فلش کارت های جغرافیای شهری

فلش کارت های جغرافیای شهری

– نظریه ساخت عمومی شهرها متعلق به چه کسی است ؟ جواب : رابرت دیکنسون

202- کدام منطقه در نظریه ساخت عمومی شهرها برای طراحان شهری هنگام نوسازی مشکلات فراوانی ایجاد

می کند ؟ جواب : منطقه میانی

203- اساس این نظریه بر ویژگیهای جغرافیایی شهر استوار است ؟ جواب : ساخت طبیعی شهر

204 – کدام نظریه به طبیعت انسان و فرهنگ او بیش از موقع فیزیکی سکونتگاه های شهری اهمیت می دهد ؟

ساخت طبیعی شهر

205- چه کسی معتقد است در بخش مرکزی شهرها معمولا دو منطقه در حال توسعه دیده می شود ؟  مورفی

206- در سال های اخیر ، ایجاد بزرگراه ها  باعث توسعه چه شکلی از شهر شده است ؟ جواب : خطی یا کریدوری

207- در کدام سیستم بعضی از شهرها وظایف جدیدی می پذیرند و برتر از دیگر شهرها به توسعه می پردازند ؟

جواب : خطی یا کریدوری

208- از جمله عواملی که در ساخت مناطق داخلی شهرها نقش تعیین کننده ای دارد چیست ؟ فرهنگ شهری

209- برای سهولت کار در مطالعه ساخت شهر باید ابتدا چه کاری انجام داد ؟ جدایی منطقه مسکونی و تجاری

210- در سال های گذشته ، توسعه حوزه های شهری از شکل ستاره ای آغاز می شد و به شکل….. میرسید .

دایره ای

– کدام عامل از قدیمی ترین عوامل در شکل گیری شبکه های شهری است ؟ جواب : عامل تجاری

152- عنوان مگالاپلیس را در نیم قرن اخیر چه کسی بکار برد ؟ جواب : پاتریک گدس

153- چه کسی متخصص معروف شهرهای متروپلیتن است ؟ جواب : لوئیز مامفورد

154- مگالاپلیس باید دارای چه جمعیتی باشد ؟ جواب : ببیش از 10 میلیون

155- مگالاپلیس ها معمولا به چه شکلی می باشند ؟ جواب : خطی یا کریدوری

– در چین بیشترین تحقیقات بر روی کارکرد کدام شهرها  در ساخت سیستم های شهری چین صورت گرفت ؟

جواب : شهرهای میانی

102- در حوزه های روستایی کاربری زمین بیشتر به کدام بخش اختصاص دارد ؟ جواب : کشاورزی

103- چه کسی بر ملاک شیوه زندگی بسیار تاکید می کرد ؟ جواب : لوئیز ورث

104 – در سطوح جهانی ، هنگام شناخت شهر از روستا از چه ملاک هایی استفاده می کنند؟ جمعیت

105- حداقل جمعیت برای شهر شناخته شدن در دانمارک چند نفر است ؟250 نفر

– هر مگالاپلیس با استفاده از …………. حوزه های مادر شهری توسعه می یابد . جواب : زمینهای کشاورزی

157- در نظریه مکان مرکزی ، مادر شهربه شهری گفته می شودکه حداقل دارای چه جمعیتی باشد؟یک میلیون نفر

158- یکی از نتایج عدم تمرکز و تخصص یابی در مادر شهرها چه چیزی می باشد ؟ وابستگی متقابل

159- در داخل مادرشهرها جه گروه های اجتماعی می توانند به تجانس دست یابند ؟ گروه های کوچک

160- در آمریکا جه مقدار از نیروی کار در مادر شهرها خدمت می کنند ؟ جواب : 75 درصد

161- وحدت وتجانسی که در زندگی مادر شهرها وجود دارد بیشتر ناشی از چه چیزی ناشی می شود ؟

