or

خیابان شهری

خیابان شهری :

ازمیان انواع مسیر های یک شهر طراحی خیابانهای شهری ,بیشترین حساسیت وظرافت را به خود می طلبدزیرا  خیابانها مکانهایی هستند که تعاملات اجتماعی وجنب وجوش شهری درآنها به حداکثر کمی وکیفی خود رسیده ،ذهن شهروندان را انباشته از خاطرات جمعی وذهنیتهای مشترک راجه به چگونگی حیات مدنی می گردانند خیابانهای شهری سرشار از رویدادهای متعدد ومتنوع اندوشهروندان به دلایل گوناگون درساعات مختلف در آن حضور می یابند .رجوع به مراکز مهم فعالیتی ,خرید,تماشای مغازه وخرده فروشی ها ,پرسه زدن وگردش ,دیدن دیگران ودیده شدن توسط انها ,همه وهمه خیابان شهری را تبدیل به فضایی متراکم از انواع رویدادهای فردی وجمعی برای شهروندان نموده است

بارززترین ویژگی خیابان شهری در این است در واقع این مکان محصول رشد تدریجی و روند طبیعی تغییرات در شهر می باشند,این خیابانها بیش از انکه سازنده ی ساختار کالبدی شهر باشند,بیانگر ساختار اجتماعی ,اقتصادی وفرهنگی جامعه می باشند

امروزه نیاز به محورهایی باسرعت بالا در شهر ها ی معاصر امری اجتناب ناپزیراست ,ولی باید مراقب بود باتبدیل خیابان شهری به محورعبوری باعث تخریب زندگی شهری وشبکه در هم تنیده حیات شهری نشویم,زیرا ساماندهی واحیای یک خیابان شهری مستلزم دقت زیاد ,زمان طولانی وامکانات وسیع است که عدم توجه کافی به آن می تواند نسلی را از داشتن عرصه های عمومی برای زندگی جمعی محروم گرداند

این خیابانها که ساختار اصلی وحیاتی شهر را تشکیل می دهند به نحوی دچار مشکلات روز افزون شده اندکه به نظر می رسد افراد تنها از روی اجبار وبرای رفع نیازهای شخصی حاضر به حضور در خیابان می شوند

درحقیقت عمده ترین میزان تردد شهروندان در سطح شهر درخیابانهای شهری صورت می گیرد,مشکل اینجاست که هم سواره وهم پیاده در آن حضوری شاخص وغالب داشته وهریک به تنهایی خود را محق به استفاده از آن می دانندوطیق معمول در تمام فضاهای شهری ما اولویت به خودروی شخصی داده می شودوبدون کوچکترین توجهی به اهمیت وحضورعابر  پیاده درحیات وسرزندگی شهر تمام امکانات در اختیار حضور هرچه راحتر خودروی شخصی قرار می گیرد

نقش خیابان شهری به عنوان مکانی برای تعاملات اجتماعی ,دیدار ها ,برخورد هاوصحنه حضور شهروندان شدیدا ضعیف شده است.درعوض خیابان تبدیل به کانالی سرشار از دود ,آلودگی ,ترافیک وانواع مزاحمت های خواسته وناخواسته گردیده است که نه تنها پیاده بلکه سواره هم از آن فراری است وچه فاجعه ای عضیم تر از این که فرد در خانه دوم خود یعنی شهر فراری باشد

عابرین در هر نقطه که بتوانند از خیابان عبور می کنند ودر این میان عبورسالمندان،معلولین،کودکان وافراد همراه باکودک بامشکلات بیشتری روبه روهستند.با اینکه خودروها هیچگونه احترام واهمیتی به آنها نمی گذارند،اما عابرین نیز خود را ملزم به عبور از نقاط ویژه وتعیین شده در گذرگاههای پیاده نمی دانند

درکشور ما بی احترامی به عابر پیاده به حدی رسیده که اکثر صاحبان خودروها بادیدن عابر روی گذرگاه پیاده به جای ترمز ،سرعت خودروراافزایش داده وبه صورت تهدید کننده ای به اوحمله میکنند

عدم وجود توقفگاههای مناسب برای خودروها باعث می شود تا دور از چشم مامورین انتظامی ،اقدام به پارک دوبله نمایند ویادر ایستگاههای اتوبوس ،جلوی دربیمارستان وسر تقاطع ها ،خودروی خود را پارک کنند

