دانلود گزارش کار کارورزی حقوق در دفتر وکالت کارورزی حقوق کارآموزی حقوق دفتر وکالت – 485 صفحه

دانلود گزارش کار کارورزی حقوق در دفتر وکالت کارورزی حقوق کارآموزی حقوق دفتر وکالت – 485 صفحه

دانلود گزارش کارآموزی کامل و آماده وکالت
بخشی از متن :
گزارش: (1)
کلاسه: 1732/80/1
خواهان: ………………..
خوانده:………………….
تعیین خواسته: الزام به انتقال رسمی یک قطعه زمین مورد معامله پلاک 298 را مجزا و تفکیک شده از 12 اصلی واقع در بخش 4 ثبت گرگان مقوم به 3 میلیون و یکصد ریال
دلایل و ضمانت:1. عین وکالتنامه، 2. فتوکپی مصدق قرارداد معامله، 3. محتویات پرونده کلاسه 1671،2012/76 و 1661/80 شعبه اول دادگاه عمومی گرگان
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای حاجی محمد بوکالت از آقای حسن بطرفیت آقای محمد ابراهیم بخواسته الزام به انتقال رسمی یک قطعه زمین بدین شرح که بموجب مدرکیه مورخه 13/3/69 یک قطعه زمین واقع در جاده نهارخوران را از خوانده خریداری و تمامی حق و حقوق قانونی متعلقه را انتقال گرفته و فروشنده وفق بندهای 5 و 6 قرارداد موصوف تعهد نموده با دریافت مبلغی بابت سود معامله به تحویل مبیع و انتقال سند مربوطه اقدام نماید تا الباقی ثمن نیز بوی تأدیه شود ولیکن مشارالیه علی‌رغم اخذ سند آن با بهانه‌های واهی از ایفای تعهد خود استنکاف ورزیده است و تقاضای محکومیت خوانده را به انجام تعهد باستناد پرونده‌های ذکر شده تقاضا نمودند.
پس از دستور از مقام قضایی پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی ارجاع و به کلاسه 1732/80/1 ثبت دفتر شد.
در تاریخ 21/3/83 دادگاه تشکیل جلسه نمود. ملاحظه می‌شود که خوانده دعوی تقابل خواهان دعوی اصلی آقای حسن و خواهان دعوی تقابل و خوانده دعوی اصلی آقای محمد ابراهیم در حلسه حضور دارند. وکیل خواهان اصلی در جلسه حاضر نیست لایحه‌ای ارسال نمودند. خواهان دعوی اصلی و خوانده دعوی تقابل اظهار داشت چون دادخواست و منضمات دعوی تقابل در حال حاضر به من ابلاغ می‌شود جهت تدارک دفاع تقاضای تجدید جلسه را دارم. تصمیم دادگاه: وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شوند.
دادخواست دعوی تقابل
خواهان: محمد ابراهیم
خوانده: حسن
خواسته: دعوی تقابل در پرونده کلاسه 1732/80/1 بخواسته اعلام فسخ و بی‌اعتباری قولنامه مورخ 13/3/69 مقوم به سه میلیون و یکصد ریال
دلائل و مضمات: 1- قولنامه مورخه 13/3/69، 2. اظهارنامه شماره 394-24/4/76 تحقیق از مطلعین عنداللزوم، سند عادی 187 مورخه 2/7/69
به استحضار می رساند اینجانب حق قانونی خود را نسبت به یک قطعه زمین واقع در جاده نهارخوران به نام شهرک تحقیقات کشاورزی از قطعات زمینهای شرکت تعاونی مسکن با شرایط مندرج در قولنامه بخوانده واگذار و مقرر بوده قیمت قطعی و مقدار مساحت زمین و مشخصات آن پس از انجام قرعه و برآورد از طرف شرکت اعلام گردد و برابر بند 8 قرارداد تنظیمی اینجانب تعهد داشتم ظرف 10 روز پس از تعیین مشخصات زمین و دریافت سند با ذکر مشخصات و حدود آن زمین را بخوانده تحویل و خوانده موظف بود به سایر تعهدات خود عمل نماید.
نظر به اینکه برابر بند 7 قولنامه مورخه 13/3/69 هر کدام از طرفین از انجام معامله خودداری نماید بایستی ضمن فسخ معامله بدون هیچگونه عذری 2 میلیون ریال به عنوان ضرر و زیان به دیگری پرداخت نماید. ضمناً معروض می‌دارد که قبلاً همین خواسته اقدام طرح دعوی گردیده که خواهان پرونده اصلی آقای حسن نیز اقدام به طرح دعوی تقابل نموده که موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و دادنامه‌های به شماره 582-4/5/78 در پرونده کلاسه 1671-2012/76 و دادنامه 168-167 را مورخه 4/7/78 صادر گردیده است.
