محاسبه سرانگشتی و سریع (تجربی ) فونداسیون نواری

محاسبه سرانگشتی و سریع (تجربی ) فونداسیون نواری

محاسبه ضخامت پی

فرمول محاسبه ضخامت پی =( تعداد طبقات * ۱۰) + ۳۰ سانتیمتر > 50 سانتیمتر

‍محاسبه عرض پی

فرمول محاسبه  عرض پی =( تعداد طبقات * 20) + 40 سانتیمتر

جدول محاسبه سریع و سر انگشتی پی نواری

میله گردهای محاسبه شده حداقل میله گرد قابل استفاده جهت مسلح شدن بتن می باشند ولی جهت محاسبه دقیق باید از نرم افزار safe استفاده گردد.

میلگرد خاموت تعداد میلگردهای طولی عرض  پی ضخامت پی (سانتی متر) تعداد طبقات ساختمان
میله گرد آجدار ۱۲ با فاصله ۲۰  سانتیمتر ۵میله گرد آجدار ۱۶ بالا

۵میله گرد آجدار ۱۶ پایین

۶۰ ۵۰ یک طبقه
میله گرد آجدار ۱۲ با فاصله ۲۰  سانتیمتر ۶میله گرد آجدار ۱۶ بالا

۶میله گرد آجدار ۱۶ پایین

۸۰ ۵۰ دو طبقه
میله گرد آجدار ۱۲ با فاصله ۲۰  سانتیمتر ۸میله گرد آجدار ۱۶ بالا

۸میله گرد آجدار ۱۶ پایین

۱۰۰ ۶۰ سه طبقه
میله گرد آجدار ۱۲ با فاصله ۲۰  سانتیمتر ۱۱میله گرد آجدار ۱۶ بالا

۱۱میله گرد آجدار ۱۶ پایین

۱۲۰ ۷۰ چهار طبقه
میله گرد آجدار ۱۲ با فاصله ۲۰  سانتیمتر ۱۴میله گرد آجدار ۱۶ بالا

۱۴میله گرد آجدار ۱۶ پایین

۱۴۰ ۸۰ پنج طبقه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.