جواب : اقتصاد شهری

162- این نوع توسعه نه از لحاظ اقتصادی کارایی دارد ونه از لحاظ زیبایی منطقه جلب توجه می کند ؟

جواب : توسعه تخته شطرنجی

163- توسعه فیزیکی ناموزون شهر بیشتر به چه چیزی بستگی دارد ؟سیاست های اداری روستا- شهر

164- تاریخ توسعه شهر ، خطوط اتوبوس رانی و واگونهای برقی در توسعه ….. بسیار موثر است . نواری شهر

165- آمد وشد روزانه از حوزه های روستایی به شهر برای کار می تواند نشان دهنده کدام شهر باشد ؟

جواب : شهر گسترده

166- در کدام توسعه شهری به صورت واحدهای کوچک شهری صورت می گیرد ؟ جواب : شکل کهکشانی

167-در شهرهای کهکشانی ، حمل ونقل شهری ، بیشتر با چه وسیله ای صورت می گیرد ؟ اتومبیل شخصی

168- شهری است که در سراسر آن تراکم فعالیت و ساختمان ها مانند بخش مرکزی شهرهاست .شکل هسته ای

169- در شکل هسته ای حمل ونقل شهری به چه صورتی است ؟ جواب : حمل ونقل عمومی

170- در کدام شکل شهر فاصله زمانی برای رسیدن به محل کار کوتاه است ؟ جواب : شهر هسته ای

171- در کدام شکل شهر بخش مرکزی شهر بر دیگر نقاط شهری مسلط است ؟ جواب : شکل ستاره ای

172- در کدام شکل شهر فاصله زمانی میان بازوهای شعاعی زیاد است و باعث افزایش هزینه ها حمل ونقل

میشود ؟ جواب : ستاره ای

173- در کدام شکل شهر فضاهای آزاد بیشتری در دسترس مردم شهر قرار می گیرد ؟ جواب : ستاره ای

174- زمانی که مرکز شهر دارای تراکم کم و کناره های آن دارای تراکم زیاد باشد چه شکلی از شهر ایجاد میشود ؟

جواب : حلقه ای

175- کدام شکل شهر به چرخی می ماند که در مسیر خیابان های شعاعی آن هسته های فعال شهری ایجاد

میشود ؟ جواب : حلقه ای

176- در دسترس بودن امکانات و سازمان های شهری از مشخصات کدام شهرها محسوب می شود ؟ حلقه ای

177- آمستردام و رتردام و لیدن نمونه چه نوع شهر هایی می باشند ؟ جواب : حلقه ای

178- در بررسی اکولوژیک شهرهای بزرگ باید درباره چه موضوعی مطالعه کرد ؟

جواب : سلامتی انسان و کیفیت محیط زیست شهری

179- در سیاست توسعه شهری باید سعی کنیم شهرهای …… را در چهار چوب تو سعه ملی تقویت کنیم . میانی

180- شهرهای اولیه فئودالی با چه چیزی مشخص می شود ؟ جواب :قصرهای بارون ها

181- در اروپا گهواره رنسانس کدام شهرها بودند ؟ جواب : شهرهای تجاری جنوب اروپا

182- واسطه گرایان بین المللی در رقابت تجاری چه استراتژی را انتخاب می کنند ؟ تخصصی شدن یا تخصص زدایی

183- نظریه وابستگی توسط چه کسی  مطرح شد ؟ آندره گوندر فرانک

184- در اوایل قرن چهاردم میلادی ، دولتشهر ونیز از نظر تجاری بر کدام ناحیه تسلط پیدا می کرد ؟ جواب : مدیترانه

185- در کدام قرن آمستردام با مادرشهرهای جنوب اروپا برای تسلط بر تجارت اروپا رقابت میکرد؟شانزدهم وهفدهم

186- در کدام قرن بیشتر مادر شهرهای ملی زمینه تشکیل یک سیستم جهانی مادر شهر را فراهم کردند ؟ بیستم

