or

دانلود پایان نامه سیستم حسابداری حقوق و دستمزد شهرداری ها

Ydima.ir- ثبت رایگان آگهی کاری و نیازمندی ها در اینترنت

دانلود پایان نامه سیستم حسابداری حقوق و دستمزد شهرداری ها

چکیده :

می دانید هزینه نیروی کار بخش اعظمی از بهای تمام شده تولید کالا و خدمات یک موسسه یا یک واحد اقتصادی را به خود اختصاص می دهد و در واقع تأثیر قابل توجه ای بر سود واحد های تجاری خواهد داشت البته اهمیت حقوق و دستمزد در واحد های مختلف متفاوت است ولی به طور معمول هزینه حقوق دستمزد از درآمدهای واحدهای اقتصادی و تجاری را به خود اختصاص می دهد بنابراین پر واضح است کسانی که در رشته امور مالی تحصیل می کنند باید اطلاعات جامع و کافس در این زمینه داشته باشند. در این پایان نامه سعی بر این شده است که سیستم حسابداری و حقوق و دستکزد اداره شهرداری ها را مورد بررسی قرار داده و نحوه محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل را  مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم .

مقدمه:

حسـابداری شهـرداریها در مقام مقایسـه با حسـابداری بازرگانی جزئی از حسابداری دولتی میبـاشد وکلـیه خصوصیـات قائل شده در کتـب و منابـع مخـتلف حسـابـداری دولتی در مورد حسابداری شهـرداریها نیز صـادق است ولی حسـابداری شهرداریهـا در مقایسـه با حسـابداری دولتـی دارای ویژگی خاص میباشد . دستگاه های اجرائی دولتی که اعتبار بودجه برنامه ای آنان از محـل اعتبار کل کشور تأمین و پرداخت میگردد ایجاد کننده تعهدات و پرداخت کننده هزینـه های انجـام شـده خـواهنـد بود و هزینـه های انجـام شده را در دفاتر خود ثبت مینماید و درآمد دولت در دستـگاه دیگـری متمـرکـز میگـردد. در صورتیکـه در شهـرداریها حسابداری درآمـد و هزینـه در یک واحد مالـی مجتـمع و در دفـاتر منعـکس خواهـد شد و میتـوان حسـاب های درآمد شهـرداری را توأم یـا غیـرمتمـرکز و به طور جداگانه عمل نمـود.

1- 1- روش حسـابداری

از نقطه نظـر مبانی ثبت فعالیت های مالی روش حسـابداری در شهرداریها روش نقدی خواهد بود« بدین معنی که درآمـد از جمع اقـلام وصـول شده تا پایان سـال مالـی و نیز هزینـه از جمع اقلام پرداخـت شده تا پایان دوره عمـل بودجه که 15 اردیبهشـت سـال بعـد میباشد تشکیل میشـود»

در مـورد درآمد هائیکه عملاًبرگ تشخیص و یا پیش آگهی صادر میشود و یا دین مـودی نسبت به آنها تحقـق پیدا میکنـد حسابهای انتظامی تشکیل و در آنها ثبـت میگـرددتا اقـلامی از درآمـد های مـذکور که در طول سال مالی به حیطه وصول درنیامده اســت عند اللزوم در پیش بینی درآمدهای بودجـه سال بعـد منظـور شود.

در مورد هـزینـه های آن قسـمت که در طول سال مالی تحقق یافته ولی پرداخت آن تا پایـان دوره عمـل بودجـه صـورت نگـرفته اسـت در حساب دیـوان شهرداری منظـور میگردد تا از محل اعتباراتی که در بودجـه بعنـوان پرداخـت دیوان پایـدارو به تصـویب میرسـد و پرداخـت شـود.

جمـع اقـلام درآمدهای وصـول نشده تا پایان سـال مالـی نسـبت به هر یک از منـابع درآمـد و هـزینـه هـای تحقــق یافته پرداخت نشده تا پایان دوره عمل بودجه باید در گزارش وضـع مالی سـالانه که همـراه با تفـریغ بودجه جهت رسدگی و تصویب انجمـن تسلیم میگردد درج و صورت های ریز اقـلام مذکور زمینه گـزارش فوق الذکـر شـود.

