انصراف از شکایت در شورای انتظامی

انصراف از شکایت در شورای انتظامی

انصراف از شکایت در شورای انتظامی قبل از صدور رای

این موضوع از طریق کارتابل مالک و تقدیم فرم انصراف شکایت قبل از صدور رای صورت می پذیرد.

نکته: با استناد مفاده ماده ۸۷ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که عدم حضور شاکی در اولیه جلسه رسیدگی انصراف از شکایت تلقی میشود قرار منع تعقیب صادر و اعلام می شود.

انصراف از شکایت در شورای انتظامی بعد از صدور رای بدوی و ارسال به شورای عالی

این مهم تنها هنگامی امکان پذیر است که پرونده به شورای عالی تجدید نظر ارسال شده باشد و با حضور مالک در شورای انتظامی کل کشور صورت می پذیرد.
تجدید نظر

در صورت درخواست تجدید نظر  خواهان یا خوانده می توانند با ورود به سامانه درخواست تجدید نظر خود را با تکمیل مراحل ذکر شده اعلام نماییدکه پس از انقضای مهلت 30 روزه بصورت خودکار جهت تجدید نظر به شورای عالی ارسال می گردد.

مواردی  الزام به پیگیری شورای انتظامی (حتی پس از انصراف از شکایت)

چنانچه در ضمن رسیدگی به پرونده های شورای انتظامی شاکی خصوصی از شکایت خود انصراف دهد آیا شورای انتظامی می تواند شکایت را پیگیری نماید؟

چنانچه مراتب مورد شکایت راجع به موارد زیر باشد نیاز به پیگیری شورا بعد از انصراف از شکایت ندارد:

  • مراودات مالی
  • حق الزحمه
  • نرخ ها
  • تنظیم و تسلیم به موقع گزارش ها
  • مربوط به عدم رعایت استحکام بنای ساختمان یا عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و شهرسازی نباشد
  • مسایل غیر مرتبط با حقوق عمومی

چنانچه مراتب مورد شکایت راجع به موارد زیر باشد نیاز به پیگیری شورا بعد از انصراف از شکایت دارد:

چنانچه تخلفات به مسائلی در زمینه عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و مقررات شهرسازی و حقوق عمومی مربوط باشد ، در صورت انصراف شاکی ، با طرح شکایت از طریق هیات مدیره نظام مهندسی استان تخلف فرد متخلف مورد رسیدگی شورا قرار خواهد گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.