عبدالمجید میرزا نوه فتحعلی‌شاه قاجار، در سال ۱۲۲۴ش در تهران به دنیا آمد. وی پس از گذراندن دروس مقدماتی و اتمام تحصیلات خود در دارالفنون، به اشاره ناصرالدین شاه، در دستگاه ولیعهد در آذربایجان مشغول کارشد و پس از سالیان، علاوه بر دامادی مظفرالدین میرزا ولیعهد، مدارج دولتی را پیمود و به‌عنوان دست راست ولیعهد شناخته شد. عین الدوله پس از سلطنت مظفرالدین شاه، به حکمرانی خوزستان و مناطق اطراف، سپس به ولایت تهران دست یافت. دوران صدارت او نیز چندان دوام نیاورد.