 

1- 2- روش نگهـداری حسـاب

روش نگهــداری حساب های شهرداری طبق ماده 43 آئین نامه شهرداری باید مترادف یا دوبل باشـد. برای اینکـه روش حسـابداری شهرداریهای کشـور متحد الشکل باشد تا تنظیـم آمارهای سالانه از درآمد و هزینه ها و دارایی و بدهی شهرداریها و تجزیه تحلیـل آنها را توسط وزارت کشور امکان پذیر سازد.                                                                         کلیه شهرداریها باید سرفصـل حساب هـای درآمـد و هزینـه و سایر حسابهای مربوط را بر اسـاس مقـررات این دستورالعمل و سایر دستورالعمل های مالی شهرداریها که توسط وزارت کشور ابلاغ شده یا میشود تنظیم و از فرم های مقـرر در این دستورالعمل استفاده نمایند.

 

1-3- حسـاب اختصـاصـی

برای فعالیت هائیـکه جنبه اختصـاصی دارد« یعنـی تمـام یاقسـمتی از هزینه های آن از محـل درآمـدهای حاصل از همـان فعالیت یا برنامه و وظیفه تامین و پرداخت میشود یا درآمد خــاص برای آن اختصـاص داده میشـود بایـد در هـر مورد حسـاب های جداگانه تنظـیم گــردد». مـلاک تشـخیص فعـالیت هـای اختصـاصی در هر شهـرداری بودجـه شهرداری خواهد بود که برای هر یک از فعالیت های اختصاصی طبـق دستورالعمـل مربوط یک بودجه اختصـاصی تنظـیم و به تصویب میرسد. در مواردیکه شهـرداری دارای فعالیت اختصاصی و حساب اختصاصی بـرای هر فعالیـت باشد در استقـراض از یک حسـاب برای استفاده در حساب دیگــر باید مقررات ماده 39 آئین شهرداریها رعایـت شــود.

 

فهرست مطالب

عنوانصفحه
فصل اول
1- 1- روش حسـابداری4
1- 2- روش نگهـداری حسـاب4
1-3- حسـاب اختصـاصـی5
1-4- بـودجـه5
1-4-1 تهیـه و تنظیـم بودجه6
1-4-2- تصویب بودجه6
1-4-3- اجـرای بودجـه7
1-4-4- تفــریغ‎ بودجـه8
1-4-5- طبقـه بندی بودجـه9
فصل دوم :
2-1 تعــاریف11
2-1-1- سال مالی شهرداری11
2-1-2- دوره عمل بودجه11
2-1-3- اعتـبار11
2-1-4- تعهـد11
2-1-5- تسجیل11
2-1-6- حواله12
2-1-7- کد12
2-2- حسابهای عمومی ( با مانده بدهکــار)12
2-2-1- بانک12
2-2-3- تنخواه گردان12
2-2-4- مطالبـات از حسـاب مخصـوص13
2-2-5- درآمـدهای پیش بینی شـده13
2-2-6- پیش پرداختهـا13
2-3- حسابهای عمومی ( با مانده بستانکار)13
2-3-1-مازادبودجه13
2-3-2- ذخیره مطالبات قابل وصـول14
2-3-3- درآمدها14
2-3-4- پیش دریافتها14
2-4- ذخیره مطالبات مشـکوک الوصـول14
2-6- بانک15
2-7- صنـدوق16
2-8-پیش پرداخت و علی الحسـاب17
2-9- تعریف تنخواه گــردان19
2-9-1- انواع تنخواه گــردان19
2-9-2- تنخواه گـردان حسابداری19
2-9-3- واگذاری تنخواه گردان حسابداری20
2-9-4- پرداخت هزینه هااز محل تنخواه گردان حسابداری20
2-9-5- پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان شهرداری21
2-10- پرداخت سایر هزینه ها24
2-10-1 کاهش یا افزایش تنخواه گردان حسابداری24
2-10-2- واریز تنخواه گردان حسابداری25
2-10-3- تنخواه گردان پرداخت26
2-11- تأمین اعتبار27
فصل سوم
3-1- طبقه بندی عملیات31
3-2- طبقه بندی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار32
3-3- طبقه بندی هزینه هــا33
3-4- انــواع درآمد35
3-5- طریقه ثبت عملیات مالی درآمدها در دفاتر36
3-7- طریقه ثبت عملیات وام های پرداختنی در دفتر حسابداری37
4-1 نتیجه گیری38
5-1 منابع و ماخذ39

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 49
حجم: 1.23 مگابایت

380,000 ریال – خرید

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها

اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.