187 کدام چشم انداز امروزه شهروندان شهرهای بزرگ را قبل از غروب آ فتاب به خانه هایشان می کشاند ؟

جواب : چشم انداز ترس

188- در کدام قرن تداوم ترس و وحشت در شهر زندگی اجتماعی مردم شهرها را تباه می ساخت ؟ قرن هیجدهم

189- کدام شهرها کارگاه تولید ثروت هر جامعه محسوب می شوند ؟ جواب : مادرشهرها

190- در گذشته ، مادرشهرها مرکز اصلی تولید ات ………. به شمار می آمد . جواب : کارخانه ای

191-منطقه تحول در دوایر متحدالمرکز ارنست برگس کدام منطقه می باشد ؟ دو

192-بیشترین جرم وجنایت در کدام منطقه دوایر متحدالمرکز برگس رخ می دهد ؟ جواب : منطقه تحول

193-نظریه قطاعی شهر از همر هویت بر اساس کدام نظریه است ؟ جواب : نظریه ارنست برگس

194- نظریه ساخت قطاعی شهر سال ها قبل از همر هویت توسط چه کسی ارائه شده بود ؟ جواب : ویلیام هرد

195- همر هویت برای ارائه نظریه خود از چه عاملی کمک گرفت ؟ جواب : اجاره خانه

196- منطقه اول در نظریه همر هویت مختص چه چیزی بود ؟ جواب : مرکز تجارت

197- چه کسی ساخت شهر را با بررسی های آماری مطالعه کرد ؟ جواب : کالوین اشمید

198- توسعه شهر دراین نظریه به حوض آرام وساکتی می ماندکه سنگی به آن پرتاب شود.ساخت ستاره ای شکل

199- با تکمیل چه عملکردی در شهر ساخت چند هسته ای شکل می گیرد ؟ جواب : حمل ونقل

200- پترمن با توجه به چه چیزی ساخت عمومی شهرهای انگلستان را تعیین کرد ؟ جواب : وزش باد

– حداقل جمعیت برای شهر شناخته شدن در یونان چند نفر است ؟ جواب : 10 هزار نفر

107- در طبقه بندی سازمان ملل ، شهر بزرگ دارای چه جمعیتی است ؟ جواب : 500 هزار نفر

108- در طبقه بندی سازمان ملل ، شهر دارای چه جمعیتی است ؟ جواب : 100 هزار نفر

109- قاره ای که دارای بیشترین در صد شهرنشین است کدام قاره است ؟ استرالیا

110- موقع مطلق یک شهر از ………….  آن تاثیر می پذیرد . جواب : محیط طبیعی

111- برای شهر شدن یک منطقه چند درصد جمعیت باید در فعالیت های غیر کشاورزی مشغول باشند ؟ 75 درصد

112- از ابتدای پیدایش شهرها شهر با کارکردهای ………..  شناخته می شد . جواب : اداری سیاسی

113- شهرهای قدیمی یونان و روم چه نوع شهرهایی محسوب می شوند ؟ جواب : اداری –سیاسی

114- شهرهای کانبرا واتاوا در ردیف چه نوع شهرهایی محسوب می شوند ؟ جواب : اداری – سیاسی

115- از قرن شانزدهم به بعد ، بویژه در قرن نوزدهم ، ……  ساخت داخلی شهرها را در اختیار گرفت .کارکرد صنعتی

116- در شناخت شهر بر پایه کارکرد اقتصادی ، بر چه چیزی تاکید می شود ؟ بازاریابی مکان شهری

117- والتر کریستالر پایه نظریه مکان مرکزی خود را بر چه چیزی قرار داده بود ؟عرضه خدمات اقتصادی

118- در نظریه مکان مرکزی منطقه تحت نفوذشهر را براساس چه چیزی می سنجیدند؟ظرفیت اقتصادی – اجتماعی

119- چه کسی در سال 1938 از شهر نشینی به عنوان شیوه خاص زندگی یاد می کند ؟ جواب : لوئیز ورث

120- در دوره های اسلامی شهر به چه جایی گفته می شد ؟ جواب : دارای منبر باشد

121- دردوره های اسلامی بویژه تاحمله مغول درشناخت شهرازروستابرکدام عامل تاکیدمیشود ؟مذهبی – فرهنگی

122- این مفهوم از شهز نشینی بر اساس آگاهی مردم در طول زمان و الگوهای رفتاری آنها مطرح می شود .