ازآنجا که تعاملات اجتماعی رادررابطه بین پیاده می توان جستجوکردواساسارابطه بین سواره ها به واسطه سرعت بالای خودروتعامل ستیز است ،وجود عرصه ای مناسب برای حضور پیاده ها بسیار مهم می شود ،ولی آنچه که امروزه به عنوان پیاده روبا آن روبرو هستیم ،سرشار از بی توجهی به نحوه ی حضورو حرکت پیاده (چه به لحاظ فیزکی وچه به لحاظ روحی ونوع رفتار آنها)است .درحال حاضر کف پیاده روههای خیابان شهری ،در بسیاری از موارد فاقد هر نوع کیفیت برای حضور پیاده هاست.کف آنها در بهترین حالت از آسفالت پوشیده شده وسرشار از پستی ها وبلندی هایی است که فرد راناچار می کند در هر چند قدم یک بار پیش پای خود را وارسی کند.عدم تحویل به موقع به موقع ودرست از پیمانکار تاسیسات شهری ،باعث می شو د تا صاحبان مغار ه ها وواحد های تجاری مجبور به کف سازی پیاده روی ملک خویش می شوندکه اولا باسایر بخش ها هماهنگی نداردوشاهد وصله پینه ای از انواع کف سازی ها هستیم ،ثانیادربسیاری از این موارد این کف ها بدون توجه به اصول وقواعدکف سازی برای پیاده مرمت شده اند

از طرف دیگر با توجه به شرایط اقلیمی متنوع در کشورما وجود برخی تسهیلات برای آسایش شهروندان در پیاده روها الزامی است .بی توجهی به این موضوع وبکار گیری راه حلی یکسان برای تمامی خیابانهای شهری باعث شده که در بسیاری از ساعات شبانه روز ،فاقد تحرک وسرزندگی لازم باشد ،از طرف دیگر خیابانهای شهری باید پاسخگوی حضور اقشار متنوع اجتماعی شهر باشند واین درحالی است که در شرایط فعلی عدم وجود تسهیلات لازم ،جایی برای مکث وتوقف و…حضور افراد سالمند ،خریداران با بار ،کودکان ومعلولین رابه شدت دچارمشکل ساخته است.گاهی مسیر های حرکتی برای پیاده آنقدر طولانی وخسته کننده است .وضعیت نابسامان مسیر های پیاده به لحاظ شرایط فیزیکی کالبدی ،برروان شهروند هم تاثیر منفی گذاشته وباعث می شود که افراد سعی در فرار هرچه سریعتر از خیابان نمایند.در این میان شهروندان نسبت به بسیاری ازمحرکهای محیط از جمله محرکهای محیط ازجمله مکانهای تاریخی ،نقاط خاطره انگیز و…بی توجه می شوند،این بی توجهی در طول زمان زمینه های تخریب این نقاط را فراهم می نماید.

امروزه حتی جوی های آب که می توانستند به دلیل خاصیت تلطیف کننده گی هوا وصدای آب نقشی موثر دربهبود محیط داشته باشند مشکل آفرین شده اند .این مجاری تبدیل به کانالی برای انتقال زباله ومانعی برای حرکت عرضی پیاده شده اند.در زمان های بارش شدید ،طغیان آب ومسدود شدن جوی ها به دلیل انباشته بودنشان از زباله هایی که مردم در آنها ریخته اند،آب جوی ها را برسطح خیابان جاری ساخته وهمان زباله ها راروانه سطح کوچه وخیابان میکند

وجود برخی کاربری های ناسازگار در حاشیه خیابان شهری که کالا وابزار آنان به عرصه پیاده  رو سرزیر می شودیکی دیگر از مشکلات موجود در این محور هاست .کاربری هایی چون تعمیرگاه ،صافکاری ،نجاری ،آهنگری ومانند آنها عملا پیاده  رو را مسدود می نماید

