال می گردد که به ضرایب پیمان معروف می باشند.

ضرایب پیمان

 • ضریب طبقات
 • ضریب تعدیل
 • ضریب سختی کار
 • ضریب تسریع
 • ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه
 • ضریب پیمان یا ضریب پیشنهادی پیمانکار

فاکتورهای تعیین کننده ضریب پیمان

 • سود پیمانکار
 • هزینه دفتر مرکزی
 • هزینه بیمه
 • هزینه مالیات
 • هزینه مستمر کارگاه
 • هزینه تهیه ضمانت نامه ها
 • هزینه کسور وجه الضمان
 • هزینه های پیش بینی نشده
 • هزینه عوارض شهرداری
 • هزینه صندوق کارآموزی
 • هزینه عوارض معدن
 • سازمان نظام مهندسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.