جواب : تفسیر رفتاری

123-مفهوم شیوه زندگی را ابتدا چه کسی بکار برد؟ جواب : ویدال دولابلاش

124- مرحله نهایی و نتیجه شهرنشینی محسوب می شود ؟ جواب : شهرگرایی

125- در شهرک ها اگر معاملات عمده فروشی صورت بگیرد بیشتر مربوط به چه چیزی است ؟ حبوبات و غلات

126- کاربری زمین در شهر های جهان سوم بازتابی از چیست ؟ جواب : شیوه سرمایه داری غربی

127 – امروزه در شهرهای جهان سوم عامل تعیین کننده اکولوژی اجتماعی شهرها چیست ؟ جواب : اقتصادی

128 – پایگاه اجتماعی – اقتصادی چه شکلی به شهر می بخشد ؟ جواب : شکل قطاعی

129- پایگاه خانوادگی چه شکلی به شهر می بخشد ؟ جواب : منطقه ای

130- پایگاه های قومی – نژادی چه شکلی به شهر می بخشند ؟ جواب : شکل خوشه ای

131- کدام ناحیه مرکز ظهور اولین تمدن های شهری بوده است ؟ جواب : خاور میانه

132- کدام ناحیه از شهرها تحت تاثیر اوضاع جهانی قرار می گیرد ؟ جواب : بخش مرکزی

133- کدام بخش از شهر کارکردهای متنوع تری دارند ؟ جواب : بخش مرکزی

134- در فرمول dx=doe-bx ، do  چه چیزی می باشد ؟ جواب : تخمین تراکم جمعیت در مرکز شهر

135- از صنایع مهم بخش مرکزی شهرلندن چه صنعتی می باشد ؟ جواب : پوشاک

136- در شیبویا در شلوغ ترین ساعات چند نفر جمعیت وجود دارد ؟ جواب : 250 هزار نفر

137- بین بخش مرکز تجارت شهر و واحد های مسکونی بخش میانی شهر چه منطقه ای قرار دارد ؟ منطقه گذار

138- اگر بخش مرکزی شهر را به صورت یک عکس تصور کنیم ، منطقه گذار در حکم …… خواهد بود . قاب عکس

139- اولین پارک های صنعتی در کدام کشور برنامه ریزی شد ؟ جواب “: آمریکا

140- تعداد کدام یک از پارک های صنعتی بیشتر است ؟ جواب : پارک های کار خانه ای

141- کدام نوع از پارک های صنعتی در تولیدات صنایع سبک فعالیت می کنند؟ جواب : پارکهای کارخانه ای

142- کدام نوع از پارک های صنعتی با صنایع سبک همکاری نزدیک دارد ؟ جواب : پارک های علمی

143- کدام نوع از پارک های صنعتی در سال های اخیر ایجاد شده اند ؟ جواب : پارک های بازرگانی

144- حوزه ای که عمدتا به منطقه مسکونی اختصاص می یابد و در بیرون از شهر قرار دارد ؟ حومه

145- از چه قرنی حومه ها برای زندگی خانواده های ثروتمند انتخاب شد ؟ جواب : قرن نوزدهم

146- مهم ترین عاملی که حومه های طبقاتی را از هم متمایز می کند چیست ؟ جواب : اتومبیل