خیابانهای شهری امکانات وقابلیت هایی خاص برای بروز طیف وسعیی از ازفعالیتها ورفتار های جمعی دارند.بیراه نیست اگر بگوییم در این میان حتی میادین شهری هم به پا ی آنها هم نمی رسند.فدرت فوق العاده ساختار شبکه خیابانهای شهری بر گرفته از گذشت زمان وبجا ماندن معانی وخاطرات خاص درآن است واین قدرت به حدی رسیده است که ساماندهی درست آنها در شرایط موجود ،شهر ها را از خیابان های شهری جدید بی نیاز میکند.در هر جامعه ای میان افراد رده های سنی مختلف ،چرخه توازن برقرار است واز کودک تا سالخورده در آن یافت می شود.سالخوردگان به همسالان خود نیاز دارند ودرعین حال به جوانان هم نیازمندند،همان طور که جوانان محتاج برقرای لرتباط با سالخورد گان می باشند.ایجاد امکان بهره مندی از منافع زندگی اجتماعی برای سالخورد گان وجلوگیری از انزوای آنها ،باعث  همزیستی نسل گذشته وامروز وتداوم تاریخی حیات جمعی می شود،همین طور باید در خیابان شهری امکان حضور بی خطر وفعال کودکان را فراهم آوردوآنها باید به عنوان شهروندان آینده می بایستی از همان دوران کودکی ،دنیای بزرگسالان خود را کشف کرده تا بزرگ شوند.این موضوع بسیار مهمی است که عملا شهرهای معاصر فاقد آن می باشند وحضور کودکان در خیابانهای شهری در حال حاضر چنان خطرناک است که نمی توانند در آن به کشف بپردازند

(الکساندر)

دیدن ودیده شدن توسط دیگران یکی ازفعالیت های مهمی است که در عرصه های عمومی رخ می دهدودارای پیامد های آموزشی واجتماعی بالایی است .حضور فضاهای جاذب مانند مغازهای کوچک خرده فروشی ویا فعالیت خوردن باعث سرزندگی پیاده روها و وسیع شدن طیف گروههای اجتماعی در آنها می شودواین تراکم شهروندان مشوق حضور افراد بیشتری می باشد.

نکته بسیار مهم دیگر در مورد خیابان های شهری مطلوب اینست که اساسا خودروها در آن حذف نمی شوندبلکه ورود وتداوم حرکت حرکت خودرودر آنها با برنامه ریزی وکنترل امان پذیر است

توقعات موردی از خیابان شهری

سرزندگی : خیابان شهری به عنوان یکی از مهمترین مکان زندگی جمعی شهروندان بیش از هر چیزی می­بایستی از سرزندگی برخوردار باشد ودر هیچ ساعتی از شبانه روز  از حضور سرزنده وفعال گروههای مختلف شهروندان تهی گردد ایجاد تنوع در عین سازگاری عملکرد های یک خیابان شهری یگ گام اساسی در جهت سرزنده تر نمودن آن است .تنوع عملکردی خیابان شهری هم ازحیث انواع وهم ازحیث زمان ارایه خدمات به شهر وندان وهم از جهت گروههای مختلف مراجعه کننده قابل بررسی است .ایجاد تنوع درکاربری همجوارخیابان شهری به نحوی که درساعات متفاوتی ارایه خدمات نمایندوآغازوپایان کار همه ی آنها همزمان نباشد ،موجب می شود که در زمان های متفاوت در طول شبانه روزنقاط فعال وروشنی رادرخیابان داشته باشیم.برای اینکه جمعیت حاضر در خیابان تنها محدودبه گروه خاصی نشودوخیایان درتمام ساعات روزوبرای تمامی اقشاروگروههای مردمی اعم از سالمندان ،کودکان وزنان وناتوانان جسمی نیز قابل استفاده باشد،باید فضاهاوکاربری های مناسب نیازهاوسلیقه های گروههای مختلف پیش بیش بینی شوند

ازطرف دیگر بایداز استقرارکاربری های غیر فعال ودرشت دانه مانندساختمانهای اداری که صرفا در ساعات کار اداری فعالند در حاشیه خیابانهای شهری اجتناب نمود.در مواردی که این بناها درحاشیه قرار می گیرندوانتقال آنها امکان پذیر نیست دونکته اساسی باید مورد توجه قرار گیرد1)بر حاشیه خیابان آنها طولانی نشودو2)سطح همکف

آنهاخاموش وغیر فعال نماندفی المثل یا سطح همکف آنها به کاربری های شهری اختاص یابدویا اینکه به لحاظ بصری وکالبدی ،شفاف وروشن طراحی شوندتا از ایجاد بدنه های خاموش در شب جلوکیری شود

