دانلود جزوه مدلسازی و کنترل سیستم های فرآوری مواد معدنی

فهرست مطالب جزوه مدلسازی و کنترل سیستم های فرآوری مواد معدنی :

فصل اول: مقدمه ای بر مدلسازی

مقدمه

مخلوط کننده کامل و جریان پیستونی (Perfect mixer and Plug flow)

توزیع زمان ماند برای مخلوط کننده کامل

محاسبه واریانس

واریانس توزیع زمان ماند ظرف کاملاً مخلوط

واریانس توزیع زمان ماند یک جریان پیستونی

محاسبه توزیع زمان ماند برای دو ظرف واکنش کاملاً مخلوط سری

توزیع زمان ماند در سیستمهای واقعی

مدل Weller

مدل n مخلوط کننده کامل

تاثیر تعداد سلول های (ظروف واکنش) سری بر الگوی اختلاط

فصل دوم: سینتیک مرتبه صفر و یک

سینتیک مرتبه صفر و یک (Zero and first order kinetics)

سینتیک مرتبه یک

فصل سوم: مدل سازی خردایش

مقدمه

تابع شکست (Breakage Function)

روش های محاسباتی تعیین تابع شکست

روش های آزمایشگاهی تعیین تابع شکست

روش Bérubé

روش H&F (Herbst & Fuerstenau)

روش اصلاح شده H&F

تابع انتخاب (Selection Function)

اندازه ذره

اندازه گلوله

طبقه بندی داخلی

ویسکوزیته پالپ

سنگ معدن ناهمگن

مدلسازی خردایش برای دو سرند

معادلات خردایش برای بیش از دو سرند

مراحل بکارگیری روش H&F برای مدلسازی خردایش

فصل چهارم: سینتیک مرتبه صفر تولید ذرات ریز در خردایش و رابطه آن با شبیه سازی

سینتیک مرتبه صفر تولید ذرات ریز در خردایش و رابطه آن با شبیه سازی

معادله آسیاکنی ناپیوسته

ارائه شیوه تعیین پارامتر

اعتبارسنجی روش ارائه شده برای تخمین پارامترها

شبیه سازی

حساسیت سنجی

خلاصه و نتیجه گیری

محاسبه تابع انتخاب و تابع شکست

روش اول

روش دوم

فصل پنجم: مدلسازی هیدروسیکلون

اصول اساسی کار هیدروسیکلون

نظریه مدار تعادل

مدل های تجربی کارآیی هیدروسیکلون ها

مروری بر مدلسازی هیدروسیکلون

مدل تجربی هیدروسیکلون

ب – میان بر زدن ذرات سرریز

مدلسازی طبقه بندی

اندازه مشخصه

فرمول بندی تابع هدف

برون یابی منحنی کارآیی سیکلون برای ذرات ریز

اساس روش لاگرانژ برای موازنه جرم

موازنه جرم در هیدروسیکلون

مدلسازی هیدروسیکلون برای سنگ معدن ناهمگن

منحنی توزیع غیر معمول

مدلسازی طناب شدگی در ته ریز هیدروسیکلون

مدل پیلیت (Plitt model)

مدل ناگوسوارارئو (Nageswararao model)

فصل ششم: شبیه سازی خردایش

شبیه سازی خردایش چرا و چگونه؟

انواع مدل

مدل تحلیلی (Fundamental Model)

مدل تجربی یا جعبه سیاه (Experimental or black box model)

مدل نیمه تجربی یا پدیده شناختی (Phenomenological Model)

مفهوم شبیه سازی مرحله به مرحله واحدها (Concept of Sequential Unit Simulation)

نحوه تشکیل ماتریس ارتباط

مراحل شبیه سازی آسیاکنی مدار بسته با هیدروسیکلون

فصل هفتم: مقدمه ای بر مدلسازی فلوتاسیون

جنبه های فیزیکی و مهندسی فلوتاسیون

نیروی مقاومت دِرَگ برای ذرات کوچک تر از ۵۰ میکرون

پرعیارسازی مجدد در قسمت کف سلول فلوتاسیون

تغییر عیار ذرات در طی عبور از پالپ به کف

سینتیک فلوتاسیون

کارآیی فرآیند اتصال ذرات به حباب های هوا

تحلیل فرآیند جمع آوری ذرات توسط حباب ها (Analysis of Collection Process)

مدلسازی فلوتاسیون

نرخ های انتقال

مکانیزم های مختلف فلوتاسیون

مکانیزم های مختلف انتقال ذرات گانگ به کنسانتره در منطقه کف

تغییر اندازه و شکل حباب ها در منطقه کف

فلوتاسیون ناپیوسته با تاثیر کف

حالت اول: بدون برگشت مواد از کف

حالت دوم: سینتیک فلوتاسیون پیوسته با تاثیر کف

دنباله روی هیدرولیکی (Hydraulic Entrainment)

