دانلود رایگان نمونه سوالات حسابداری دولتی دکتر احمدی با کلید جواب

دانلود رایگان نمونه سوالات حسابداری دولتی دکتر احمدی با کلید جواب

-ویژگی های کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطلاعات کدامند؟

الف( قابل مقایسه بودن            ب(قابل فهم بودن                    ج(قابل مقایسه بودن و قابل فهم بودن د(قابل اتکابودن

2-اهمیت یک ویژگی …….لازم برای اطلاعات نیست , بلکه یک …………است.

الف( اصلی-ویژگی کیفی                  ب(کیفی-معیارسنجش ج (اصلی-معیارسنجش د(کیفی-شاخص

3-چه ویژگی هایی موجب سودمندی اطلاعات مندرج در گزارشهای مالی می شود ؟

الف(قابل اتکابودن-مربوطبو ب(قابل مقایسه بودن-قابل فهم ج( مربوط بودن- قابل مقایسه بود د( قابل اتکابودن- قابل اتکابودن

4-محدودیتهای حاکم بر ویژگی های کیفی اطلاعات مندرج در گزارش مالی کدام است ؟

الف(ملاحظات دارایی وهزینه ب(موازنه بین خصوصیات کیفی ج(ارزش پیشبینی کنندگی د(ارزش تاییدکنندگی

5-افشای اطلاعات در خصوص رعایت قوانین و مقررات از نظر ماهیت چگونه است ؟

الف( مهم است حتی اگرمبلغ ریالی عدم رعایت بااهمیت نباشد.    ب(مهم است درصورتی که مبلغ ریالی عدم رعایت بااهمیت باشد.

ج( مهم نیست حتی اگرمبلغ ریالی عدم رعایت بااهمیت باشد.       د( امکانپذیرنیست.

6- اطلاعاتی که برایفای وظیفه پاسخگویی واحدگزارشکروتصمیمات استفاده کنندگان درارزیابیهای گذشته تاآینده موثرواقع شود:

الف( قابل اتکاتلقی میشود        ب(مربوط تلقی میشود ج(قابل مقایسه تلقی میشود د(قابل فهم تلقی می شود

7-اطلاعات درچه صورتی دارای ارزش تاییدکنندگی است؟

الف(موجب تاییدیاتغییرانتظارات پیشینی اکنونی شامل انتظارات مبتنی برارزیابیهای گذشته گردد.

ب(حاوی اطلاعاتی پیرامون اهداف وبهای تمام شده باشد.

ج(ارزش پیشبینی کنندگی داشته باشد.                                        د( عاری ازاشتباه وتمایلات جانبدارانه باشد.

8- رجحان محتوابرشکلی عنی؟

الف( مربوط بودن           ب(بیطرف بودن ج(کامل بودند( بیان صادقانه داشتن

9- قابل مقایسه بودن یعنی؟

الف(یکنواختی ب( ثبات رویه اندازه گیری وارائه                  ج( قابل درکبودن               د(مربوط بودن

10- اطلاعات زمانی قابل مقایسه است که؟

الف( یکنواخت باشد.                                        ب(قابل درک باشد .

ج(شباهتهاوتفاوتهای بی نواح درانشاندهد.  د(شناخت متعارف یازواحدگزارشگروجودداشته باشد.

11- بکارگیری ………….. درموردعملکردوبودجه،موجب افزایش سودمندی مقایسه بین نتایج واقعی وپیشبینی شده خواهدشد.

الف( اطلاعات مرتبط          ب( رویدادهای مشابه         ج(رویه های حسابداری مشابه د(اطلاعات سودمند

12- تاکیدبیش ازحدبریکنواختی چه نتیجهای رابه دنبال دارد؟

الف( کاهش سودمندی رابه دنبال دارد                       . ب(موجب کاهش قابلیت پیشبینی میشود.

ج(منجربه کاهش قابلیت مقایسه میشود                      . د(قابل فهم بودن  محدودمیشود.

13- عامل مهم درقابل فهم بودن اطلاعات کدام است؟

الف(نحوه ارائه ب(اطلاعات مرتبط                         ج(سودمندی د(یکنواختی

14- گزارشهای مالی عمومابراساس این فرض تهیه میشوند؟

الف(استفاده کنندگان ازآگاهی متعارفی درموردفعالیتهای واحدگزارشگربرخوردارند.

ب( استفاده کنندگان ازآگاهی متعارفی درموردنحوه حسابداری برخوردارند.

ج(توانایی مطالعه اطلاعات رادارند .                               د(هرسه مورد

15- دسترسی به موقع به اطلاعات مربوط میتواندسودمندیاطلاعات رادر ………………………….. ارتقابخشد.

الف(ارزیابی مسئولیت پاسخگویی ب(تواناییتاثیرگذاریبرتصمیمات

ج(ارزیابی مسئولیت پاسخگویی-توانایی تاثیرگذاری بر تصمیماتد(ویژگی قابل فهم بودن

16- به ندرت میتوان اطلاعاتی تهیه کردکه …………………………….. باشد.

الف( مربوط،قابل اتکا،قابل مقایسه،قابل فهم ب( مربوط،قابل اتکا،قابل مقایسه ج( مربوط،قابل اتکا          د(مربوط

17- اطلاعاتی که قابل اتکاتراست اغلب:

الف(ازدرجه مربوط بودن بیشتری بروخورداراست.ب( ازدرجه مربوط بودن کمتری بروخورداراست.

ج( ازدرجه قابل مقایسه بودن بیشتری بروخورداراست.د( ازدرجه قابل مقایسه بودن کمتری بروخورداراست

18- هرگاه تاخیری درگزارش اطلاعات رخ دهد،اطلاعات ممکن است کدام ویژگی خودراازدست بدهد؟

الف(مربوط بودن ب(قابل اتکابودن                 ج(قابل فهم بودند(قابل مقایسه بودن

 

به همراه کلید سوالات که در فایل قابل مشاهده می باشد.

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 18
دانلود رایگان با لینک مستقیم
حجم: 41 کیلوبایت
هزینه دانلود: 10 صلوات هدیه به روح حضرت فاطمه (س) و سلامتی و ظهور آقا امام زمان (عج)سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

17 − 16 =