دانلود پژوهش سیستم حسابداری حقوق و دستمزد شهرداری ها


دانلود پژوهش سیستم حسابداری حقوق و دستمزد شهرداری ها

چکیده :

می دانید هزینه نیروی کار بخش اعظمی از بهای تمام شده تولید کالا و خدمات یک موسسه یا یک واحد اقتصادی را به خود اختصاص می دهد و در واقع تأثیر قابل توجه ای بر سود واحد های تجاری خواهد داشت البته اهمیت حقوق و دستمزد در واحد های مختلف متفاوت است ولی به طور معمول هزینه حقوق دستمزد از درآمدهای واحدهای اقتصادی و تجاری را به خود اختصاص می دهد بنابراین پر واضح است کسانی که در رشته امور مالی تحصیل می کنند باید اطلاعات جامع و کافس در این زمینه داشته باشند. در این پایان نامه سعی بر این شده است که سیستم حسابداری و حقوق و دستکزد اداره شهرداری ها را مورد بررسی قرار داده و نحوه محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل را  مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم .

مقدمه:

حسـابداری شهـرداریها در مقام مقایسـه با حسـابداری بازرگانی جزئی از حسابداری دولتی میبـاشد وکلـیه خصوصیـات قائل شده در کتـب و منابـع مخـتلف حسـابـداری دولتی در مورد حسابداری شهـرداریها نیز صـادق است ولی حسـابداری شهرداریهـا در مقایسـه با حسـابداری دولتـی دارای ویژگی خاص میباشد . دستگاه های اجرائی دولتی که اعتبار بودجه برنامه ای آنان از محـل اعتبار کل کشور تأمین و پرداخت میگردد ایجاد کننده تعهدات و پرداخت کننده هزینـه های انجـام شـده خـواهنـد بود و هزینـه های انجـام شده را در دفاتر خود ثبت مینماید و درآمد دولت در دستـگاه دیگـری متمـرکـز میگـردد. در صورتیکـه در شهـرداریها حسابداری درآمـد و هزینـه در یک واحد مالـی مجتـمع و در دفـاتر منعـکس خواهـد شد و میتـوان حسـاب های درآمد شهـرداری را توأم یـا غیـرمتمـرکز و به طور جداگانه عمل نمـود.

1- 1- روش حسـابداری

از نقطه نظـر مبانی ثبت فعالیت های مالی روش حسـابداری در شهرداریها روش نقدی خواهد بود« بدین معنی که درآمـد از جمع اقـلام وصـول شده تا پایان سـال مالـی و نیز هزینـه از جمع اقلام پرداخـت شده تا پایان دوره عمـل بودجه که 15 اردیبهشـت سـال بعـد میباشد تشکیل میشـود»

در مـورد درآمد هائیکه عملاًبرگ تشخیص و یا پیش آگهی صادر میشود و یا دین مـودی نسبت به آنها تحقـق پیدا میکنـد حسابهای انتظامی تشکیل و در آنها ثبـت میگـرددتا اقـلامی از درآمـد های مـذکور که در طول سال مالی به حیطه وصول درنیامده اســت عند اللزوم در پیش بینی درآمدهای بودجـه سال بعـد منظـور شود.

در مورد هـزینـه های آن قسـمت که در طول سال مالی تحقق یافته ولی پرداخت آن تا پایـان دوره عمـل بودجـه صـورت نگـرفته اسـت در حساب دیـوان شهرداری منظـور میگردد تا از محل اعتباراتی که در بودجـه بعنـوان پرداخـت دیوان پایـدارو به تصـویب میرسـد و پرداخـت شـود.

جمـع اقـلام درآمدهای وصـول نشده تا پایان سـال مالـی نسـبت به هر یک از منـابع درآمـد و هـزینـه هـای تحقــق یافته پرداخت نشده تا پایان دوره عمل بودجه باید در گزارش وضـع مالی سـالانه که همـراه با تفـریغ بودجه جهت رسدگی و تصویب انجمـن تسلیم میگردد درج و صورت های ریز اقـلام مذکور زمینه گـزارش فوق الذکـر شـود.

