or

دانلود پایان نامه بررسی رابطه سبک های دلبستگی و هوش هیجانی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

گروه روانشناسی بالینی

پایان نامه : جهت دریافت درجه کارشناسی دررشته ی روانشناسی بالینی

عنوان: بررسی رابطه سبک های دلبستگی و هوش هیجانی

 

 چکیده

در این پژوهش رابطه ی سبک های دلبستگی ایمن و نا ایمن با هوش هیجا نی در یک نمونه ی دانشجویی بررسی شده است.144  دانشجوی دانشگاه سمنان ( 71 دختر  و  73 پسر ) با پر کردن مقیاس دلبستگی بزرگسال و مقیاس هوش هیجانی در این پژوهش شرکت کردند.  برای تحلیل داده های پژوهش، شنا سه های آماری فراوانی ،درصد و هم بستگی به کار گرفته شد.

یافته ها نشان داد که سبک های دلبستگی رابطه ای معنا دار با هوش هیجانی دارد. سبک دلبستگی ا یمن، هم بستگی مثبت و سبک دلبستگی نا ایمن، هم بستگی منفی با هوش هیجانی دارد. سبک دلبستگی ایمن با « الگو های درون کاری » مثبت از خود و دیگران، «دریافت هیجانی» مثبت و تقویت «مدیریت هیجانی » ، سطح هوش هیجانی را افزایش می دهد.  سبک دلبستگی ناایمن نیز با«الگو های درون کاری منفی» از خود و دیگران،«دریافت هیجانی» منفی وتضعیف «مدیریت هیجانی» سطح هوش هیجانی را کاهش می دهد.  سبک های دلبستگی هم چنین با راهبرد های گوناگون«تنظیم عواطف» بر سطوح هوش هیجانی تأثیر می گذارد.

کلید واژه ها: نگاره ی دلبستگی،سبک های دلبستگی،هوش هیجانی

 

1مقدمه

همه می دانیم که انسان ها موجوداتی پیچیده و شاید از بسیاری جهات ناشناخته ا ند. پیچیده و ناشناخته بودن انسان ها ، سالهاست که مورد توجه پژوهشگران و دانشمندان بوده است و همگی سعی داشته اند تا از جهاتی ابعاد ناشناخته انسان را کشف کرده و از پیچیدگی مطالعه انسان بکاهند. برای شناخت بهتر انسان ها، بررسی ویژگی ها و خصوصیات آن ها بدون شک مفید و مؤثر است. در واقع با شناخت جنبه های مختلف یک فرد شاید بتوان به نحوی فرد را مورد مطالعه قرار داد.  هر فردی یک سری خصوصیات منحصر به فرد دارد که باعث تمایز او از دیگران شده و به گونه ای نحوه ی برخورد او را با رویداد ها و مسائل مختلف مشخص می سازد. از جمله این خصایص می توان به هوش هیجانی اشاره کرد. این اصطلاح را اولین بار روانشناسی به نام سالووی 1 در سال 1990 برای بیان کیفیت و درک احساسات افراد ، همدردی با احساسات دیگران و توانایی اداره ی مطلوب خلق و خو به کار برد. در واقع هوش هیجانی دسته ای از مهارت ها و توانایی های غیر شناختی است که توانایی موفقیت فرد را در مقابله با فشارها و اقتضاهای محیطی افزایش می دهد.  برخی محققان هوش هیجانی را شامل برخی متغیر های شخصی تلقی                 می کند که با شاخص های بین موقعیتی رفتار نظیر: همدلی ، ابراز وجود و خوش بینی ارتباط دارد (اُ ، نیل 2،1996). به نظر گلمن هوش هیجانی هم شامل عناصر درونی است و هم عناصر بیرونی.  عناصر درونی شامل میزان خود آگاهی ، خود انگاره ، احساس استقلال و ظرفیت خود شکوفایی و قاطعیت است. عناصر بیرونی شامل روابط بین فردی ،

1.Sallovey                     2.O,Nail

 

سهولت در همدلی و احساس مسئولیت می شود. هم چنین هوش هیجانی شامل ظرفیت فرد برای قبول واقعیات،انعطاف پذیری، توانایی حل مشکلات هیجانی و توانایی مقابله با استرس و تکانه هاست (گلمن ،1995).  بنابراین به طور واضح در نحوه ی برخورد فرد با محیط مؤثر است .

اما از دیگر ویژگی های یک فرد که می تواند در زندگی آینده او تأثیر گذار باشد سبک های دلبستگی است. پایه های نظریه دلبستگی به دنبال مطالعات بالبی 1 در مورد نوجوانان بزهکار شکل گرفت. منظور از دلبستگی روابط اولیه مادر با کودک است که مشخصه اصلی این رابطه جوار جویی است که در کودکی تحت تأثیر جدایی از نگاره ی دلبستگی و بعدهادر اثر تهدید ، بیماری یا خستگی فعال می شود                                         (آتکینسون 2 و همکاران ).

