آکس بندی و ترسیم اصولی آن

آکس و آکس بندی چیست؟

آکس در لغت  به معنای وسط ، چیزی را در وسط نشاندن می باشد که در پلان معماری و سازه  وسط ستون ها را آکس گفته و نمایش آن در محورهای افقی و عمودی می باشد.

مراحل ترسیم پلان آکس بندى

 • تعیین محل ستون درپلان معمارى
 • ترسیم ستون ها
 • ترسیم خطوط آکس
  خط آکس خط فرضى است که از وسط هرستون مى گذرد. خط آکس باید درراستاى عمودى و افقى هر ستون ترسیم گردد. سعى کنید تا حد امکان ستون هاهم راستادرنظر گرفته شوند. البته تاجایى که درپلان معمارى تأثیر منفى نگذارد.
  نکته:
    خط آکس با خط و نقطه نازک ترسیم مى گردد.
 • نامگذارى خطوط آکس
  براى خواندن راحتتر هر ستون، آکس ها را در دو راستاى عمودى با اعداد و افقى با حروف لاتین  نامگذارى مى کنند.
  براى این کار، خطوط آکس رادر جهت بالا و سمت چپ نقشه به اندازه حدود ۲ سانتىمتر ازاولین خط آکس، ادامه داده ودایره اى با قطر تقریبى ۸ میلىمتر درادامه ى آن ترسیم کنید. سعى کنید دایره هادریک راستا ترسیم شوند. اگر فاصله آکس هابه گونه اى بود که دایره ها باهم تداخل داشتند، به روش ترسیم شده براى آکس هاى ردیف ۱،۲و۳ عمل نمایید.
 • نکته: دایره آکس با خط پر متوسط ترسیم مى گردد.

 • اندازه گذارى خطوط آکس
  آکس هارا باید دردو ردیف اندازه گذارى نمایید. درردیف اول، فاصله بین آکس اول تاآکس آخر را نشان دهید. درردیف دوم،
  فاصله بین آکس هارامشخص کنید. بهتراست،اندازه هاتادورقم بعدازاعشار و برحسب متر نوشته شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.