پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی(در کار)

پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی(در کار)
تعداد سؤالات : 5 سوال
تمایل اشخاص به برنامه ریزی در شغل و در زندگی کاری را نشان می دهد
…… ….. ….. ….. …… …… ….. ….. ….. …… …… ….. ….. ….. …… …… ….. ….. ….. ……
کاملاً مخالفم    مخالفم    نظری ندارم    موافقم    کاملاً موافقم

 

1- من وظایف و مسئولیت‌های شغلی خود را به روشنی درک می‌کنم.
2- برای انجام دادن کارها از اولویت بندی استفاده می‌کنم
3- توانایی برای فهرست نمودن کارهایم دارم
4- تجهیزات و منابع مورد نیاز برای انجام شغلم دراختیار دارم
5- اهدافم برای شغلم روشن است

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.