دانلود مقاله بررسی آئین دادرسی کار مصوب 1391

دانلود مقاله بررسی آئین دادرسی کار مصوب 1391

مقدمه
روابط بین کارگر و صاحب کار یا به عبارت امروزی رابطه بین کارگر و کارفرما در طول تاریخ اشکال گوناگونی بخود گرفته است . زمانی انسانها فقط برای خود ، کار می کردند تا زندگی خویش را گذرانده و غذایی بدست آورند. زمانی دیگر ، اشخاصی در اختیار و به فرمان شخص یا اشخاصی دیگر کار می کرده اند و دراختیار آنها بوده و به فرمان آنها کار می کرده اند . اما همین رابطه کاری که فرد یا افرادی در خدمت دیگری به کار مشغول بوده اند ، در طول زمان تحول یافته است.
زمانی کارگر بصورت برده ، سراپا مطیع و فرمانبردار مالک خود بوده و امکان سرپیچی از دستورات او وجود نداشته است . سرپیچی ها مجازاتهای سنگینی داشته که حتی تا حد شکنجه و مرگ کارگر (برده ) پیش می رفته است . در واقع صاحب کار ، نه فقط مالک نیروی کار او بلکه مالک جسم او نیز بود وبه هرشکلی که می خواسته است می توانسته با او رفتار کند . این رابطه در طول زمان تحول پیدا میکند و کارگر به صورت رعیت در می آید . هرچند که در اینجا صاحب کار مالک کارگر نیست اما رابطه کار بشدت سخت است و کارگر بوفور مورد استمثار صاحب کار یا ارباب قرار می گیرد و برای انجام کارش مزدی بسیار اندک که معمولاً بصورت غیر نقدی وبه شکل بخشی جزئی از محصول است ، دریافت می کند.
در برهه ای دیگر از زمان این رابطه بصورت استاد و شاگرد در نظام صنفی است یا ه صورت کارگر و کارفرما در کارگاههای کوچک وبزرگ است . هرچند دراین نوع رابطه کارگر مزدی دریافت می کند اما چگونگی دریافت آن ضابطه مند نبوده و تابع قراردادبا عرفی است که درواقع کارگر مجبور به پذیرش شرایط فردی و کاری صاحب کار یا کارفرما است، وی مورد اجحاف قرار گرفته و عموماً حق او پایمال می گردد . به هر حال چنین رابطه ای با پیدایش انقلاب صنعتی و روی آوردن کارگران به شهرها و کارخانه های بزرگ وضعیت سخت تری به خود گرفته و کارگران مورد استثمار بیشتری قرار می گیرند.
وجود چنین رابطه رقت باری بین کارگران و کارفرمایان که گرسنگی سختی و ناتوانی جسمی و روحی کارگران و مسائل دیگر اقتصادی و اجتماعی را بدنبال داشت ، باعث شد تا در برابر چنین رابطه ای به انحای گوناگون واکنش هایی بروز کند . محققان حقوق کار، عوامل مختلفی از جمله عقیدتی، حقوق ، سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی را بر می شمارند (عراقی، 1365، ص 66-105) که باعث دگرگونی این رابطه به گونه ای دیگر شده و زمینه دخالت دولتها را در روابط کار فراهم آورد . درواقع بتدریج دولتها در رابطه خصوصی بین این دو قشر دخالت کرده و موازین و شرایط و مقرراتی را که امری بوده و پیروی از آنها ضروری است، وضع می کنند . از این زمان است که حقوق کار که جنبه خصوصی داشته (چنانچه موجود بوده باشد) به حقوق کار با جنبه عمومی تبدیل می گردد . به عبارت بهتر ، علاوه برجنبه خصوصی که رابطه قراردادی بین کارگر و کارفرماست، جنبه عمومی نیز که همانا وضع قوانین و مقررات و انجام تمهیدات لازم ونظارت بر اجرای قوانین ، توسط قوه حاکمه است ، پیدا می کند . اگر در عصر حاضر نخواهیم بصراحت درصد نقش حقوق خصوصی و عمومی را در رابطه کار بیان کنیم ، حداقل می توانیم بگوییم که هردو حقوق نقشی حساس داشته ، بلکه بیشتر براهمیت نقش عمومی این حقوق افزوده و تأکید شده است . زیرا بواسطه وضع قوانین و مقررات لازم الاجرا توسط دولتها وتهیه تمهیدات لازم برای به اجرا درآوردن آنهاست که روابط خصوصی حقوق کار می تواند به شکل درستی انجام پذیرد . به هر حال جنبه حقوق عمومی حقوق کار مطلبی است که نه تنها نمی توان منکر آن شد ؛ بلکه نقش بسیار مهمی در روابط کاری بین کارگران و کارفرمایان دارد .