 

1- 2- روش نگهـداری حسـاب

روش نگهــداری حساب های شهرداری طبق ماده 43 آئین نامه شهرداری باید مترادف یا دوبل باشـد. برای اینکـه روش حسـابداری شهرداریهای کشـور متحد الشکل باشد تا تنظیـم آمارهای سالانه از درآمد و هزینه ها و دارایی و بدهی شهرداریها و تجزیه تحلیـل آنها را توسط وزارت کشور امکان پذیر سازد.                                                                         کلیه شهرداریها باید سرفصـل حساب هـای درآمـد و هزینـه و سایر حسابهای مربوط را بر اسـاس مقـررات این دستورالعمل و سایر دستورالعمل های مالی شهرداریها که توسط وزارت کشور ابلاغ شده یا میشود تنظیم و از فرم های مقـرر در این دستورالعمل استفاده نمایند.

 

1-3- حسـاب اختصـاصـی

برای فعالیت هائیـکه جنبه اختصـاصی دارد« یعنـی تمـام یاقسـمتی از هزینه های آن از محـل درآمـدهای حاصل از همـان فعالیت یا برنامه و وظیفه تامین و پرداخت میشود یا درآمد خــاص برای آن اختصـاص داده میشـود بایـد در هـر مورد حسـاب های جداگانه تنظـیم گــردد». مـلاک تشـخیص فعـالیت هـای اختصـاصی در هر شهـرداری بودجـه شهرداری خواهد بود که برای هر یک از فعالیت های اختصاصی طبـق دستورالعمـل مربوط یک بودجه اختصـاصی تنظـیم و به تصویب میرسد. در مواردیکه شهـرداری دارای فعالیت اختصاصی و حساب اختصاصی بـرای هر فعالیـت باشد در استقـراض از یک حسـاب برای استفاده در حساب دیگــر باید مقررات ماده 39 آئین شهرداریها رعایـت شــود.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول
1- 1- روش حسـابداری 4
1- 2- روش نگهـداری حسـاب 4
1-3- حسـاب اختصـاصـی 5
1-4- بـودجـه 5
1-4-1 تهیـه و تنظیـم بودجه 6
1-4-2- تصویب بودجه 6
1-4-3- اجـرای بودجـه 7
1-4-4- تفــریغ‎ بودجـه 8
1-4-5- طبقـه بندی بودجـه 9
فصل دوم :
2-1 تعــاریف 11
2-1-1- سال مالی شهرداری 11
2-1-2- دوره عمل بودجه 11
2-1-3- اعتـبار 11
2-1-4- تعهـد 11
2-1-5- تسجیل 11
2-1-6- حواله 12
2-1-7- کد 12
2-2- حسابهای عمومی ( با مانده بدهکــار) 12
2-2-1- بانک 12
2-2-3- تنخواه گردان 12
2-2-4- مطالبـات از حسـاب مخصـوص 13
2-2-5- درآمـدهای پیش بینی شـده 13
2-2-6- پیش پرداختهـا 13
2-3- حسابهای عمومی ( با مانده بستانکار) 13
2-3-1-مازادبودجه 13
2-3-2- ذخیره مطالبات قابل وصـول 14
2-3-3- درآمدها 14
2-3-4- پیش دریافتها 14
2-4- ذخیره مطالبات مشـکوک الوصـول 14
2-6- بانک 15
2-7- صنـدوق 16
2-8-پیش پرداخت و علی الحسـاب 17
2-9- تعریف تنخواه گــردان 19
2-9-1- انواع تنخواه گــردان 19
2-9-2- تنخواه گـردان حسابداری 19
2-9-3- واگذاری تنخواه گردان حسابداری 20
2-9-4- پرداخت هزینه هااز محل تنخواه گردان حسابداری 20
2-9-5- پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان شهرداری 21
2-10- پرداخت سایر هزینه ها 24
2-10-1 کاهش یا افزایش تنخواه گردان حسابداری 24
2-10-2- واریز تنخواه گردان حسابداری 25
2-10-3- تنخواه گردان پرداخت 26
2-11- تأمین اعتبار 27
فصل سوم
3-1- طبقه بندی عملیات 31
3-2- طبقه بندی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار 32
3-3- طبقه بندی هزینه هــا 33
3-4- انــواع درآمد 35
3-5- طریقه ثبت عملیات مالی درآمدها در دفاتر 36
3-7- طریقه ثبت عملیات وام های پرداختنی در دفتر حسابداری 37
4-1 نتیجه گیری 38
5-1 منابع و ماخذ 39

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 49
حجم: 1.23 مگابایت


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × چهار =