147- در بعضی موارد وجود کارخانه های بزرگ و کوره های آجرپزی نشان دهنده چیست؟ جواب : دهشهر

148- مهاجرت های روستایی با ………… اقتصاد ملی را تحت تاثیر قرار می دهد . جواب : توزیع مجدد جمعیت

149- پویایی هر شبکه شهری به چه چیزی بستگی دارد ؟ جواب : ارتباط داخلی یا خارجی

150- گوته از کدام دو شهر تحت عنوان شهر جهانی نام می برد ؟ جواب : رم و پاریس

– اساس کار در سیستم اطلاعات جغرافیایی چیست ؟ جواب : بهره گیری از کامپیوتر

52- مدل جغرافیدانان وبرنامه ریزان به عنوان راهنمادرواقع:تحمیل ارزش های ناشناخته به گروه های اجتماعی است

53- از همپوشی سه رشته جغرافیای شهری ، جامعه شناسی شهری و اقتصاد شهری چه رشته ای تشکیل

میشود ؟ جواب : برنامه ریزی شهری

54- از این مدل گههی تحت عنوان برنامه ریزی حمایت گر نام می برند . جواب: برنامه ریز به عنوان مشاور

55-برنامه ریزی حمایتگر بر اساس فرضیه های کدام جغرافیدانان تهیه شده است ؟ جواب : رادیکال

1- توالی عملکردها در طول زمان که شامل تغییر در مکان وزمان خواهد بود چه مفهومی را میرساند ؟جواب : روند

2- کیفیت کاربری زمین از کدام جنبه فضایی توسعه شهری می باشد ؟ جواب : درون شهری

3- در چهل سال گذشته جغرافیای شهری از کدام مکتب تاثیر پذیرفته است ؟ پوزیتیویسم

4- در دهه 1980 کدام دو مکتب بیش از همه جغرافیای شهری را تحت تاثیر قرار داده است؟

ساخت گرایی – رفتارگرایی

5- کدام مکتب بر شناخت عمیق نابرابریهای اجتماعی –  اقتصادی در شهرها تاکید دارد؟ ساخت گرایی

– مکتب ساخت گرایی به چه سمتی در شهرها پیش می رود ؟ عدالت اجتماعی

7- کدام مکتب به تحلیل سازمان فضایی شهرها و رفتار فضایی در داخل این الگو توجه می کند ؟  جواب : رفتارگرایی

8- در دوره های گذشته جغرافیای شهری ازچه مسائلی در شهر سخن می گفت؟ جواب : مورفولوژی شهرها

9- جهت گیری جغرافیای شهری برای ورود به قلمروهای تازه با چه چیزی پیوند می خورد ؟  جواب : اقتصاد سیاسی

10- امروزه در هنگام مطالعه شهرهای انگلستان نقش چه چیزی را در نظر می گیرند ؟   جواب : تاچریسم

11- مورفولوژی شهری همواره با ………… آن پیوند محکمی دارد .  جواب : کارکرد

12- پیشگامان جغرافیای شهری جدیدساخت داخلی شهری رابا توجه به چه چیزی مطالعه میکنند؟عدالت اجتماعی

13- در کدام نگرش شهر به صورت متوازن وتک هسته ای مطالعه می شود ؟ اقتصاد جدید شهری

14- در کدام نگرش تاکید بر رفتار فردی در محیط شهری بیش از رفتار گروهی است ؟  جواب : برخورد رفتاری

15- مکتب نئووبری از نظریات کدام دانشمند تاثیر پذیرفته است ؟ جواب : ماکس وبر

16- مکتب نئووبری برای کدام عامل اعتبار علمی قائل است ؟  جواب : فرهنگ

17- در کدام مکتب بر سازمان اجتماعی  بیش از سازمان فضایی تاکید می شود ؟ انسان گرایی

18- در جغرافیای شهری کدام مطا لعات از شهرها جغرافیدانان را با تضاد های اجتماعی – اقتصادی آشنا