فصل اول:
کلیات

1-1- تعاریف
1-1-1- آئین دادرسی کار
مجموعه اصول و مقرراتی است که اصحاب دعوا در مقام مراجعه به مراجع حل اختلاف کار و مراجع مزبور در مقام رسیدگی، مکلف به رعایت و تبعیت از آن می‌باشند.

1-1-2- مراجع حل اختلاف کار
هیأت های تشخیص و حل اختلاف پیش‌بینی شده در ماده 125 قانون کار می‌باشند که به دعاوی بین کارگر یا کارآموز و کارفرما رسیدگی می‌نمایند.

1-1-3- صلاحـیت
شایستگی و اختیار اِعمال حق و از طرف دیگر تکلیفی است که به موجب قانون برای مراجع حل اختلاف کار مقرر شده است.

1-1-4- اصیل
شخص حقیقی یا حقوقی است که از جانب خود و برای خود اقامه دعوا می‌نماید و نتیجه دادرسی به طور مستقیم به او برمی‌گردد.

1-1-5- نماینده
شخص حقیقی یا حقوقی است که به موجب قرارداد یا قانون یا حکم دادگاه تعیین شده است؛ نماینده قراردادی باید فقط شخص حقیقی باشد.

1-1-6- سند
نوشته‌ای است که در مقام ادعا یا دفاع قابل استناد باشد.

1-1-7- سند عادی
نوشته‌ای است که بدون رعایت تشریفات سند رسمی صادر می‌شود.

1-1-8- سند رسمی
نوشته‌ای است که در نزد مأمور رسمی و در حدود صلاحیت وی، طبق قوانین و مقررات صادر می‌شود.

1-1-9- مأمور ابلاغ
کسی است که از طرف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ داخلی به این سمت منصوب می‌شود.

1-1-10 قواعد آمره
قواعدی هستند که با توافق نیز نمی‌توان از اجرای آن‌ها خودداری نمود؛ از قبیل رعایت حداقل مزد قانونی (موضوع تبصره ماده 41 قانون کار) و رعایت حداکثر ساعات قانونی کار (موضوع تبصره 1 ماده 51 قانون کار).

1-2- تاریخچه تاسیس سازمان بین‌المللی کار
سازمان بین‌المللی کار یکی از موسسات تخصصی سازمان ملل متحد است که به امور مربوط به کار و کارگران می‌پردازد. این سازمان در سال ۱۹۱۹ و در نتیجه بحث‌های کنفرانس صلح پاریس تأسیس شد. سازمان بین‌المللی کار در آغاز وابسته به جامعه ملل بود و پس از تأسیس سازمان ملل متحد از سازمان‌های وابسته به آن شد. منشور فعلی سازمان که به بیانیه فیلادلفیا معروف است در سال ۱۹۴۴ تصویب شد.
سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۹۱۹ پس از پایان جنگ جهانی اول در زمانی که کنفرانس صلح در کاخ ورسای بر پا بود، شکل گرفت. نیاز به پیدایش چنین سازمانی در قرن نوزدهم به وسیله دوتن از صنعتگران ولزی و فرانسوی یعنی رابرت اوون و دانیل لگراند مورد تأکید و پیگیری قرار گرفته بود. پس از آنکه طرح مذکور در خلال همکاری‌های بین‌المللی جهت تدوین قانون کارگران در سال ۱۹۰۱ در باسل مورد توجه قرار گرفت. سازمان ILO با هدف تدوین مقررات و قوانین بین‌المللی در جهت بهینه سازی استانداردهای بین‌المللی کار و حصول اطمینان از بکار گیری آنها متولد شد.قانون ILO در بین ماههای ژانویه و آوریل ۱۹۱۹ به وسیله کمیسیون کار در کنفرانس بین‌المللی صلح تدوین شد. این کمیسیون ترکیبی بود از نمایندگان ۹ کشور بلژیک، کوبا، چکسلواکی، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، لهستان، بریتانیا، و ایالات متحده آمریکا که رهبری کمیسیون را ساموئل گامپرس، رئیس فدراسیون کارگری آمریکا (AFL ) بر عهده داشت. نتیجه این نشست بروز سازمان سه جانبه گرایی بود که تنها سازمانی بود که نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران را در یک نقطه سامان می‌داد. قانون ILO فصل هشتم معاهده صلح ورسای است.