رابطه توأم با دلبستگی نهایتاً به پدیده ی پایگاه امن ، احساس ایمنی و رفتار اکتشافی منتهی می شود.  نظریه دلبستگی پیوند عاطفی نیرومندی که بین مادر و نوزاد شکل می گیرد و معمولا از سه ماه اول زندگی شروع شده  و استقرار پیدا می کند را مطرح می کند. افراد با زمینه های مختلف زیستی و بر حسب تجربه های مختلف مادر چه در6 ماهگی اول و چه بعد از آن، سبک و کیفیت دلبستگی آن ها متغیر است . براساس پژوهش های بالبی اینزورث 3،بلهر4، وانزر5و وال6 (1987) سه سبک دلبستگی ایمن ، اجتنابی و دوسوگرا مشخص شده است.  اگر چه این نظریه پردازی ها عمدتاً بر ریشه های تکاملی سیستم و

1. Johm Bowlby       2. Atkinson       3.Marry Ainsworth       4. Bohler      5. Wanzer       6.wall

بروز آن در روابط مادر-کودک متمرکز بود ولی از ابتدا این عقیده را با خود همراه داشت که فرآیند دلبستگی برای تحول اجتماعی و کنشوری روان شناختی در سراسر عمر کاربردهای گسترده ای دارد.

 

 

فهرست مطالب:

سرآغاز………………………………………………الف

عنوان………………………………………………………ب

تقدیم به…………………………………………………………….ج

تقدیرو تشکر…………………………د

چکیده……………………………………………………….ه

فهرست مطالب…………………………………………و

فهرست جداول………………………ح

فصل اول:کلیات پژوهش

 • مقدمه…………………………………………………2
 • بیان مسئله……………………………………………….5
 • ضرورت پژوهش……………………………….9
 • سوالات پژوهش…………………………………….9
 • تعریف مفاهیم و اصطلاحات…………………………….9

تعاریف نظری…………………………………………….9

تعاریف عملیاتی…………………………………..10

فصل دوم:پیشینه پژوهش

 • هیجان…………………………………………….12
 • تاریخچه هوش هیجانی…………………………..15
 • دیدگاه های نظری در مورد هوش هیجانی…………….20

دیدگاه ثرندایک………………………………20

دیدگاه استرنبرگ وگاردنر………………………21

دیدگاه سالووی……………………………..22

دیدگاه سالیوان……………………………24

 • هوش عمومی و هوش هیجانی……………………………26
 • هوش هیجانی و مولفه های آن……………………………..28

خود آگاهی……………………………………………..29

خود کنترلی یا مدیریت…………………..32

خود انگیزی…………………………35

(و)

هوشیاری اجتماعی(همدلی)……………….37

مهارت های اجتماعی………………39

2-6  دلبستگی: دلبستگی چیست؟…………………..43

2-7  کارکرد دلبستگی……………………45

2-8  نظریه های مختلف در مورد دلبستگی…………………..46

نظریه روان تحلیل گری…………………………………46

نظریه اریکسون…………………….48

نظریه یادگیری……………………..50

نظریه رشد شناختی……………………………….54

مقدمه ای بر نظریه کردار شناسی……………………………55

نظریه کردار شناسی…………………..57

 • سبک های دلبستگی در کودکی………………………………61
 • ثبات الگوهای دلبستگی……………………………………………………..67
 • تلویحات دلبستگی برای رشد بعدی…………………………………………68
 • تحقیقات مرتبط……………………………………..70

فصل سوم: روش پژوهش

 • مقدمه…………………………………………………………72
 • طرح پژوهش………………………….72
 • جامعه آماری…………………………………./……………………………………..72
 • حجم نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………….72
 • ابزار اندازه گیری……………………………………………………………..73

مقیاس هوش هیجانی سیبریا شرینگ……………………………………73

پایایی و روایی سبک دلبستگی بزرگسال……………………………………..76

 • روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………….76
 • روش آماری تجزیه و تحلیل داده های پژوهش…………………………………………………………………………76

فصل چهارم: یافته های پژوهش

 • یافته های پژوهش……………………………….78

توصیف نمونه………………………..78

تجزیه و تحلیل داده ها……………………..79

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

 • بحث و نتیجه گیری…………………………………………82
 • پیشنهادات………………85

(ز)

 • محدودیت ها…………………………..85

منابع و ماخذ

منابع فارسی………………………………..88

منابع لاتین……………………………………….91

ضمائم…………………………………………92

 

فهرست جداول

جدول 2-1: صحنه های موقعیت غریب……………………………………………………………………………………………….63

جدول 2-2: سئولات مربوط به مولفه های هوش هیجانی…………………………………………………………………..74

جدول 2-3: پایایی مولفه های هوش هیجانی………………………………………………………………………………………75

جدول 4-1: توزیع فراوانی-درصدی گروه نمونه بر حسب جنس…………………………………………………………78

جدول 4-2: رابطه همبستگی بین هوش هیجانی و سبک دلبستگی ایمن…………………………………………79

جدول 4-3: رابطه دلبستگی بین هوش هیجانی و سبک دلبستگی ناایمن-دوسوگرا…………………………80

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 102
حجم: 1.136 مگابایت

99,000 ریال – خرید

ثبت رایگان مشاغل و نیازمندی ها

اطمینان به اصالت سایت / راهنمای خرید/ کد تخفیف / گزارش مشکل در خرید/ تبلیغات در سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.