میسازد؟  جواب : مطالعات تطبیقی

19- در جغرافیای شهری مطالعات تطبیقی به …………..   می انجامد جواب : تحلیل تطبیقی

20- مالکیت سرمایه های تجاری در مراکز بین المللی ، بیشتر ………. می شود .  جواب : جهان شهری

21-مطالعات ماکرو در شهر نشبینی بررسی روابط و تاثیرات …… در نظام اقتصاد جهانی است مرکز پیرامون

22- در این نگرش تاکید بر ایدئولوژیها ، ارزشها و سنت های یک جامعه است جواب :اقتصاد سیاسی

23- در کدام دید گاه مرزهای رشته جغرافیا کمتر مورد نظر است ؟  جواب : اقتصاد سیاسی

24- هدف اصلی دیدگاه اقتصادسیاسی این است که مسائل جامعه شهری رابا……بر آن تحلیل کند.

شیوه تولید مسلط.

25- در ایالت متحده ، تحلیل اقتصادی – سیاسی از مسائل شهری پایه واساس چه جغرافیایی قرار میگیرد ؟رادیکال

26- در ایالات متحده ، تحلیل اقتصادی سیاسی از کدام مکتب تاثیر می پذیرد؟ جواب: ساخت گرایی

27 – در کدام مکتب ، نیروهای بوجود آورنده مسائل شهری برای حل مسائل جامعه ، تعدیل یا حذف می شود ؟

جواب : اقتصاد سیاسی

28- باتحلیل اقتصادسیاسی ازمسائل شهری،برچه عاملهایی تاکیدمیشود؟اقتصادبازار – رفاه اجتماعی – شیوه تولید

29- چه چیزی راه گشای بسیاری از مسائل فوردیسم در آمریکا بود ؟جواب : حومه نشینی

30- فعالترین جغرافیدانان معاصر را جغرافیدانان معتقد به کدام مکتب تشکیل می دهد ؟جواب : اقتصاد سیاسی

31- در کدام نگرش بر نقش تصمیم گیری های کلیدی در زمینه مسائل شهری تاکید می شود ؟مدیران شهری

32- در این بخش بیشترین تحقیقات جغرافیایی انجام شده است. محیط محلی و جغرافیای شهری.

33- در این قسمت جغرافیای شهری به تحقیقات میان رشته ای نزدیک میشود .  جواب : محیط محلی

34- تحلیل رفتارگرایی از بخش های مهم این دیدگاه در جغرافیای شهری می باشد. محیط محلی.

35- در همه شهرهای جهان ، بویژه شهرهای جهان سوم چه عواملی اساس مسائل شهری را تشکیل

میدهد؟ اقتصادی

36-دراین دیدگاه ، دولتها با مداخله خود در بخش بازار خصوصی ، نظام آن را تنظیم می کنند.

دولتها به عنوان مکانیسم تنظیم کننده

37-در این نگرش ، دولتها وظیفه دارند معیارهای ویژه زندگی را برای اکثریت مردم فراهم کنند .

دولتها به عنوان مهندسان اجتماعی

38- در این نظریه دولتها درجدال بین گروههای ذینفع جامعه به عنوان قاضی واردعمل میشوند.دولتها به عنوان قضات

39- در این نظریه کارکرد دولتها به وسیله ساخت اجتماعی و سیتم حکومتی تعیین می شود .

جواب : نگرش ساخت گرایی به نقش دولت

40- در این بخش به تولد ، جوانی ، میان سالی و سالمندی شهر توجه می شود.منشا شهرنشینی و شهرگرایی

41- در این قسمت شهر با توجه به منطقه نفوذ ودیگر نواحی به همراه کیفیت زندگی مردم و ساخت شهر بررسی

می شود .  جواب : روند زندگی شهری

42- در این بخش ببیشتر بر شکل فیزیکی شهر تاکید می شود. جواب :ساخت داخلی شهر

43- در این قسمت کیفیت تقسیم شهر براساس پایگاه های مذهبی قومی بررسی می شود .