استقرار کاربری های مرتبط با اوقات فراغت در سر زنده نمودن خیابان شهری بسیار کاراست.کاربری های ازقبیل رستورانها،کافه ها ،انواع اغریه فروشی ها،سینما،بازی های کامپیوتری برای کودکان و…از این دست می باشندوایجاد تسهیلاتی از قبیل پارکینگ های عمومی ،تلقن همگانی ،امکان دسترسی به وسایل نقلیه عمومی ،در نظر گرفتن ایستگاههای اتوبوس مطلوب ومتناسب با شخصیت خیابان و…همه وهمه از جمله مواردی هستند که متضمن تکراروتداوم حضور شهروندان در خیابان می باشند.به طور کلی قرارگیری دانه بندی نزدیک به هم وبناهایی با طول عمر مختلف در حفظ سرزنده گی اجتماعی واقتصادی وحفظ اقشار ساکن وشاغل اهمیت زیادی دارد.ازطرف دیگر هم رونق واحد های تجاری موجود ،هم روابط مطلوب میان همسایگان قدیمی که موجب ایمنی وامنیت می باشد ،به نوبه خو باعث افزایش ارزش زمین وواحد های تجاری می شوند.

یکی از عوامل دیگری که منجر به سرزنده گی خیابان شهری می شود ،تنوع در انواع آرایش ها وانتظام های فضایی آن است .به گونه ای که در طول مسیر حال وهوای آن یکسان نبوده وامکانات متقاوتی را برای شهروندان مهیا سازند،بنابراین در طرح خیابان ها می بایستی از چیدمان یکنواخت ومنظم مبتنی بر یک هندسه ناب پرهیز شود

یکی از نکات اساسی ومهم در ایجاد سرزندگی خیابان ایجاد امنیت در آن است .به طوری مردم برای رفت وآمد به این فضا در هر ساعتی مختار بوده وهیچ عامل بازدارنده ای وجدو نداشته باشد.احساس امنیت به لحاظ روانی ،امکانی به شهروند می دهد که منجر به حضور دائمی اودرفضاودر نتیجه سرزنده تر شدن آن می شود.ایجادامنیت در خیابان شهری رانمی توان صرفا متوجه یک سیستم دولتی مانند پلیس و…دانست.چون اینخیابانها فضایی متمرکز نیستندکه همواره توسط نگهبانان قابل کنترل باشد.لذاباید بیش از هر چیزی نظارت وکنترل عمومی را در این فضاها امکان پذیر ساخت ،می توان از طریق اتخاذ روشهای کالبدی امکان مراقبت وکنترل عمومی را افزایش دادپرهیز از ایجاد گوشه های تاریک ومخفی در خیابان ،روشنایی کامل ومتناسب باحرکت پیاده هادر تمامی قسمت های خیابان شهری ،نور پردازی وتاکید بر تقاطع ها ونقاط فعال خیابان در شب وایجادتمهیدات کالبدی  در بدنه ها از قبیل تعبیه پنجره های روبه خیابان وبالکن ها و…مراقبت وکنترل دائمی وعمومی خیابان را هر چه بیشتر میسر ساخت  همین طور ازطریق توزیع متعادل کاربری ها وکانون های فعالیتی فعال در شب در طول خیابان باعث جلو گیر ی از پیوستگی بدنه های خاموش ونهایتا ایجاد امنیت وسرزندگی می شودواز آنجا که کاربری مسکونی یک کار بری دائمی است ،امکان استقرار واحدهای مسکونی در فواصل مناسب وبخصوص جابجا در طبقات فوقاتی بدنه های خیابان نیز به این امر بسیار کمک می کند

انعطاف : خیابان شهری به عنوان مکانی متراکم از رویدادها و فرصتهای متنوع زندگی جمعی، باید به گونه­ای باشد که با تغییر نوع رویداد با کمترین تغییرات کالبدی با آن رویداد هماهنگ شود که غالباً با استقرار فعالیت­های مختلف و طراحی بدنه­ها و اجرای دیگر خیابان به این ویژگی می­توان دست یافت .