اثبات رابطه بازیابی هیدرولیکی

شبیه سازی مدارهای فلوتاسیون

مدلسازی ترکیب مدارهای فلوتاسیون

مراحل مدلسازی

بهینه سازی ترکیب مدار فلوتاسیون

هدف بهینه سازی ترکیب مدارهای فلوتاسیون

روال بهینه سازی ترکیب مدار فلوتاسیون

فصل هشتم: کنترل سیستم های فرآوری مواد معدنی

مقدمه

دو حالت متداول کنترل

تاثیر نوسان سنگ معدن بر نقطه بهینه عملیاتی

عناصر اصلی سیستم های کنترل

دید کلی از کنترل فرآیند

سطوح مختلف کنترل

کنترل تنظیم کننده (Regulatory Control)

کنترل سرپرستی (Supervisory Control)

کنترل بهینه ساز (Optimizing Control)

مفاهیم اولیه، اصطلاحات و روش های کنترل فرآیند

مسئله کنترل

حلقه باز و حلقه بسته

زمان مرده

ظرفیت و تأثیرات آن

مدل سازی فرآیند

بهره و فاز

کاربردهای حلقه بسته

فصل نهم: عناصر اصلی کنترل فرآیند

مقدمه

نمودار بلوکی

کنترل پیشخور (Feedforward control)

کنترل پسخور (Feedback Control)

کنترل تناسبی (Proportional control; p)

خواص دینامیکی عمل تناسبی

اعمال کنترل تناسبی

تاثیر کوچک کردن پهنه تناسبی (PB) بر کنترل

کنترل تناسبی و انتگرالی

اعمال کنترل انتگرالی

کنترل تناسبی، انتگرالی و مشتقی (PID)

کنترل مشتقی

عملکرد کنترل کننده کامل PID

کنترل معکوس/مستقیم عمل کننده

کنترل نسبت و زنجیرهای (Ratio and cascade control)

کنترل دیجیتالی (رقمی)

زمان نمونه برداری

کنترل تام ناپیوسته (Discrete PID control)

محدودیت گستره خنثی و نرخ (Deadband and rate limits)

فصل دهم: ابزار دقیق

روش های کلی اندازه گیری

صحت و کالیبراسیون (درجه بندی)

اعتماد پذیری (Reliability)

دینامیک (Dynamics)

متغیرهای مشتق شده (Derived variables)

اصطلاحات

ابزار دقیق فرآیند

محدودیت های احتمالی

عنصر نهایی کنترل (sFinal control element)

خلاصه

فصل یازدهم: تحلیل نظری سیستم های کنترل تناسبی و انتگرالی

کنترل تناسبی و انتگرالی (PI Control ≡ Proportional and Integral Control)

سیستم های مدار باز (Open Loop Systems)

تغییر ناگهانی (Impulse) غلظت Ci در شرایط عملیاتی معمول

تغییر پله ای در Ci در شرایط عملیاتی معمول

تغییر پله ای در دبی مواد ورودی (F)

افزایش ناگهانی Ci در شرایط معمول عملیات با کنترل تناسبی

تغییر پله ای در غلظت Ci در شرایط عملیاتی معمول با کنترل تناسبی

تغییر پله ای در غلظت Ci با کنترل تناسبی و انتگرالی

تاثیر بهره در کنترل تناسبی و انتگرالی

فصل دوازدهم: تنظیم کنترل کننده های فرآیند

تنظیم کنترل کننده های فرآیند (Tuning process controllers)

روش Coon و Cohen

روش Ziegler و Nichols

پیوست ۱ – آشنایی با زبان برنامه نویسی VBA

آشنایی با نرم افزار صفحه گسترده

آشنایی با زبان برنامه نویسی VBA

کدنویسی در صفحه گسترده

انواع متغیر در VBA

آشنایی با Range

متد Copy

ComboBox,ListBox

ماکرو

رسم نمودار با استفاده از VBA

آشنایی با آرایه ها

رابط های گرافیکی در VBA

Userform

نحوه تبدیل برنامه به فایل Add-in

نحوه اضافه کردن فایل Add-in به زبانه Add-in

پیوست ۲ – تعیین زمان ماند

تئوری

نتایج

سوالات

اندازه گیری زمان ماند پالپ در سلول فلوتاسیون ستونی

اهداف

سوالات

پیوست ۳ – تعیین تابع شکست

نحوه تعیین تابع شکست

نظری

تحلیل داده ها

پیوست ۴ – سینتیک فلوتاسیون

آشنایی با سینتیک فلوتاسیون

تئوری

نحوه تعیین K و R

اهداف

روش کار

نتایج

پیوست ۵ – کنترل سطح

مقدمه

هدف نصب نرم افزار

نصب نرم افزار

کلیات نرم افزار KMPC CS

بخش های مختلف نرم افزار

بخش نمودارها

بخش نمای شماتیک مخزن

ذخیره نتایج شبیه سازی

سوالات مربوط به نرم افزار KMPC-CS

پیوست ۶ – آشنایی با کنترل های تناسبی و انتگرالی

مقدمه

معرفی سیستم کنترل سطح آزمایشگاه و عناصر کنترل در آن

تئوری

آشنایی با مفاهیم کنترل گرهای تناسبی، انتگرالی و مشتقی

فرمت فایل: Pdf
تعداد صفحات: 393
حجم: 13.8 مگابایت
55,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.