جواب : کاربری زمین و جدایی گزینی اکولوژیک

44- در کدام دهه رفاه اجتماع روستایی محور سیاست توسعه را تشکیل می داد ؟  جواب : 1970

45- درکشورهای مختلف جهان سوم سیاست اقتصاد کلان بیشتر تحت تاثیر چه چیزی است ؟ عوامل خارجی

46- کدام برنامه ریزی مربوط به نظام منطقه بندی و کاربری زمین می باشد ؟ جواب : برنامه ریزی فیزیکی

47- برنامه ریزی فیزیکی باید به موازات کدام برنامه ریزی انجام گیرد ؟ جواب : اجتماعی – اقتصادی

48 – برنامه ریزی های اقتصادی باید قبل از هر چیز دستیابی آسان به ….. را امکان پذیر سازد . جواب : شغل ودرآمد

49- برنامه ریزی اجتماعی بر چه چیزی تاکید دارد ؟ جواب : پیشرفت منابع انسانی

50- سیاست برنامه ریزی اجتماعی باید در جهت ……. در خانواده ها حرکت کند . جواب : قطع دور تسلسل فقر

-در کدام مدل به گروه های کم درآمد و محروم جامعه شهری توجه بیشتری می شود ؟ برنامه ریزی حمایتگر

57- چه کسی معتقد است که یک جغرافیای شهری مشترک نمی تواند وجود داشته باشد ؟ جواب : براین بری

58- براین بری سیاره زمین را به چند ناحیه تقسیم می کند ؟ جواب: 4ناحیه

59- چه کسی برای اولین بار روابط متقابل ساختهای فضایی وساخت های اجتماعی شهرهاراتبیین کرد؟ ژرژ کهل

60- براساس نظریه کهل به موازات فاصله گرفتن از مرکز شهر ، پایگاه های اجتماعی – اقتصادی نیز ……. می یابد .

جواب : کاهش

61- فردریک راتزل از بزرگان کدام مکتب است ؟ جواب : جبر جغرافیایی

62- چه کسی قوانین جغرافیای انسانی را بازتابی از نحوه وابستگی انسان به شرایط محیطی می داند ؟ راتزل

63- طی سال های 1875-1900 ، بخش بزرگی از مطالعات جغرافیایی بر اساس …….. تنظیم شد . محیط گرایی

64- تفکرات جبر محیطی تا چه سالی در اسناد جغرافیایی دیده می شود ؟ جواب :1950

65- در اواخر قرن نوزدهم تفسیر و تبیین جغرافیای شهری تحت تاثیر ………. بوده است . جواب : اکولوژی گیاهی

66- چه کسی گفت وحدت جغرافیای طبیعی و انسانی می تواند به تبیین اشکال عینی سطح سیاره زمین کمک

کند ؟ جواب : اتو اشلوتر

67- چه کسی شهر مرکزی را موضوع اصلی واساس مطالعه در جغرافیای شهری می داند ؟ جواب: اتو اشلوتر

68- فردریک راتزل با الهام از کدام مکتب محیط گرایی را وارد جغرافیای شهری کرد ؟ جواب : جبر جغرافیایی

69 – نظریه های مربوط به جایگاه شهرها ، در اوایل کار جغرافیای شهری ، بیشتر بر محور …….. تاکید داشته است.