حتی الامکان باید از اختلاف سطح وشکست وهمچنین جوبهای روباز ،پرهیز نمود،زیرا آنها یکپارچگی وپیوستگی کف را ازبین برده واز قابلیت انعطاف فضا می کاهند.باغچه های نواری لبه پیاده رو نیز از این دست هستند .آنها همواره سطح وسیعی از پیاده رو را اشغال می کنندومراقبت از آنها در طول خیابان همواره مشکل زاست،لذا چهره ای پژمرده وخالی داشته وبعضا به عنوان محل کاروکاسبی دستفروشان ویا محل پارک موتور از آنها استفاده می شودلذاباید سطح باغچه های مربوط به درختان را توسط قابهای مشبک چدنی وفلزی پوشانده شود،تا ضمن حفظ امکان آب رسانی ،پای در ختان به زباله دان تبدیل نگردد.

انعطاف عناصر مستقر در فضا نیز از اهمیت زیادی برخورداراست واساساغیر ثابت ترین عناصر کالبدی فضا هستند،بکار گیری انواع ثابت وصلب آنها کاری خطاست.لذاباید از استقرارانواع مبلمان حجیم وغیر قابل جابجایی ویا عناصر صرفا دکوراتیووجاگیردر عرصه خیابانهای شهری جدا پرهیز نمود

همچنین باید در بدنه های بلافصل همکف خیابان از بکار گیری بدنه های یک دست ویکسره پرهیز نمودوهمه ی مباحث بیان شده در مورد انعطاف کالبدی خیابان ،بستری را برای انعطاف در عملکردآن به وجود می آوردبه نحوی که فضا قابلیتهای متفاوتی به لحاظ عملکردی در زمانهای مختلف شبانه روز ویا سال دارا باشد.می تواند صبح ها برای دویدن وورزش صبح گاهی ،نیمه ی شبها برای پرسه زدن ،روزهای تعطیل برای انواع پاتوق های کوچک ،در برخی مواقع خاص سال برای تغذیه ،مراسم آئینی و…مورد استفاده قرار گیرد

 