در تاریخ 20/6/81 دادگاه تشکیل جلسه نمود. اظهارات وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات خوانده: وقوع معامله خرید و فروش قطعه زمین مورد بحث را اقرار دارند و با توجه به لازم بودن عقد ما نحن فیه هیچکدام از طرفین نمی‌توانند بدون عذر و علت خاص آن را فسخ نمایند. البته این ادعای خوانده قبلاً در همین دادگاه رسیدگی و حکمی درباره آن صادر شده در نتیجه تجدید نظرخواهی اینجانب به وکالت از سوی موکل قطعیت نیافته و در عین حال دعوی موکل نیز به علت آنکه در تاریخ رسیدگی به موضوع ملک مورد معامله خوانده نبود مردود اعلام می گردد و در همین رابطه هم شکایتی علیه نامبرده مطرح شده و با توجه به اینکه دادگاه تشخیص داده بود زمین مورد شکایت سوای زمین موضوع سند مشتکی عنه می‌باشد حکم بر برائت وی صادر گردیده است و با توجه به اینکه زمین مورد اختلاف همان است و خوانده برای اینکه برای خود سند دریافت کرده ضمن رد دعوی تقابل مشارالیه تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام انتقال سند رسمی بیع زمین با مشخصات معینه در سند همان زمین خریداری موکل می‌باشد.
تصمیم دادگاه: نظر به اینکه متداعیین در خصوص ایراد و دفاع خود پرونده‌های به کلاسه‌های ذکر شده استناد نمودند لذا دفتر وقت نظارت تعیین پرونده استنادی مطالعه و استعلام وضعیت ثبتی ملک مورد ادعای ضروری می‌باشد.
پاسخ استعلام از اداره ثبت کافی و مقصود نیست.
عین وکالتنامه وکیل دوم آقای حسن ضمیمه پرونده شد به نام آقای یحیی.
در تاریخ 9/7/82 دادگاه تشکیل جلسه نمود. آقای یحیی وکیل مدافع خواهان و آقای ابراهیم به عنوان خوانده دعوی در جلسه حضور دارند و وکیل خواهان و خود خواهان در جلسه حضور نیافتند. اظهارات وکیل خواهان خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است با این وصف که بموجب مبایعه‌نامه مورخه 13/3/69 ملک مورد بحث در ملکیت موکل قرار گرفته و فروشنده برخلاف قانون و با علم و اطلاع از اینکه مالکیت نسبت به عرصه مذکور نداشته مبادرت به اخذ سند مالکیت رسمی نموده است. لذا از آنجا که برابر قانون مدنی فروشنده ملزم به انجام لوازم عرفی معاملات می‌باشد تقاضای الزام وی به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت ملک مزبور به شرح پلاک ثبتی مندرج در نامه ثبت اسناد مورد تقاضاست.
اظهارات آقای محمدابراهیم برابر قولنامه مورخه 12/3/69 هیچ تعهدی نسبت به تهیه سند ثبتی نداشته‌ام. همانگونه که سایر اعضاء شرکت بر اساس سند عادی شرکت تعاونی و اعضاء واگذار گردید و همچنین طی سند عادی 187 مورخه 2/7/69 قطعه زمین 43 بر اساس همین سند عادی به اینجانب تحویل و نسبت به تحویل سند زمین بر اساس همین سند عادی به خواهان کراراً مراجعه کردم و ایشان به دلیل خاصی و همچنین قطعه زمینی در سال 70 و 71 از طریق زمین شهری از تحویل زمین و تنظیم سند به نامش خودداری می‌کند و اینجانب بر اساس درخواستی که در پرونده به کلاسه موجود می‌باشد، نسبت به دادخواست اقدام نمودم که منجر به دادنامه 582 مورخه 4/5/78 شعبه اول عمومی و همچنین دادانامه 168 مورخه 4/8/79 شعبه اول تجدیدنظر گردید. لذا بر اساس دادخواست تقابل که طی شماره ثبت دفتر دادگستری 144599 مورخه 20/3/81 تقاضای رسیدگی و احقاق حقوق خود را دارم.