جواب : حمل ونقل

70- چه کسی محیط گرایی را وارد مباحث جغرافیایی آمریکا کرد ؟ جواب : چرچیل سمپل

71- در کدام دهه نقش شرایط اکولوژیک در برنامه ریزی فیزیکی شهرها مورد توجه قرار می گیرد ؟ جواب : 1920

72- پتریک گدس را از بنیان گذاران چه نوع برنامه ریزی می دانند ؟ جواب : برنامه ریزی فیزیکی

73- پتریک گدس در برنامه ریزی فیزیکی به …………  اعتبار بیشتری می دهد. جواب : زندگی اجتماعی

74- چه کسی میزان بارندگی را از عوامل تعیین کننده در سکونتگاه های انسانی می داند ؟ جواب : گریفیت تیلور

75- چه کسی درجه حرارت را از عوامل تعیین کننده در سکونتگاه های انسانی می داند ؟ جواب : گریفیت تیلور

76- انواع پراکندگی های سطح زمین را با توجه …………… آن مطالعه می کنند . جواب : شرایط مکانی

77- در نیمه اول قرن بیستم مفهوم وهدف جغرافیا از تفکرات چه کسی تاثیر پذیرفت ؟ هارتشورن

78- انقلاب کمی ابتدا در کدام کشور آغاز شد ؟ جواب : آمریکا

79- زمینه انقلاب کمی قبلا از کدام مکتب فراهم شده بود ؟ جواب : پوزیتیویسم منطقی وین

80- بر اساس این نظریه جغرافیای علمی با استفاده از روشهای کمی در جغرافیا مسیرهای تازه ای به دست

میدهد . جواب : پوزیتیویسم منطقی

81- نظریه مکان کشاورزی را چه کسی مطرح کرد ؟ جواب : فن تونن

82- واضع نظریه مکان مرکزی چه کسی است ؟ جواب : کریستالر

83- واضع نظریه مکان عمومی کیست ؟ جواب : لوش

84- کدام قانون در تاثیر متقابل میان دو محیط در یک ناحیه در جغرافیا بکار برده شد ؟ جواب : قانون جاذبه نیوتن

85- در برسیهای کمی بررسیهای مربوط به حمل ونقل مربوط به چه کسی است ؟ جواب : ویلیام گریسون

86- جعبه سیاه نام دیگر کدام مکتب جغرافیایی می باشد ؟ جواب : پوزیتیویسم

87- کدام مکتب بر وضع موجود تاکید دارد ؟ جواب : پوزیتیویسم

88- در دهه 1970 در جغرافیای انسانی نقش اول به چه چیزی داده شد ؟ جواب : عدالت اجتماعی

89- نویسنده کتاب عدالت اجتماعی وشهر کیست ؟ جواب : دیوید هاروی

90- نویسنده کتاب جغرافیای شهری : شهر ، ناحیه و ناحیه بندی کیست ؟ جواب : رابرت دیکنسون

91- چه کسی برای ارولین بار نظریه های کاربری زمین را به مباحث جغرافیای شهری نمود ؟ جواب ؟ هارولد مه یر

92- چه کسی برای اولین بار نظریه طبقه بندی شهرها را وارد مباحث جغرافیای شهری نمود ؟ جواب : هارولد مه یر

93- از سال 1970 به بعد ، ……. مبنای کار در جغرافیای شهری شناخته شد . تحلیل مکانی و جغرافیای فرهنگی

94- تحلیل فضایی توسط چه کسانی وارد جغرافیای شهری شد ؟ جواب : موریل – گریسون – بری

95- چه کسانی روش های کمی را در جغرافیای شهری بکار بردند ؟ جواب : کینگ و گولج

96- روشتون وپرد در تحقیقات شهری بر چه چیزی تاکید کردند ؟ جواب : مطالعات رفتاری

97 – رون جانستون با استفاده از چه چیزی تمام مسائل جغرافیای شهری آمریکا را تحلیل کرد ؟ اقتصاد سیاسی

98- نوسنده کتاب مادر شهر کیست ؟ جواب : آلن اسکات

99- آلن اسکات در کتاب مادر شهر بر چه چیزی تاکید دارد ؟ جواب : تقسیم کار

100- چه کسی جغرافیای شهری در مسیر تفکرات فلسفی – اقتصادی قرارداد ؟ آلن اسکات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.