  • خاطره انگیزی : ازمیان همه ی ویژگی های بیان شده برای خیابان شهری ،خاطره انگیزی جزوه ویژگی هایی است که در همه ی فضاهای شهریمان کما بیش به آن احتیاج داریم وجزو موثرترین فضاهای شهری می باشد ودارای یک فرم خطی است ودرطی زمان درک می شود،لذا باید بیش از هر فضای دیگری خاطره انگیز باشد.خاطراتی که در ذهن شهروندان ثبت شده وبه عنوان اولین مشوق ها وانگیزه هابرای تکرار حضور در خیابان ومشارکت در زندگی جمعی آن عمل می نمایند،این مسیر ها را از سایر محور ها ی شهر ی متمایز میکندودو عامل عمده واساسی که باعث خاطره انگیزی خیابان می شود 1)نقش انگیزی خیابان شهری به معنای وجود عملکرد ها،مفاعیم وویژگی های کالبدی مشخص ومتمایزی که به راحتی در ذهن حک می شودو2)برانگیخته شدن احساسات مثبت شهروندان وایجاد محیطی مانوس از طریق ایجاد دخل و تصرف در فضا توسط آنان وهمچنین افزایش مشاررکت شهروندان در نگهداری فضا به طوری که فضارا بخشی از محیط زندگی خود بدانندوذهن آنها انباشته از خاطرات فردی وجمعی خواهد شد تا جایی که دیگر نمی توانند نسبت به آن بی تفاوت بمانند.متعهد نمودن شهروندان نسبت به خیابان ووقایع درون آن اساسی ترین گام جهت ایجاد وتقویت تعاملات اجتماعی در آن است وهمین طور شناسایی پاتوق ها وتقویت وامکان بروز بهتر گونه های فعال وسالم آنها در نقش انگیزی خیابان بسیار مهم است وهرقدر مردم خیابان را بخشی از محیط زندگی فردی خود بدانندبه مسائل ومشکلات آن حساس شوندوسعس در بهبهود وصحت آن می نمایندایجاد امکان برای مالکین ومتصرفین ابنیه حاشیه خیابان جهت نگهداری وساماندهی فضای مقابل خوداز جمله این موارد است .نگهداری از فضای سبز ،امکان کاشت درخت توسط آنها طبق ضوابط خیابان ،تمیز نمودن فضای مقابل ملک خود،تعمیر وبازسازی کف ،نظافت جداره ها ونمای ابنیه ،همه وهمه از ساده ترین جلوهای مشارکت مردمی در نگهداری وحفظ فضای شهری است
  • علاوه براین خیابانهای شهری باید دارای یک سری کاربری ها وفعالیتهای ویژه خود باشندبه نحوی که شهروندان به صورت کاملا مقصدی به آن مراجعه نمایند.جاهایی مثل قهوه خانه سنتی ،رستوران باغذای های محلی ،نمایشگاه ویا گالری خاص و…این کاربریهای مقصدی خیابان رابه معیادگاه ومحل ملاقات افرادوگروههاتبدیل نموده وباعث احساس تعلق ومالکیت شهروندان نسبت به خیابان شده ودر آفرینش محیطی مانوس بسیار کاراست،استفاده ازمقیاس انسانی در طرح کلی عرصه ،ایجاد تسهیلاتی برای آسایش اقلیمی ،پیش بینی فضاهایی جهت مکث وتجمع های کوچگ ،ایجادفضاهایی برای توقف ونظاره اطراف و…ازجمله مواردی هستندکه فضا راهرچه بیشتر برای زندگی جمعی وامکان بروزرفتارهای خلاقانه وغیر رسمی از سوی شهروندان،مهیا می سازد
  • ایمنی : به دلیل یکسان بودن اهمیت حرکت پیاده و سواره در خیابان شهری ایمنی در مورد هر دوی آن­ها می­بایست مورد توجه قرار گیرد، بخصوص که پیاده هادر خیابان شهری حرکت عرضی پیوسته دارندوبدلیل این عبورهای عرضی ازخیابان سرعت مجاز در نظر گرفته شده برای سواره روهادرخیابان شهری 30کیلومتر در ساعت می باشد
  • طیف شهروندان حاضر در خیابان شهری از گستردگی بالایی برخوردار است وبه طبع آن دامنه رفتاری متنوع وبزرگی را در بر می گیرد وتمهیدات کالبدی خیابان شهری باید به گونه ای باشد که علاوه برپذیرش این دامنه وسیع از رفتار ها ایمنی افراد حاضر را تضمین نماید،اولین مسئله در این مقوله 1)قراردادن گذرگاههای عرضی برای عابرپیاده بانور پردازی وروشنایی مناسب در شب وهمچنین تغییر رنگ یا مصالح این گذرگاهها،درفواصل مناسب در طول خیابان است.همچنین باید از پارک حاشیه ای اتومبیل در خیابان شهری با تمهیدات کالبدی ومدیریتیی جدا جلوگیری کردزیرا این مسئله علاوه بر اینکه مانند یک دیوار فولادی عمل کرده اوباعث بر هم خوردن محیط صمیمی خیابان شهری می شوند ،از لحاظ ایمنی خطر زابوده چون دید راننده را نسبت به عابرینی که می خواهند حرکت عرضی داشته باشندمختل می نماید،این قضیه شامل پارک دوبل هم می شود
  • بحث ایمنی تقاطع ها از اهمیت ویژه ای برخودار است ،باید از فاصله ای مناسب برای رانندها قابل رویت باشند وهر عاملی که باعث اختلال دیدنسبت به تقاطع شودباید حذف گردیده ودرشب حتما نور پردازی شوندوباید توسط عوامل کالبدی از فاصله مناسب ازتقاطع ها ی خیابان شهری سرعت حرکت سواره را کنتر ل نمودوقراردادن چراغ راهنما برای عبور ایمن عابر پیاده در تقاطع ها الزامی است

 

جدول اهداف، راهبردهای خیابان شهری

هدف راهبرد سیاست
سر زندگی ایجاد تنوع در عملکرد 1)استقرار کاربری های متنوع به لحاظ زمانی وجذب کردن گروههای مختلف سنی

2)کنترل ومحدودساختن کاربری های غیر فعال ودرشت دانه3)استقرارکاربری های اوقات  فراغت ؛خدماتی مانندپارکینگ ،تلفن همگانی و…

در کالبد 1)استفاده از جزئیات ،مبلمان ومصالح متنوع ومتناسب بازمینه دربدنه وکف

 