 
موضوع:
گزارش کارآموزی وکالت
فصل اول
گزارشات حقوقی
الف) دفاتر حقوقی
ب) دادگاه‌ عمومی (حقوقی)
ج) اجرای احکام مدنی
فصل دوم
گزارشات کیفری
الف) دادگاه‌های عمومی (جزایی)
ب) اجرای احکام کیفری
ج) دادگاه انقلاب
د) دادگاه اطفال
و) دادگاه تجدید نظر
فصل سوم
گزارشات خانواده
دادگاه خانواده
فصل چهارم
گزارشات امور حسبی
دایره سرپرستی
فصل اول
گزارشات حقوقی
الف) دفاتر حقوقی
ب) دادگاه‌ عمومی (حقوقی)
1.الزام به انتقال سند رسمی
2.قرار تأمین خواسته
3.درخواست طلاق غیابی
4.تخلیه
5.صدور حکم توقف و ورشکستگی
6.الزام به انجام تعهد
7.ابطال سند
8.الزام به انتقال سند
9.اعسار از پرداخت دیه
10.  ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید
11. مطالبه طلب
12. استرداد اثاثیه منزل
13. صدور حکم تولیت
14. تخلیه
15.خلع ید
16.فسخ مبایعه‌نامه
17. تخلیه
18.صدور حکم اصلاحی بر اساس گزارش اصلاحی فی‌مابین طرفین
ج) اجرای احکام مدنی
19. مطالبه مهریه
20. مطالبه خسارات وارده
21. مطالبه طلب
22. ابطال معامله ـ جلب ثالث
23. تخلیه ملک
24. تقاضای تأمین خواسته
25. مطالبه سهم‌الارث
26. فروش و افراز ملک مشاع
27. قطع و قمع مستحدثات ـ دستور موقت ـ خلع ید
28. مطالبه دیه جراحات وارده
29. فسخ قرارداد
30. الزام به مسلوب المنفعه نمودن چاه غیر مجاز و مطالبه خسارت
31. تعدیل اجاره بهاء
32.  فک رهن
33. فسخ معامله و استرداد خودرو
34. رسیدگی به اخراج و مزایای قانونی (مطالبه کارکرد)
35. مزایده اموال منقول
36. فسخ نکاح و مطاله نفقه
37. مطالبه طلب
38. مطالبه نفقه
39. مطالبه اجرت‌المثل
40.الزام به تسلیم بیع
41. تغییر مجرای لوله آب شرب و فاضلاب
42. مطالبه طلب (اعمال ماده 2 محکومیت‌های مالی و حبس محکوم علیه)
43. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظرخواهی
44. حکم به افراز یک قطعه زمین مشاعی
فصل دوم
گزارشات کیفری
الف) دادگاه‌های عمومی (جزایی)
45. فروش مال غیر
46. ترک انفاق
47. صدور چک بلامحل
48. تصرف عدوانی
49. استفاده از سند مجعول
50. فروش مال غیر و کلاهبرداری
51.  فحاشی و ورود به عنف
52. اعسار از پرداخت دیه
53. سرقت تعزیری
54. فروش مال غیر
55. ترک انفاق
56. قرار منع تعقیب
57. صدور چک بلامحل
58. ایجاد مزاحمت
59.  رابطه نامشروع
60. خیانت در امانت
61. تقاضای الزام خوانده نسبت به تحویل لوازم و ابزارآلات قالب‌بندی
ب) اجرای احکام کیفری
62. قتل عمد
63. شهادت خلاف واقع
64. آدم‌ربائی توأم با اذیت و آزار
65. اختلاس اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی کیفری
66. اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی
ج) دادگاه انقلاب
67. نگهداری غیر مجاز اسلحه
68. حمل و استفاده از مواد مخدر
69. آزادی مشروط
70. قاچاق چوب
71. سلاح شکاری
72. کشف مواد مخدر در زندان
د) دادگاه اطفال
73. سرقت
74.ممانعت از تحصیل کودک
75. ولگردی
76. مخدوش نمودن شناسنامه
77. عدم ثبت واقعه ازدواج
78. زنای غیر محصنه
79. خودداری از کمک به مصدوم صحنه تصادف
80. و) دادگاه تجدید نظر
81. کلاهبرداری
82.  صدور چک وعده‌دار موضوع ماده 13
83. اثبات مالکیت
84. چک بلامحل موضوع ماده (3 و 7)
85.  ایراد ضرب و شتم عمدی
86. جعل
87. عمل منافی عفت و فحاشی و ایراد ضرب و جرح عمدی
 فصل سوم
گزارشات خوانواده
دادگاه خانواده
88. تقسیط محکومٌ به
89. طلاق (خلع)
90.  مطالبه مهریه
91. الزام به ثبت واقعه ازدواج دائم
92. اهداء جنین
93. طلاق (به لحاظ حرج)
94. اثبات نسب
95. دستور موقت مبنی بر عدم خروج از کشور
96. طلاق (رجعی)
97. نفقه
98. طلاق ـ خلع ید
99. تغییر نام کوچک
100.  قرار تأمین خواسته
101. فرزند خواندگی
102.  تمکین
103. گواهی عدم امکان سازش
104. الزام به استرداد وسایل شخصی
105. توقیف عملیات اجرایی
106. مطالبه نفقه آینده
107. طلاق توافقی (رجعی)
108. طلاق توافقی (خلع)
109. طلاق (مبارات)
110. درخواست اجاره ازدواج
111.  قرار موقوفی تعقیب
112. استرداد جهیزیه
113. الزام به تهیه مسکن علیحده
114. تقاضای ازدواج مجدد
115.فسخ نکاح
116. حضانت دائم
117. گواهی رشد
118. تعیین وضعیت ملاقات
119. بذل مدت ازدواج موقت
120. طلاق خلع
فصل چهارم
گزارشات امور حسبی
دایره سرپرستی
121. نصب امین
122. اعلام فوت
123. قیومیت
124.اعلام حجر
125. تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت
126. حفظ و نگهداری اموال بلاصاحب و بلا وارث
127.حفظ و نگهداری اموال غائب مفقودالاثر
128.اعلام مفقودیت
129. اعلام حجر
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 485
حجم: 1.87 مگابایت
39,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.