 

فهرست مطالب

مقدمه. 1

فصل اول: کلیات

1-1- تعاریف… 4

1-1-1- آئین دادرسی کار. 4

1-1-2- مراجع حل اختلاف کار. 4

1-1-3- صلاحـیت… 4

1-1-4- اصیل.. 4

1-1-5- نماینده 4

1-1-6- سند. 4

1-1-7- سند عادی.. 5

1-1-8- سند رسمی.. 5

1-1-9- مأمور ابلاغ. 5

1-1-10 قواعد آمره 5

1-2- تاریخچه تاسیس سازمان بین‌المللی کار. 5

1-3- پیدایش قوانین کار در ایران. 6

1-3-1- وجود و بروز حوادث کار: 6

1-3-2- قانون کار 1328. 7

1-3-3- قانون کار 1337. 7

1-3-4- تصویب قانون جدید کار. 7

1-4- تمییز قرار داد کار از قراردادهای مشابه. 7

1-4-1- انجام کار به صورت شخصی.. 8

1-4-2- تبعیت… 9

1-4-2-1- تبیعت اقتصادی.. 9

1-4-2-2- تبعیت حقوقی.. 9

فصل دوم: کلیات و مبانی حقوق کار در ایران

3-1- نقش قوه مقننه. 12

3-1-1- حمایت از کارگر. 12

3-1-2- جلوگیری از بروز اختلاف و تشنج در روابط کارگر و کارفرما 14

3-1-3- ایجاد تمهیدات برای حل وفصل اختلافات (پس از وقوع اختلاف) 16

3-1-4- جلوگیری از استثمار شدید کارگران توسط کارفرمایان. 18

3-1-5- ویژگی قواعد و مقررات کار. 21

3-1-6- توجه به ساعات کار، تعطیلات و مرخصی های کارگران. 25

2-2- نقش قوه مجریه. 26

2-2-1- تنظیم و تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل ها 26

2-2-2- برنامه ریزی درخصوص آموزش، اشتغال وسیاست تعیین مزد. 30

2-2-3- نظارت دولت بر اجرای مقررات کار. 35

2-2-4- نقش دولت در هیأت های تشخیص وحل اختلاف… 39

2-3- نقش قوه قضائیه. 40

2-3-1- پاره ای از موارد تخلف… 41

2-3-2- موارد دیگر از نقش قوه قضائیه. 44

2-3-3- مرجع رسیدگی به تخلفات از قانون کار. 45

فصل سوم: بررسی آئین دادرسی کار

3-1- دادرسی کار در حقوق موضوعه. 47

3-2-  طرق حل و فصل دعاوی کارگر و کارفرما در قانون کار ایران. 48

3-3- ویژگی های دادرسی کار در قانون کار ایران. 49

3-4- آیین رسیدگی (دادرسی) مراجع حل اختلاف در قانون کار ایران. 50

3-5- نقد و بررسی آیین جدید دادرسی کار مصوب 1391. 54

منابع. 60

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 66
حجم: 692 کیلوبایت

89,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.