ایجاد امنیت در کالبد 1)پرهیزازنقاط تاریک ومخفی ونورپردازی درتقاطع ونقاط فعال

2)ایجاد امکان مراقبت بصری درخیابان ازطریق مراقبت بدنه ها

3)روشنایی متناسب با حرکت پیاده

در عملکرد 1)پراکنده گی نقاط فعال وروشن درطول خیابان

2)استقرارواحدهای مسکونی دربرخی نقاط درطبقات فوقانی

انعطاف انعطاف در کالبد در کف 1)پرهیز از بکار گیری جوی روی باز

2)پرهیز از اختلاف سطح وشکست در کف

3)پرهیزازبکار گیری مصالح صلب ویکپارچه مانند آسفالت وبتن درجا

3)پرهیزاز باغچه های نواری در لبه پیاده رو

4)پوشاندن باغجه های پای درختان توسط قاب های مشبک

در بدنه 1)پرهیز از استقرار بناهای درشت دانه درلبه مسیر

2)پیش بینی تهمیداتی برای نصب تابلوها وسایرالحاقات بعدی در نمای ابنیه حاشیه مسیر

انعطاف در عملکرد در عناصر مستقر در فضا 1)پرهیز از بکار گیری مبلمان حجیم وغیر قابل جابجایی

2)پرهیز از یکنواختی در پیاده روبا درخت پوشش گیاهی ومبلمان

به لحاظ زمانی 1)ایجاد قابلیت استفاده های متفاوت ازخیابان شهری در شبانه روز
به لحاظ مکان جغرافیایی 1)هماهنگ نبودن عملکرد های هرسکانس باحوزه های پیرامون آن درعین وحدت
خاطره انگیزی

 

 

 

 

 

 

 

خاطره انگیزی

نقش انگیزی

 

در کالبد 1)کنترل ساخت وساز های حاشیه به نحوی که در مغایرت با چهره ی عمومی خیابان نباشد

2)حفظ وتقویت وسامتندهی بدنه های شاخص حاشیه خیابان

در عملکرد 1)حفظ وتقویت کاربری های باسابقه باهمان نام

2)حذف عملکرد های ناسازگار باشخصیت خیابن شهری

در معنا 1)حفظ وتقویت نشانه های ذهنی جمعی

2)حفظ وتقویت پاتوق های فعال وابسته به گروهها وافراد مختلف

ایجاد محیطی مأنوس

 

 

ایجاد محیطی مأنوس

افزایش مشارکت شهروندان 1)ایجاد فضاهای متنوع برای گروههای مختلف جهت نمایشگاه های موقت متناسب بااقلیم هرمنطقه

3)ایجاد امکان برای مالکین ومتصرفین حاشیه خیابان جهت مداخله در ساماندهی ونگهداری فضای مقابل ملک خود

امکان دخل و تصرف در فضا 1)جلوگیری ازتک عملکردی شدن عرصه های خیابان

2)استفاده از مقیاس انسانی درطرح کلی خیابان شهری

3)پیش بینی فضاهایی برای مکث وتجمع

4)ایجاد تسهیلاتی جهت آسایش اقلیمی

 

 

 

هدف

 

راهبرد سیاست
 

 

 

ایمنی

 

 

 

 

 

پیاده در برابر سواره

درطول مسیر

 

 

1)قرار دادن مسیرهای عبور پیاده درمحل های پرتجمع ویانزدیک ایستگاههای حمل ونقل عمومی

2)امکان عبور بی خطر وایمن پیاده ازخیابان ازطریق ایجاد گذرگاههای امن

3)اجتناب از پارکینگ حاشیه ای برای سهولت دید راننده

4)ممنوعیت پارک ودوبله بوسبله ی تمهیدات کالبدی

درتقاطع 1)امکان رؤیت تقاطع ها از فاصله مناسب توسط سواره

2)حذف هرگونه عاملی که مانع دید نسیت به تقاطع شود

3)قراردادن چراغ راهنمای عابر پیاده درتقاطع

4)تشویق سواره به کاهش سرعت در تقاطع به وسیله طراحی کالبدی

5)وضوح افزایش  میزان دیددرتقاطع ها

6)روشنایی کافی تقاطع به خصوص در شب

 

 

سواره در برابر پیاده

 

 

درطول مسیر

1)عبورپیاده ازعرض خیابان تنهادر نقاط تعیین شده

2)عدم ایجاد موانع دیدجلوی محل عبورپیاده

 

ماخذ: راهنمای طراحی فضای شهری درایران جهانشاه پاکزاد

 

 

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها

اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.